Gå til innholdet

Foto: Shujah Malik Awan

Vinner av Norges kulturkommune 2019 er Drammen kommune!

Norsk kulturforum deler i 2019 ut prisen Norges kulturkommune, og vinneren av kåringen er Drammen kommune - vi gratulerer! 

Norsk kulturforum deler i 2019 ut prisen Norges kulturkommune, og vinneren av kåringen er Drammen kommune. 

Juryen for kåringen av Norges kulturkommune består av leder for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, leder for KS og styreleder for NOKU: Kristin Ørmen Johnsen, Gunn Marit Helgesen og Else Blom.
Kommunenes egne presentasjoner, fylkesjuryenes vurderinger, og en ekstern ekspertvurdering danner grunnlaget for den nasjonale juryens vurdering av den enkelte kandidat.

Juryens begrunnelse for vinneren av Norges kulturkommune 2019:
I arbeidet med å kåre Norges kulturkommune har juryen vært på utkikk etter kommuner hvor kulturen er en naturlig del av forvaltningen, hvor kulturen er godt forankret hos politikerne og synlig i kulturplaner og generell planlegging gjennom en engasjert kulturpolitikk. Kommunen som vinner prisen Norges kulturkommune 2019 leverte en imponerende og gjennomarbeidet søknad.

Det kommer tydelig frem i søknaden at vinnerkommunen arbeider strategisk og målrettet med hele bredden av kulturfeltet på tvers av sektorer. Langsiktige mål er satt, og kommunen kan vise til en målrettet og fokusert satsning for å nå disse målene. Kommunen viser seg som en innovativ, nyskapende og utholdende aktør i arbeidet med kulturfeltet, med politisk vilje til løfte kulturlivet opp og frem.

Vinneren av Norges kulturkommune har gjennom en årrekke arbeidet målrettet med å utvikle kommunen og dets omdømme. Dette har de gjort gjennom en bevisst satsning på brobygging – både i bokstavelig og metaforisk forstand – gjennom utvikling av byrommet og gjennom å bygge samhold i kommunen mellom kulturer. Kommunen har helt bevisst brukt kultur som en viktig faktor i arbeidet med integrering og samhold blant befolkningen. Kultur har vært, og er drivkraften i hele bredden av utvikling i kommunen, og det er etablert gode samarbeid og lagt til rette for medvirkning fra innbyggerne.

Kulturen har vært en aktiv faktor i arbeidet med stedsutviklingen av kommunen og omegnen, og juryen ønsker å trekke frem at kommunen er en foregangskommune som ivrig har delt sine erfaringer med andre, og har i dag, gjennom sin kompetanse og satsning, nasjonal status som kompetansesenter for et mangfoldig og inkluderende kulturliv.
Vinnerkommunen har lykkes med sin langsiktige omdømmebygging og kultursatsning – og viser gjennom sin søknad vilje til å fortsette kultursatsningen for fremtiden.
Norges kulturkommune 2019 er Drammen kommune!

Sitat fra ekspertpanelets vurdering av vinnerkommunen:

Drammen kommune: Kommunen har gjennom en årrekke jobbet målrettet med å utvikle kommunen og dens omdømme. Dette har de gjort gjennom bevisst satsning på brobygging, byrom, samhold gjennom kultur og mangfold.

Om prisen:
Prisen Norges kulturkommune er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum, og er en anerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv. Prisen deles ut annethvert år, og ble for første gang delt ut i 1992. Norsk kulturforum ønsker gjennom prisen å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser, i tråd med kulturlovens intensjoner.
Det er ikke uten videre enkelt å sammenligne kommuner, men juryene har i alle år forsøkt å se forbi innbyggertall, organisering og økonomi, og heller vektlagt kommunenes vilje til satsing, til å finne gode løsninger, og til å ha en langsiktig og helhetlig tilnærming. Det finnes mange innfallsvinkler til og løsninger på de samme utfordringene. Kommunene bestemmer selv hvordan de vil presentere seg og sitt kulturarbeid i søknaden om å bli årets kulturkommune.

Til kåringen Norges kulturkommune 2019 kom det inn sju svært gode søknader fra følgende kommuner. De sju kommunene er stemt frem av fylkeslagene i Norsk kulturforum:

Hemne kommune – Trøndelag
Time kommune – Rogaland
Larvik kommune – Vestfold
Radøy kommune – Hordaland
Drammen kommune – Buskerud
Vinje kommune – Telemark
Sarpsborg kommune – Østfold
Kvinesdal kommune – Agder

 

Kommunene får ansvar for å styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen (03.09.2019)

Høsten 2016 ba et enstemmig Storting regjeringen om å lage en plan for å styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen. I slutten av august kom resultatet i form av strategien: «Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning». Strategien legger et stort ansvar på skoleeierne og barnehageeiere, altså kommunene, for å styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen. 


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as