Ny undersøkelse om organisering av kommunal kultursektor

I 2019 gjennomførte Telemarksforskning undersøkelsen Organisering og kompetanse i kommunal kultursektorpå vegne av Norsk kulturforum og Fagforbundet. Denne undersøkelsen baserte seg på at det var et stort behov for en omfattende kartlegging av kompetansen og ressursene til kulturforvaltningen i kommunen. 

Fagforbundet og Norsk kulturforum setter nå i gang en ny, oppfølgende kartlegging i 2022. Målet med en ny undersøkelse er først og fremst å undersøke om det har skjedd endringer i organiseringen av kommunal kultursektor, som følge av kommunesammenslåinger, Covid-19 og andre faktorer.

Alle norske kommuner inviteres til å bli med på forskningsprosjektet som ledes av Telemarksforskning. Undersøkelsen Organisering av kommunal kultursektorvil undersøke hvordan organiseringen av kultursektoren spiller inn på kulturens rolle og bevilgninger i kommunene, og hvordan en sterk eller svakere kultursektor påvirker lokal samfunnsbygging og kommunen som helhet. 

Fokus på kulturarealer og planer for mangfold

Prosjektet består av to deler: en kvantitativ undersøkelse av kommunal kultursektor og en kvalitativ undersøkelse av utnyttelse av, og behov for, arealer knyttet til kunst og kultur i et utvalg norske kommuner.

Undersøkelsen vil også stille spørsmål om kommunenes planer for økt mangfold i lokalt kulturliv og om konsekvensene av pandemien. 

Resultatene av undersøkelsen forventes å være klar i medio mai måned. 

2019 kartleggingen: Kun 36% av kommunene med egen kulturplan

Kartleggingen fra 2019 viste at den kommunale kultursektoren i Norge er varierende, selv om den vanligste organiseringen av kulturarbeid i kommunene skjer i en «kulturenhet» med en «kultursjef». Andelen egne kulturenheter (sammenlignet med «bindestreksenheter») har blitt redusert siden forrige kartlegging i 2008 (Storstad 2010). Det varierer også hvorvidt kulturenheten er organisert slik at lederen rapporterer direkte til rådmannen eller ikke. 36 % av kommunene har en egen kulturplan. Regresjonsanalyser viser at hvor mange trinn det er mellom kultursjefen og rådmannen og hvorvidt kommunen har en kulturplan eller ikke har en sammenheng med hvor mye en kommune bruker på kultur (i netto driftsutgifter) per innbygger.

Spørsmål og svar om forskningsprosjektet: 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

Telemarksforsking er ansvarlig for prosjektet. Prosjektet utføres på oppdrag fra Norsk kulturforum, Fagforbundet og Kulturrom

  • Hvem får spørsmål om å delta?

De som får epost med spørsmål om å delta, er oppført som kultursjef (eller lignende) i sin kommune. Undersøkelsen blir sendt ut til alle norske kommuner. 

  • Hva innebærer det for deltagerne å delta?

Hvis man velger å delta i prosjektet, innebærer det at de fyller ut et spørreskjema. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om organisering, ressurser og prioriteringer i kulturetaten (eller lignende) i den respektive kommune.  Svarene fra spørreskjemaet blir registrert elektronisk. 

  • Er det frivillig å delta?

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

  • Personvern – hvordan oppbevarer vi og bruker opplysninger om respondentene?

Forskningsprosjektet vil bare bruke opplysningene om respondentene til formålene vi orienterer om i et eget informasjonsskriv. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

  • Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien ta kontakt med:

Telemarksforsking ved Kristine Persdatter Miland. 

Eller prosjektleder Monica Larsson, Generalsekretær i NOKU, mol@noku.no