Gå til innholdet

Våren 2018 satte NOKU ned et utvalg med formål om å undersøke Kulturlovens funksjon og virke. Arbeidet har resultert i en rapport

Utvalget har virket i perioden mars til mai 2018. Mandatet har vært å undersøke hvordan Kulturloven kan styrkes. Den følgende rapporten består av en historisk gjennomgang av prosessen frem til en Kulturlov. Deretter følger en oppsummering av NOKUs spørreundersøkelse om Kulturloven og dens praktiske betydning for kommunenes, fylkeskommunenes og andre kulturaktørers praktiske arbeid med kultur i landet. Undersøkelsen ble gjennomført i 2018 med respondenter fra den kommunale kultursektoren.

Rapporten konkluderes med NOKUs anbefalinger og en skissering av mulige veier frem mot en styrket Kulturlov i fremtidens kulturpolitikk oppsummert i fire ulike tiltak:

Tiltak 1: Kulturdepartementet lager en veileder til loven
Tiltak 2: Kulturdepartementet vurderer behovet for en forskrift, evt. også for presiseringer i lovteksten/en ny lov
De følgende punktene vil være vesentlige i en ny lov eller forskrift:

    Punkt 1: Å synliggjøre ansvaret i det kommunale forvaltingsnivået
    Punkt 2: Å utdype det kulturpolitiske ansvaret for den nasjonale kulturpolitikken knyttet til hvert forvaltningsnivå
    Punkt 3: Å synliggjøre hva som kreves av kompetanse og kapasitet i kommunal sektor for å kunne oppfylle Kulturlovens intensjoner
    Punkt 4: Å komme med en anbefaling om organisering av kultursektoren i kommunal forvaltning
    Punkt 5: Å muliggjøre at man kan etterprøve/kontrollere det kommunale kulturarbeidet:

Tiltak 3: Behov for informasjonstiltak om Kulturloven og kulturens betydning i samfunnet
Tiltak 4: Etterprøving og dialog om det kommunale kulturarbeidet

NOKU tror at fremtidens kulturpolitikk vil stå sterkere dersom man får styrket Kulturloven gjennom de tiltak som er foreslått over, gjerne forbedret og supplert gjennom debatter i faglige og politiske fora framover.

LES RAPPORTEN HER!

Rapporten om Kulturloven er ferdig! (05.06.2018)

Våren 2018 satte NOKU ned et utvalg med formål om å undersøke Kulturlovens funksjon og virke. Arbeidet har resultert i en rapport.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as