Gå til innholdet

Historie

Norsk kulturforum 1970 – 2016

Norsk kulturforum har en lang historie, men de overordnede innfallsvinklene har holdt seg noenlunde stabilt fra begynnelsen og fram til i dag. Endringer har skjedd med både medlemsmasse, organisering, sekretariat, profilerte saker med mer. Men hovedmålene står fremdeles fast: Gode rammer for lokalt kulturliv, kultur- og samfunnsutvikling – med alt det innebærer av behov for kunnskap, egnede lokaler, midler, samarbeid, tematiske satsinger, og oppfølging av både nasjonale, regionale og lokale aktører.

Litt historikk
1969:     
Fritidskonsulenter/sekretærer og ungdomskonsulenter så behovet for et kollegialt organ for å drøfte felles problemer og utfordringer
Felles ønske om kurs- og konferansetilbud for egen sektor
Felles ønske om å ha kolleger å snakke med i et fagnettverk på tvers av kommunegrenser
Det ble satt ned et interimsstyre (Kjell Flatøy leder)

1970 - 1990:
Fritidskonsulentenes råd (FR) ble stiftet 20. september 1970
Kulturmeldingene 1973/74 utvidet kulturbegrepet og dermed også medlemsgruppen til FR. Nye medlemskategorier, utvidede målsettinger, nye lover. 1973-74 ble det gjort forsøk på å gi ut et tidsskrift – Fritid i Norge – Det kom kun 2 nummer
Kulturrådet satte i gang et prøveprosjekt med tidsskriftet KULTURNYTT som ble viktig for organisasjonen

I 1977 ble navnet endret til Kultur og fritidskonsulentenes råd (KFR)

Organisasjonen skiftet navn til Norsk kulturforum (NOKU) i 1983
Det var i hele perioden en pågående diskusjon om hvem organisasjonen skulle være for – ledere eller alle ansatte.

1990 – 2016
Organisasjonen får eget sekretariat med en ansatt til den daglige driften.
Medlemskap i Norsk kulturforum institusjonaliseres. Kommuner, fylkeskommuner, nasjonale og regionale organisasjoner og institusjoner som medlemmer. I en periode midt på 90-tallet var det mulig med både institusjonelt medlemskap og personlig medlemskap

På slutten av 90-tallet var forløperne til Norsk kulturhusnettverk og Ungdom og Fritid egne fagavdelinger i Norsk kulturforum. De ble etter noen få år etablert som egne organisasjoner etter en omorganiseringsprosess i Norsk kulturforum med hensikt å rendyrke oppgaver og innfallsvinkler.

I 1999-2000 ble organisasjonens mål, oppgaver og organisering gjennomgått og endret. Styringsstrukturene ble endret med færre nasjonale organ. Organisasjonen ble rendyrket med fokus på kultur og samfunn, mulighet for påvirkning av politiske prosesser, satsing på utviklingsprosjekter med interesse for kommunene og samarbeid med andre nasjonale kulturorganisasjoner (Fellesforum for kulturorganisasjoner).

Det ble søkt om midler til flere interessante prosjekter i etterkant av dette omorganiseringsprogrammet. Dessverre ble det mager uttelling på søknadene. Det var i denne perioden likevel midlertidig ansatte som sammen med daglig leder initierte og gjennomførte flere tiltak og aktiviteter.

I 2012-2013 ble det på nytt gjort en gjennomgang og omstrukturering i organisasjonen. Fom 2013 består landsmøtet av alle medlemmer med vektet stemmerett knyttet til antall innbyggere (tidligere bare representanter fra fylkeslagene). Fagforeninger kunne heretter kun være samarbeidspartnere, ikke medlemmer.

Fra 2008 har organisasjonen primært arbeidet på et overordnet nivå der kompetanse og utvikling er sentrale tema. Kommunenes omorganisering og sammenslåing av både kommunale oppgaver og politiske ansvarsområder har svekket kulturarbeidernes arbeidsrom og ansvarsfelt i mindre og mellomstore kommuner fra midten av 90-tallet til i dag.

Fra 2008 har det i perioder også vært to ansatte på kontoret. I en periode to fulle stillinger.  Dagens ansatte er to personer i 1,6 stilling.

Våre verdier

Samle
NOKU samler kultursektoren i alle kommuner og fylkeskommuner. Vi skaper møteplasser og felles opplevelser for de som arbeider med å tilrettelegge og utvikle det lokale kulturlivet. Vi ser helheten, og bidrar til samhandling mellom ulike forvaltningsnivåer, institusjoner og organisasjoner.

Dele
NOKU er et nasjonalt kompetansenettverk som deler kunnskap og erfaringer.

Styrke
NOKU utviler og fremmer kunnskapen fra det lokale kulturlivet. NOKU styrker kunsten og kulturens rolle i samfunnet. Sammen står kultursektoren sterkere. 

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as