Ei samla og konkret kulturlov

Under ein kulturkonferanse på Nordfjordeid i 2004 satsa eg ei heil kasse god  raudvin  overfor  kulturkamerat Magnar Lund Bergo, SV, på at ei muleg raudgrøn regjering aldri ville få på plass ei kulturlov. Eg tapte dette veddemålet. I ettertid har eg lurt på om eg ikkje burde ha fått mesteparten av gevinsten tilbake.

Stormen kulturhus, Bodø
Stormen kulturhus. Foto: Ingvild F. Melien

Under ein kulturkonferanse på Nordfjordeid i 2004 satsa eg ei heil kasse god  raudvin  overfor  kulturkamerat Magnar Lund Bergo, SV, på at ei muleg raudgrøn regjering aldri ville få på plass ei kulturlov. Grunngjevinga mi var enkel: Ap er for kulturlov i opposisjon og mot når dei kjem i posisjon.

Eg tapte dette veddemålet. For den nye raudgrøne regjeringa la 13. april 2007 fram Ot.prp. nr. 50 (2006-2007) Om lov om offentlege styremakters ansvar for kultur-verksemd (kulturlova). Lovforslaget vart i juni vedteke mot røystene frå Frp og H. Den korte kulturlova med sine seks enkle paragrafar tredde i kraft 1. august 2007. Knapt to år seinare, under ei høgtideleg feiring av 60-årsdagen til Magnar Lund Bergo på Victoria nasjonale jazzscene i juni 2009, overrekte eg den lova vinen, og meire til, til jubilanten. I ettertid har eg lurt på om eg ikkje burde ha fått mesteparten av gevinsten tilbake.

Kulturlova

I månadene etter at kulturlova blei vedteken var dei raudgrøne kulturpolitikarane svært så offensive. Denne teksten er tidstypisk:

«Flere får mulighet til å oppleve mer, flere får mulighet til å engasjere seg mer, flere får mulighet til å delta mer. Og det gjelder alle – enten vi er profesjonelle eller frivillige – enten det er snakk om det lokale kulturlivet eller det nasjonale …… Kultur-Norge har lenge ønsket seg en kulturlov. Forrige periode fikk de ikke det, fordi dagens opposisjonspartier var imot. Nå har vi vedtatt Kulturloven. Kultursatsing i kommunene og fylkeskommunene er større enn noen gang … Med den rød-grønne  regjeringen  opplever Kultur-Norge  gode dager. Aldri har vi sett en så offensiv og kraftig kultursatsing som vi gjør nå.» (Teksten er henta frå eit rundskriv av Gunn Karin Hjul, Ap, nestleiar i kulturkomiteen, trykt i ei rekkje aviser i oktober 2007).

Dei lokale kulturarbeidarane, som lenge hadde fronta kravet om ei kulturlov, var meir  reserverte.  «Ingen jublar for kulturlova»,  konstaterer  journalist  Alfred  Fidjestøl i Klassekampen 2. august. Han har intervjua røynde  kultursjefar  som  Alfhild  Skaardal  i  Skien  og  Jorunn  Bøe  i  Risør  kommune,  pluss  kulturkonsulent  (i 30 pst. stilling) Anne Karin Misje i Gulen kommune. For dei to førstnemnde vil lova ikkje ha noko å seie i praktisk kulturpolitikk. «Det er ei veldig rund lov, ho kan tolkast ulikt, men det er trass alt ei lov», seier Bøe. Heller ikkje  kulturkonsulenten  i  Gulen,  som  var  den  kommunen  i  landet  som  brukte  minst  på  kultur,  trur  på lova. «Heller pengar», seier kulturkonsulent Misje. Men ho legg til at det lokale ungdomsrådet er positivt til lova «fordi dei meiner at dei no kan tvinge kommunen til å bruke pengar på ungdomshus.»

Kulturlova har vi no levd med i 13 år. Ho har aldri vorte evaluert.  Men Kulturutredningen 2014  (NOU  2013:4) som evaluerte heile det Kulturløftet som kulturlova var ein (viktig ?) del av, sa dette:

Analysene utvalget har fått utført av utviklingen i kommunenes utgifter til kulturformål, og innspill fra  aktører  i  kulturlivet, tyder ikke på at kulturloven har hatt nevneverdig betydning for budsjettutviklingen på dette området (s.18).

Utvalet viste her til at Telemarksforsking i sine analysar ikkje fann nokon indikasjonar på at «loven har hatt noen effekt på kommunenes kulturutgifter» (s.  252).  Utvalet konkluderer med at «det kreves en aktiv bruk av supplerende virkemidler for å sørge for at den får virkning i kulturlivet» (s. 252). Kulturlivet har teke dette til sitt bryst, og arbeider no aktivt for å styrkje lova. Dei festar si lit til Kulturdepartementets signal om ein lovrevisjon i kulturmeldinga «Kulturens kraft» frå 2018.Spørsmålet om ei kulturlov har frå starten av vore nøye knytt til etablering og utvikling av  «kulturverksemd» som eit ansvar for kommunar og fylkeskommunar. Denne «verksemda» var statleg initiert og fekk ein «flying start» frå midten av 1970-talet med to svært så målretta kulturmeldingar, øyremerkte statlege løyvingar og modellar for organisering av kulturverksemda på kommunalt nivå. Vi fekk kommunale kulturstyre og, etter kvart, hovudutval  for kultur.  Samtidig kom det kultursekretærar frå DH-skulen i Bø.  Nokre  lærarar  og offiserar hoppa også over til kulturen. Kulturen vart både politisk og administrativt relativt snøgt etablert som eit eige ansvarsområde i kommunar og fylkeskommunar, sjølv om det alt frå starten av var store forskjellar mellom kommunane på dette feltet. Men korleis ville det gå med kulturen når dei øyremerkte  midlane  forsvann,  og  kulturen  skulle  konkurrere om knappe økonomiske midlar med skule- og helse-  og  sosialfeltet,  som  alle  var  lovregulerte  og  hadde  sterke  profesjonar  bak  seg?  Og kva ville skje når kulturen vart slått politisk og/eller administrativt saman med  andre kommunale  ansvarsfelt,  som  oppvekst, helse, næring etc.? Ville ikkje kulturen då verte ein salderingspost?  Det er, djupast sett, denne uroa som har lege, og framleis ligg, bak ønsket frå det lokale kulturlivet om ei kulturlov. Om du ikkje trur meg, så får du lese det første utkastet til «Lov om kulturarbeid i fylkeskommuner og kommuner» som alt i 1981 vart lagt fram av Kultur- og Fritidskonsulentenes Råd.  I dette utkastet vart det i detalj skildra korleis kulturarbeidet i  kommunar  og  fylkeskommunar skulle organiserast og utviklast både politisk og administrativt. Forslaget var i hovudsak ei fastslåing, og dermed ei fastlåsing, av arbeidsoppgåver,  styringsorgan,  administrasjon  og  planarbeid  for  kulturfeltet  i  kommunar  og  fylkeskommunar.  Inga regjering ville sjølvsagt leggje eit slikt lovforslag fram for Stortinget.

Kulturutgifter og kultursatsingar

Korleis har det så gått med kulturarbeidet i kommunar og fylkeskommunar sidan starten på 1980-talet?  Det generelle svaret er at det stort sett har gått rimeleg bra. Kulturen har klart seg rimeleg  godt på  lokalt  og  regionalt nivå. Vi har fått ein kultursektor å rekne med. Kulturen har ikkje  vorte nokon  salderingspost.  I alle fall ikkje om vi ser på heile det kommunale kulturbudsjettet,  inklusive den  mektige  idretten.  Vi har mange forskings- og utgreiingsrapportar som viser oss dette. Det lokale kulturlivet har også endra seg dramatisk sidan 1980-talet.  I boka «Lokalt  kulturliv  i  endring»  (Aagedal m.fl. 2009) skriv forfattarane innsiktsfullt om framveksten av nye aktørar, nye arenaer, nye kulturhendingar og nye organisasjons- og finansieringsformer i kulturlivet.  Men framleis seier mange (kultur)politikarar at det lokale kulturlivet er basert nesten fullt ut på frivilligheit. Den lokale kulturen vart ikkje borte sjølv om kommunane  valde  vekk  hovudutvalsmodellen  eller  fordi  kultursjefen blei nestkommanderande i ein oppvekst- og kulturetat. Kulturutgiftene til kommunane har auka ganske betydeleg, i periodar sterkare enn andre kommunale driftsutgifter. Ei rekkje kommunar kring om i landet har bygt store og svære kulturhus og bibliotek som ingen kunne førestille seg for 20 år sidan.  For ikkje  å  snakke  om  alle  idrettshallane,  fotballbanene  og idrettsanlegga vi har fått. Men idretten høyrer visst ikkje  inn under  kulturomgrepet.  I alle fall vert han ignorert i alle kulturdebattane. I perioden 2008–19, som eg har sett nærmare på, har samla netto driftsutgifter til kulturformål i norske kommunar  vakse  med  50  pst.  Per innbyggjar  er  veksten 33 pst. Tala er i faste prisar. Veksten var svakast i byrjinga av tiåret etter 2010. I 2008 og i 2010 utgjorde driftsutgiftene til kultur 4,4 pst. av dei samla kommunale netto driftsutgiftene. I 2013 var prosentdelen nede i 3,7. Deretter gjekk det sakte oppover. I 2019 var den igjen komen opp i 4,4. Femårsperioden 2015–2019 har såleis vore  nokre  rimeleg  gode  kommunale  kulturår,  når vi ser heile sektoren under eitt. Men om vi ser på delområda, vert bildet noko annleis.For heile perioden 2008–19 er det folkebiblioteket som kjem dårlegast ut, følgt av aktivitetstilbod for barn og unge og deretter kulturskulen. Per innbyggjar har det vore nullvekst for biblioteka. Satsinga på nye og tiltalande bibliotekslokale i fleire kommunar gir så langt ingen utslag på den nasjonale statistikken. Engerutvalet kalla dei tre nemnde kulturområda for «den kulturelle grunnmuren» og tok til orde for eit særleg kulturløft for desse utsette områda. I norsk kulturpolitikk synest ingen å ha brydd seg særleg med dette.Utgifter til idrett og idrettsanlegg og til kulturbygg og andre kulturaktivtetar utgjer derimot ein aukande del  av  utgiftene.  Idrettsutgiftene utgjer no rundt 34 pst. av samla netto driftsutgifter til kultur. I 2008 var denne prosentdelen 27. Kvifor bryr ingen i kulturlivet seg med dette? Kulturbygg og andre kulturaktivitetar 1utgjer no ca. 24 prosent, mot 21,5 pst. i 2008. I 2008 utgjorde desse to hovudpostane (idrett/idrettsanlegg og kulturbygg/kulturaktivitetar) 48 pst. av dei kommunale driftsutgiftene til kultur. I 2019 utgjorde dei 57 prosent. Derimot har «den kulturelle  grunnmuren»  svekt  si stilling betydeleg. I 2008 utgjorde utgiftene til «bibliotek, kulturskule  og  aktivitetstilbod  for  barn  og  unge»  41  pst.  av  dei  kommunale  netto  driftsutgifter  til  kultur.  I 2019 var  prosentdelen  gått  ned  til  32  pst.  Jf.  tabellen nedanfor, der vi har delt dei  kommunale  driftsutgiftene til kultur i tre hovudkategoriar. Tabellen viser kor stor prosentdel utgiftene til desse formåla utgjorde av dei samla kommunale netto driftsutgiftene til kulturformål.

Forskarane Lars Håkonsen og Knut Løyland gjorde ei analyse for Kulturutredningen 2014 av  utviklinga  av kommunale kulturutgifter 2001-2010. Her kom det fram at også i denne perioden var det områda bibliotek og aktivitetstilbod til barn og unge som kom svakast ut. Kulturskuleområdet kom relativt dårleg ut mot slutten av denne perioden.  Det var områda idrett  og  andre  kulturaktivitetar/kulturbygg  som  hadde  blitt  prioritert klart sterkast internt blant kulturformåla i også i denne  perioden  (s.  106–107). 

«Det er de to områdene Idrett (inkludert kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg) og Andre kulturaktiviteter og kulturbygg (inkludert kommunale kulturbygg, samt tilskudd til andres kulturbygg) som står for nesten hele den samlede veksten i netto driftsutgifter til kulturformål» (s. 126–127). Området «Andre kulturaktivitetar» omfattar det forskarar har kalla «begivenhetskulturen», jf. fotnote 1. Den utviklinga som eg har peikt på, og  som  vert  avspegla  i  den  vesle  tabellen,  har  altså  prega  kulturutviklinga  i  kommunesektoren  siste  20  åra.  Lat meg her minne om at vi har både 1) ei biblioteklov og 2) ei opplæringslov, der kulturskulen er lovfesta. Dette har ikkje  hindra  den  sterke  svekkinga  av  dei  to  områda  i  kampen om kulturkronene. Folkebiblioteket står fram som den største taparen i budsjettkampen om kulturkronene. Her har det knapt vore realvekst i løyvingane etter tusenårsskiftet.  Engerutvalet  skreiv  mykje  om  dette. Utan at det har stoppa nedgangen.

Store variasjonar

I statistikken eg har vist til ovanfor, er det lagt fram tal for kommune-Noreg samla. Men vi veit at det er store variasjonar i kultursatsinga rundt om i  kommunane.  Nokre prioriterer det veldig høgt, andre langt lågare. I 2019 utgjorde til dømes driftsutgiftene til kultur mindre enn 2 prosent av samla driftsutgifter i 26 kommunar og meir  enn  7  prosent  i  15  kommunar.  19  kommunar  hadde samla driftsutgifter til kultur per innbyggjar på over 6000 kroner, i 24 kommunar var kulturdriftsutgiftene under 1400 kroner per innbyggjar. Kommunane i Finnmark brukar mest til kultur, Vestfold og Østfold-kommunane minst. Kommunane i Rogaland brukar 5,1 pst. av samla driftsutgifter til kultur, mens dei i Øst- og Vestfold nøyer seg med 3,5 pst. Håkonsen og  Løyland  har  funne  ein  samanheng  mellom kor store såkalla «frie inntekter» kommunane har, og kor mykje dei satsar på kultur. Dei viser til at kultur såleis er eit luksusgode, men samtidig eit luksusgode som mange tar seg råd til, så sant det er pengar til overs. Databasen Kostra har også tal over utviklinga av kulturutgifter i 16 ulike Kostrakategoriar. Her går det m.a.  fram  at  gruppa  som  omfattar  kommunane  med  høgast  skatteinntekter  per  innbyggjar,  ikkje  uventa  har  betydeleg  høgare  kulturutgifter  per  innbyggjar  enn  noko  anna  kommunegruppe.  Det gjeld omtrent alle kulturområda.  Det  går  vidare  fram  at  både  små  og mellomstore kommunar med høge, frie disponible inntekter brukar mest midlar på kultur innanfor sine kategoriar, uavhengig av om dei har høge eller middels låge  bundne  kostnader.  Samanhengane her er ikkje like tydelege på alle kulturområda.  Kommunar  med  middels  eller  høge  bundne  kostnader  per  innbyggjar  og  låge  frie  disponible  inntekter,  synest  å  ha  lågast  kulturutgifter. Men bildet sprikjer litt. Dette bør analyserast nærmare.Materialet viser elles at det er stor vilje til å satse på  kultur  i  mange  kommunar  på  tvers  av  politiske skiljeliner. Det er òg eit tydeleg faktum at kommunane satsar  betydeleg  meir  på  oppgåver  som  ikkje  er  lovpålagde,  som  t.d.  kulturhus, festivalar/aktivitetar og idrett/idrettsanlegg, enn på lovpålagde oppgåver som kulturskule og bibliotek. På desse frie områda synest skilnadene å vere særs store mellom kommunar med og utan betydelege frie inntekter. Også her er det rom for analysar.  Kvifor et idretten stadig større  delar  av  kulturbudsjettet?

Kulturhus

Nokre kommunar har dei seinare åra satsa betydelege midlar på å byggje og ta i bruk nye, store og innhaldsrike kulturhus. Kva ligg bak slike satsingar? Eg har sjølv gjort ein studie av tre slike langvarige strategiske kulturhussatsingar, i kommunane (og småbyane) Hamar, Stjørdal og Bodø. Kulturhusprosessane i desse byane strekte seg over to-tre tiår. Det var eit sterkt folkeleg engasjement  kring  prosjekta  alt  frå  starten.  Det sentrale spørsmålet var: Har vi verkeleg  råd  til  dette?  Underforstått: Ein slik «luksus» kan vi ikkje unne oss. Prosessane tok til alt på 1980-talet, prosjekta vart sette i gang rundt år 2000, endelege  byggjevedtak  kom  på  plass  i  2011–2012,  og  husa  opna  i  2014  og  2015.  Alle prosjekta  vart  under  betydeleg  motstand  borne  fram  av viljesterke ordførarar i spissen for ulike typar politiske koalisjonar. Dei to kulturhusa i Hamar og Stjørdal, til litt under og litt over 700 mrd. kroner, vart opna i 2014 og 2015. Striden om husa var knallhard, heilt til det siste. Særleg i Stjørdal var det bittert. Det endelege vedtaket om bygging av huset vart gjort med éi stemmes overvekt. Men i dag står begge kulturhusa svært sterkt i dei to småbyane. Det skuldast god planlegging, ein brei, open og folkeleg profil på tilboda,  opne  og  imøtekomande  bibliotek,  populære  og  levande  kulturskular,  eit  imponerande tilbod på øvingsrom for ulike typar musikk og dans, hus som lever heile dagen og kvelden, variert kinotilbod og kunstframsyningar iblant. Eit godt samarbeid med lokale kulturaktørar pregar husa. I Stjørdal hyser kulturhuset dessutan ei kyrkje og ein ungdomsklubb. Det gir spennande koplingar. Heile kommunens kulturforvaltning pluss den kyrkjelege administrasjonen held til i huset. Ein god miks. Dei  omstridde  kulturhusa  har  vorte  ein  suksess.  Men det finst visst framleis eit par motstandarar både i Hamar, og iallfall i Stjørdal, som ikkje vil setje sine bein i husa.  Det er verd  å registrere  at  dei  politiske  partia  som stod i spissen for kulturhusprosjekta, har gjort til dels svært  gode  kommuneval  både i  2015 og  i 2019.  I 2011 var det derimot så vidt båten bar i Stjørdal. Kultur har kosta ein del, både i Hamar og i Stjørdal. Men på sikt ser det ut til å ha lønt seg. Kulturkvartalet Stormen i Bodø, til 1,3 mrd. kroner, har ei  litt  anna historie.  Bodøværingane  er  stolte  av  Kulturkvartalet  og  har  trykt  vakre  Stormen  bibliotek  til sitt bryst. Stormen konserthus, derimot, vart altfor lenge prega av at det  ikkje  ville  opne  dørene sine for byens  mangfaldige  song-  og  musikkliv.  Handlingslamma politikarar orka ikkje gripe skikkeleg fatt i det. Det tok nesten seks år å få dette til.Det finst fleire slike døme på gode kultursatsingar kring  om  i  landet.  Dagens kultur(hus)satsingar  har  ikkje  sin  bakgrunn i lover og  paragrafar,  men  i lokalt forankra langsiktig politisk og  strategisk planlegging kring utvikling av gode og brukarretta kulturtilbod for innbyggjarane i kommunen. Dette har ein kopla med ei vellykka tenking kring  kulturhus som moderne og  levande  arenaer for by- og sentrumsutvikling.  Det  er  viktig å ha med seg at desse husa også er sete for kommunens bibliotek og kulturskule, og er viktige øvings- og  framføringsarenaer  for  byens/kommunens  lokale  song og musikkliv, både dei unge og ikkje så heilt unge. Mange av dei nye og moderne biblioteklokala i landet vårt har  kome  til  nettopp  som  ein  viktig del av kommunens kulturhussatsing. Kort  oppsummert kan vi slå fast at det i norske  kommunar på 2000-talet har vore stor vilje til å satse på idrett/idrettsanlegg, ulike  typar  kulturbygg og den såkalla «begivenhetskulturen». Taparen er folkebiblioteket. Deretter aktivitetstilskot til barn og unge, og, etter kvart, kulturskulen. Dette viser dei tørre tala. Dette er inga «bombe». Engerutvalet skreiv mykje om saka. Utvalet meinte at det måtte til eit kulturløft III for  kommunesektoren  for  å gjenreise  den  kulturelle  grunnmuren. Men lite har skjedd.Elles har NOKU ivra sterkt for utgreiingar om politisk og administrativ organisering av kultursektoren. Den siste rapporten om dette (Miland og Kleppe 2019) fortel at dette er  eit  felt i stadig bevegelse.  Variasjonane  og  modellane er mange og varierte. Slik har det vore lenge. Slik vil det vere i framtida. Det får ein ikkje lovregulert. Det viktigaste ein kan gjere her, er å bidra til at kommunesektoren får relevant  kulturfagleg  kompetanse  inn  i  nøkkelstillingane.  Her kan  organisert  aktivitet  utgjere ein skilnad.

Ei samla og konkret kulturlov!

Ovanfor har eg gitt eit lite oversyn over sentrale trekk ved utvikling av  kommunale kulturutgifter på 2000-talet. I hovudsak er utviklinga positiv. Men den gjeld ikkje  alle  kulturområda.  Og  nokre  kommunar,  ulike  stader i landet, har satsa betydeleg på kultur. Andre har i liten grad gjort det. Vi skulle gjerne visst meir om kva som ligg bak dette. Men det at vi fekk ei eiga kulturlov i 2007, synest i liten grad å ha påverka utviklinga. Krefter i kulturlivet ønskjer no å styrke kulturlova. Det same gjer visst kulturpolitikarar i opposisjonspartia. Kulturministeren har lovt å sende ut eit høyringsnotat med utkast til ei revidert kulturlov i løpet av året. Kulturmeldinga «Kulturens kraft», som regjeringa la  fram  hausten  2018,  trekkjer  fram to  hovudtema  for revisjonen. Det første er «mulighetene for å styrke bestemmelsene som pålegger kommuner og fylkeskommuner et ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet.» Det andre gjeld ei muleg «lovfesting av armlengdeprinsippet». Norsk kulturforum (NOKU) la også i 2018 fram ein «Rapport om behovet for å styrke Kulturloven.» Også Engerutvalet foreslo «å  styrke  lovgrunnlaget for kulturpolitikken» (s. 319), m.a. gjere kulturlova til eit meir aktivt verktøy for utvikling av kommunale planstrategiar, flytte kul-turskuleparagrafen  frå  opplæringslova  til  kulturlova  og  ta  kultur  inn  i  Plan-  og  bygningslova  på  linje  med  folkehelse.Kulturlova  bør  altså  få  eit  breiare  innhald,  verte  meir konkret og meir forpliktande. Erfaringa så langt er at norske styresmakter er lite villige til å gå særleg langt i denne retninga. Det vi kan slå fast, er at Ot.prp. nr. 50 (2006-2007), der dagens kulturlov vart lagt fram, kontant avviste at lova skulle seie noko om ressursbruk og organisering: «Her  har  departementet  frå  første stund hatt ein tydeleg posisjon. Det er uaktuelt å bruka lova til  å  formulera  konkrete  eller  detaljerte  påbod  om løyvingsnivå eller organisatoriske løysingar. Dette høyrer «derimot til  dei  oppgåvene  som  kontinuerleg  må  drøftast,  vurderast  og  prioriterast  i det politiske arbeidet»  (s.  19).  Kulturlova kan  eller  skal  altså  ikkje  erstatte kulturpolitikken.Dagens kulturlov har liten verdi i praksis, og har heller ingen særleg symbolsk betydning. Lova bør derfor  enten  avviklast  eller  styrkast.  Men kulturlivet  og  kulturpolitikarane synest framleis å ha tru på ei kulturlov som skal gripe inn i det kommunale sjølvstyret og på ulike måtar regulere den kommunale kulturverksemda. Problemet er berre at inga regjering vil leggje fram eit slikt lovforslag.Eg vil foreslå ein annan strategi. Om det var opp til meg, ville eg no ha prøvd å få til ei samla og utvida kulturlov som tek opp i seg gjeldande biblioteklov, kulturskuledelen av gjeldande opplæringslov og dagens kulturlov.

Det kommunale og  fylkeskommunale ansvaret  for å  utvikle  planstrategiar  på  kulturfeltet  må  dessutan  tydeleggjerast i eigen lovparagraf. Det same gjeld krava til folkebibliotek  og  kulturskule  frå  dagens  lovverk.  Eventuelle  særlege  forpliktingar  overfor  folkebibliotek,  kulturskule  og anna  kommunal  kulturverksemd  bør tydeleggjerast gjennom forskrifter til lova. Ei slik utvida kulturlov må ha forskrifter for dei enkelte områda lova gjeld for.  Gjennom ei  forskrift  til  paragraf  5 i dagens kulturlov om «felles oppgåver», bør ein òg kunne tydeleggjere (det finansielle) ansvaret partane; stat, fylkeskommune og kommune, har for ulike typar kulturinstitusjonar. Det er det minste vi kan vente etter den svært så mislykka regionreforma. Iverksetjinga av ei slik samla kulturlov må sjølvsagt følgjast opp med informasjonstiltak og synleggjering. Her har NOKU  kome  med gode forslag i sin rapport om kulturlova. Vi må dessutan rekne med at profesjonane knytte til bibliotek og kulturskule vil yte ein viss motstand mot ei slik felles kulturlov. Motargumentet er sjølvsagt den triste  budsjettutviklinga for  desse  to felta  dei  siste 10–15 åra.  Den kulturelle  grunnmuren  forvitrar. No er det høgt på tide å tenkje nytt. Ei felles og langt meir konkret kulturlov kan vere del av ein ny offensiv.Eg  tykkjer  derimot  det  er  ein  dårleg  idé  for  det  lokale  og  regionale  kulturlivet  å  lovfeste  det  kulturpolitiske prinsippet om ein armlengdeavstand mellom dei som løyver kulturmidlar og dei som brukar desse midlane.  Formålstenlege  prinsipp  frå  kunstfeltet  og  statleg kulturpolitikk kan fort verke innskrenkande og udemokratiske i den lokale og regionale kulturpolitikken. Armlengdeprinsippet er hevdvunne i kunstpolitikken. Det vil det vere også i framtida. Lat det vere med det! Prinsipp treng inga lovfesting. Ei slik samla kulturlov som eg tek til orde for, vil først og fremst kunne femne om heile «den kulturelle grunnmuren», som lenge har  vore  det mest utsette området i den kommunale kulturøkonomien. Men med dette vil den nye lova også få eit konkret innhald, som det er lett å knyte kvantitative målsetjingar til. Dagens kulturlov er  derimot  ganske  andletslaus.  Ho  handlar  berre om «kulturverksemd». Kva no det enn måtte vere. Å velje «min» strategi, vil også spisse debatten om kulturlova. Den generelle (og andletslause) kulturlova frå 2007 er det derimot nesten ingen som bryr seg om. Ei lita endring av denne lova vil  berre  verte  ein  debatt for nokre få innvigde. Ei meir konkret og omseggripande lov vil utan tvil kunne reise ein heilt annan politisk debatt. Gi derfor dette forslaget ein sjanse. Å berre flikke litt på dagens kulturlov, har ingenting for seg. Lova har hatt null effekt.

Kulturkamerat Magnar Bergo, SV, bør gje meg mesteparten av veddemålsvinen tilbake!

Referansar

 Aagedal,O./Egeland, H. og Villa, M. (2009): Lokalt kulturliv i endring. Norsk kulturråd/ Fagbokforlaget.

Klassekampen 2.8.2007.

Kulturdepartementet (KUD 2018: Meld. st. 8 (2018-2019) Kulturens kraft. Kulturpolitikk for framtida.

Kultur- og kyrkjedepartementet (KUD 2007): Ot.prp. nr. 50 (2006-2007): Om lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova).

Kyrkje- og undervisningsdepartementet (KUD 1973): St.meld. nr. 8 (1973-74) Om organisering og finansiering av kulturarbeid.

Kyrkje- og undervisningsdepartementet (KUD 1974): St.meld. nr. 52 (1973-74) Ny kulturpolitikk. Tillegg til St.meld. nr. 8 (1973-74) Om organisering og finansiering av kulturarbeid.

Kyrkje- og undervisningsdepartementet (KUD 1981): St.meld. nr. 23 (1981-82) Kulturpolitikk for 1980-åra.

Miland, K./Kleppe, B. (2019): Organisering og kompetanse i kommunal kultursektor. TF-rapport nr. 532.

NOKU (2018): Rapport om behovet for å styrke Kulturloven.

NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 (Engerutvalget).

Statistisk sentralbyrå (2019): Kulturstatistikk 2018. Statistiske analysar 163.

1 Kategorien 385 «Andre  kulturaktivitetar  og  tilskot  til andre sine kulturbygg» som  omfattar  i  hovudsak  tilskot  til  organisasjonar,  aktivitetar,  markeringar, kulturdagar og hendingar som vert drivne av eller er baserte på friviljug medverknad, pluss kategorien 386 «Kommunale kulturbygg».

Om forfatteren

Georg Arnestad (fødd 1948) har gjennom eit langt yrkesliv arbeid med høgare utdanning og med kulturpolitiske spørsmål. For det meste med base i Sogndal. Han er no aktiv pensjonist.