Vedtekter

Vedtekter for Norsk kulturforum (NOKU) Vedtatt av Landsmøtet 7.september 2020.


§ 1 Navn


Organisasjonens navn er Norsk kulturforum, forkortet NOKU.
Engelsk navneform: Norwegian Cultural Forum – NOCU


§ 2 Formål


Norsk kulturforum (NOKU) er en nasjonal interesse- og
kompetanseorganisasjon for den lokale kultursektoren, ved å være et
nasjonalt og internasjonalt kompetansenettverk som bidrar med
kunnskapsdeling og kompetanseutvikling.
NOKU har som mål:

 • å fremme forståelse for kunst- og kulturlivets betydning i
 • samfunnsutviklingen
 • å gi muligheter for kompetanseutvikling for alle som arbeider med
 • kultur i den kommunale og regionale forvaltningen
 • å bidra til samhandling og møteplasser mellom ulike
 • forvaltningsnivåer, institusjoner og organisasjoner
 • å være en kunnskapsressurs og samarbeidspart for offentlige
 • myndigheter og andre organisasjoner i spørsmål om behov og
 • interesser for den lokale kultursektoren.
 • å forankre kulturloven og andre lover innenfor kulturområdet i det
 • kommunale arbeidet både administrativt og politisk.


§ 3 Medlemskap


Medlemskap kan tegnes av
• kommuner og fylkeskommuner
• offentlige og halvoffentlige institusjoner og organisasjoner innen
kulturfeltet. Medlemskapet omfatter alle ansatte hos et medlem og
medlemmer av deres styringsorganer


Privatpersoner kan tegne støttemedlemskap som gir talerett på landsmøtet
i Norsk kulturforum og årsmøtet i fylkeslaget. Støttemedlemmer får
medlemspris på konferanser og samlinger i Norsk kulturforum.


Utmelding må skje innen 31.12, alle som står som medlem 1. januar er
forpliktet til å betale kontingent


§ 4 Struktur


Norsk kulturforums organer er landsmøtet, hovedstyret og fylkeslag.
Hovedstyret har anledning til å inngå avtale om alternativ organisering av
medlemmene i et eller flere fylker.


§ 5 Landsmøte


Landsmøtet er Norsk kulturforums høyeste myndighet og avholdes hvert år
i forbindelse med landskonferansen. Landsmøtet utgjøres av Norsk
kulturforums medlemmer og hovedstyrets 5 medlemmer.
Innkalling til ordinært landsmøte skjer skriftlig med minst 3 måneders
varsel. Forslag som skal behandles av landsmøtet skal være hovedstyret i
hende senest 2 måneder før landsmøtet. Fullstendig saksliste skal være
medlemmene i hende senest 2 uker før landsmøtet.
Landsmøtet behandler kun saker oppført på saklisten. Landsmøtet skal
behandle:

 • Årsmelding og revidert regnskap
 • Handlingsprogram og rammebudsjett
 • Innkomne forslag
 • Valg:


Hovedstyret

 • Leder velges ved særskilt valg for 2 år
 • Nestleder velges ved særskilt valg for 2 år
 • 5 styremedlemmer velges for 2 år


Valg av medlemmer til styret (inkludert styreleder og nestleder) legges opp
slik at det velges 2 eller 3 nye medlemmer hvert år.

Varamedlemmer 2 varamedlemmer velges for 1 år

Revisor
Offentlig registrert revisor velges for 1 år

Valgkomite

3 medlemmer velges for 2 år
Valg av valgkomite legges opp slik at det velges minst 1 nytt medlem hvert
år.
Valgkomiteen arbeider etter regelverk vedtatt av landsmøtet.

Hvert kjønn skal være representert med minst 40% i Norsk kulturforums
organer.
Ingen kan velges til hovedstyret for mer enn 4 (fire) år i samme verv


§ 6 Stemmerett


Alle medlemmer, med unntak av støttemedlemmer, har stemmerett.
Medlemmene velger selv hvordan de oppnevner sine delegater. Har et
medlem flere stemmer kan en representant utøve stemmeretten i henhold
til medbragte fullmakter
Eventuelle fullmakter skal underskrives av ordfører/rådmann/styreleder.
Medlemmene har stemmerett i forhold til følgende fordelingsnøkkel:

 • Kommuner med inntil 10 000 innbyggere 1 stemme
 • Kommuner med 10 000 – 40 000 innbyggere 2 stemmer
 • Kommuner over 40 000 innbyggere 3 stemmer
 • Fylkeskommuner 2 stemmer
 • Institusjoner og organisasjoner 1 stemme


Styret har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding og regnskap.
Medlemmer kan stille med observatører, som gis talerett.


§ 7 Ekstraordinært landsmøte


Ekstraordinært landsmøte avholdes når hovedstyret eller minst 1/5 av
medlemmene krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles skriftlig med
minst 3 ukers varsel, og kan bare behandle de saker som er årsak til
innkallingen.


§ 8 Hovedstyret


Hovedstyret har ansvaret for den daglige driften av Norsk kulturforum og
skal sørge for at den skjer innenfor rammer vedtatt av landsmøtet.
Det avholdes minimum 2 styremøter hvert halvår. Innkalling til styremøter
skal skje skriftlig pr. post, eller e-post med minst 2 ukers varsel. For
innkalling til telefonmøter eller fysiske møter i en evt. hastesak, må det gis
rimelig varsel.
Styret er vedtaksført når minst 5 medlemmer er til stede. Vedtak fattes
med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme
dobbelt.


§ 9 Fylkeslag


Fylkeslagene har ansvar for faglig aktivitet i eget fylke.
Fylkeslagene har ansvar for kåring av årets kulturkommune i eget fylke.


§ 10 Styreverv


Valgte til styreverv i Norsk kulturforum er valgt i kraft av sin faglighet og
kompetanse. Kandidater til verv i Norsk kulturforum blir valgt av
landsmøtet/årsmøte for å ivareta formålet til Norsk kulturforum ref. § 2 i
vedtektene.


§ 11 Sentraladministrasjon


Det løpende arbeidet utføres av Norsk kulturforums sentraladministrasjon.
Hovedstyret utarbeider arbeidsbeskrivelser og retningslinjer for
administrasjonen.


§ 12 Regnskap


Regnskapet avsluttes pr. 31. desember hvert år. Regnskapet skal revideres
hvert år i henhold til gjeldende regler. Det utarbeides årsmelding for hvert
regnskapsår.


§ 13 Vedtektsendring


Landsmøtet kan endre vedtektene med 2/3 flertall. Benkeforslag om
endringer i vedtektene kan ikke tas opp til behandling uten at de har
tilknytning til et forslag som på forhånd er gjort kjent for medlemmene.


§ 14 Oppløsning


Oppløsning kan bare skje med 2/3 flertall av 2 påfølgende landsmøter.
Dersom et landsmøte vedtar oppløsning, skal det sittende hovedstyre
innkalle til nytt landsmøte tidligst 2 måneder og senest 4 måneder senere.
Ved oppløsning, avgjør landsmøtet hvordan organisasjonens eiendeler og
arkiv forvaltes.