Gå til innholdet

Foto: Grethe Nygaard

NOKU som arena for debatt og meningsutveksling

Som nettverksorganisasjon ønsker NOKU å sette den lokale kultursektoren på den nasjonale agendaen ved å tilrettelegge for debatt og meningsutveksling, både internt i organisasjonen og på nasjonalt politisk plan. Som en tenketank for lokalt kulturarbeid og kulturpolitikk, blir NOKU en katalysator for en større, samlet diskusjon om det lokale kunst- og kulturlivs betydning og viktighet for samfunnet og samfunnsutviklingen som helhet.

NOKU legger til rette for debatt og meningsutveksling på flere plan:
NOKU-bloggen: ble etablert i 2018 som et forum hvor nasjonal kulturpolitikk diskuteres fra et lokalt perspektiv, og hvor rammene for det lokale kunst- og kulturlivet settes i fokus. NOKU-bloggen er også et utstillingsvindu for all den kunsten og kulturen som til daglig administreres, planlegges, tilrettelegges for, og ikke minst utøves og vises rundt omkring i Norges kommuner.
Les NOKU-bloggen.

Kulturpolitiske debatter: NOKU initierer og gjennomfører kulturpolitiske debatter der lokale problemstillinger luftes og løftes opp på den nasjonale kulturpolitiske arenaen. Her synliggjøres viktigheten av det kulturpolitiske arbeidet som gjøres hver dag gjennom utvikling av og tilrettelegging for lokalkulturen rundt om i landet. Utover våre egne møteplasser, er NOKU alltid til stede på viktige arrangementer over hele landet, slik som Arendalsuka, for å sette det lokale kulturlivet på agendaen.

Våre verdier

Samle
NOKU samler kultursektoren i alle kommuner og fylkeskommuner. Vi skaper møteplasser og felles opplevelser for de som arbeider med å tilrettelegge og utvikle det lokale kulturlivet. Vi ser helheten, og bidrar til samhandling mellom ulike forvaltningsnivåer, institusjoner og organisasjoner.

Dele
NOKU er et nasjonalt kompetansenettverk som deler kunnskap og erfaringer.

Styrke
NOKU utviler og fremmer kunnskapen fra det lokale kulturlivet. NOKU styrker kunsten og kulturens rolle i samfunnet. Sammen står kultursektoren sterkere. 

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as