Gå til innholdet

Norsk kulturforum reviderer kulturloven!

Med en revidert Kulturlov på trappene og en fersk rapport i ryggen ønsker Norsk kulturforum å komme med konkrete innspill til departementet i arbeidet med Kulturloven. Derfor har vi satt ned et utvalg som har utarbeidet et forslag til en revidert Kulturlov.

Det ble i Kulturmeldingen "Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida": Meld. St. 8 (2018-2019), og i Stortingets innstilling: Innst. 258 S (2018-2019) vedtatt at regjeringen skal gjennomgå Kulturloven. Målet er å etablere et styringsverktøy som skal beskrive oppgave- og ansvarsfordeling mellom forvaltningsnivåene og å reflektere nasjonale mål for kulturpolitikken.

Kunsten og kulturen gis ingen liten rolle i regjeringens dokumenter. Feltet tildeles et stort ansvar for å bygge gode demokratiske samfunn preget av ytringsfrihet og mangfold. Norsk kulturforum (NOKU) mener kulturen er en vesentlig faktor i å etablere og opprettholde slike samfunn, og at kunsten og kulturen er grunnleggende bærebjelker i et moderne samfunn. Vi håper vi får se en ny kulturlov som underbygger disse målene, og ser derfor svært positivt på at Kulturloven endelig skal revideres.  

En av NOKUs første kampsaker var ønsket om å etablere en egen Kulturlov. Kampen begynte allerede på 1980-tallet, da sektortilskuddet til kultur i kommunene ble bakt inn i det større rammetilskuddet, men først i 2007 fikk man gjennomslag for å etablere en Kulturlov. Prosessen frem mot etableringen av denne loven er en viktig del av Norsk kulturforums historie, og er også en helt sentral del av organisasjonens perspektiv og arbeid i dag. Nylig lanserte Telemarksforsking rapporten «Organisering og kompetanse i kommunal kultursektor», en rapport initiert av Norsk kulturforum og Fagforbundet. Rapporten viser at kultursektoren mister fotfeste, at kulturadministrasjoner minker og at kulturen mange steder i landet ikke regnes som en viktig samfunnskraft. Vi håper derfor at en revidert Kulturlov kan føre til bedre vilkår og økt status for kulturen i forvaltningen.   

Norsk kulturforum med forslag til revidert kulturlov
Vår reviderte kulturlov inkluderer en grundig veileder, legger opp til en aktiv offentlig forvaltning gjennom lovverket, og forskriftsfestede planbestemmelser etter mønster fra folkehelseloven. Vi foreslår også at fylkesmannen fører tilsyn med loven. I vår lov pålegges fylkeskommunen og kommunen å ha en administrasjon med kulturfaglig kompetanse og tilstrekkelig med ressurser i forvaltningen for å kunne påta seg ansvaret som følger av loven. Samarbeid og dialog på tvers av forvaltningsnivåene er vesentlig for å nå målene i den nasjonale kulturpolitikken.

Vi ønsker med vårt forslag til revidert kulturlov å bidra til debatt og diskusjon om hva som må til for å løfte kulturen som sektorområde og øke statusen til kulturfeltet som politisk felt både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.  

Norsk kulturforums forslag til revidert Kulturlov er utvidet og mer konkret enn det nåværende lovverket, og setter større samlede krav til å utvikle den lokale, regionale og nasjonale kulturpolitikken og kulturlivet gjennom samlet innsats, økte ressurser og økt status for kulturlivet som en viktig kraft i å bygge gode, demokratiske samfunn.  

Les vårt forslag til revidert Kulturlov her.

/share/mime/48/pdf.png Norsk kulturforums reviderte Kulturlov
(norsk-kulturforums-reviderte-kulturlov.pdf, 166kB)


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as