Gå til innholdet

Budsjetthøring 2020 - dette mener vi om statsbudsjettet!

I tråd med kulturmeldingen som kom i 2018, er kulturbudsjettet for 2020 preget av stikkordene mangfold, identitet, ytringsfrihet og kritisk refleksjon. For kommende budsjettperiode bevilges det 19,9 milliarder kroner over kulturbudsjettet, som er en økning. Norsk kulturforum mener økningen er gledelig, spesielt med tanke på tidligere års budsjettkutt. Men vi er bekymret for finansieringen av regionreformen i budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Regionreform:  
Kulturdepartementet beskriver kort hvordan de har startet arbeidet frem mot en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom de elleve kommende regionene som etableres gjennom regionreformen. Det varsles at Stortinget skal få et helhetlig forslag til behandling i kommuneproposisjonen for 2021, og det endelige resultatet av denne prosessen blir først innarbeidet i Prop.1 S (2020 – 2021). Norsk kulturforum etterspør mer informasjon om hvordan arbeidet skal inkludere revideringen av Kulturloven, og prosessen rundt det. NOKU ser også med bekymring på forslaget i budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet angående statlige overføringer som kompensasjon for oppgaveoverføringer fra Riksantikvaren til de nye fylkeskommunene. Departementet legger opp til en gradvis overføring av midler til totalt ti årsverk i en periode på 3 år. Dette er 50% færre antall årsverk enn det Riksantikvaren selv skisserte i sin bemanningsplan som ble sendt til Kommunesektorens organisasjon, KS, i 2018. NOKU har i sine innspill til Kulturdepartementet vært tydelige på at om regionreformen skal bli et faktisk løft for den lokale kultursektoren, må det også følge administrative ressurser til de nye fylkeskommunene så de gjøres i stand til å gjennomføre nye tildelte oppgaver.

Følger ikke opp Regjeringens egen kultur- og frivillighetspolitikk:
I budsjettet understrekes det at: «Alle tre forvaltningsnivåer, og ikke minst frivillig sektor, har viktige oppgaver», og at et samvirke mellom aktørene fører til sterkt og levende kulturliv. For å bygge kulturen og kunsten til å bli vesentlige og bærende faktorer i et levende demokrati i tiden fremover, trengs dermed både gode bevilgninger og tydelige retningslinjer. Frivilligheten og opplæringen den står for, er svært viktig i dette arbeidet. Derfor er det svært bekymringsverdig at budsjettet kutter drastisk i studiemidlene. Det samme gjelder også for de frivillige kulturvernorganisasjonene, Fortidsminneforeningen og Kulturvernforbundet, som over Klima- og miljøbudsjettet også får kutt i sine driftsmidler. Til tross for at regjeringen følger opp sine lovnader med en opptrapping i MVA-kompensasjonsordningen, er kuttene stikk i strid med Regjeringens vedtatte frivillighetspolitikk for et sterkt, selvstendig og mangfoldig frivillig kulturliv.

Enda en ny tilskuddsordning for kulturlivet:
Norsk kulturforum vil rose regjeringen for den store satsningen på mangfold-, integrering- og likestillingsprosjekter på kulturfeltet, og ser frem imot å se hvordan Kulturtanken utvikler den nye støtteordningen for inkludering i kulturlivet. Men vi ønsker i denne anledning å også uttrykke vår bekymring over et kulturliv som i stadig større grad blir finansiert ved prosjekttilskudd. Dette gjelder også for kulturtilbud i kommunal regi. Finansiering gjennom prosjekttilskudd øker ulikheten i tjenestetilbudet i de forskjellige kommunene, og skaper også uforutsigbare driftsrammer for kulturtilbudet: Store kommuner med store administrasjoner har eksempelvis i mye større grad mulighet til å sette av ressurser til å søke prosjektmidler, og får derfor oftere tildelinger over slike ordninger. Dette gir utslag i store forskjeller i tilbudene i våre kommuner. NOKU mener at staten i større grad må tilrettelegge for målrettede tilskudd til kommunene for å gjennomføre kulturpolitiske målsettinger, som motsats til midlene som tildeles til kortsiktige prosjektbaserte tiltak.

Barn og inkludering:
Norsk kulturforum følger med interesse med på Regjeringens satsning på det nasjonale fritidskortet og er positive til at statsbudsjettet nå tilrettelegger for en videre satsning og utprøving for nye kommuner. Men det er viktig at dette arbeidet gjøres i sammenheng med flere tiltak enn det rent økonomiske: Sosiale og kulturelle forutsetninger er også vesentlige faktorer i arbeidet med å inkludere alle barn og unge. NOKU mener at det må bygges kompetanse om barne- og ungdomsarbeid og et inkluderende kulturliv i kommunal sektor. Vi vil også påpeke at det er en svakhet at fritidskortet legger opp til å kun kompensere for organiserte fritidsaktiviteter. Barn og unges medbestemmelse og økende krav om selvorgansierte fritidsaktiviteter er også et viktig område for inkluderingsarbeidet. Det er også viktig å være klar over at det er mange kommuner i dag som allerede har ordninger for fritidskort. Disse kommunene opplever i dag at de ikke får dele av sin kunnskap, og vi oppfordrer Barne- og familiedepartementet om å utvikle fritidskortet i dialog med disse kommunene, og dra veksel på de erfaringene som allerede eksisterer på feltet.

Fritidspolitikk er ikke bare frivillighetspolitikk:
Det er svært positivt at Regjeringen ønsker å videreføre Fritidserklæringen og fremhever denne som viktig i arbeidet med å få flere barn til å delta i fritidsaktiviteter. Men Fritiderklæringen har som fokus å skape samarbeid mellom frivilligheten og det offentlige.  Frivillighetserklæringen må også utvides til å støtte opp under et bredere samarbeid mellom alle aktører som arbeider med gode oppvekstmiljøer for barn og unge, også offentlige kulturaktører. Vesentlige kulturaktører mangler i dag i Fritidserklæringsarbeidet.

Kompetansebygging på kulturminnefeltet: 
Det er svært gledelig at Riksantikvarens KIK-prosjekt, «Kulturminner i kommunene», blir videreført i 2020. Prosjektet har hatt som målsetning å styrke kompetansen på kulturminnefeltet i kommunen, og har virkelig satt kulturminnefeltet på agendaen i mange kommuner. I dag har faktisk 90% av alle norske kommuner enten ferdigstilt, eller holder på med å utvikle en kulturminneplan. Med økt oppmerksomhet har man også sett flere utfordringer for kommunen som kulturminneforvaltere. NOKU ser derfor frem til den kommende kulturminnemeldingen, og håper at det vil følge både en ny tilskuddsordning for kommuner, samt et statlig tilskudd til byantikvarstillinger.     Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as