Gå til innholdet

Foto: Kristoffer Eliassen

Venstre har levert et solid kulturbudsjett uten stor dramatikk.

Trine Skei Grande har levert sitt første kulturbudsjett, og ser vi bort fra at NOKU ikke er tilbake med driftstøtte, er dette et solid kulturbudsjett, skriver generalsekretær Hege Knarvik Sande i en oppsummering av statsbudsjettet som sammenfatter hele det lokale kunst- og kulturlivet.

Etter fire år med kulturbudsjetter hvor vi har opplevd store kutt, leverer Venstre et stabilt kulturbudsjett uten stor dramatikk. Til tross for at de fleste institusjoner opplever en marginal indeksregulering, så begynner trender å snu i en positiv retning. 

Det er spesielt gledelig å lese at Kulturdepartementet i oppfølgingen av anmodnings- og utredningsvedtak er i gang med en gjennomgang av kulturloven, og at det i denne gjennomgangen vil bli vurdert å legge frem forslag til ny kulturlov. Kulturdepartementet melder at de vil komme tilbake til dette i Kulturmeldingen som legges frem før jul. 

Kulturdepartementet varsler at meldingen også vil inneholdenasjonale mål for kulturpolitikken, og at den vil foreslå prinsipper for oppgave- og ansvarsdeling mellom forvaltningsnivåene. Det blir spennende å se hvilke modeller og hva slags infrastruktur departementet legger opp til. 

Under følger en oppsummering av hvordan statsbudsjettet påvirker den kommunale kultursektoren. 

Kompensasjonen for pris- og lønnsvekst 

I budsjettet for 2018 fikk de fleste institusjonene en liten kompensasjon for pris- og lønnsvekst og indeksreguleringen. Mange i feltet påpekte at det hjalp lite med en indeksregulering når man i mange år har opplevd kutt, og i 2019 ønsket man et reelt løft. Regjeringen legger i 2019 opp til et større kulturbudsjett, med en total økning på 640 millioner, men generelt sett ser man ikke de store økningene utover kompensasjon for pris- og lønnsvekst. Eksempelvis ser man dette i Kunstnerstipendene, der økningen på 2,38 % reelt sett kun blir en videreføring, samt for institusjoner, der flere musikk- og teaterinstitusjoner får en reell nedgang når man beregner for lønns- og prisvekst. 

Kulturbygg

Regjeringen økte tilskuddet til regionale kulturbygg i 2018 med 4,7 millioner over spillemiddeloverskuddet, og med det snudde de trenden med mangeårige kutt i midlene til regionale kulturbygg. 

I statsbudsjettet for 2019 satser regjeringen på nasjonale kulturbygg, i hovedsak knyttet til museer og scenekunstinstitusjoner.  I budsjettet foreslår regjeringen å gi tilskudd til 18 nye prosjekter. De skriver: Prosjektene har god geografisk spredning, og de er alle omsøkte tiltak som anses som viktige for de aktuelle institusjonene. Tiltakene har god lokal og regional oppslutning og er vurdert til å holde høy faglig kvalitet.

Dette er de nye prosjektene foreslått på posten nasjonale kulturbygg:  

Østfoldmuseene, Nye Væveri av 1907, fellesmagasin Halden
Norsk Folkemuseum, rehabilitering av Bybygg fase 3
Anno museum, dokumentasjonssenter på Elverum
Mjøsmuseet, oppføring av gjenstandsmagasin
Lillehammer museum, utvikling av publikumsbygning ved Bjerkebæk
Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk forvaltes av Lillehammer museum.
Publikumsbygget «Guds Valdresmusea, rehabilitering av utstillingslokalene til statens draktsamling
Telemark museum, nybygg Brekkeparken
Vinje kommune / Nynorsk kultursentrum, Vinjesenteret, tilbygg 
Sørlandets kunstmuseum, Kunstsiloen
Stavanger kommune, Nye Tou Scene, byggetrinn 2
Bymuseet i Bergen, oppgraderinger i Rosenkranztårnet og Håkonshallen
Hardanger og Voss museum, ny basisutstilling ved Voss folkemuseum
Sunnmøre museum, ombygging av Borgundgavlen
Kristiansund kommune, revidering av prosjektet Nytt opera- og kulturhus
Museene i Sør-Trøndelag, ekstraordinær rehabilitering av Ringve museum
Teater Avant Garden – Rosendal, scenekunsthuset i Trondheim
Helgeland museum – Nytt museumsanlegg i Sjøgata i Mosjøen

Kunstfeltet

Kulturfondet får en økning på 32,7 millioner som er en økning justert for pris- og indeksregulering, i tillegg til en økning til særskilte formål som for eksempel scenekunstfeltet. 

Regjeringen foreslår i all hovedsak å videreføre de statlige overføringene til kunst- og kulturlivet, som bl.a. inkluderer 2,9 milliarder kroner i driftstilskudd til de ulike kulturinstitusjonene på musikk- og scenekunstfeltet. 

Regjeringen ønsker å «videreføre gode og langsiktige stipendordninger for kunstnere. Størrelsen på de langvarige stipendene foreslås økt, slik at disse kommer opp på samme nivå som arbeidsstipendene.» Dette gir utslag i at de ulike stipend- og vederlagsordninger som er innrettet mot enkeltpersoner, videreføres fra nær 530 millioner kroner i 2018 til rundt 556 millioner i 2019. Dette kan ikke anses som en reell økning når man beregner for lønns- og prisvekst.

Kulturdepartementet varsler at Kunstnermeldingen som Stortinget har bedt om, vil bli lagt frem i løpet av 2019. Meldingen skal gå igjennom statens kunstpolitiske tiltak, og utforme nye tiltak. 

Les reaksjonen fra Kulturrådet: https://www.kulturradet.no/om-kulturradet/vis-artikkel/-/pressemelding-kulturbudsjettet-2019

Museumsfeltet

Som nevnt under tilskuddene til kulturbygg, er det bevilget midler til flere museer rundt omkring i landet. Bevilgningene til museumsfeltet er i 2019 på rundt 1,8 milliarder i totale tildelinger, en økning på rundt 235 millioner fra 2018. Størstedelen av økningen ligger til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Flere museer jevnt over landet får økt driftsstøtte: Preus museum, Valdresmusea, Baroniet Rosendal og Helgeland museum.

Les reaksjonen fra Museumsforbundet: https://museumsforbundet.no

Litteratur og Folkebiblioteket

Litteratur er en av hovedsatsningene i 2019Kulturdepartementet foreslår at Nasjonalbiblioteket skal mottar 30 millioner over spillemidlene for å fremme litteraturformidling i bibliotekene og andre institusjoner som fremmer leselyst og leseglede i Bokåret 2019, et år der Norge er valgt ut til å være hovedland på den internasjonale bokmessen i Frankfurt.

Folkebibliotekene blir finansiert over kommunebudsjettene, og omfattes slik sett ikke over statsbudsjettet, dette påpekes også i det foreliggende kulturbudsjettet. Samtidig har Nasjonalbiblioteket en særskilt oppgave i å bidra til utvikling av folkebiblioteksektoren under «Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018». Nasjonalbiblioteket skal i tråd med denne strategien forvalte og tildele prosjekt- og utviklingsmidler forå styrke folkebibliotekene.

Folkebibliotekene nevnes særskilt under posten «Tilskudd til tiltak mot barnefattigdom» og regnes under frivillighetsformål, samt under overskriften «Bevare og formidle kulturarv.»

Under satsningen «Bokår 2019» legger regjeringen opp til en samordnet markering av boken i folkebibliotekene. Satsningen vil finansieres over spillemidlene, og ses som en nasjonal side til satsningen Norge som hovedland på bokmessen i Frankfurt 2019. Regjeringen mener satsningen vil utvikle folkebibliotekene som arena rundt om i landet.

Les reaksjonen fra Bibliotekforeningen:https://norskbibliotekforening.no/2018/10/bibliotek-i-statsbudsjettet/

Kulturskolen 

Midlene til kulturskoleutvikling over Kunnskapsdepartementet kom med en marginal økning, som ikke kompenserer for pris og lønnsvekst. Les reaksjonen fra Norsk kulturskoleråd: https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2018/oktober/ingen-okning-i-stotten-til-kulturskoleutvikling

Frivilligheten

Regjeringen foreslår å styrke egenorganisert kultur og idrett ved å øke tilskuddene til Tverga Ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Ungdom og Fritid og Oslo skatebordforening har fått ansvaret for prosjektet. 

En annen gledelig nyhet er at Kulturalliansen er foreslått inn i budsjettet med driftstøtte på 1 million. Kulturalliansen er en sammenslutning for frivillige kulturorganisasjoner og har som formål å styrke kulturen og frivillighetens rammevilkår og posisjon i samfunnet. 

Regjeringen sier at de satser på frivilligheten, og spesielt på barne- og ungdomsfeltet. Støtten til LNU, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, foreslås økt med 1,1 millioner til 4,5 millioner i 2019, og anses som del av regjeringens satsning på barne- og ungdomsaktivitet på kulturfeltet.

Merverdiavgiftskompensasjonsstøtten økes med 134,1 millioner 

Les reaksjonen på budsjettet: 

Fra Norsk musikkråd: http://www.musikk.no/nmr/nyheter/frykter-kutt-i-spillemidler/

Fra Frivillighet Norge: http://www.frivillighetnorge.no/no/om_oss/nyheter/–+Økt+momskompensasjon+er+et+steg+i+riktig+retning.b7C_wBnYXr.ips

Balansekunst

Balansekunst er et samarbeidsprosjekt mellom 65 kunst- og kulturorganisasjoner som sammen og på eget initiativ arbeider for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Balansekunst er blitt tildelt 1,5 millioner kroner i budsjettet. 

Musikkutstyrordningen

Musikkutstyrsordningen (MUO) har som formål å sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet. Kulturdepartementet har i budsjettet gitt MUO et utvidet oppdrag for å åpne opp for flere sjangrer. Ordningen foreslås tilført 5 millioner kroner i 2019 til å inkludere utstyr til amatørteater og frivillige teaterformål. Dette et en marginal sum hvis hensikten er å gjøre ordningen sjangerfri, men det er positivt som en start for å tenke mer helhetlig rundt MOUs rolle som en nasjonal insentivordning for kulturutstyr. 

Les reaksjonen fra MUO: http://www.musikkutstyrsordningen.no/aktuelt/

Kulturminner og kulturminnevern

Kulturvernformål under avsetningen til Norsk kulturfond tildeles 35 millioner i 2019. Posten for arkivformål er på drøye 10 millioner, under posten «Ymse tiltak». Dette er en marginal økning fra 2018.

Budsjettforslaget fra Klima- og miljødepartementet er stort sett en videreføring av budsjettet fra 2018 for Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond med en justering på 3,4 %. Grunnstøtten til kulturvernorganisasjonene videreføres uten pris- og lønnsvekstjustering. 

Les reaksjonen fra Kulturvernforbundet: http://kulturvern.no/statsbudsjettet-2019-et-lite-ambisiost-budsjett/

Kultur og reiseliv

Kulturdepartementet varsler at de i løpet av vinteren 2019 skal legge fram en strategi for kultur og reiseliv sammen med Nærings- og fiskeridepartementet. Strategien er del av oppfølgingen av Meld. St. 19 (2016 – 2017) Opplev Norge – unikt og eventyrlig. Regjeringen har opprettet et samarbeidsråd for kultur og reiseliv som har gitt innspill til arbeidet. 

 


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as