Kulturpolitikken må argumenteres for og diskuteres

Den nye medieoffentligheten utfordrer alle politikkområder, og kultursektoren er ikke noe unntak, skriver generalsekretær i NOKU, Hege Knarvik Sande. Først publisert i Kulturplot.no 8. mai

Med Kulturytring Drammen, landets første arena for kulturpolitikk, ønsker vi å bygge kunnskap, skape debatt og diskusjon og løfte kunst- og kultur som politikkområde, på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå

Den norske kulturpolitikken har siden 1970-tallet hatt høy legitimitet, og det har vært stor konsensus blant de politiske partiene om at kulturpolitikk er en vesentlig del av offentligheten. Kulturloven pålegger at både stat, fylkeskommune og kommune skal tilrettelegge for og finansiere et mangfold av kulturelle aktiviteter, både brede kulturuttrykk og smale kunstutrykk. Det er stor støtte i befolkningen rundt kunst og kulturpolitikk når man ser på oppslutningen om de politiske partiene som er på Stortinget i dag.

Av alle forvaltningsorganene er det kommunen, der ute i  kommune-Norge, som bruker størst prosentandel av sine budsjetter på kultur. Samtidig som kulturpolitikken må anses å stå støtt, og ha høy legitimitet, bygges kulturpolitikkens strukturer stadig ned i kommune-Norge. Vi ser også at medieoffentligheten i dag utfordrer den felles offentlige samtalen om kunst- og kulturpolitikken, og det felles kunnskapsgrunnlaget som kulturpolitikken er bygget på står i fare for å svekkes med lettvint populistisk retorikk som styres av algoritmer som bakteppe.  

Nedprioriteres

Kultursektoren har også en vei å gå når det kommer til å bli anerkjent som næring og sektorområde som bidrar til vår felles verdiskaping. Kultursektoren nedprioroteres i forhold til andre sektorområder – noe pandemien virkelig har fått frem i lyset. Det er behov for argumenter, for kunnskap og for å diskutere kulturpolitikk. Vi inviterer derfor til Kulturytring Drammen, en flunkende ny arena som vi arrangerer i samarbeid med Drammen kommune og Viken fylkeskommune.

Norsk kulturforum, som er initiativtakere til Kulturytring Drammen, ønsker å lage en kunnskaps- og debattarena for kulturpolitikken, for politikere og beslutningstakere. Her skal kunst- og kulturpolitikkens mangfold synliggjøres og kunsten og kulturens rolle i samfunnet diskuteres og ikke minst styrkes. Kulturytring Drammen blir en manifestasjon av kultursektoren som politikkområde, og vår intensjon er å styrke et fagfelt som vi kjemper for. Målet er å styrke feltet gjennom en mangfoldig debattarena, hvor ulike meninger om kulturpolitikken skal brytes mot hverandre.

Konfliktlinjer

Det er ikke en diskusjon om det offentlige skal bevilge midler til kultursektoren, eller ei. Det offentlige er lovpålagt å tilby og iverksette både organisatoriske og økonomiske virkemidler for å sikre et mangfoldig kunst- og kulturtilbud til hele befolkningen, med både det smale og det brede representert. Men her ligger det både konfliktlinjer og posisjoner som bør løftes for at man kan ta kvalifiserte og gode beslutninger for kulturpolitikken. Det er bare gjennom meningsbryting og politikk at feltet kan utvikle seg.

For å få etablert en debatt om kulturpolitikken på alle forvaltningsnivåer, trenger politikerne og beslutningstakerne å lytte til kulturlivet selv. Derfor er det også i en stor andel av programpostene nettopp kulturfeltet selv som setter agendaen og inviterer inn politikerne til debatt.

Vi må tørre å stille de vanskelige spørsmålene når det gjelder alle problemstillingene feltet står overfor. Slik som: Hvorfor deltar ikke en større andel av befolkningen i kulturlivet? Har kulturpolitikken feilet, eller hviler kulturpolitikken nettopp på dette paradokset – at ikke «alle» har ønske, midler eller forutsetninger til å delta i kulturlivet? At kulturlivet ikke er relevant for alle, slik som mange andre politikkområder? Må alle delta for at kulturpolitikken har lykkes? Ikke alle deltar i idretten, heller. For å komme til bunns i disse spørsmålene, må meninger brytes mot hverandre, argumenter og meninger må prøves ut. Det er bare gjennom argumentasjon, kunnskapsutveksling og debatt at vi kan utvikle, styrke og synliggjøre kulturpolitikken.

Programmet er lansert, og blir oppdatert med nye programpunkter fortløpende. Vel møtt til Kulturytring Drammen fra 21.-23. juni 2021!