Vedtekter

Vedtekter for Norsk kulturforum (NOKU)

Vedtatt av Landsmøtet 21.juni 2021

§ 1 Navn

Organisasjonens navn er Norsk kulturforum, forkortet NOKU. Engelsk navneform: Norwegian Cultural Forum – NOCU

§ 2 Formål

Norsk kulturforum (NOKU) er en nasjonal interesse- og kompetanseorganisasjon for den lokale kultursektoren, ved å være et nasjonalt og internasjonalt kompetansenettverk som bidrar med kunnskapsdeling og kompetanseutvikling.

NOKU har som mål:

 • å fremme forståelse for kunst- og kulturlivets betydning i
  samfunnsutviklingen
 • å gi muligheter for kompetanseutvikling for alle som arbeider med kultur i den kommunale og regionale forvaltningen
 • å bidra til samhandling og møteplasser mellom ulike forvaltningsnivåer, institusjoner og organisasjoner
 • å være en kunnskapsressurs og samarbeidspart for offentlige myndigheter og andre organisasjoner i spørsmål om behov og interesser for den lokale kultursektoren.
 • å forankre kulturloven og andre lover innenfor kulturområdet i det kommunale arbeidet både administrativt og politisk.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap kan tegnes av

 • kommuner og fylkeskommuner
 • offentlige og halvoffentlige institusjoner og organisasjoner innen kulturfeltet. Medlemskapet omfatter alle ansatte hos et medlem og medlemmer av deres styringsorganer

Medlemskap for organisasjoner skal ha alle rettigheter, inkludert talerett ved landsmøtet, men ikke stemmerett.

Privatpersoner kan tegne støttemedlemskap som gir talerett på landsmøtet i Norsk kulturforum og årsmøtet i fylkeslaget. Støttemedlemmer får medlemspris på konferanser og samlinger i Norsk kulturforum.

Utmelding må skje innen 31.12., alle som står som medlem 1. januar er forpliktet til å betale kontingent.

§ 4 Struktur

Norsk kulturforums organer er landsmøtet, hovedstyret og fylkeslag. Hovedstyret har anledning til å inngå avtale om alternativ organisering av medlemmene i et eller flere fylker.

§ 5 Landsmøte

Landsmøtet er Norsk kulturforums høyeste myndighet og avholdes hvert år i forbindelse med landskonferansen. Landsmøtet utgjøres av Norsk kulturforums medlemmer og hovedstyrets 7 medlemmer.

Innkalling til ordinært landsmøte skjer skriftlig med minst 3 måneders varsel. Forslag som skal behandles av landsmøtet skal være hovedstyret i hende senest 2 måneder før landsmøtet. Fullstendig saksliste skal være medlemmene i hende senest 2 uker før landsmøtet.

Landsmøtet behandler kun saker oppført på saklisten. Landsmøtet skal behandle:

 • Årsmelding og revidert regnskap
 • Handlingsprogram og rammebudsjett
 • Innkomne forslag
 • Valg:

Hovedstyret

 • Leder velges ved særskilt valg for 2 år
 • Nestleder velges ved særskilt valg for 2 år
 • 5 styremedlemmer velges for 2 år

Valg av medlemmer til styret (inkludert styreleder og nestleder) legges opp slik at det velges 2 eller 3 nye medlemmer hvert år.

Revisor

Offentlig registrert revisor velges for 1 år

Valgkomite

3 medlemmer velges for 2 år
Valg av valgkomite legges opp slik at det velges minst 1 nytt medlem hvert år.
Valgkomiteen arbeider etter regelverk vedtatt av landsmøtet.

Hvert kjønn skal være representert med minst 40% i Norsk kulturforums organer.
Ingen kan velges til hovedstyret for mer enn 4 (fire) år i samme verv

§ 6 Stemmerett

Medlemskap for organisasjoner skal ha alle rettigheter, inkludert talerett ved landsmøtet, men ikke stemmerett.

Resten av medlemmene, med unntak av støttemedlemmer, har stemmerett. Medlemmene velger selv hvordan de oppnevner sine delegater. Har et medlem flere stemmer kan en representant utøve stemmeretten i henhold til medbragte fullmakter
Eventuelle fullmakter skal underskrives av ordfører/rådmann/styreleder. Medlemmene har stemmerett i forhold til følgende fordelingsnøkkel:

 • Kommuner med inntil 10 000 innbyggere  1 stemme
 • Kommuner med 10 000 – 40 000 innbyggere  2 stemmer
 • Kommuner over 40 000 innbyggere  3 stemmer
 • Fylkeskommuner 2 stemmer

Styret har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding og regnskap. Medlemmer kan stille med observatører, som gis talerett.

§ 7 Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte avholdes når hovedstyret eller minst 1/5 av medlemmene krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles skriftlig med minst 3 ukers varsel, og kan bare behandle de saker som er årsak til innkallingen.

§ 8 Hovedstyret

Hovedstyret har ansvaret for den daglige driften av Norsk kulturforum og skal sørge for at den skjer innenfor rammer vedtatt av landsmøtet.
Det avholdes minimum 2 styremøter hvert halvår. Innkalling til styremøter skal skje skriftlig pr. post, eller e-post med minst 2 ukers varsel. For innkalling til telefonmøter eller fysiske møter i en evt. hastesak, må det gis rimelig varsel.

Styret er vedtaksført når minst 5 medlemmer er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.

§ 9 Fylkeslag

Fylkeslagene har ansvar for faglig aktivitet i eget fylke.
Fylkeslagene har ansvar for kåring av årets kulturkommune i eget fylke.

§ 10 Styreverv

Valgte til styreverv i Norsk kulturforum er valgt i kraft av sin faglighet og kompetanse. Kandidater til verv i Norsk kulturforum blir valgt av landsmøtet/årsmøte for å ivareta formålet til Norsk kulturforum ref. § 2 i vedtektene.

§ 11 Sentraladministrasjon

Det løpende arbeidet utføres av Norsk kulturforums sentraladministrasjon. Hovedstyret utarbeider arbeidsbeskrivelser og retningslinjer for administrasjonen.

§ 12 Regnskap

Regnskapet avsluttes pr. 31. desember hvert år. Regnskapet skal revideres hvert år i henhold til gjeldende regler. Det utarbeides årsmelding for hvert regnskapsår.

§ 13 Vedtektsendring

Landsmøtet kan endre vedtektene med 2/3 flertall. Benkeforslag om endringer i vedtektene kan ikke tas opp til behandling uten at de har tilknytning til et forslag som på forhånd er gjort kjent for medlemmene.

§ 14 Oppløsning

Oppløsning kan bare skje med 2/3 flertall av 2 påfølgende landsmøter. Dersom et landsmøte vedtar oppløsning, skal det sittende hovedstyre innkalle til nytt landsmøte tidligst 2 måneder og senest 4 måneder senere. Ved oppløsning, avgjør landsmøtet hvordan organisasjonens eiendeler og arkiv forvaltes.