Gå til innholdet

Kulturloven som ble utelatt av statsbudsjettet

Kulturloven skal revideres i nær fremtid, men glimter med sitt fravær i budsjettproposisjonen, og fordelingsnøkkelen, en del av den skrinlagte regionreformen, foreslås opphevet. 

 

Anette Trettebergstuen (AP) etterlyste planer for kulturloven i sitt skriftlige spørsmål til kulturminister Abid Raja den 16. september. Til svar fikk hun at Kulturdepartementet tar sikte på å sende ut et høringsnotat med utkast til revidert kulturlov i løpet av året. Hvorfor nevnes da ikke dette arbeidet med et ord i proposisjonen?

I Kulturmeldingen «Kulturens kraft – kulturpolitikk for framtida» var det en uttalt målsetting om å styrke engasjementet til kulturpolitikken på alle forvaltningsnivåene. Dette skulle gjøres gjennom fordelt ansvar, dialog og en styrket kulturlov.

Regionreformen ble avlyst, fylkeskommunen fikk ikke økt ansvar i kulturpolitikken. Har regjeringen mistet motivasjon for egen politikk, kan man spørre seg.  Er det derfor de er så tause om punktene i sitt eget kulturbudsjett?

Det foreslås imidlertid i proposisjonen at ordningen med faste fordelingsnøkler til de regionale kulturinstitusjonen er bestemt avsluttet med Stortingets behandling av Kulturmeldingen.

I budsjettproposisjonen står følgende:
Avviklingen medfører at standardavtalene som har blitt inngått mellom stat, fylkeskommuner og kommuner avsluttes, selv om det delte finansieringsansvaret videreføres. Regjeringen mener at stat, fylkeskommuner og kommuner bør være likeverdige partnere og gjøre prioriteringer i tråd med nasjonale kulturpolitiske mål og forventninger, og lokale og regionale ønsker og behov. Kulturdepartementet vil legge til rette for årlige kontaktmøter med fylkeskommunene. Fylkeskommunene må ha dialog med kommuner og kulturaktører i sin region i forkant av disse møtene.  

Norsk kulturforum registrerer at flere organisasjoner i kulturlivet reagerer på dette. Man sitter med en opplevelse av at dette ikke ble vedtatt i stortingsbehandlingen av Kulturmeldingen, men at det derimot skulle være en av følgene ved regionreformen – dersom den hadde blitt gjennomført.

Norsk kulturforum har vært positive til regionreformen. Vi var også positive til at fordelingsnøkkelen ble opphevet – gitt at endringen kom i følge med et økt ansvar for kulturpolitikken, samt at den kulturelle infrastrukturen fastsettes i en revidert kulturlov.

Slik det fremgår av regjeringen og Kulturdepartementets budsjettproposisjon, forsvinner nøkkelen uten kontekst, uten økt ansvar, og uten en kulturlov som er med å regulere finansieringsansvaret. Norsk kulturforum er ikke betrygget i at dette gir en sikker og forutsigbar fremtid for de regionale kulturinstitusjonene. Vi mener et slikt tiltak først bør vurderes etter at den reviderte kulturloven foreligger.

I vårt innspill til en revidert kulturlov mener vi at kulturloven burde lovfeste dialog, lovfeste kulturplanleggingen og at fylkesmannen bør føre tilsyn med loven.

Les mer om vårt innspill til revidert lov her:

https://www.noku.no/aktuelt/norsk-kulturfor/

 

 


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as