Ble Norsk kulturforum strøket ved en feil?

Skulle ikke den lokale og regionale kulturen styrkes, spør generalsekretær i Norsk kulturforum, Hege Knarvik Sande, etter at Norsk kulturforum ble kuttet fra Statsbudsjettet 2021.

Foto: Ingvild F. Melien

Kulturmeldingen «Kulturens kraft» skulle med nasjonale målsettinger, fordelt ansvar og styrket dialog og styrke den kulturelle infrastrukturen i den nasjonale kulturpolitikken – med en målsetting om å skape et større politisk engasjement for kultur som politikkområde på alle forvaltningsnivåene. Ikke ble det noe av regionreformen, og nå, gjennom å kutte støtten til Norsk kulturforum – den eneste nasjonale organisasjonen som arbeider med å styrke kultur som politikkområde lokalt, fremstår ikke ordene i kulturmeldingen som mer enn fagre og tomme. Kulturdepartementet sender med denne avgjørelsen delte signaler. Kan dette være riktig, Abid Raja?

Nasjonal organisasjon på vegne av det lokale: et statlig ansvar

Det er vanskelig for oss å forstå at Kulturdepartementet, med Venstre – et parti som anser seg selv som distriktsvennlig – i førersetet, virkelig står inne for dette kuttet for den lokale kultursektoren som denne avgjørelsen innebærer.  

Siden 2017 har vi kjempet en lang kamp. Norsk kulturforum ble tatt av statsbudsjettet. Argumentasjonen fra Kulturdepartementet var at kompetansemiljøer for kommunal sektor måtte kommunen stå for selv. Men et solid flertall på Stortinget fikk oss tilbake i budsjettene. Med KrF i spissen mente flertallet at Norsk kulturforum var en viktig kompetanseorganisasjon for den lokale kultursektoren. Vi var en nasjonal organisasjon på vegne av, og med et viktig mandat for, det lokale. Derfor skulle vi følgelig motta statsstøtte. Det var bred enighet i stortingsflertallet om at det ikke er riktig at kommunene, som allerede har en hardt presset økonomi – særlig på kulturområdet – skulle stå alene om å finansiere gode kompetansemiljøer for den lokale kultursektoren. Da KrF gikk inn i regjering, ble Norsk kulturforum inkludert i kulturbudsjettet på fast post. Vi trodde vi var trygge.

Derfor kom det som et stort sjokk at vi nå er ute igjen av budsjettet, og vi lurer rett og slett på om dette kan være en feil?

Kompetansen i kultursektoren må styrkes

At det er behov for å styrke kompetansen i den kommunale kultursektoren var et av punktene som ble diskutert i forbindelse med regionreformen. Selv om fylkeskommunen ikke fikk økt ansvar i den nasjonale kulturpolitikken, betyr ikke det at kompetansebehovet ikke står ved lag. Tvert imot, forskningsrapporten som Norsk kulturforum var med på å initiere i 2019: «Organisering og kompetanse i kommunal kultursektor», utført av Telemarksforsking, synliggjorde det vi har fryktet lenge: Kultursektoren er svekket både politisk og administrativt over flere år. I mange kommuner er det få kulturfaglige ansatte i forvaltningen, noen kommuner har ingen og andre kommuner har ikke engang kultur som et sektorområde.

Det er underkommunisert hvor viktige de som arbeider i kommunen med kultur er for kulturpolitikken i kommunen. Kulturpolitikken i en kommune skapes ikke av kulturlivet alene; den utformes av dem som jobber i kommunen i samtale med kulturlivet og politikerne. De kulturfaglige ansatte i kommunen er nøkkelpersoner, både i å kjempe for kultursatsningen i kommunen og for å sikre et mangfoldig kulturtilbud i en kommune.

Utdanningen og kompetansen blant de kulturansatte er i utgangspunktet høy. Men arbeidet rommer mange og svært differensierte oppgaver. For å nevne noe, kan kulturseksjonen jobbe med alt fra arbeid med barn og unge, frivilligheten, kino, allmenn kultur og badeland, til å lage kulturplaner, strategier og arbeide med plan- og budsjettarbeid. Det er helt urealistisk at kommunene alene, spesielt små kommuner med begrensede ressurser i kultursektoren, skal ha ansatte med kompetanse på alle disse områdene.

Derfor er det livsviktig for kulturlivet å ha en kompetanseorganisasjon som man kan søke kunnskap hos, som skaper møteplasser mellom kommunal sektor og kulturlivet, som kan gi et virkemiddelapparat for å kjempe for kultursektoren lokalt og som kan gi argumentasjon for hvilken rolle kunsten og kulturen har i samfunnsutviklingen. Uten denne kompetansen, møteplassene, virkemidlene og argumentene, svekkes den lokale kultursektoren.

Hvis det er så viktig for kommunene med kompetanse, hvorfor kan de ikke betale for det selv, kan man spørre seg. Svaret ligger i at kultursektoren allerede blir nedprioritert. Mange kommuner har ikke engang handlingsrom til å ha kulturfaglig ansatte i sine budsjetter. Og i en trang kommuneøkonomi er det ikke populært å nedprioritere det kommunale kulturtilbudet til fordel for kontingent til Norsk kulturforum, uansett hvor viktig det er med kompetanseheving for de ansatte. Kulturbudsjettene er rett og slett for trange for å legge ansvaret for kompetanseheving hos kommunene selv.

Medlemmene i Norsk kulturforum tar nasjonalt ansvar for likhetsprinsippet

Medlemmene i Norsk kulturforum er kommuner og fylkeskommuner over hele landet, men bildet er differensiert. Mange av de store og mellomstore kommunene er medlemmer, de har budsjetter som tillater medlemskap i en kompetanseorganisasjon. Men mange av de små kommunene er ikke medlemmer, og spørsmålet om kontingent er ofte grunnen. Det nasjonale ansvaret og likhetsprinsippet settes høyt, og Norsk kulturforum bygger nettverk og utveksler kompetanse også for dem som ikke er medlemmer. Medlemmene, kulturkommuner over hele landet, betaler allerede slik sett en stor del av kaka for noe som er et statlig ansvar. Grunnen er troen på at kompetansemiljøet som helhet er viktig, ikke bare for dem selv, men for alle kommuner og fylkeskommuner i Norge. Å styrke kulturlivet i hele landet, har alltid vært et overordnet mål både for Norsk kulturforum og for våre medlemmer.

Det er et statlig ansvar å sikre at alle i Norge har tilgang til kunst og kultur, og kompetanse i sektoren er en vesentlig del av dette. Norsk kulturforum spiller en nøkkelrolle i å sikre at alle kommuner har tilgang på kompetanse for å utvikle sitt lokale kulturliv. Gjennom å utvikle og dele kunnskap og kompetanse er vi med på å skape et mangfoldig og likeverdig kulturtilbud i hele Norge. Vi, og flertallet på Stortinget, mener at det må være statens ansvar å sikre dette.

Med bakgrunn i ordene som regjeringen selv skrev i Kulturmeldingen, ordene om en nasjonal styrket kulturpolitikk, håper vi Kulturdepartementet har gjort en feil i å kutte organisasjonen fra Statsbudsjettet. Den lokale kultursektoren trenger å styrkes – ikke svekkes.