Gå til innholdet

Medvirkning og ungdomsengasjement i ny prøveordning for UKM

I 2018 ansatte Møre og Romsdal fylkeskommune Elin Kanck Lorentzen som prosjektleder. Oppdraget hun fikk, var å evaluere og gjennomgå gjennomføringen av UKM i fylket. NOKU-bloggen har tatt en prat med henne for å høre hva hun har oppdaget, og hvordan veien for UKM i Møre og Romsdal blir videre.  Varierende gjennomføring UKM har en for svak nasjonal forankring, det finnes for eksempel ingen egen stortingsmelding til tross for at arrangementet er landsdekkende og en av...
Les hele innlegget

Etterlyser en helhetlig fritidspolitikk

«Vil fritidskortet støtte de som allerede er fritidsvinnere? Og hvilken fritid er viktigst – den organiserte eller den egenorganiserte?» spør Ungdom og Fritid på NOKU-bloggen, og trekker frem en risiko for at fritidskortet først og fremst vil gjøre organisert fritid rimeligere for de som allerede er brukere. «Vi trenger en helhetlig fritidspolitikk som tar innover seg sosialiseringseffektene, demokratieffektene og forebyggingseffektene som ligger i fritida og gjennom det ane...
Les hele innlegget

God start for fritidskort i Arendal kommune

Regjeringen innførte i 2019 en prøveordning for fritidskort for barn og unge. Målet med ordningen er at den på sikt skal bli landsdekkende og være et tilbud til alle barn og unge mellom 6 og 18 år.  Arendal og Vadsø kommune ble valgt ut til være pilotkommuner for den nye ordningen, og Norsk kulturforum har tatt en prat med Linda Sætra, enhetsleder for kultur  i Arendal kommune, for å høre hvordan de synes ordningen fungerer etter knappe to måneders drift.  ...
Les hele innlegget

Barne- og ungdomskultur må være mer enn Kulturskolen, Den kulturelle skolesekken og folkebibliotek.

Nå skal regjeringen utforme den første barne- og ungdomskulturmeldingen med mål om at alle barn skal få tilgang til kunst og kultur, men da må innholdet være mer enn Kulturskolen, Den kulturelle skolesekken og folkebibliotek. Øremerking, sektortilskudd og rammer Kulturmeldingene fra 70-tallet løftet frem kultur for barn som et viktig politisk satsningsområde som særlig kommunen hadde et ansvar for, og med det fulgte det øremerkede middel til utbyggingen av den kommunale kult...
Les hele innlegget

Prosjektfinansiering - en ond sirkel for kulturlivet

Prosjektfinansiering er i økende grad en av hovedkildene til kulturprosjekter- og tiltak rundt omkring i landet. Styreleder i Norsk kulturforum og kultursjef i Alta, Tor Helge R. Moen skriver om den negative utviklingen i kommunene som følge av finansieringsmodellen, og om hvordan prosjektfinansieringen fanger kulturadministrasjonene i å tenke kortsiktig ut fra tilskuddsordning, heller enn å se langsiktig på kulturutvikling i henhold til behov i eget lokalmiljø og region....
Les hele innlegget

Valet, valresultatet og kulturfeltet

I denne kronikken konstaterer Georg Arnestad at heller ikkje i år vart kultur noko valkamptema. Men i løpet av dei nærmaste månadene skal det kulturpolitiske ansvaret for dei nye regionfylka avgjerast.  Spørsmålet er kor mykje makt og oppgåver som skal overførast frå staten til fylka. Prosessen er i full gang. No er det på tide at regionpolitikarar over heile landet engasjerer seg og tek tak i saka, hevdar Arnestad. Eller vil de at byråkratane i Kulturdepartementet skal bestemme det heile...
Les hele innlegget

Tilgjengelighetsmerket fører til inkludering og mangfold i kunst- og kulturlivet

Tilgjengelige arenaer er vesentlig for at alle i befolkningen skal kunne nyte godt av landets mangfoldige kunst- og kulturtilbud. Norske Konsertarrangører har opprettet Tilgjengelighetsmerket, og her skriver prosjektleder Berit Vordal litt om merket og kravene som må oppfylles for å bli en tilgjengelig kulturarena:  Tilgjengelighetsmerket eies og driftes av Norske Konsertarrangører Vi er alle enige om at våre kulturarrangement skal være åpne for alle....
Les hele innlegget

Kan kunst og kultur bli grønnere?

Når den grønne bølgen kulturfeltet?  Hvordan kan en kommune eller kulturaktører bidra til et grønnere samfunn? Den siste tiden har det kommet flere initiativer fra både kommuner, Kulturrådet og andre kulturaktører som man kan la seg inspirere av. Selv om kunst og kultur sektoren i utgangspunktet kan fremstå som lavutslippsvirksomhet, er det likevel en del faktorer som påvirker om kulturarrangementet er miljøvennlig eller ikke. Dette omfatter blant annet reise...
Les hele innlegget

Hopper vi bom over kulturen?

Kunst og kultur bidrar til å opprettholde demokratiske samfunn med fri debatt og frie ytringer. Derfor er det merkelig at kulturen ikke trekkes frem i valgkampen i større grad – ja, kultur nevnes for eksempel ikke med et ord i NRKs Valgomat for 2019, og så langt kan det virke som om vi bare har diskutert bompenger. Dette må vi gjøre noe med!   Norsk kulturforum utarbeidet derfor Sjekklista for kulturen, et verktøy som peker på hva som er det offentliges ansvar for det ...
Les hele innlegget

Får vi kommuner uten kultur?

Hvordan blir det lokale kulturlivet etter kommunesammenslåinger styrt av stram økonomi og prioritering av det lovpålagte først? Norsk kulturforum frykter at det blir svekket. De fleste kommunene har i sammenslåingsprosessene brukt styringsverktøy som tydelig sier at de lovpålagte oppgavene må prioriteres først. Det offentliges innsats på kulturfeltet er lovpålagt gjennom kulturloven, men kulturloven gir lite konkrete føringer på hvilke lokale tiltak som skal prioriteres. ...
Les hele innlegget

Hardanger står uten kultursjefer

Er titler og struktur uvesentlig for at kulturen får en viktig plass i kommunesektoren? Nei – det er helt vesentlig, mener Norsk kulturforum. 14. juni skal nye Ullensvang kommune vedta sin nye organisasjonsstruktur – og får med dette en organisasjonsstruktur uten en kultursjef. I stedet har den nye kommunen, som er en sammenslåing av kommunene Ullensvang, Jondal, og Odda, gått inn for å opprette en rådgiver for kultur o...
Les hele innlegget

Tenk som idretten – lag lokale kulturråd!

...
Les hele innlegget

Førdefestivalen og ringverknader

I avisa Firda 18. oktober var det eit oppslag om Førdefestivalen og ringverknader for næringslivet i regionen, med påstandar om at besøkstal vert brukt feil og at festivalen betyr lite for næringslivet i området. Her trengst både oppklaringar, meir informasjon og djupare refleksjon. Leserbrev av Per Idar Almås og Hilde Bjørkum, Direktør og tidl. direktør ved Førdefestivalen Publisert i Firda, 9...
Les hele innlegget

Helsvart for kultur etter regionreformen?

Må det være en motsetning med nye oppgaver til regionene og en sterk statlig styring av kulturen? Det tror ikke vi. Kronikk av Generalsekretær Hege Knarvik Sande Publisert i Dagsavisen 18.09.18 Fremtiden etter regionreformen og den påfølgende oppgavefordelingen males helsvart av et tilnærmet samlet kulturliv: Kulturdepartement vil opphøre, kunstinstitusjonene vil miste finansiering og autonomi, og nasjonale mål...
Les hele innlegget

Er fylkeskommunene klare for større kulturoppgaver?

Oxford Research har på oppdrag fra KS studert kommunesektorens rolle i norsk kulturpolitikk i rapporten «Kommunesektorens rolle i nasjonal kulturpolitikk. I denne kronikken forteller forskerne Elisabet S. Hauge og Jon P. Knudsen at fylkeskommunenes kunnskap og kompetanse på kulturfeltet gjør de nye regionene godt rustet til å løse oppgaver på kulturfronten fremover. Kronikken ble først publisert i Dagsavisen. ...
Les hele innlegget

Vänta inte på nya statliga pengar!

Ola Jacobson, virksomhetsstrateg og internasjonal sekretær i Region Skåne, kom til NOKU-konferansen 2018 for å fortelle om «K ...
Les hele innlegget

En helhetlig teaterpolitikk, takk

Den mest radikale endringen i norsk kulturpolitikk siden 1970-tallet er under oppseiling. Kronikk av Arne Nøst, teatersjef Rogaland Teater Første gang publisert i Aftenposten 15.02.18 Kommunal og moderniseringsdepartements ekspertutvalg har i forlengelsen av region – og kommunestrukturreformene utarbeidet en rapport som gir anbefalinger om oppgaver de mener kan og bør flyttes fra nasjonalt til regionalt niv&...
Les hele innlegget

Kulturen trenger ikke frykte fylkeskommunen

Selvsagt kan nasjonal kulturpolitikk utøves andre steder enn i hovedstaden Kronikk av May Britt Lagesen, Hovedutvalgsleder for kultur i Trøndelag Fylkeskommune og Karen Espelund, Fylkesdirektør for kultur og folkehelse Første gang publisert i Adressavisen 14.02.18 Terje Eidsvåg skriver i en kommentar i Adresseavisen 11. februar om ekspertutvalgets forslag om å overføre ansvaret for en rekke kulturinstitusj...
Les hele innlegget

Sørgelig for kunsten

Hvorfor skal vi ha kunst i Norge? Hvordan skal midlene fordeles? Og hvem sitter egentlig på makten over fordelingen? Kronikk av Tone Hansen, Rådsleder i Kulturrådet Første gang publisert i Dagsavisen Nye Meninger 05-02-2018 Ekspertutvalget har levert sitt bidrag til Regionreformen. Den har allerede skapt stor debatt, og på kulturfeltet er skyttergravene opprettet. Det er ikke rart. For rapporten bygger på en sørgelig utdatert forståelse ...
Les hele innlegget

Øremerking og lovfesting

- En snarvei til bunnen? av Christer Best Gulbrandsen, kommunalsjef Kultur og livskraft, Øvre Eiker kommune og styremedlem NOKU Buskerud. Innlegget står for avsenders egen regning. I diskusjonen om ny kulturlov kommer det raskt krav om øremerking av midler til kultur og sterkere lovfesting. Ett eksempel er Lennart Fjells innlegg på denne bloggen 19. februar 2018. “Lovpålegging er lik prioritering&r...
Les hele innlegget

Kultur for alle - korleis få det til?

Er kultur viktig? Det er feil spørsmål. Kultur er heilt naudsynt for eit samfunn som legg vekt på demokrati, fellesskap, ytringsfridom og utvikling. Spørsmålet er korleis vi best kan legge til rette for korpsguten, kunstnaren, konsertopplevinga, kinogjengaren, bibliotekbrukaren, museumsgjesten, fotballjenta, det komande talentet - frå det det smale til det breie, og frå underholdning til det utfordrande. Deltaking i kulturlivet har positiv...
Les hele innlegget

Kulturloven

– veggpynt og et dødt dokument, eller et aktivt politisk virkemiddel? NOKU satte ned et utvalg våren 2018 som skal undersøke kulturlovens funksjon og virke. Vi valgte ut lovregulering av kulturfeltet som fokusområdet på grunn av de mange omstillingsprosesser som det lokale kulturlivet står ovenfor de kommende årene med kommune- og regionreform. Et ønske om en allmenn kulturlov var en av NOKUs første kampsaker so...
Les hele innlegget

Kulturen i Hardanger mister kraft

-Ferskvaredisken er tom! Odda kommune har på grunn av utfordrende økonomiske utsikter (færre innbyggere, høyere utgifter, lavere inntekter) vært tvunget til å kutte i sitt driftsbudsjett, og det gikk for 2018 hardest ut over kulturbudsjettet. De måtte foreslå kutt på 30%. Kommunestyret vedtok kuttene og må redusere sin kulturavdeling med seks årsverk. I tillegg deles tjenesten på to sektorer. De lovpålag...
Les hele innlegget

Ikke glem fritidsklubbene i kommunesammenslåingen!

Kommunereform i et fritidsperspektiv Alle barn og unge har en rett til å delta på minst én fritidsaktivitet sammen med andre, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Ungdom og Fritid minner oss på hvor viktige fritidsklubbene er i lokalmiljøet og at de ikke må glemmes i sammenslåingsprosessen. Amund Røhr Heggelund er samfunnskontakt i Ungdom og Fritid og Ida Schmidt er informasjonskonsulent. ...
Les hele innlegget

Liten møter stor

- Når man ikke kan ta kulturen for gitt Da det ble bestemt at Larvik og Lardal kommuner skulle slås sammen til ett, startet arbeidet med å undersøke hvordan det sto til med kulturlivet i begge kommunene. Kultursjef i Larvik, Bård Jacobsen, ble inspirert av det store engasjementet befolkningen i den lille kommunen Lardal hadde for kulturtilbudet sitt, og i møtet mellom den store og den lille kommunen ble det synliggjort...
Les hele innlegget

Kulturadministrasjonar – Foren dykk! No er tida inne!

Slå i bordet med den kulturelle knyttneven Kultursjef Lennart Fjell, skriver om viktigheten av å styrke kulturloven. Lovpålegging er lik prioritering, mener han, og skriver videre at kommunenes kulturadministrasjoner nå må samles for å kreve en større politisk oppmerksomhet rundt kulturen i hele landet – det er på tide å slå i bordet med den kulturelle knyttneven! Kulturadministrasjonar – Foren dykk! No er tida inne!   av Lennart Fjell  ...
Les hele innlegget

Leksvik + Rissa = kulturelt sant

Mellomstor kommune med sterk og levende kulturprofil Indre Fosen er etter sammenslåingen av Leksvik og Rissa blitt en mellomstor kommune i Norge. Likevel står kulturen i en særstilling, med egne politikere som behandler kultursaker, og plassering til kommunens kultursektor står rett under rådmannen i organisasjonskartet. Kultursjef i Indre Fosen kommune, Kine Larsen Kimo, skriver om omorganiseringen og kulturens vikti...
Les hele innlegget

Hjelp - vi skal slå oss sammen!

Tema: Kommunesammenslåing Som følge av kommune- og regionreformen, står det lokale kunst- og kulturlivet står overfor store omstillinger i de kommende årene. Innen 2020 skal 428 kommuner bli til 354, og den 1. januar 2018 så fire nye kommuner dagens lys: Indre Fosen (Rissa og Leksvik), Larvik (Lardal og Larvik), Færder (Tjøme/Nøtterøy) og Holmestrand (Hof og Holmestrand). Norsk Kulturforum er en landsomfattende fagorganisasjon primært for kulturadministrasjo...
Les hele innlegget

Vil du skrive på NOKU-bloggen?

Vi søker gjesteskribenter NOKU-bloggen skal være et forum hvor nasjonal kulturpolitikk diskuteres fra et lokalt perspektiv, hvor rammene for det lokale kunst- og kulturlivet settes i fokus, og også være et utstillingsvindu for alle den kunsten og kulturen som til daglig administreres, planlegges og ikke minst – utøves og vises rundt omkring i Norges kommuner. Norsk Kulturforum ønsker å høre fra...
Les hele innlegget

NOKU-bloggen

Nasjonal kulturpolitikk sett med lokalt blikk Norsk Kulturforum - NOKU - arbeider for at det lokale kunst- og kulturlivet skal bli et sentralt kulturpolitisk satsingsområde, både på nasjonalt og lokalt nivå. NOKU-bloggen skal være et aktuelt forum hvor nasjonal kulturpolitikk skal diskuteres – sett fra et lokalt perspektiv.  Bloggen skal by på politiske betraktninger, tanker om praktiske forhold rundt aktuell politikk og beslutninger, og skal også være et nasjonalt ...
Les hele innlegget

Vis eldre innlegg

Kategorier

Skribenter

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as