Bli medlem

Meld din kommune/fylkeskommune inn i Norsk Kulturforum innen 31.01. 2021 og få *gratis ytringspass til den nye kulturpolitiske møteplassen Kulturytring Drammen for én kommunerepresentant + én politiker.

*Gratis ytringspass forutsetter at kontingenten for 2021 er betalt. Tilbudet gjelder bare nye medlems-kommuner og -fylkeskommuner.

Hvorfor være medlem i NOKU?

NOKU er et kompetansenettverk som består av både små, mellomstore og store kommuner, byer og fylkeskommuner. Kompetansenettverket skaper arenaer og møteplasser for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling for de som arbeider med å tilrettelegge og utvikle den lokale kultursektoren.  

NOKU har en helhetlig perspektiv på det lokale kulturlivet og er en kunnskapsressurs og samarbeidspart for andre sektorområder i den kommunale forvaltningen, offentlige myndigheter og andre organisasjoner i spørsmål om behov, muligheter og interesser for den lokale kultursektoren.

NOKUs målsetting er å styrke den faglige kompetansen, og fremme kunst- og kulturliv som vesentlige bidragsytere til samfunnsutvikling og menneskers livskvalitet.

Dette er våre medlemmer

NOKU jobber mot disse målene ved å:

  • Skape arenaer og møteplasser for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling både på regionalt og nasjonalt nivå
  • Initiere og stimulere til prosjekter og forskning som bidrar til ny kunnskap om den lokale kultursektoren
  • Bidra inn i den nasjonale kulturpolitikken med kunnskap om den lokale kultursektoren 
  • Bidra til kulturpolitisk debatt og meningsutveksling hvor det lokale kunst- og kulturlivet settes på agendaen.

NOKU arrangerer møteplasser både regionalt og nasjonalt for vårt landsdekkende nettverk. På våre møteplasser utveksler NOKUs medlemmer erfaringer, kunnskap og kompetanse.

Nytt i 2021: Kulturytring Drammen

Kulturytring Drammen er en nasjonal arena for kulturpolitikk som Norsk kulturforum har initiert og skal gjennomføres annet hvert år i samarbeide med Drammen kommune og Viken fylkeskommune. Kulturytring Drammen skal samle hele det norske kulturlivet i samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk, som sammen skal synliggjøre kultur som et viktig samfunnsområde og utviklingskraft i samfunnet. Vi tror at gjennom å lage kunnskapsarenaer for både forvaltning og politikere så styrker vi kultur som politikkområde både lokalt, regionalt og nasjonalt – og denne arenaen bygger vi opp sammen med våre medlemmer.   Les mer her.

Hvorfor bør din kommune bli medlem?

Kunst- og kulturlivet som skapes rundt om i landet er vesentlig for den nasjonale kulturen, som består av helheten av små, mellomstore og store kommuner. Ved å både dele og høste av andres kunnskap, erfaring og kompetanse kan deres kommune bidra til å styrke den lokale kulturen, både i lokalsamfunnet, og i landet som helhet. Utfordringer ses fra perspektivet til kommuner av alle størrelser, og kompetansenettverket bidrar til å løfte problemstillinger som er felles for alle, og også særegne.
NOKUs landsdekkende kompetansenettverk legger til rette for møteplasser, faglige fora og inspirerende seminarer, både på regionalt og nasjonalt nivå. Gjennom NOKUs kompetansenettverk og arenaer vil medarbeiderne i kommunen få inspirasjon og mulighet til kompetanseutvikling og -deling gjennom kontakt med kommuner over hele landet.

Nettverket i Norsk kulturforum byr på fagutvikling, diskusjon, informasjonsutveksling på tvers av kommuner, og har relevans uansett om kommunen er liten, middels eller stor.

Som medlem i Norsk kulturforum får deres kommune muligheten til å bli med på å bygge opp Kulturytring Drammen, landets første nasjonale arena for kulturpolitikk. På Kulturytring Drammen vil hele kulturlivet samles for å løfte kunst og kultur som politikkområde på nasjonalt nivå. Kulturytring Drammen arrangeres fra 21.-23. juni 2021.

Medlemskap kan tegnes av:

  • Kommuner
  • Fylkeskommuner
  • Offentlige og halvoffentlige organisasjoner og institusjoner innen kulturfeltet
  • Støttemedlemskap for enkeltpersoner

Kontingentsatser 2021

Kommuner med inntil 1 999 innb.kr. 1 025
Kommuner med  2 000–3 999 innb.kr. 3 075
Kommuner med 4 000–9 999 innb.kr. 5 125
Kommuner med 10 000–14 999 innb.kr. 8 200
Kommuner med 15 000 – 19 999 innb.kr. 10 250
Kommuner med 20 000 – 29 999 innb.kr. 13 326
Kommuner med 30 000 – 49 999 innb.kr. 16 400
Kommuner med 50 000 – 99 999 innb.kr. 20 500
Fylkeskommuner/kommuner over 100 000 innb. kr. 25 626
Institusjoner/organisasjoner 0–14 ansattekr. 1 476
Institusjoner/ organisasjoner over 15 ansattekr. 2 921
Støttemedlemskap (privatpersoner)kr. 375
 Kommuner med innbyggertall over 20 000 faktureres halvårig. Satsen reguleres hvert år med kommunal deflator.

Utmelding må skje innen 31.12, alle som står som medlem 1. januar er forpliktet til å betale kontingent.

Innmeldingsskjema

Bli medlem i Norsk kulturforum