Norsk kulturforum sitt innspill til Kulturdepartementets arbeid med ny strategi for kulturfrivilligheten 

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har startet arbeidet med en strategi for kulturfrivillighet som skal komme hele landet til gode, og hvor det særlig skal satses på den lokale og regionale kulturen. Strategien skal legge til rette for et samspill mellom den profesjonelle og frivillige kulturen og bidra til målet om bred deltakelse og tilgang på møteplasser og kulturarenaer over hele landet. Arbeidet med strategien skal også sees i sammenheng med den igangsatte utredninga av regionale kulturfond. Mer kan leses her: Om arbeidet med ein strategi for kulturfrivilligheit – regjeringen.no

Norsk kulturforum (NOKU) er glade for å kunne gi innspill til arbeidet, og berømmer KUD for å ha igangsatt et særs viktig arbeid.

I denne saken gjengis en kortversjon av Norsk kulturforum sitt høringsinnspill til KUD, som kan brukes av NOKU sine medlemmer i deres respektive innspill. Innspillsnotatet konsentrerer seg om å gi innspill til regionale kulturfond og for oppgradering og bygging av kulturlokaler i hele landet.

Styrking av lokalt kulturliv 

Norsk kulturforum er en nasjonal interesse- og kompetanseorganisasjon for den lokale kultursektoren. Medlemmene i NOKU er primært kommuner og fylkeskommuner som sammen danner et landsdekkende kompetansenettverk bestående av lokale og regionale kulturledere, kulturpolitikere og kulturfaglige ansatte i kommunal sektor.  

Som interesseorganisasjon for lokal kultursektor har vi prioritert arbeidet med å få opprettet et nytt regionalt kulturfond høyt det siste året. NOKU tror et slikt regionalt fond kan være med på å gi kulturlivet over hele landet et helt nødvendig løft etter en tøff pandemi. NOKU har fått innspill fra tillitsvalgte og fylkeslag i utformingen av de konkrete forslagene. 
 
NOKU viser også til kronikken Regionale kulturfond må etableres nå, fra april 2022; https://www.noku.no/regionale-kulturfond-ma-etableres-na/ 

Et viktig premiss for å sikre at det er profesjonelle kunstnere og rom for kunst og produksjon over hele landet, er at kunst- og kultur på lik linje med andre felt i samfunnet er en vesentlig del av de årlige regionale planer- og budsjettprosesser.  NOKU mener den lenge varslede revideringen av kulturloven må sikre dette. 

Forskning viser behov for et regionalt kulturfond

I en undersøkelse gjennomført våren 2022 av Telemarksforskning, bestilt av NOKU og Fagforbundet, svarer hele 80% av kommunene at det er behov for en tilskuddsordning for samarbeid mellom det frivillige og profesjonelle kulturlivet. Les hele rapporten på nett her:  
 
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/kommunal-kultursektor-2022-organisering-prioritering-og-planlegging/4124/ 

I samme undersøkelse svarer 78 % av kommunene at kulturaktiviteten i kommunene har falt de siste to årene. Det store frafallet bekymrer norske kultursjefer. Undersøkelsen er besvart av 204 kommuner.  

Konkrete forslag til innretning av regionale kulturfond

1. Kommunale aktører må kunne søke ordningen 

For NOKU er det særlig viktig å presisere at i innretningen av fondet må også kommunale aktører, i kompaniskap med det frivillige og det profesjonelle feltet, kunne søke midler.  

Kommunene har tett kontakt og god oversikt over det frivillige feltet. Muligheten til å gjøre tiltak/prosjekt sammen med frivilligfeltet kan gi kommunene et nytt virkemiddel i arbeidet med frivillige.  Kommunale aktører som bibliotek, kulturskole, kulturhus, fritidsklubber med mer samarbeider i dag tett og godt med det lokale kulturlivet, og vårt budskap er at det er i dette samarbeidet at det per i dag er et hull i det offentlige virkemiddelapparatet.  

2. Forvaltning regionalt 

Norsk kulturforum tror en fylkeskommunal forvaltning av regionale kulturfond, gjerne i et kompetansesamarbeid med kommunene, vil bidra til å utvikle kulturfeltet i tråd med lokale behov og muligheter. 

Et viktig premiss her blir at midlene i de regionale kulturfondene må forvaltes regionalt og være uavhengig av andre finansieringskilder for kulturlivet. Det må være rom for å tilpasse ordningen til hver enkelt regions behov og særegenheter. 

Regionale kulturfond bør være midler som er lavterskel og som stimulerer til lokale kulturaktiviteter på tvers av det frivillige og profesjonelle feltet som kommer publikum til gode. 

Vi anbefaler at tildelingskriteriene bør gå på kvalitet, men også inneha et distriksfokus. Det er mange særlig mindre kommuner som ikke vil ha frie midler til å bidra med en økonomisk egenandel i prosjektene, og det er en unison tilbakemelding fra våre medlemmer om at egenandeler bør unngås som et kriterium for tilskudd.  

NOKU tror det vil være klokt og formålstjenlig med regionale tildelingsutvalg som kan bidra inn i forvaltningen med kompetanse, nærhet og dialog med målgruppen.  

3. Stimulere til mangfold, utvikling og kulturarbeidsplasser

Vi tror regionale kulturfond vil kunne styrke hele kulturlivet i et langsiktig perspektiv og skape rom for innovasjon, utvikling og kulturarbeidsplasser også i distriktene. Vi anbefaler at fondet også har et uttalt mål å stimulere til slik utvikling lokalt.  

Norsk kulturforum anbefaler at det settes opp som et sentralt delmål at regionale kulturfond også skal styrke mangfoldet i kulturlivet.  

Våre medlemmer viser til at flerkulturelle profesjonelle utøvere, i kompaniskap med frivillige og for eksempel barne- og ungdomskultur lokalt, svært ofte faller igjennom i søknader hos Norsk kulturfond.   

4. Ubyråkratisk søknadskjema på to nivåer 

NOKU oppfordrer til å utvikle et søknadskjema på to nivåer: 

Et enkelt søknadskjema for mindre prosjekter med søknader opp til 100 000 NOK. Dette vil særlig kunne styrke lavterskelprosjekter i lokalt kulturliv med en hovedvekt av frivillige organisasjoner som søkere (i samspill med profesjonelle og/eller mindre kommuner).  
 
Et mer omfattende søknadsskjema, som dertil krever mer detaljert informasjon, budsjetter og planer for søknader over 100 000. Det bør være mulig å søke for prosjekter som går over flere år, for eksempel opptil 3 år.  

Sparebankstiftelsen har gode og ubyråkratiske søknadsskjemaer på to nivåer, med gode sjekklister, som kan brukes som en inspirasjon:
Søk støtte – Sparebankstiftelsen 

5. Substansiell finansiering fra første år 

For at regionale kulturfond skal ha gjennomslag og effekt må finansiering være substansiell fra første tildeling.  

NOKU har i det opprinnelige innspillsnotatet foreslått 50 millioner første år, og en gradvis opptrapping til 150 millioner innen 2026. Våre tillitsvalgte mener at dette beløpet bør dobles allerede fra år 1 for å få ønsket effekt lokalt.  

Styrking av rom for kultur i hele landet 

Et av de viktigste premissene for aktivitet og trivsel i det frivillige og det profesjonelle kulturlivet i både bygd og by, er tilgang på egnede lokaler for kulturaktivitet. NOKU anbefaler at i den kommende strategien bør en styrking av rom for kultur være et av hovedgrepene.  

I en undersøkelse fra Telemarksforsking, gjennomført sommeren 2022, svarer hele 90% av kommunene at de er avhengige av nasjonale midler for å kunne gjennomføre nødvendige oppgraderinger og investeringer i kulturlokaler i kommunen. Kulturrom blir trukket frem som særlig viktig av kultursjefene, som ble intervjuet til undersøkelsen. De sier videre at tilgang på nasjonale midler også utløser helt avgjørende, ekstra midler fra kommunene. 

Les hele undersøkelsen her: https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/er-det-rom-for-kultur-i-norske-kommuner/4139/ 

Som ledd i den kommende strategien anbefaler vi en styrking av tilskuddsordningen Kulturrom – siden de nå er kraftig underfinansiert i forhold til behovet i feltet og god tilgang på egnede og utstyrte lokaler er selve grunnlaget for all kulturaktivitet.  

NOKU sine medlemmer trekker også frem den desentraliserte ordningen for regionale kulturbygg. Denne ordningen har siden 2013 vært gjenstand for kraftige kutt, samtidig som behovet er stort. Som ledd i et regionalt kulturløft må denne utviklingen snus.  

NOKU stiller seg bak fellesoppropet om behovet for en «Arena-milliard». Behovet for oppgradering av kulturarenaer har myndighetene selv pekt på, både i kulturmeldingen, frivillighetsmeldingen og barne- og ungdomskulturmeldingen. Nå er det på tide å lage en ambisiøs og helhetlig plan.  

En svært stram kommuneøkonomi gjør at investeringer til nye kulturbygg og møteplasser kan risikere å bli nedprioritert, og da øker etterslepet ytterligere. Statlige midler må derfor til om et kulturløft skal skje utenfor de store byene. Samtidig kan den kommende strategien oppfordre og istandsette kommunene til i større grad å involvere kulturliv og frivillighet i sine planer for bruk av nybygg, skolebygg, flerhusbygg og kulturarenaer.  

Innspillsnotatet kan leses i sin helhet her.