Innretning av ordning for barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging

Foto: NTB/Plainpicture

Regjeringen har i 2021 avsatt 4 millioner kroner til pilotprosjekter som skal utvikle modeller for inkludering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging, jf. Prop. 1S (2020-2021) og Meld. St. 18 (2020-2021Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge.

Målsettingen: en bedre koordinert lokal kultursektor.
Alle kommuner kan søke, prosjektperioden er 2022.

Norsk kulturforum samarbeider med Kulturtanken, KS og Norsk kulturskoleråd om innretting av ordningen. Kulturtanken står for administrasjonen av søknadsordningen.

Søknadsportalen er åpen! Frist: 11. oktober 2021

Mål for ordningen

I Barne- og ungdomskulturmeldingen Oppleve, skape og dele settes nye mål for barne- og ungdomskulturen. Ifølge meldingen er det et mål å styrke kunnskap om gode lokale planprosesser og samarbeidsmodeller. Regjeringen ønsker å stimulere kommunene til i større grad å inkludere barne- og ungdomskultur i planprosesser. Slike planer er gode verktøy for forvaltningen, setter barne- og ungdomskultur på den lokalpolitiske dagsorden, samt øker oppmerksomhet og kunnskap om barne- og ungdomskultur i kommunen.

Regjeringen understreker at det kommunale planverket er et virkemiddel og ikke et mål i seg selv. Målet med pilotprosjektet er å bidra til en bedre koordinert lokal kultursektor ved at det blir samarbeidet mer mellom ulike aktører, og utviklet gode møteplasser for deltakelse og inkludering. Lokale og regionale planer er også en viktig og sentral del av de nasjonale føringene og prioriteringene på kulturfeltet.

Innretning av ordningen

Ordningen skal gi tilskudd til kommuner som ønsker å utvikle modeller for samarbeid og samskaping der barne- og ungdomskultur inngår i kommunal planlegging.

I Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge trekkes spesielt kulturskolen frem som en viktig aktør i dette arbeidet.

Kunnskapsutvikling og erfaringsdeling er viktig i pilotprosjektet. Modeller og erfaringer fra kommunenes arbeid i piloten, konkrete planer som lages og de prosesser som leder frem til dette må dokumenteres og kunne deles med andre. Slik vil resultater og erfaringer komme flere til gode.

I løpet av prosjektperioden vil Kulturtanken i samarbeid med KS, NOKU og Norsk Kulturskoleråd legge til rette for delings- og kompetansearenaer for tilskuddsmottakerne. I 2023 vil det bli avholdt en avsluttende delingsarena av resultater. Det forventes at tilskuddsmottakere deltar på delingsarenaene og at det benyttes en viss egeninnsats til dette.  

Kriterier for tilskudd

Prosjektene bør

  • bestå av samarbeid mellom relevante, lokale aktører som på ulikt vis påvirker barn og unges hverdag, eksempelvis aktører innen kultur, utdanning, næringsliv, helse og/eller frivillig sektor. Foruten kulturskolen vil aktuelle samarbeidspartnere kunne være fritidsklubber, bibliotek, barnehager, skole og SFO/AKS.
  • vise hvordan de kulturpolitiske målsetningene på barne- og ungdomsfeltet knytter seg til det formelle planarbeidet etter plan- og bygningsloven. Planarbeidet kan omfatte både separate planer, for eksempel en kommunedelplan for kultur eller oppvekst, eller inkludering av barne- og ungdomskultur i det generelle planverket.
  • kunne vise til et helhetlig tjeneste- og utviklingsarbeid innen barne- og ungdomsfeltet, generelt kulturarbeid og i tilknytning til overordnede politiske satsningsområder.
  • kunne vise til en plan for barne- og ungdomsmedvirkning, eksempelvis involvering av det kommunale ungdomsrådet.
  • utvikle, eventuelt videreutvikle, modeller der samarbeidsformen og tiltakene for å styrke barne- og ungdomskulturen i planverket fremgår.

Hvordan søke

Pilotprosjektet kan søke om tilskudd på opp til 300.000 kroner.
Søknadene sendes til Kulturtanken.

Søknaden om tilskudd må inneholde følgende dokumenter:

  • Prosjektbeskrivelse som med utgangspunkt i søknadskriteriene beskriver hvordan kommunen skal løse oppdraget, inkludert budsjett og plan for medvirkning.
  • Politisk vedtak eller bekreftelse fra rådmannen dersom søknaden gjelder utarbeiding/rullering av plan med barne- og ungdomskultur inkludert

Det skal rapporteres på bruk av midler og gjennomførte aktiviteter innen 12. februar 2023.

Søknadsportalen er åpen! Frist: 11. oktober 2021