Gå til innholdet

Foto: Ingvild F. Melien

NOKUs innspill til Barne- og ungdomskulturmeldingen

- Kultur for barn og unge fraværende i den nasjonale kulturpolitikken

På 1970-tallet kom to kulturmeldinger som var vesentlige i å definere kultur for barn og unge som en stor del av kommunal sektor sin oppgave. Kommunen har både før og etter 70-tallet tatt et betydelig ansvar for utviklingen av barne- og ungdomskulturfeltet. I den nasjonale kulturpolitikken har derimot den brede satsningen på kultur for barn og unge vært nærmest fraværende.

I de overordnede stortingsmeldingene for kultur siden 70-tallet har det brede fokuset på barne- og ungdomskultur ikke vært i fokus, men har i stedet vært trukket frem i forbindelse med DKS og kulturskolen. Det helhetlige overblikket over barne- og ungdomskulturen mangler fra de nasjonale styringsdokumentene, noe som får konsekvenser for arbeidet med barne- og ungdomskultur. Tilegnes et felt verdi i de nasjonale styringsdokumentene, følger det også med signaler om at feltet bør prioriteres.

Kunst og kultur har stor betydning for barn og unges sosiale liv, psykiske og fysiske helse, og har stor innvirkning på at barn og unge vokser opp til å bli aktive borgere i demokratiet, med kunnskap om både sitt eget lokalsamfunn, storsamfunnet, og verden som helhet. Videre har barn og unge, uavhengig av bosted og økonomisk status, rett til kunst og kultur, både som (med)skapere, som utøvere og tilskuere, i henhold til FNs barnekonvensjonens paragraf 31. Gjennom kunst og kultur utvikler barn og unge identitet, mestring og sosiale og praktiske ferdigheter, og kunst og kultur er viktig for barn og unges livskvalitet og deltakelse, slik som for alle andre innbyggere i lokalsamfunnet.

NOKU ønsker velkommen en egen barne- og ungdomskulturmelding. Under følger våre innspill til selve meldingsarbeidet.

Innspill fra Norsk kulturforum:
Kulturloven lovfester det offentliges ansvar for det lokale kulturlivet. I Kulturloven står det at alle i befolkningen skal ha tilgang til et mangfold av kulturaktiviteter. Kulturloven er lite detaljert og er dårlig egnet som styringsverktøy, og Norsk kulturforum er derfor glade for at Regjeringen skal revidere kulturloven i forbindelse med regionreformen.

Dette er våre innspill og forventinger til en nasjonal kulturpolitikk på barne- og ungdomskulturfeltet:
•    En nasjonal kulturpolitikk for barn og unge som stimulerer til bedre samarbeid, samordning og helhetstenkning i kommunal sektor på tvers av sektorer, og på tvers av kulturaktører, som sammen skaper et mangfold av kunst og kulturaktiviteter for barn og unge. Vi kan ikke ha en sentralstyrt ordning som skaper samme tilbud i alle kommuner og fylkeskommuner – men vi kan ha en nasjonal kulturpolitikk for barn og unge som stimulerer, setter standarder og tydelige krav til kommuner og fylkeskommuner om barn og unges rett til et mangfoldig kulturliv for, med og av barn og unge.
 
•    En nasjonal kulturpolitikk som sikrer at alle barn og unge skal kunne delta i og oppleve kunst og kultur uavhengig av sosiale, kulturelle, fysiske, psykiske og økonomiske forutsetninger.

•    En nasjonal kulturpolitikk som tydeliggjør at det å skape gode oppvekstmiljøer for barn og unge ikke bare er frivillighetspolitikk, opplæring, folkehelsearbeid, fritidspolitikk eller kulturpolitikk: Det bør være et bredt samarbeid mellom sektorene for å hindre utenforskap, støtte opp under inkludering og fattigdomsbekjempelse i kommunene, fylkeskommunen og på statlig nivå - fordi kulturfeltet er helt vesentlig i dette arbeidet.

•    En nasjonal kulturpolitikk som synliggjør og identifiserer de ulike rollene de ulike typiske kommunale kulturtjenestene i en kommune har, og hvilke synergier de har når de virker sammen for å skape et helhetlig kulturliv for barn og unge for opplæring, utvikling og talentutvikling.

•    En nasjonal kulturpolitikk som sikrer likeverdige kulturtilbud for alle barn og unge, og som opprettholder kommunenes og fylkeskommunenes frihet til å utvikle kulturtilbudet i dialog med barn og unge i lokalsamfunnet.

•    En nasjonal kulturpolitikk som styrker de estetiske fagene i skolen og styrker skolen som egnet kunst- og kulturarena i og etter skoletid.
 
•    En nasjonal kulturpolitikk for barn og unge som bygger kompetanse om: kunst og kultur for barn og unge, kulturarbeid for barn og unge medvirkningsprosesser

•    En nasjonal kulturpolitikk for barn og unge som hever statusen til feltet kunst og kultur for målgruppen.

•    En nasjonal kulturpolitikk som synliggjør rollen til kommunesektoren som tilrettelegger og utvikler på barne- og ungdomskulturfeltet.  For å sikre at alle barn og unge skal ha et godt, variert og tilgjengelig kunst- og kulturtilbud. For å skape et godt lokalt kulturliv må alle barn og unge få muligheten til å delta i og oppleve et mangfold av kunst- og kulturaktiviteter i nærmiljøet. Mangfoldet skapes gjennom et samspill mellom flere kunst- og kulturaktører: fritidsklubben, kulturskolen, frivillige lag og foreninger, Den kulturelle skolesekken, UKM, kulturhus, bibliotek, profesjonelle kunst- og kulturaktører som retter seg mot barn og unge, og ikke minst av barn og unge selv gjennom selvorganiserte kulturaktiviteter.

Spesifikke tiltak som må komme ut av Barne- og ungdomskulturmeldingen:
•    Frivillighetserklæringen må støtte opp under et bredere samarbeid mellom alle aktører som arbeider med gode oppvekstmiljøer for barn og unge. Vesentlige kulturaktører mangler i dag i Fritidserklæringsarbeidet.  
•    Kulturloven lovfester det offentliges ansvar for det lokale kulturlivet. I Kulturloven står det at alle i befolkningen skal ha tilgang til et mangfold av kulturaktiviteter. Kulturloven er lite detaljert og er dårlig egnet som styringsverktøy, og Norsk kulturforum er derfor glade for at Regjeringen skal revidere kulturloven i forbindelse med regionreformen. Kulturloven må styrkes og definere barn og ungdoms rett til både et mangfoldig kunst- og kulturliv, og rett til medvirkning - og sette tydelige krav til kommunen og fylkeskommunen.
•    Kulturtankens mandat bør undersøkes og vi anbefaler at man går tilbake til rapporten: «Det muliges kunst» Oslo 24. april 2014 og ser på mandatet som ble skissert der, med en nasjonal koordinator og samordner av barne- og ungdomskulturfeltet, som skal samordne og sikre utvikling og kvalitet i kommuner og fylkeskommuner, og realisere politiske føringer på både kultur- og utdanningsfeltet.
•    Det må utvikles en lignende turnéordning som Den kulturelle skolesekken for barnehagene.
•    Tiltak som stimulerer til at flere kan delta på kulturaktiviteter uavhengig at sosiale, kulturelle og økonomiske forutsetninger
o    Fritidskortet må sikre gratis deltagelse for alle
o    Kompetanseprogram på mangfold og inkludering som gir opplæring i hvordan man skaper et mangfoldig kulturliv.
o    Styrke kompetansen med ungdomsarbeidet i kommunen ved å tilby og etterspørre kompetanse om ungdom- og fritidspedagogikk
•    Styrke kompetansen hos kommunen og fylkeskommunen og kulturaktører om et tilgjengelig kulturliv for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
•    Samordne de nasjonale tiltakene/prosjektmidler i de ulike departementene og direktoratenes satsning på å bedre barn- og ungdoms oppvekstmiljø for å skape en helhetlig tanke som inkluderer alle sektorområdene.
•    Utvikle tilskuddsordninger og kompetanseprogram for kommunene for å utvikle nye kulturtiltak for barn og unge sammen med barn og unge i lokalsamfunnet.  
•    Styrke kunstfagene i skolen med kompetansekrav til lærere som underviser i de estetiske fagene, gjøre det obligatorisk i lærerutdanningen med minst et emne i praktisk-estetiske fag, og grunnskolefagene musikk og kunst- og håndverk må bli fag som elevene kan komme opp i til eksamen i 10. klasse i grunnopplæringen.

I arbeidet med meldingen har vi gjort et grundig arbeid for å hente frem den kunnskapen som eksisterer i vårt nettverk om barne- og ungdomskulturfeltet. Les mer her om det arbeidet som har ledet frem til vårt høringsinnspill.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as