Gå til innholdet

Trondheim Norges kulturkommune 2013 (13.06.2013)

Trondheim kommune ble 5. juni 2013 kåret til Norges kulturkommune 2013 i forbindelse med Norsk kulturforums landskonferanse i Narvik. Anne Enger, som ledet arbeidet med Kulturutredningen 2014, sto for prisutdelingen. 

Juryen mener Trondheim kommune tar det offentliges ansvar for et mangfoldig kulturliv på alvor, og følger dermed opp Kulturlovens formålsparagraf. Mange vil hevde at en by på Trondheims størrelse både vil og bør ha et bredt kulturtilbud. Trondheim kommune viser med sin søknad at dette imidlertid ikke kommer av seg selv. Gjennom langsiktig og god planlegging med gode involveringsprosesser og dialog, har kommunen skapt og bidratt til en imponerende bredde og kvalitet i byens kulturliv. Som regionhovedstad har kommunen også inntatt førersetet for en god kulturutvikling i hele regionen. Trondheim kommune er et eksempel til etterfølgelse for de store byene i Norge; planmessig satsing på en strategisk, langsiktig og inkluderende kulturpolitikk.

 

Fire nominerte til prisen Norges kulturkommune 2013 (04.04.2013)

Prisen Norges kulturkommune 2013 deles ut 5. juni på Norsk kulturforums landskonferanse i Narvik. De fire nominerte er i alfabetisk rekkefølge, Hammerfest kommune i Finnmark, Kvam kommune i Hordaland, Trondheim kommune i Sør-Trøndelag og Utsira kommune i Rogaland.Selv om det er fire svært ulike kommuner, har de alle satset godt og systematisk på lokalt kulturutviklingsarbeid gjennom flere år. Felles for kommunene er langsiktig arbeid, helhetlig tenkning og god politisk forankring i tråd med kulturlovens intensjoner.

Hammerfest kommune har et godt og variert kulturtilbud til sine innbyggere, der både offentlig, frivillig og privat sektor er ivaretatt og involvert. Uttrykket medskaping er et godt uttrykk for deres arbeid og ønsket om at alle skal kunne delta, oppleve og skape noe sammen med andre. Nytt kulturhus har skapt ringvirkninger både for den profesjonelle kunsten, kulturskolen og frivillige aktører.

Kvam kommune har i flere år vist stor oppfinnsomhet og sterk vilje i arbeidet med kultur, både i egen kommune og i regionen. Kommunen har vist evne og vilje til fornying der sterke kulturtradisjoner blir satt inn i samtiden og gir grunnlag for framtiden. De siste årenes arbeid med å få kunstnere til å bosette seg i kommunen har gitt store ringvirkninger.

En stor by som Trondheim kommune skal ha et bredt og variert kulturtilbud. Men dette kommer ikke av seg selv. Kommunen har gjennom langsiktig planlegging, gode involveringsprosesser og dialog med innbyggerne og berørte parter skapt og bidratt til en imponerende bredde i byens kulturliv. Kunst i offentlige rom har vært et sentralt element for stedsutvikling.

Utsira kommune har tross sitt lave innbyggertall et interessant og varierende kulturliv der både det brede hverdagstilbudet og bemerkelsesverdige kunstprosjekter har en naturlig plass. Et bredt folkelig engasjement og god kommunal tilrettelegging og planlegging, har gitt kommunen arenaer og arrangement som har vakt internasjonal oppsikt.

Kulturloven legger føringer for kommunenes kulturarbeid og Norsk kulturforum ønsker gjennom prisen å synliggjøre kommuner som lykkes i dette arbeidet. Kulturutredningen 2014, som ble lagt fram 4.mars i år, peker på at kommunene er blitt hengende etter i de siste årenes statlige satsing på kultur. Utredningen anbefaler bredere lokal satsing gjennom et lokalt kulturløft og sterkere fokus på den kulturelle grunnmuren. De fire nominerte kommunene kan stå som gode eksempler på hvordan dette arbeidet kan legges opp fra et kommunalt ståsted.
Juryen har bestått av Jorunn Bøe, styreleder Norsk kulturforum (leder), Gunn Karin Gjul, leder Stortingets familie- og kulturkomite, Gunn Marit Helgesen, leder KS.

Ni kandidater til prisen Norges kulturkommune (08.02.2013)

Det er kommet inn ni kandidater til prisen Norges kulturkommune 2013. Ikke alle er offentliggjort i eget fylke ennå, men de som er offentliggjort, er lagt ut på vår hjemmeside. Det er mange gode søknader og konkurransen blir hard.

Juryen har startet sitt arbeid og de nominerte kandidatene vil bli offentliggjort i løpet av mars. Kåringen finner sted på vår landskonferanse i Narvik 5.juni i år.

Trondheim årets kulturkommune i Sør-Trøndelag (22.03.2013)

Norsk kulturforum Sør-Trøndelag har i samarbeid med Sør-Trøndelag Fylkeskommune kåret Trondheim til årets kulturkommune 2013.

I begrunnelsen heter det at Trondheim har tatt det offentliges ansvar for et mangfoldig kulturliv, og følger dermed opp Kulturlovens formålsparagraf. Mange mener at en så stor by som Trondheim bør ha et bredt kulturliv og kulturtilbud. Trondheim kommune har i sin søknad synliggjort at dette ikke kommer av seg selv. Gjennom langsiktig og god planlegging med gode involveringsprosesser og god dialog har de skapt og bidratt til en imponerende bredde i byens kulturliv. Som regionhovedstad har de også inntatt førersetet for en god kulturutvikling i hele regionen.

Utmerkelsen vil bli delt ut i forbindelse med fylkeskommunens ”Regionalt kulturforum” , onsdag 17.april i Fylkestingsalen.

Utsira årets kulturkommune i Rogaland (13.03.2013)

Norsk kulturforum Rogaland har kåret Utsira til Rogalands kulturkommune 2013. Ordfører Marte Eide Klovning mottok utmerkelsen under Norsk kulturforum Rogalands årsmøte i Stavanger konserthus.

I juryens begrunnelse pekes det på at øykommunen Utsira til tross for bare 215 innbyggere, har et interessant og imponerende kulturliv. Tilbudet omfatter både det brede hverdagstilbudet og bemerkelsesverdige kunstprosjekter. Et bredt folkelig engasjement kombinert med kommunal tilrettelegging og planlegging, har gitt kommunen nye arenaer og arrangementer som har vakt oppsikt internasjonalt. Juryen peker på at mediebildet og den kulturpolitiske oppmerksomheten i dag i stor grad er bpreget av prangende kulturbygg i storbyene. Utsira representerer en annen kulturpolitisk virkelighet der det spirer og gror og satses på utradisjonelle måter.

Les mer i Aftenbladet

 

Namsos årets kulturkommune i Nord-Trøndelag (08.02.2013)

Norsk kulturforum Nord-Trøndelag har kåret Namsos kommune til årets kulturkommune i Nord-Trøndelag. I juryens begrunnelse kan vi lese: Vi legger vekt på at Namsos kommune har bygget ut et allsidig kulturtilbud for innbyggerne sine både når det gjelder kulturinstitusjoner, opplæring, folkehelse og inkludering, og - ikke monst - evnen og villigheten til å drive fram pilotprosjekt og påta seg nasjonale oppgaver.Juryen har også lagt vekt på kommunens allsidighet og evne til gjennomtentk og systematisk satsing på kultur i hele sin bredde.

Kåringen ble godt dekket i lokalavisene - Trønde- Avisa og Namdalsavisa


Tjøme årets kulturkommune i Vestfold (20.12.2012)

NOKU Vestfold har kåret Tjøme kommune til årets kulturkommune i Vestfold

På Tjøme ser det ut til at ingen drøm er for stor og ingen tanke for vill: Fotoutstillingen ”Tracing Freedom - På sporet av frihet”, engasjerte og beveget så nær som hele Tjøme. På Skjærgårdsdagen viste de at gleden ved kultur ble synliggjort gjennom fellesskap og fysisk aktivitet. Fortellerkveldene har ført til mange magiske møter, og musikk og poesikveldene har vist seg som en god møteplass.  Kulturtreff, nostalgifilm, filosofi og quiz for eldre har vært med på å bidra til et godt kulturliv.  Arrangementer viser at utvikling kommer fordi noen tror det er mulig og satser. Men ingenting blir til uten ildsjeler. Det er mange som arbeider for å fremme kulturen på Tjøme, som sier ja til å spille, trene, opptre, dekke border, stille ut bilder, selge billetter, sette over kaffe, være med på dugnad, hente og bringe lopper, bringe håp og inspirere til glede.Kultursektoren på Tjøme omfatter både frivillig kulturaktivitet, kultur for og med barn og unge, kultur for og med voksne og eldre. Det omfatter også et bredt spekter av profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere og profesjonelle kunst og kulturinstitusjoner.

Med visjonen ”Tjøme – et levende kultursamfunn hele året” er Tjøme kommune godt i gang med å utarbeide sin kulturplan for 2013-2020, med fem hovedsatsningsområder: - Kulturarenaer, - Idrett, fysisk aktivitet og folkehelse, - Kommunens kulturtilbud og formidling, - Kulturminner og kulturvern, - Kultur og næringsutvikling.

Oppslag i Vestfold Blad

 

Drangedal årets kulturkommune i Telemark (11.12.2012)

Drangedal kommune har vel 4000 innbyggere, men et stort areal gir  det 3,8 innbyggere pr km2. Samarbeidet med 120 ulike lag og foreninger er helt avgjørende for et godt kultur- og fritidstilbud. I forhold til driftsbudsjettet har kommunen valgt å overføre relativt betydelige årlig driftstilskudd til de frivillige organisasjonene. Dette resulterer i en rekke møteplasser, daglig fritidsaktivitet, arrangement og festivaler. Foreløpig kommer ikke dette så godt fram i den nasjonale kulturindeksen som plasserer Drangedal kommune som nummer 339 og dårligst av kommunene i Telemark.

Kultursatsingen er planmessig godt forankret og preget av optimisme; «Det er lett å trives i Drangedal kommune. Fire millioner grantrær kan ikke ta feil!» som de selv sier. Kommunen er bevisst på sine fire roller. Drangedal kommune tilrettelegger, samordner, stimulerer og utøver kulturelt virke.

Når mulighetene byr seg, er kommunen likevel ikke redd for å satse stort, og gjerne da i samarbeid med andre. Det er Gautefall Biathlonanlegg (interkommunalt idrettsanlegg i samarbeid med hotelldrift og alpinanlegg) ett eksempel på. Et annet godt eksempel er tettstedsutviklingen av Drangedal med en akse fra skoleutbygging i kombinasjon med lokalt kulturbygg i øvre del av sentrum og høy estetisk utforming av Toke Brygge nede ved vannfronten.  

Juryen mener Drangedal kommune er en god kandidat fra Telemark til prisen Norges kulturkommune i 2013

Kvam kommune kåret til Årets kulturkommune i Hordaland (26.11.2012)

Kvam kommune er av NOKU Hordaland kåret til årets kulturkommune i Hordaland. Kåringen ble foretatt under kulturkonferansen SamSpel 2012 i Bergen 22.november. Kvam kommune har gjennom flere år vist stor oppfinnsomhet og sterk vilje og har spenstige visjoner for egen kommune og regionen. Kommunen er opptatt av egen arv og tradisjon samtidig som det er stor åpenhet for innbyggere med kultur og kulturuttrykk fra andre land. Kunst og kultur brukes aktivt og målrettet i steds- og lokalsamfunnsutvikling.

Farsund kommune kåret til årets kulturkommune i Agder (26.11.2012)

Farsund kommune er av NOKU Agder kåret til årets kulturkommune i Øst- og Vest-Agder. De har lagt vekt på at Farsund har et variert tilbud til hele befolkningen. Kommunen har en bred tilnærming til gode kulturopplevelser. Kommunen har et godt samarbeid på tvers av kultursektoren og et godt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, andre kommuner og fylkeskommunen. Kommunen har egen kulturplan solid forankret i politiske strukturer

Surnadal årets kulturkommune i Møre og Romsdal (09.11.2012)

Under fylkeskulturkonferansen i Møre og Romsdal i slutten av okotber , kåret Norsk Kulturforum Møre og Romsdal Surnadal kommune til vinneren av prisen for årets kulturkommune i fylket.

Juryen mener Surnadal kommune har satt seg i førersetet for å være pådriver og sterk støttespiller for kulturell aktivitet i kommunen:  "De har en god forankring av kulturarbeidet med helhetlig og langsiktig planarbeid. Kommunen setter den enkeltes opplevelser og utvikling i sentrum, bruker kulturens egenverdi og merverdi som kulturpolitiske målsettinger, og ser den betydning det har for lokal og regional identitet, trivsel og verdiskapning".

Omtale NRK og  Kommunens hjemmeside

Hvem blir Norges kulturkommune 2013 (20.04.2012)

Norsk kulturforum har startet arbeidet med kåring av Norges kulturkommune 2013. Arbeidet starter i det enkelte fylke med nominering og vurdering av kandidater. Årets kulturkommune i fylkene kåres høsten/vinter 2012/13. Vinnerne fra fylkeskåringene går videre som nominerte kandidater til Norges kulturkommune. Juryen for den nasjonale kåringen er Gunn Karin Gjul, leder av Stortingets familie- og kulturkomité, Gunn Marit Helgesen, leder av KS og Jorunn Bøe, leder av Norsk kulturforum. Den nasjonale juryen nominerer tre kandidater. Vinneren kåres våren 2013 i forbindelse med Landskonferansen i Narvik.

Flyer på nynorsk og bokmål

Informasjon om arbeidet på nynorsk og bokmål

Kåres det Årets kulturkommune i ditt fylke? (09.07.2012)

Norsk kulturforum har fylkeslag i de fleste fylker og flertallet av disse kårer Årets kulturkommune i eget fylke.

Men noen fylker gjør ikke dette. Dersom din kommune er i et fylke som ikke kårer Årets kulturkommune, så kan likevel din kommune bli vurdert til prisen Norges kulturkommune.

Styret i Norsk kulturforum åpner for søknader om å bli Norges kulturkommune også fra kommuner i fylker som ikke gjennomfører egne kåringer. Søknadene sendes direkte til Norsk kulturforum sentralt. Boks 414 Sentrum, 0103 Oslo.

Styret oppnevner egen jury dersom det kommer slike søknader.

NB: Det gjelder de samme reglene for innsendt materiale for disse kommunene som for dem som vurderes i det enkelte fylke.

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as