Tema – Kulturloven

Kulturloven

Vi jobber for en sterkere kulturlov som styrker kulturen som politikk- og sektorområde lokalt, regionalt og nasjonalt.

Norsk kulturforum mener

  • Kulturloven må være et reelt styringsverktøy og ikke symbolpolitikk
  • Kulturloven skal kunne etterprøves
  • Kulturloven skal sørge for et mangfoldig kunst- og kulturliv for alle

NOKUs høringsinnspill til revidert kulturlov 2023

Kultur- og likestillingsdepartementet sendte våren 2023 ut et forslag til endringer i kulturloven på høring. Norsk Kulturforum har jobbet for en revidering og styrking av kulturloven i flere år. Her oppsummeres våre hovedinnspill i vårt høringssvar til Kulturdepartementet.

I forbindelse med revidert kulturlov skrev NOKU’s Generalsekretær en kronikk til kulturminister Lubna Jaffery som kan leses her.

Kulturloven 2018

Det ble i Kulturmeldingen “Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida”: Meld. St. 8 (2018-2019), og i Stortingets innstilling: Innst. 258 S (2018-2019) vedtatt at regjeringen skal gjennomgå kulturloven. Målet er å etablere et styringsverktøy som skal beskrive oppgave- og ansvarsfordeling mellom forvaltningsnivåene og å reflektere nasjonale mål for kulturpolitikken.
Den varslede revideringen er gode nyheter. Allerede våren 2018 konkluderte vårt utvalg med et stort behov for et sterkere lovverk som styringsverktøy i den lokale kulturpolitikken. Les rapporten om kulturloven fra 2018.

Kampen for en kulturlov har vært en viktig del av organisasjonens historie fram mot etableringen av den første kulturloven i 2007, og er fortsatt en sentral del av organisasjonens arbeid. Vi trenger en sterk og etterprøvbar kulturlov for å sikre kunsten og kulturens rolle i samfunnet.

Vi har utarbeidet et forslag til revidert kulturlov, som oppsummeres her.

Faglig kompetanse

Norsk kulturforum var en av initiativtakerne til Telemarksforskings rapport «Organisering og kompetanse i kommunal kultursektor». I denne rapporten kommer det frem at det i snitt er 2,5 årsverk som arbeider strategisk med kultur i kommunen, og i små kommuner er det 1,1 årsverk. Disse tallene viser at det er få administrative ressurser i kultursektoren. Vi mener derfor at det må være et krav i loven at fylkeskommunen og kommunen har en administrasjon med kulturfaglig kompetanse og tilstrekkelig med ressurser i forvaltningen for å kunne påta seg ansvaret som pålegges gjennom loven.

Planbestemmelser

For å styrke kulturens posisjon nevnte Regjeringen et annet spesifikt tiltak i Kulturmeldingen “Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida”: Meld. St. 8 (2018-2019). Her beskrives et ønske om å etablere kunst og kultur som sektorområder inn i Regjeringens fireårige plan for nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Den nye planen kom i mai 2019, for perioden 2019 til 2023, og kultur var inkludert som et eget felt. Regjeringen skriver at som del av kommunal og regional planlegging, forventes det at man legger til rette for et fritt og uavhengig kulturliv.

Les mer om de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging her.

Norsk kulturforum anser dette som en viktig utvikling og et viktig tiltak, men vi mener at det krever en ytterlig planforankring i Kulturloven, gjennom å revidere loven etter modell fra folkehelseloven.

Oversiktsdokument og tilstandsrapport

I vårt forslag til kulturlov har vi derfor lagt inn krav til fylkeskommunen og kommunen om at man hvert fjerde år er pålagt å lage et oversiktsdokument hvor man vurderer tilstanden til kulturlivet i fylkeskommunen og kommunen sett opp mot de nasjonale målsettingene. Oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med fylkeskommunens og kommunens planstrategi i kommunen.

I Telemarksforskings rapport “Organisering og kompetanse i kommunal kultursektor” er et av funnene at kommuner som har en definert kulturplan, bruker opp mot 25 % mer penger på kultur og idrett (netto driftsutgifter) per innbygger enn kommuner som ikke har kulturplaner. Rapporten viser videre at kun 36 % av kommunene som har besvart undersøkelsen, har en egen kommunedelplan for kultur.

Lovfestet planlegging

En revidert kulturlov må lovfeste at kommunen skal planlegge kulturarbeidet. Det må være opp til hver enkelt kommune og fylkeskommune å vurdere hvilke plantyper man har behov for, for eksempel temaplan, strategiplan, eller en egen kommunedelplan for kultur. Det vesentlige er at kultur fremstår som et politikkområde i kommunen og fylkeskommunen, og at planarbeidet får både økonomiske og politiske følger. Planmessig arbeid med kulturen må derfor være et uttalt krav i en revidert kulturlov.

Lovforankre samarbeid og dialog

Norsk kulturforum mener at det er viktig at kulturloven beskriver hvordan forvaltningsnivåene skal samarbeide om den nasjonale kulturpolitikken. I vår lov har vi derfor pålagt staten, fylkeskommunen og kommunen en dialog om samarbeid om nasjonale målsetninger. Oversiktsdokumentet som skal vise hvordan planstrategien oppfylles, må derfor utarbeides gjennom samarbeid på flere nivåer. Fylkeskommunen utarbeider oversikten i samarbeid med staten og kulturlovet i regionen. Kommunen samarbeider på sin side med kulturlivet og befolkningen i kommunen. 
Videre har vi forankret i loven at fylkeskommunen skal samarbeide og utveksle kunnskap og informasjon med kommunene i arbeidet med planleggingen på kulturfeltet, som del av fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle.

Tilsyn med loven

Norsk kulturforum mener at dersom kulturloven skal etableres som et styringsverktøy som har en faktisk funksjon, må det også føres tilsyn ved loven. I vår lov foreslår vi derfor at fylkesmannen fører tilsyn med kulturloven på samme måte som med folkehelseloven. Fylkesmannen vil derfor føre tilsyn med at kulturlovens bestemmelser gjennomføres regionalt og lokalt, og at det blir laget oversiktsdokument i alle kommuner og fylkeskommuner som blir tatt med i kommunens og fylkeskommunens arbeid med planstrategien.

Dersom fylkesmannen skal kunne føre tilsyn med Kulturloven, må det være krav til oversiktsdokumentet, hvordan man arbeider og hvilken informasjon som skal inngå i det arbeidet. Vi foreslår derfor at slike krav forskriftsfestes, også etter modell av folkehelseloven.

Les hele vår reviderte kulturlov. 

Velkommen til vårt faglige fellesskap.Bli medlem