Regionale kulturfond må etableres nå

Det er på tide med innføring av langsiktige virkemidler som vil styrke kulturlivet i hele landet, både det frivillige og det profesjonelle, mener Norsk kulturforum og 12 andre kulturorganisasjoner.

Kronikken er først publisert 29. april 2022 i KulturPlot

Fra krisepakker til langsiktighet

To år med pandemi har ramma kulturlivet hardt. Krisepakkene i form av kompensasjons- og stimuleringsordninger har vært og er fremdeles nødvendige. Men det er også på tide med innføring av langsiktige virkemidler som vil styrke kulturlivet i hele landet, både det frivillige og det profesjonelle. Det er på tide å etablere regionale kulturfond, slik regjeringen har nedfelt i Hurdalsplattformen.

undersøkelse gjort av Norstat på oppdrag av Norsk musikkråd viser det seg at hele 65.000 over 18 år oppgir å ha slutta med organisert musikkaktivitet som følge av pandemien. Telemarksforsking viser i rapporten «Kunstnerne og koronapandemien» at musikere i gjennomsnitt har en nedgang på 200 arbeidstimer i perioden 2019-2020. Store nedganger fant de også blant film- og scenekunstarbeidere. Publikum nøler med å vende tilbake til kulturarrangementer, i en undersøkelse Norstat har gjort for NRK, sier halvparten av de spurte at de oppsøker kulturarrangementer sjeldnere enn før. Det varsles om kompetanseflukt fra sceneteknisk bransje.

Dette er en alvorlig utvikling, og får den fortsette, vil det få store samfunnsmessige konsekvenser. Folk mister jobbene sine. Viktige sosiale møteplasser over hele landet, både for å utøve og å oppleve kunst og kultur, står i fare for å bli borte. Næringslivet, både innen kultur, hotell, transport, serveringssteder og handel, merker konsekvensene av et kulturliv som er svekka.

Et nytt regionalt kulturløft for hele landet

Det er med dette dystre bakteppet viktigere enn noensinne at det lokale og regionale kulturlivet styrkes. Den sittende regjeringen har heldigvis også sett dette behovet, og har i Hurdalsplattformen nedfelt at det skal etableres regionale kulturfond.

Vi mener det er vesentlig at ordningen blir innrettet slik at den treffer som den skal, og at potten blir stor nok til at fondsordningen lever opp til intensjonen. Der det finnes vilje, finnes det penger. Regjeringspartiene har lovet at de skal bruke én prosent av statsbudsjettet til kultur, og slik sett følge opp kulturløftet fra sist gang de satt i regjering. Den gang ble det sagt at neste steg var å styrke grasrota, kunsten og kulturen rundt om i hele landet. En skikkelig satsing på regionale kulturfond vil etter vår mening være et sentralt virkemiddel i et nytt regionalt kulturløft.

Regionale kulturfond styrker hele lokalsamfunnet

Ideen om regionale kulturfond dukket opp som en del av debatten om regionreformen høsten 2017, og ble først framsatt av musikk- og arrangørorganisasjonene i Arrangørforum. Siden da har debatten om regionale kulturfond gått, både i kunst- og kulturorganisasjoner og av kulturpolitikere fra hele det politiske feltet. For hvordan bør regionale kulturfond egentlig innrettes?

Vi mener for det første at det er viktig at ordningen kobler det frivillige og profesjonelle kulturlivet nærmere sammen. Regionale kulturfond vil dermed kunne møte behovet for en regionalt forankret finansieringsordning som kobler det profesjonelle kulturlivet sammen med både frivillige aktører og næringsaktører. I dag er det ofte vanskelig å skaffe finansiering til prosjekter lokalt der profesjonelle og frivillige samvirker. Den offentlige finansieringen av kulturaktivitet er ofte avgrenset enten til offentlige og profesjonelle aktører, eller til tilskuddsordninger som øremerkes det frivillige feltet. Men det lokale kulturlivet kjennetegnes ofte av utstrakt samarbeid mellom profesjonelle og amatører.

Undersøkelser viser at hele 90 prosent av de spurte sier at den viktigste motivasjonen til å delta i musikklivet er det sosiale aspektet, det å spille og være sammen med andre. 30 prosent av dem som har sluttet de siste årene oppgir at grunnen er at medmusikantene har gitt seg.  Vi tror at opprettelsen av nye regionale kulturfond kan bidra til å løfte både kunstnerisk nivå og til å etablere flere sosiale møteplasser. I de fleste kommuner eksisterer det ikke helprofesjonelle ensembler eller institusjoner. Ved å legge til rette for flere samarbeid mellom profesjonelle og frivillige vil det kunne bidra til kunstnerisk utvikling, kompetanseutvikling, profesjonalisering og et bredere publikum.

Videre er kulturgründerfeltet og samarbeid mellom kulturaktører og lokale næringsaktører et viktig tilskudd som gir både økonomiske og sosiale ringvirkninger i våre lokalsamfunn. De regionale kulturfondene må derfor rettes inn mot å styrke nettopp dette samarbeidet mellom frivilligheten, de profesjonelle kulturaktørene og kulturgründerne.
Gjøres dette arbeidet godt, med en gjennomtenkt forvaltningsordning i fylkeskommunen etter armlengdes avstand-prinsippet, vil regionale kulturfond kunne styrke hele lokalsamfunnet.

Stramme kommunebudsjetter

Kulturbudsjettene i kommunene er i stor grad preget av stramme budsjettrammer og få muligheter til å søke penger til å forsterke vellykkede satsinger, eller til nye prosjekter og tiltak. Finansiering via kommunale og fylkeskommunale budsjetter er derfor ingen vei å gå, og den stramme kommuneøkonomien viser at tanken om regionale kulturfond var viktig da idéen ble født i 2017, men at den er enda viktigere nå, på grunn av pandemien.

Regionale kulturfond bør, på bakgrunn av dette, ha som mål å styrke regionalt kulturliv ved  større satsinger og tiltak der samarbeid mellom frivillige og profesjonelle kulturaktører står sentralt, med mål om et økt kulturtilbud og et mer sammensatt publikum. Vi mener det må være et absolutt krav at ordningen kommer i tillegg til eksisterende tilskuddsordninger. Ordningen bør forvaltes regionalt og av kulturfaglige utvalg med bred kompetanse som kjenner feltet godt.Saken fortsetter under annonsen

Regionale kulturfond er en historisk mulighet for å gi lokalt og regionalt kulturliv et betydelig løft. For at de regionale kulturfondene virkelig skal kunne utgjøre en forskjell med å styrke frivilligheten, kunstnerne, kulturgründere og publikumstilbudet – kort sagt hele aktiviteten i hele landet – foreslår vi at det i statsbudsjettet for 2023 settes av minimum 50 millioner kroner til oppbygging av regionale kulturfond. Det må deretter foreligge en opptrappingsplan, slik at potten for de regionale kulturfondene i 2027 vil være på 150 millioner kroner.  

Norsk kulturforum, Norsk musikkråd, Creo, Arrangørforum ved: FolkOrg, Norsk Bluesunion, Norsk jazzforum, Norske kulturarrangører, Klassisk, Norsk viseforum, nyMusikk, Norske Kulturhus, Norske Festivaler, Norsk Viseforum.