Gå til innholdet

Foto: Ingvild Festervoll Melien

Å ha tilgang til egnede lokaler er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre et levende kulturliv over hele landet. 

Dessverre er dette mangelvare, spesielt for de lokale frivillige kulturorganisasjonene. Selv om mange kommuner har god oversikt over sine kulturlokaler, så er savnet etter en uttømmende og landsomfattende kartlegging stort. Kulturalliansen har derfor, i samarbeid med Norsk musikkråd og Musikkutstyrsordningen, tatt initiativ til et prosjekt som muliggjør gjennomføringen av dette.

Samarbeid mellom friviligheten og kommunene er viktig i kartleggingsarbeidet, både for å forenkle prosessen og å få med all relevant informasjon. 

I samarbeid med Kulturalliansen skal Norsk kulturforum bidra med å spre infomasjon om kartleggingsprosjektet til vårt nettverk. NOKU har lenge arbeidet med egnede lokaler for kultur og har gitt ut en egen publikasjon. Nå har alle kommuner muligheten til å få kartlagt lokalene sine i samarbeid med frivilligheten - og vi håper alle griper denne sjansen. 

Hovedmålet for prosjektet er å gi kunnskap om lokaler som brukes til kulturformål – hvem som eier dem, hvem som bruker dem, og hvorvidt de er egnet til den bruken de har. Med det nye kartleggingsverktøyet skal de viktigste opplysningene om lokalene registreres og sees i sammenheng. Kulturalliansen inviterer derfor kommuner og kulturaktører til å gå sammen med de frivillige kulturorganisasjonene om å gjennomføre kartlegginger lokalt.

Hvorfor kartlegge?

Databasen som er opprettet består av kartlegginger av rom, lokaler, arenaer og hus som brukes i kultursammenheng, både til øvelse, undervisning, produksjon, forestillinger og framvisning. Kartleggingen fanger ikke bare opp de mest sentrale opplysninger om lokalene, men også brukernes egne oppfatninger av lys- og lydforhold, lager, ventilasjon og tilgang. Brukerne har i tillegg mulighet til å forklare hva de er spesielt fornøyde eller misfornøyde med.

Erfaringsmessig er dette innsikt og kunnskap som mange kommuner er interesserte i, siden de gjerne får spørsmål fra ulike aktører om tilgang til lokaler. Kommunene har også et ansvar for å sørge for at det er en likebehandling mellom ulike frivillige aktører når det kommer til anlegg og lokaler. Da trengs det kunnskap om hvem aktørene er, hvilke behov de har, og hva som eventuelt er utfordringene med tilgang og egnethet.

Et annet mål er å over tid legge grunnlaget for kunnskap om tilgang og behov for utbedringer, og at opplysningene blir en nyttig kilde i kulturpolitikken for frivillige aktører, politikere og rammesettere. Innsikten bør også for mange være et godt utgangspunkt for å søke tilskudd fra for eksempel Musikkutstyrsordningen og Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg.

Med komplette kommunekartlegginger kan det genereres rapporter, og det er mulig å gjøre en rekke analyser. Over tid vil det også kunne tas ut regions- og landsdelsoversikter. I piloten som ble gjennomført vinteren 2017 ble Sørum kommune i Akershus kartlagt. Last ned eksempelrapport her. 

Hvordan gå fram?

Kartleggingsarbeidet kan utføres av kommunen selv, av et lokalt lag/forening, eller som et honorert oppdrag eller et prosjekt i regi av for eksempel musikkråd, frivillighetssentral eller lignende. Det er flere mulige løsninger på dette lokalt – men et samarbeid mellom de frivillige lagene, kulturaktører og kulturadministrasjonen i kommunen er optimalt.

I en mellomstor kommune vil det som regel være tilstrekkelig at 1-2 personer over en periode på 2-4 måneder bistår. Dette kan gjøres heltid eller deltid, avhengig av antall aktører og tilgjengelige ressurser. Erfaring viser at det er mest hensiktsmessig hvis arbeidet gjøres forholdsvis samlet, og ikke spres over for lang tid.

Arbeidet består konkret av følgende:

  • Utfylling av skjema

  • Befaring av lokalene

  • Bildedokumentasjon

  • Registrering i databasen

Kartleggingen tar utgangspunkt i tre enkle skjema, for henholdsvis (1) huset der lokalene ligger, (2) rommet som brukes, samt (3) hvem brukerne er og deres erfaringer. Det er også et tilleggsskjema for (4) organisasjonseide hus, hvor man kan registrere behov for oppgraderinger og estimerte kostnader for dette. 

Ønsker du å gjennomføre en kartlegging i din kommune?
 

Det eneste man trenger for å kartlegge, foruten tid og lyst, er lasermåler og datamaskin.

Kontakt arenakartlegging@kulturalliansen.no for å opprette en brukerkonto i databasen. Vennligst inkluder ditt arbeidssted og din kommune i e-posten.  Les mer om prosjektet og metodikken, og last alt ned dere trenger av informsjon her: www.kulturalliansen.no/lokaler.

 

 


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as