Gå til innholdet

/share/mime/48/pdf.png Strategi Norsk kulturforum 2019-2021
(strategi-noku-2019-2021.pdf, 10MB)

Landsmøtet 2019 (19.08.2019)

Landsmøtet er Norsk kulturforums høyeste organ. Alle medlemmer har møte-  og stemmerett. Landsmøtet arrangeres hvert år i forkant av landskonferansen og vedtakene derfra legger føringer for styrets arbeid. Styrets arbeid rapporteres fortløpende her.

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra Landsmøtet 2019
(endelig-protokoll-landsmotet-2019.pdf, 225kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsberetning 2018
(noku_arsmelding-2018_enkeltsidig_siste.pdf, 12MB)

Landsmøtet 2018 (27.06.2019)

Landsmøtet er Norsk kulturforums høyeste organ. Alle medlemmer har møte-  og stemmerett. Landsmøtet arrangeres hvert år i forkant av landskonferansen og vedtakene derfra legger føringer for styrets arbeid. Styrets arbeid rapporteres fortløpende her.

/share/mime/48/pdf.png Årsberetning 2017
(noku_arsmelding-2017_org-1.pdf, 8MB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra Landsmøtet 2018
(protokoll-landsmotet-2018-sign.pdf, 2MB)

Landsmøtet 2017 (27.06.2019)

Landsmøtet er Norsk kulturforums høyeste organ. Alle medlemmer har møte- og stemmerett. Landsmøtet arrangeres hvert år i forkant av landskonferansen og vedtakene derfra legger føringer for styrets arbeid. Styrets arbeid rapporteres fortløpende her.

/share/mime/48/pdf.png Årsberetning 2016
(noku_arsmelding-2016_korr2.pdf, 18MB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra Landsmøtet 2017
(prokoll-landsmotet-2017_sign-.pdf, 490kB)

Landsmøte 2016 (27.06.2019)

Landsmøtet er Norsk kulturforums høyeste organ. Alle medlemmer har møte- og stemmerett. Landsmøtet arrangeres hvert år i forkant av landskonferansen og vedtakene derfra legger føringer for styrets arbeid. Styrets arbeid rapporteres fortløpende her.

/share/mime/48/pdf.png Årsberetning 2015
(noku_arsmelding-2015_nett_oppslag.pdf, 7MB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra Landsmøtet 2016
(protokoll-landsmote-2016.pdf, 563kB)

Viktige dokumenter 2015-2016 (15.01.2016)

Landsmøtet er Norsk kulturforums høyeste organ. Alle medlemmer har møte og stemmerett. Landsmøtet arrangeres hvert å i forkant av landskonferansen og vedtakene derfra legger føringer for styrets arbeid. Styrets arbeid rapporteres fortløpende her. Den viktigste saken i inneværende periode er å få kultur på dagsorden i KS.
Norsk kulturform har også engasert seg i hvilken plass og rolle kultur skal og kan ha i en ny kommunestruktur. Det er i denne sammenheng viktig å se på kultur ut fra mange innfallsvinkler der både kunnskap og kompetanse, nivå på oppgaver og tiltak og egnede lokaler står sentralt. Selv om mange kulturoppgaver med fordel kan administreres for større områder, leves kulturlivet lokalt og nærmiljøtiltak vil være like viktige i framtiden som nå.
I prosessene med kommunesammenslåing vil kulturens møteplasser og demokratiske nettverk også kunne spille en sentral rolle for å få innspill og dialog om steds- og samfunnsutvikling.

Grunnlagsdokumenter (13.07.2015)

Rapportering handlingsprogram 2015-2016 (01.12.2015)

Styrets møtevirksomhet 2015-2016 (01.12.2015)

Landsmøte 2015 (13.07.2015)


Dokumenter fra 2014-2015 (15.01.2016)

Landsmøteperioden 2014-2015 bød på mange utfordringer. Vi fikk signaler fra både Norsk kulturråd og Kulturdepartementet av vi kanskje ville miste den statlige støtten. Gjennomgangen av Norsk kulturråds forvaltning av post 74 og de endringene som fulgte resulterte for NOKUs del i at vi ble flyttet fra Kulturrådet til Kulturdepartementet og beholdt støtten. Pågående prosjekter ble lagt på is, men det ble gjort et ekstra løft for å synliggjøre kulturlivets behov for egnede lokaler, som bla resulterte i publikasjonen Bra nok? Egnede lokaler til kultur.
Utfordringene ga også større kraft i samarbeidet med KS for å få dem til å ta kultur inn i sitt handlingsprogram.
Norsk kulturforum har også vært opptatt av regjeringes arbeid med ny kommunestruktur. Det er gjennomført møter, seminar og konferanser der kulturens plass og rolle er satt på dagsorden, bla som tema for Landskonferansen 2015.

Dokumenter fra 2013-2014 (15.01.2016)

Norsk kulturforum arbeidet i i denne landsmøteperioden mye med å gi kultur et sterkere fokus i samfunnsutvikling og samfunnsdebatt. Pilotprosjektet Kultur for samfunnsutvikling som ble startet i 2012 ga nye innfallsvinkler til både å problematisere kulturens plass og rolle, men også til å diskutere kulturpolitikk og kulturutvikling. Demokrati, inkludering, kompetanse, samarbeid og nettverk står sentralt i arbeidet. Som i alle å var egnede lokaler til kultur viktig i alle disse debattene. Norsk kulturforum samlet også reportasjer fra de nominerte kommunene til prisen Norges kulturkommune i 2011 og 2013, tilsammen 7 kommuner i publikasjonen, Godt lokalt kulturarbeid. Publikasjonen gir et godt bilde av bredde, kvalitet og aktivitet i lokalt kulturliv.
Norsk kulturforum ga mange innspill og hadde flere samtaler med sekretariat og leder for arbeidet med Kulturutredningen 2014. Utredningen ble fulgt opp og diskutert i egne fora og koblet til debatten om behovet for et lokalt kulturløft.

Dokumenter fra 2011-2013 (15.01.2016)

Arbeidet i denne prioden var preget av organisasjonsarbeid, der organisasjonen endret vedtekte og overordnede styringsrammer. Norsk kulturforums fylkeslag var tidligere det øverste organ som møttes annet hvert år til landsmøte. Organisasjonen ønset et tettere og mer direkte forhold til egne medlemmer med mulighet for alle medlemmer til å delta på landsmøte. Dette ble vedtatt og landsmøtet som består av medlemmene, arrangeres etter 2013 hvert år. Alle medlemmer får tilsendt sakspapirer og inviteres til landsmøtet som arrangeres i forkant av landskonferansen.
I denne prioden ble det også jobbet systematisk med å bygge gode samarbeidsrelatsjoner til og nettverk med nasjonale kulturorganisasjoner som jobber med lokalt kulturliv og kulturutvikling.

Dokumenter fra 2009-2011 (15.01.2016)

Norsk kulturforum har gjennom alle år fulgt opp dokumenter, vedtak og lover som påvirker lokalt kulturliv og kulturpolitikk. I 2009 trådte ny plan og bygningslov i kraft. I den nye loven gis kulturen en litt mer synlig plass i lokalt planleggingsarbeid knyttet til samfunnsdelen i kommuneplanen. Norsk kulturforum utarbeidet i denne sammenheng en egen publikasjon Kulturpolitikk for framtiden. Inspirasjonsdokument for lokal kulturutvikling. Publikasjonen inneholder forslag til hvordan kulturlovens intensjoner kan knyttet opp mot og forankres i strategiarbeid i forbindelse med lokale planer og samfunnsutvikling. Publikasjonen ble fulgt opp av møter, seminar og konferanser der kulturplanlegging og samfunnsutvikling sto sentralt.
I 2010 og 2011 sto arbeidet med barn unge og kultur høyt på dagsorden. I denne sammenheng utarbeidet vi en egen publikasjon Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge. Denne rapporten var også utgangspunkt for en nordisk konferanse i samarbeid med Nordisk ministerråd. Denne konferansen var også del av en større satsing for å få bedre nettverk og samarbeid om kultur og kulturutvikling på nordisk nivå, noe som la grunnlaget for program og foredragsholere på landskonferansen 2010.

Dokumenter fra 2007-2009 (15.01.2016)

I 2007 fikk Norge ny kulturlov jobbet fram av kulturlivets mange organisasjoner. Norsk kulturforum var sentral i dette arbeidet gjennom Fellesforum for kulturorganisasjoner som i 2001 ga ut 10 bud for kulturen der behovet for en kulturlov sto sentralt. Organisasjonene jobbet godt og systematisk fram til kulturloven forelå. 
Norsk kulturforum har siden da arbeidet for at kulturlovens intensjoner skal få gjennomslag i lokal planlegging, samfunns- og strategiutvikling. I den forbindelse ble publikasjonen Kulturlova. Lov om offentlige styresmakters asvar for kulturverksemd pulbiksert i 2007. Publikasjonen ble fulgt opp av møter, seminar og konferanser der kulturpolitikk og kulturplanlegging ble diskutert.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as