Bokhylle med bøker
Tema – Kunnskapsressurs

Kunnskapsressurs

Norsk kulturforum samler og utvikler kunnskap om kunst- og kulturfeltet for å skape en kunnskapsbasert kulturpolitikk og kulturutvikling

Norsk kulturforum mener

  • Forskning på feltet er vesentlig for utviklingen av sektoren.
  • Å samle og formidle kunnskap er viktig for å styrke den lokale kulturen.
  • Deling og utvikling av kompetanse og kunnskap bygger gode lokalsamfunn med kultur som viktig politikkområde.

Å tilrettelegge for gode kultursamfunn i kommunal sektor er et mangfoldig arbeid som inkluderer mange sektorområder. Norsk kulturforums ambisjon er være en kunnskapsressurs for det lokale kulturlivet på et mangfold av fagområder. Vi er den eneste nasjonale kulturorganisasjonen som ser helhetlig på det lokale kulturlivet.

Vi arbeider som kunnskapsressurs ved å tilby kompetansehevende, faglige møteplasser, nasjonalt og regionalt. Les mer om vårt nettverk og møteplasser her. Verktøykassen for den lokale kultursektoren skal være en aktiv og utviklende kunnskapsressurs for våre medlemmer. Norsk kulturforum samarbeider bredt med et mangfold av kulturorganisasjoner og statlige etater, nettopp for å skape faglige relevante møteplasser for vårt nettverk.

Nettverket i Norsk kulturforum sitter på verdifull erfaring og kunnskap, kunnskap som formidles videre til nasjonale myndigheter, institusjoner, KS og andre aktører og interesserte gjennom egne publikasjoner og rapporter, kronikker, høringer og uttalelser.

Norsk kulturforums nettverk er en kunnskaps- og erfaringsbase som stadig videreutvikles og utvides – til gode for et samlet, lokalt kulturliv over hele landet.

NOKU uttaler seg ikke på vegne av enkeltmedlemmene, men løfter frem den faglige kunnskapen som vårt nettverk besitter. Vi utvikler verktøy og samler og bygger kompetanse, både for nettverket, og for politikere og beslutningstakere.

 

Velkommen til vårt faglige fellesskap.Bli medlem