Kåringen av Norges kulturkommune 2021

20. august 2021 Arendalsuka

Vinneren av Norges kulturkommune 2021 kåres under Arendalsuka!

Juryen består av Kristin Ørmen Johnsen, leder av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Bjørn Arild Gram, leder i KS, og styreleder i Norsk kulturforum: Tor Helge R. Moen.

I vurderingen har juryen lagt vekt på: økonomi, organisering, samarbeid og satsingsområder, vilje til satsing, gode løsninger, langsiktighet og helhetlig tilnærming.

Juryens begrunnelse

Bergen kommune

Det er vanskelig å komme utenom Bergen, en kommune som har et så sterkt forankra kulturarbeid og som høster så mange godord for sine kunst- og kultursatsinger. Det er i selve byens vesen at kunst- og kulturytringer er viktige. Kommunen har tydelig lagt ned en stor vilje i å forstå hvilken rolle kunst og kultur har i samfunnet. Kulturfeltet er tydelig godt forankra både politisk og gjennom tilrettelegging for gode samspillsarenaer med kunst- og kulturlivet. Gjennom ulike tema- og handlingsplaner sikrer og styrker kommunen bredden som kunst- og kulturfeltet representerer.

Hammerfest kommune

Kommunen er en nylig sammenslått kommune som ikke ennå har fått nytt planverk på plass. Likevel har de en tydelig forankra satsing på eksisterende kulturinstitusjoner, i tillegg til flere nye satsingsområder. Det kan se ut som om utforminga av søknaden i seg selv har vært viktig for videre planer, og det er tydelig at det er lagt inn mye ressurser for å utarbeide disse. Hammerfest legger også inn betydelig med ressurser både i egne tjenester og i form av tilskudd. Det satses på egen særegenhet, gjennom egen lysplan, mangfold og inkludering, arktisk senter og ikke minst et fokus på det samiske.

Kristiansund kommune

Kristiansund har en rik internasjonal handelshistorie, og dette er noe som har prega satsinga på kulturlivet. Kulturpolitikken er og har lenge vært veldig godt forankra politisk. Gjenreisningshistorikken har også prega kommunen ved at kommunen har et særskilt fokus på å tenke nytt og annerledes. Kommunen har flere sterke kulturinstitusjonen, og de bygger nye, der både bred og spissa kunst og kultur får lagt godt til rette for sine uttrykk. Både profesjonelle og frivillige aktører gir kommunen gode skussmål for samarbeidet.

Ål kommune

Det hersker ingen tvil om at Ål kommune skårer høyt på alle kriterier knyttet til kåringen av årets kulturkommune. Kulturpolitikken er godt forankra, den er strategisk, langsiktig, systematisk og økonomisk bærekraftig. Det er et overraskende godt og sterkt kulturliv i bygda, og det er et halvt lag/forening/organisasjon per innbygger. Kommunen har gode samhandlingsarenaer og nettverk og legger stor vekt på koblingen mellom profesjonelle og amatører – noe begge parter tjener på. Ål er en liten kommune, og det er ganske unikt at de klarer å satse så sterkt på kultur.

Om prisen

Norsk kulturforum har kåret Norges kulturkommune annet hvert år siden 1992. Norsk kulturforum ønsker gjennom prisen å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser, i tråd med Kulturlovens intensjoner.

 Prisen Norges kulturkommune er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum, og er en anerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv. Prisen deles ut annethvert år, og ble for første gang delt ut i 1992. Norsk kulturforum ønsker gjennom prisen å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser, i tråd med kulturlovens intensjoner.

Det er ikke uten videre enkelt å sammenligne kommuner, men juryene har i alle år forsøkt å se forbi innbyggertall, organisering og økonomi, og heller vektlagt kommunenes vilje til satsing, til å finne gode løsninger, og til å ha en langsiktig og helhetlig tilnærming. Det finnes mange innfallsvinkler til og løsninger på de samme utfordringene. Kommunene bestemmer selv hvordan de vil presentere seg og sitt kulturarbeid i søknaden om å bli årets kulturkommune.