Gå til innholdet

Kulturbudsjettet oppsummert

Et budsjett preget av covid-19-situasjonen og med mangfold og integrering, barn og unge, og omstilling og fornyelse i høysetet. 

De overordnede målene for kulturpolitikken ble slått fast i kulturmeldingen, og er førende for budsjettet. Målene er i tråd med kulturmeldingen, og også i tråd med fjorårets punkter. Omstilling og fornyelse trekkes frem spesifikt, og pandemien fører an i innledningen. Budsjettet som helhet bærer preg av covid-19-pandemien. Situasjonen legger mange føringer for tildelingene i budsjettet, som skal stimulere til et kunst- og kulturliv skal være inkluderende, mangfoldig og som reflekterer vår samtid: «Derfor vil kulturpolitikken i 2021 fra regjeringens side i hovedsak handle om å stimulere til kunst- og kulturaktivitet innenfor det gjeldende smitteverntiltak tillater. Samfunnet er i endring, og kulturpolitikken vil både måtte følge endringen og innrettes til beste for kulturen. Målet er at kulturlivet skal bli ytterligere relevant, representativt og rikt.»

Regjeringen er opptatt av forvaltning og ressursbruk, og trekker frem samarbeid mellom forvaltningsnivåer for å nå målene. Norsk kulturforum ønsker å fremheve at fordelingsnøklene avvikles selv om regionreformen på feltet er skrinlagt. Det er også merkelig at Kulturloven ikke nevnes med et ord i budsjettet, til tross for den nærstående revideringen av lovverket.  

For Norsk kulturforum kom det som et sjokk at organisasjonen er strøket fra sin faste post på budsjettet, uten forvarsel eller kommunikasjon. For å bygge et inkluderende, mangfoldig kultur preget av samarbeid mellom alle forvaltningsnivåer trengs en nasjonal, landsdekkende organisasjon som bygger kompetanse og nettverk for kulturansatte i lokalforvaltningen, og kuttet er alarmerende for den lokale kulturen.

Kulturens gis en sterk rolle i samfunnet i tråd med meldingen: Vi vet at et rikt og mangfoldig kulturliv er en forutsetning for ytringsfrihet og et velfungerende demokrati, og at kunst og kultur kan danne, forme og styrke fellesskap. Inkludering, hindre utenforskap, mangfold både i deltakere, utøver og (med)skapere kan anses som hovedtrekk gjennom kulturbudsjettet. Kulturpolitikk fremheves videre som ytringspolitikk, og det trekkes sterke forbindelser til demokratiet og demokratiske ytringer.

Kulturpolitikken, mediepolitikken, frivillighet og idrett, samt likestilling og ikke-diskriminering trekkes frem som fire hovedpunkter i innledningen.

Hovedprioriteringene i budsjettet, kort oppsummert
Stimuleringsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien

Pandemien har fått store konsekvenser for sektoren, og vies derfor også førsteprioritet. Det skal legges opp til at aktiviteten i sektoren gjenopptas, blant annet gjennom økte bevilgninger til Kulturdepartementets budsjett. På grunn av usikkerhet i situasjonen, foreslås det at stimuleringsordningen skal ha varighet første halvår 2021.
Konkret foreslås det bevilgninger på til sammen 2 250 millioner kroner til midlertidige stimuleringsordninger for kultur, frivillighet og idrett (kap. 352, post 77)

Videre foreslås bevilgningen til museer, og musikk- og scenekunstinstitusjoner økt med totalt 200 millioner kroner, hvorav 140 til musikk og scenekunst, og 60 til museum (kap. 323 og 328). Målet er å stimulere til aktivitet og at institusjoner skal kunne opprettholde aktivitet selv med lavere egeninntekter. Statens kunstnerstipend skal styrkes med 100 millioner til midlertidige stipend for å opprettholde kontinuitet, i tillegg til 100 millioner til midlertidige, ordinære stipender.

Krafttak for mangfold – kultur, idrett og frivillighet for alle

Regjeringen ønsker: Å bidra til økt mangfold av deltakere, utøvere, kulturuttrykk og -tilbud. Herunder ligger å tilrettelegge for økt deltakelse for alle, til tross for forskjeller, og fysiske, økonomiske, sosiale barrierer. Regjeringen vil videre legge til rette for rekruttering av aktører med ulik bakgrunn, både som utøvere og ansatte. Dataspill, dansefeltet og språkpolitikk trekkes frem som eksempler på et mangfoldig kunst- og kulturliv.

Mangfold er en hovedprioritering på tvers av Kulturdepartementets politikkområder under målet «Krafttak for mangfold.»

Blant konkrete tiltak er følgende:
Støtteordningene under covid-19-paraplyen videreføres for å sikre et rikt og mangfoldig tilbud. Støtten til MVA-kompensasjonen foreslås økt. Institusjoner og virksomheter som bidrar til å øke mangfoldet skal støttes opp under, som en videreføring og øking av satsingen på kulturelt mangfold fra 2020. 15,7 millioner i økt støtte til barne- og ungdomskultur foreslås.

Rekruttering av nye talenter anses som vesentlig for mangfoldet. Det foreslås disponert 29 millioner til talentutvikling. Videre styrkes dansefeltet med 11 millioner, og språkpolitikken skal sikre kulturtilbud på både norsk og minoritetsspråk. En ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer innføres.

Barn og unge

Regjeringen skal legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til å oppleve kunst og kultur, uttrykke seg gjennom og delta i kulturaktiviteter. Arbeidet med kunstproduksjoner rettet mot barn og unge og digitale satsinger på feltet skal styrkes. Dette er del av arbeidet med barne- og ungdomskulturmeldingen. En totalt økt bevilgning på 15,7 millioner fordeles på følgende tiltak:

Et pilotprosjekt for å integrere barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging, foreslås: Regjeringen vil styrke arbeidet med kunst og kultur for og med barn og unge i kommunene, og foreslår å tildele 4 mill. kroner til et pilotprosjekt for å integrere barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging. Prosjektet skal fremme samhandling mellom ulike aktører og utvikle gode møteplasser for deltakelse og inkludering. Mer informasjon om prosjektet skal legges frem i barne- og ungdomskulturmeldingen.
Øvrige satsinger for målgruppen er: Digitale satsinger på feltet, stimulere til mer nyskaping i DKS, nasjonal strategi for barn og medier, ledet av Medietilsynet, og ulike virksomheter som har søkt om målrettede tiltak til gruppen.

Satsing på talenter

Arbeidet med talentutvikling skal styrkes, blant annet i et mangfoldsperspektiv. Økningen på 29 millioner fordeles på følgende:

Talent Norge tildeles økte midler for Junior-satsingen, og for å innhente kunnskap om nordisk samarbeid.
Norsk filminstitutts talentutviklingsarbeid for bredere rekruttering og få frem nye stemmer.

Styrking av dans

Dansefeltet styrkes med 11 millioner for å styrke infrastrukturen, og fremme produksjon og formidling av dans, og økt aktivitet både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, samt gi kunstformen et løft.

Kultur og næring

Regjeringen ønsker å styrke  sektorens økonomiske bærekraft og kunnskap om kultur som næring og kompetanse om entreprenørskap og forretningsdrift under hovedtiltakene:

Mentortjenester gjennom Innovasjon Norge økes.
EUs program Kreativt Europa videreføres for 2021-2027.
Staten bidrar med 50% av samlet øvrig finansiering for Bodø kulturhovedstad 2024, begrenset til 100 millioner fordelt på 2022-24.

Film og dataspill

Tildelingen skal støtte produksjon og formidling av audiovisuelt innhold på norsk og samisk av høy kvalitet og som er bredt tilgjengelig. Herunder ligge røkt bevilgninger til Filmfondet, som blant annet skal dekke talentsatsing. Satsingen på dataspill økes, i tillegg til økte midler til regionale filmfond.

Språk og litteratur

Språk er uttrykk for vår felles kultur og kulturarv og er en sentral infrastruktur i samfunnet. Språkloven av 2019/2020 skal styrke norsk språk, sikre likestilling mellom norsk og nynorsk, verne samiske språk, tegnspråk og kvensk, romani og romanes. Språkpolitikken er gjennomgående i kultur- og mediepolitikken.

Blant annet økes bevilgningene til utvalgte språktiltak med 11,5 millioner kroner, språksatsingen fra 2020 på 9,3 millioner kroner videreføres. Videre foreslår regjeringen å øke litteraturhusenes samlede tilskudd.

Digitalisering av kulturarv

Digital teknologi kan gjøre en felles kulturarv og kunnskapen om denne tilgjengelig for flere. Regjeringen prioritere å sikre mest mulig kulturarvmateriale og sikre at det er gjort allment tilgjengelig. Blant annet er satsingen på digitalisering fra 2020 videreført, inkludert 87 millioner til NB og å utvide digitaliseringskapasiteten, og 40 millioner til Arkivverket. Fjellanlegget i Mo i Rana bli etter planen ferdigstilt i 2021 og får økt tilskudd til drift og husleie.

Museer og kulturbygg

Regjeringen vil verne om norsk kulturarv og sikre formidling og tilgjengeliggjøring av denne. Nasjonale kulturbygg skal stimulere til produksjon og formidling av kultur med høy kvalitet. Proposisjonen trekker frem at museene bidrar til dannelse, kunnskap og kritisk refleksjon. Kulturarven medvirker til å skape identitet, innsikt, engasjement og tilhørighet.

Den største enkeltsatsingen er nybygget for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. I tillegg kommer blant annet økt tilskudd til KODE og Den Nationale Scene, og til Det nasjonale museumsnettverket. En bevilgning på totalt 266 millioner foreslås til Nasjonale kulturbygg, samt tilsagsnfullmakt på 634,5 millioner for å ferdigstille prosjekter senere år.

Frivillighet og idrett

Stor bredde og mangfold er viktig, samt langsiktighet og forutsigbarhet for frivillige organisasjoner. Støtten til MVA-kompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner trappes opp til totalt 1,8 milliarder kroner. Ordningen økes også for bygging av idrettsanlegg. Tilskudd for 10 av 14 studieforbund overføres til Kulturdepartementet, sammen med tilskudd til voksenopplæringsmidler.

Tilskuddet for studieforbund deles derfor mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet fra 2021. Dette innebærer at rundt 70 prosent av tilskuddet rammeoverføres til Kulturdepartementet fra 2021.

Det tas sikte på å gjennomføre en evaluering av delingen og ordningen innen fem år. Tilskudd til frivillighetssentralene overføres til Kulturdepartementet, summen er videreføring fra 2020. Målsettingen er å sikre forutsigbarhet for både kommuner og eksisterende frivillighetssentralen, samt en tilstrekkelig utreding av fremtidig fordeling av midlene. Regjeringen vil komme med eventuelle forslag til endringer i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.

I tilskuddet til Frivillighet Norge er det innarbeidet en økning på 3 millioner kroner til arbeid med Frivillighetens år 2022.

Mediestøtte

Lokalpressen trekkes frem som viktig i et ytringsfrihet-, pressefrihet-, og tilgjengelighetsperspektiv. Mediestøtten foreslås fastsatt for fire år av gangen.  

Likestilling og ikke-diskriminering

Regjeringens mål er at alle skal ha like muligheter og frihet til å treffe egne valg. Kulturdepartementet har ansvar for en aktiv likestillingspolitikk innen egen sektor.

Blant annet foreslår regjeringen å etablere en ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Den eksisterende ordningen til LHBTIQ-organisasjonene foreslås styrket, og å bevilge midler til TryggEst, et prosjekt og modell for økt kompetanse i arbeidet med vern av utsatte voksne i kommunene. Norge skal delta i EUs samarbeidsprogram for medborgerskap, likestilling, rettigheter og verdier.

Fritidskortet for barn og unge

Vi ønsker også å trekke frem en viktig budsjettpost fra budsjettet til Barne- og familiedepartementet. Den nasjonale fritidskortordningen skal gjøre det enklere å delta i fritidsaktiviteter for barn mellom 6 og 18 år. Tiltaket vil være særlig viktig for barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, og skal bidra til at flere barn og unge har mulighet til å være med i organiserte aktiviteter. Gode aktivitetsarenaer er viktig for å sikre utfoldelse, samvær og vennskap. Ordningen skal også legge opp til å hindre utenforskap. Ordningen skal bidra til å dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom i alderen 6-18 år.

  • Totalt 180 millioner kroner avsettes til å videreføre og utvide prøveprosjektet med fritidskortordningen, en økning fra 60 millioner i 2020.
  • Bufdir arbeider også med teknisk løsning for fritidskortet, som skal være klar i 2021.
Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Ordningen styrkes med 38,5 millioner i budsjettet. 2 millioner går til administrasjon av ordningen i Bufdir, og skal gi flere tilbud om ferie- og fritidsaktiviteter og alternative mestringsarenaer for barn og unge i lavinntektsfamilier. Videre foreslår regjeringen å åpne for å gi tilskudd til koordinering av nye modeller for samarbeid med frivillige organisasjoner, sosiale entreprenører og lokalt næringsliv.

Postomlegging og kutt av Norsk kulturforums faste post

Post 74 Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre m.m.

For å legge til rette for større grad av tilskuddsmottakerne, legges tilskuddene under samme budsjettpost. Målet er å se lignende tiltak i sammenheng på tvers av fagfelt. Norsk kulturråd skal få ansvaret for den administrative behandlingen av søknader og utbetalinger av tilskudd, men Stortinget skal avgjøre den endelige størrelsen på tilskuddene.

Postene har tidligere vært budsjettert under andre utgiftskapitler på Kulturdepartementets budsjett (kap. 322, 323, 325, 326 og 328, post 78), og dels vært dekket av bevilgningen til Norsk kulturfond, jf. omtale under post 55.

Norsk kulturforum fikk tidligere støtte under post 78. Etter omleggingen er vi er nå ute av statsbudsjettet, men vi arbeider for å komme tilbake på post 74 sammen med de andre kompetanseorganisasjonene for kultursektoren.

Faste fordelingsnøkler skrinlegges

Ordningen med faste fordelingsnøkler foreslås opphørt, til tross for at regionreformen på feltet er skrinlagt.
Endringen ble varslet i Kulturmeldingen, Post 71 og 73 forslås derfor avviklet fra 2021, og tilskuddene på post 71 og 73 flyttes til post 70. Post 70 endrer navn til Musikk- og scenekunstinstitusjoner.

Jamfør Kulturmeldingen, står det å lese av proposisjonen, avvikles faste fordelingsnøkler knyttet til Stortingets budsjettvedtak fra 2021 også på musikk- og scenekunstområdet. Det delte finansieringsansvaret videreføres, men regjeringen mener «at stat, fylkeskommuner og kommuner bør være likeverdige partnerne og gjøre prioriteringer i tråd med nasjonale kulturpolitiske mål og forventninger, og lokale og regionale ønsker og behov.» Kulturdepartementet legger til rette for årlige kontaktmøter med fylkeskommunene, som må ha dialog med kommuner og kulturaktører i sin region i forkant av disse møtene.

Fornyelse, forenkling og effektivisering

Regjeringen legger opp til fornyelse, forenkling og effektivisering gjennom effektiv ressursbruk og å avbyråkratisere arbeidet, blant annet gjennom ABE-reformen. Ny teknologi kan bidra til at offentlige tjenester og tilbud tilpasses samfunnets endringer. Samtidig skal tilskuddsforvaltningen styrkes. Store deler av kulturbudsjettet er fordelt på tilskudd til aktører, institusjoner og organisasjoner. Underliggende etater som er tettere på feltet og tilskuddsmottakere skal gjøre den administrative behandlingen av søknader og utbetalinger. Dette vil styrke fagligheten i tilskuddsforvaltningen og føre til mer likebehandling, mener regjeringen. Departementet vil derfor overføre mer av ansvaret til tilskuddsforvaltningen til underliggende etater fra 2021, ref. kulturmeldingen. Endringene omfatter kun øremerkede tilskudd som framkommer i budsjettproposisjonen, og Stortinget fastsetter størrelsesnivået til tilskuddene.

Her kan du lese reaksjoner fra kulturlivet:

Creo: https://creokultur.no/nyheter/creos-kommentarer-til-statsbudsjettet-2021/
Norsk musikkråd: https://www.musikk.no/nmr/nyheter/statsbudsjettet-2021-legges-frem
Norsk teater og orkesterforening: http://www.nto.no/Politikk-og-samfunn/Statsbudsjett/NTO-om-kulturbudsjettet-2021
Norske konsertarrangører: https://www.konsertarrangor.no/nyhetsarkiv/2020/statsbudsjettet-2021-skryt-med-forbehold/
Norske kulturhus: https://www.kulturhus.no/kulturbudsjettet-2021-fra-et-kulturhus-perspektiv/
Kulturvernforbundet: https://kulturvern.no/statsbudsjettet-2021-pa-stedet-hvil-for-kulturvernet/
Kulturrådet: https://www.kulturradet.no/om-kulturradet/vis-artikkel/-/-statsbudsjettet-bidrar-til-gjenapning-av-en-mangfoldig-og-levende-kultursektor
Ungdom og fritid: https://www.ungdomogfritid.no/aktuelt/et-forutsigbart-statsbudsjett/
Kulturtanken: https://www.kulturtanken.no/tankebloggen/2020/10/7/4-millionar-kroner-for-stimulere-til-fleire-nyproduksjonar-i-den-kulturelle-skulesekken
Kulturskolerådet: https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/oktober/ingen-okning-i-statsstotten
Bibliotekforeningen: https://norskbibliotekforening.no/norsk-bibliotekforening-skuffa-over-manglande-satsing-pa-bibliotek-og-lesing/

 

 


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as