Bli medlem

Hvorfor være medlem i NOKU?

NOKU er et kompetansenettverk som består av både små, mellomstore og store kommuner, byer og fylkeskommuner. Kompetansenettverket skaper arenaer og møteplasser for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling for de som arbeider med å tilrettelegge og utvikle den lokale kultursektoren.  

NOKU har en helhetlig perspektiv på det lokale kulturlivet og er en kunnskapsressurs og samarbeidspart for andre sektorområder i den kommunale forvaltningen, offentlige myndigheter og andre organisasjoner i spørsmål om behov, muligheter og interesser for den lokale kultursektoren.

NOKUs målsetting er å styrke den faglige kompetansen, og fremme kunst- og kulturliv som vesentlige bidragsytere til samfunnsutvikling og menneskers livskvalitet.

Dette er våre medlemmer

NOKU jobber mot disse målene ved å:

  • Skape arenaer og møteplasser for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling både på regionalt og nasjonalt nivå
  • Initiere og stimulere til prosjekter og forskning som bidrar til ny kunnskap om den lokale kultursektoren
  • Bidra inn i den nasjonale kulturpolitikken med kunnskap om den lokale kultursektoren 
  • Bidra til kulturpolitisk debatt og meningsutveksling hvor det lokale kunst- og kulturlivet settes på agendaen.

NOKU arrangerer møteplasser både regionalt og nasjonalt for vårt landsdekkende nettverk. På våre møteplasser utveksler NOKUs medlemmer erfaringer, kunnskap og kompetanse.

Nytt i 2021 var Kulturytring Drammen

Kulturytring Drammen er en nasjonal arena for kulturpolitikk som Norsk kulturforum har initiert og skal gjennomføres annet hvert år i samarbeide med Drammen kommune og Viken fylkeskommune. Kulturytring Drammen skal samle hele det norske kulturlivet i samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk, som sammen skal synliggjøre kultur som et viktig samfunnsområde og utviklingskraft i samfunnet. Vi tror at gjennom å lage kunnskapsarenaer for både forvaltning og politikere så styrker vi kultur som politikkområde både lokalt, regionalt og nasjonalt – og denne arenaen bygger vi opp sammen med våre medlemmer.   Les mer her.

Hvorfor bør din kommune bli medlem?

Kunst- og kulturlivet som skapes rundt om i landet er vesentlig for den nasjonale kulturen, som består av helheten av små, mellomstore og store kommuner. Ved å både dele og høste av andres kunnskap, erfaring og kompetanse kan deres kommune bidra til å styrke den lokale kulturen, både i lokalsamfunnet, og i landet som helhet. Utfordringer ses fra perspektivet til kommuner av alle størrelser, og kompetansenettverket bidrar til å løfte problemstillinger som er felles for alle, og også særegne.
NOKUs landsdekkende kompetansenettverk legger til rette for møteplasser, faglige fora og inspirerende seminarer, både på regionalt og nasjonalt nivå. Gjennom NOKUs kompetansenettverk og arenaer vil medarbeiderne i kommunen få inspirasjon og mulighet til kompetanseutvikling og -deling gjennom kontakt med kommuner over hele landet.

Nettverket i Norsk kulturforum byr på fagutvikling, diskusjon, informasjonsutveksling på tvers av kommuner, og har relevans uansett om kommunen er liten, middels eller stor.

Som medlem i Norsk kulturforum får deres kommune muligheten til å bli med på å bygge opp Kulturytring Drammen, landets første nasjonale arena for kulturpolitikk. På Kulturytring Drammen vil hele kulturlivet samles for å løfte kunst og kultur som politikkområde på nasjonalt nivå. Kulturytring Drammen ble første gang arrangert 21.-23. juni 2021. Neste Kulturytring Drammen blir i 2023.

Medlemskap kan tegnes av:

  • Kommuner
  • Fylkeskommuner
  • Offentlige og halvoffentlige organisasjoner og institusjoner innen kulturfeltet
  • Støttemedlemskap for enkeltpersoner

Kontingentsatser 2023

Kommuner med inntil 1 999 innb.kr. 1 076
Kommuner med  2 000–3 999 innb.kr. 3 230
Kommuner med 4 000–9 999 innb.kr. 5 385
Kommuner med 10 000–14 999 innb.kr. 8 615
Kommuner med 15 000 – 19 999 innb.kr. 10 742
Kommuner med 20 000 – 29 999 innb.kr. 14 000
Kommuner med 30 000 – 49 999 innb.kr. 17 230
Kommuner med 50 000 – 99 999 innb.kr. 21 500
Fylkeskommuner/kommuner over 100 000 innb. kr. 26 520
Institusjoner/organisasjoner 0–14 ansattekr. 1 551
Institusjoner/ organisasjoner over 15 ansattekr. 3 054
Støttemedlemskap (privatpersoner)kr. 395
 Kommuner med innbyggertall over 20 000 faktureres halvårig. Satsen reguleres hvert år med kommunal deflator.

Utmelding må skje innen 31.12, alle som står som medlem 1. januar er forpliktet til å betale kontingent.

Innmeldingsskjema

Bli medlem i Norsk kulturforum