Gå til innholdet

Aktuelt

Norges kulturkommune 2021 (22.09.2020)

Tiden er inne for å kåre en ny kulturkommune 2021!

Drammen kommune fikk prisen i 2019 og er nå klar til å levere over stafettpinnen videre til en ny kulturkommune.

Nytt styre valgt i Norsk kulturforum (09.09.2020)

Under landsmøtet i Norsk kulturforum den 7. september ble det valgt nytt styre!

Norsk kulturforum - den lokale kultursektoren samlet i femti år! (09.09.2020)

Les om vår historie, og kulturens fremtid i vår jubileumspublikasjon!

Telemarksforsking kartlegger digital og ikke-digital kulturbruk blant ungdom (01.09.2020)

Gjennom prosjektet "Et digitalt utvidet kulturbegrep?" skal Telemarksforsking undersøke kulturbruken blant ungdom i ungdomsskolealder. Telemarksforsking tilbyr kommunene som organiserer innhenting av data, et notat med resultater fra egen kommune sett opp mot landsgjennomsnittet, uten kostnad.

Historisk samarbeidsavtale mellom NOKU og KS (25.08.2020)

KS har styrket organisasjonen på kulturfeltet. På bakgrunn av dette har NOKU og KS formalisert og etablert en plattform for faglig samarbeid mellom organisasjonene.

Kultrytring inviterer Drammen med på laget! (26.08.2020)

Kulturytring Drammen er landets første arena for kulturpolitikk, og går av stabelen for første gang i juni 2021. 

Samfunnet trenger en styrket kulturlov! (25.06.2020)

Norsk kulturforum Viken mener kultursektoren er en del av løsningen på fremtidens utfordringer for kommunene. Derfor mener vi at en styrket kulturlov vil være nyttig og nødvendig. 

NOKU-konferansen 2020 (16.06.2020)

NOKU-konferansen gjennomføres i år, grunnet smittevernstiltak, som en fysisk, eksklusiv konferanse, via en digital plattform, og med regionale satellittkonferanser i Vestland, Vestfold og Telemark, Trøndelag og Rogaland.

Høringsinnspill til NOU 2019: 23 Ny opplæringslov (08.06.2020)

Norsk kulturforum har skrevet innspill til kap. 42.5 Musikk- og kulturskoletilbud i Høring NOU 2019: 23 Ny opplæringslov, angående utvalgets forslag om at bestemmelsen om musikk- og kulturskoletilbud flyttes fra opplæringsloven til kulturlova.

Kulturlivet banker på døra – hjelp dem å slippe inn! (20.05.2020)

Over hele landet står kor, korps, teater- og dansegrupper uten lokaler til øving, enten grunnet størrelse, eller andre forhold som gjør lokalene lite egnet i henhold til smittevernstiltakene som må finne sted. 

Kulturytring Drammen - programinformasjon (18.05.2020)

Norsk kulturforum og Drammen kommune har gått i front for å lage Norges aller første nasjonale arena for kulturpolitikk, og nå inviterer vi hele kulturlivet til å skape denne arenaen sammen med oss.

 

Smittevernveiledere samlet (18.05.2020)

I forbindelse med koronasituasjonen er det utarbeidet en rekke smittevernveiledere for kulturfeltet, og vi har samlet disse i en oversikt. 

Vi søker medlemmer til kulturpolitisk råd for Kulturytring Drammen (18.05.2020)

Kulturytring Drammen - ny nasjonal arena for kulturpolitikk (14.05.2020)

Den 13. mai 2020 vedtok et enstemmig Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet å gå inn som hovedsamarbeidspartner med Norsk kulturforum i å etablere landets første, nasjonale arena viet til kulturpolitikk – Kulturytring Drammen. 

Regionreformen på kulturfeltet er avblåst – i ellevte time. Nå trenger vi en revidert kulturlov som aldri før! (05.05.2020)

Den 5. mai 2020 kom nyheten om at regionreformen for kulturen skrinlegges. Etter en lang prosess med uklare formuleringer om både økonomi og struktur, legges reformen i kassa. Norsk kulturforum har hele tiden ment at reformen måtte ses som et mulighetsrom for å styrke kulturlivet over hele landet, på alle nivåer. Finansering er sentralt for å legge til rette for dette, men en regionreform gjennomført med en god og inkluderende prosess, kunne ført til et styrket lokalt kulturliv. Så hva betyr denne skrinleggingen for det lokale og regionale kulturlivet?

Guidelines for Planners of Cultural Routes er lansert! (23.03.2020)

EØS-prosjektet "Cultural Routes for Regional Development", hvor Norsk kulturforum var prosjektdeltaker, har nå resultert i en omfattende inspirasjonsguide for arrangører og utviklere av kulturstier og kulturturisme. 

Hva kan kommunal sektor bidra med i krisetider for det lokale kulturlivet? (18.03.2020)

Over hele landet står kulturlivet generelt, frilansere og kunstnere overfor en økonomisk krise på grunn av den nåværende situasjonen med koronaviruset. De aller fleste arrangementer frem mot sommeren 2020 er avlyst, og mange kulturaktører har usikkert livsgrunnlag i tiden fremover.

NOKU-konferansen 2020 utsettes til 8.-9. september 2020 (12.03.2020)

NOKU-konferansen 2020 er vår jubileumskonferanse, og vi ønsker at så mange som mulig skal kunne reise til konferansen. 

Programmet for NOKU-konferansen 2020 er klart! (24.02.2020)

Programmet for NOKU-konferansen 2020 er lansert!

Vi feirer den lokale kulturen! (28.01.2020)

I 2020 fyller Norsk kulturforum 50 år - bli med oss i feiringen av alle kunst- og kulturaktører som bidrar til å skape et godt lokalt kulturliv.

Takk for et innholdsrikt 2019! (19.12.2019)

Når Norsk kulturforum nå ser tilbake på 2019, kan vi uten tvil si at det har vært et svært aktivt og variert år i organisasjonens snart 50 år lange historie.

Norsk kulturforum reviderer kulturloven! (06.12.2019)

Med en revidert Kulturlov på trappene og en fersk rapport i ryggen ønsker Norsk kulturforum å komme med konkrete innspill til departementet i arbeidet med Kulturloven. Derfor har vi satt ned et utvalg som har utarbeidet et forslag til en revidert Kulturlov.

Se lanseringen av Telemarksforskings rapport og politisk debatt (05.12.2019)

I forbindelse med lansering av rapporten "Organisering og kompetanse i kommunal kultursektor", arrangerte Norsk kulturforum og Fagforbundet politisk debatt ledet av Asle Toje. 

Organisering og kompetanse i kommunal kultursektor (25.11.2019)

Rapport gjennomført av Telemarksforsking på oppdrag av Norsk kulturforum.

Våren 2019 gjennomførte Telemarksforsking på vegne av Norsk kulturforum og Fagforbundet en omfattende undersøkelse om tilstanden for kulturen i den kommunale forvaltningen i Norge. «Kunnskapen om kommunal kulturpolitikk er fortsatt begrenset i Norge», står det i rapportens introduksjon, og rapporten er gjennomført nettopp på grunn av et manglende kunnskapsgrunnlag om statusen til kultur i norsk forvaltning. Sist gang det ble gjennomført en rapport om organiseringen av kultursektoren i Norge, var i 2010 da rapporten «Kommunal kultursektor i endring» (Storstad 2010) ble lansert.

Bli medlem i Norsk kulturforum - ta del i et landsdekkende kompetansenettverk! (01.11.2019)

Meld inn kommunen eller fylkeskommunen i Norsk Kulturforum, NOKU, innen 31.12. 2019 og få gratis medlemskap ut året og *gratis inngang på NOKU-konferansen 2020 for én person. 

Bli med på feiringen av den lokale kulturen! (30.10.2019)

Norsk kulturforums visjon er at kunst- og kulturliv skal være drivkraften for økt livskvalitet for alle. Gjennom vinteren og våren 2020 skal NOKU dele filmer som viser frem og hyller alt som finnes av kultur i hele landet, og som er kilde for økt livskvalitet og glede for så mange.

Lansering av rapporten: "Kulturens rolle i kommunene" (24.10.2019)

Norsk kulturforum har i samarbeid med Fagforbundet tatt initiativ til en grundig kartlegging av den lokale kultursektorens ressurser og politikk. Telemarksforsking har gjennomført kartleggingen, og vi inviterer nå til  frokostmøte med lansering av rapporten «Kulturens rolle i kommunene", med politisk debatt. 

Budsjetthøring 2020 - dette mener vi om statsbudsjettet! (21.10.2019)

I tråd med kulturmeldingen som kom i 2018, er kulturbudsjettet for 2020 preget av stikkordene mangfold, identitet, ytringsfrihet og kritisk refleksjon. For kommende budsjettperiode bevilges det 19,9 milliarder kroner over kulturbudsjettet, som er en økning. Norsk kulturforum mener økningen er gledelig, spesielt med tanke på tidligere års budsjettkutt. Men vi er bekymret for finansieringen av regionreformen i budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Om medlemskap i NOKU og kommunesammenslåing (28.08.2019)

Kommunesammenslåingen fører til en ryddejobb i medlemsregistrene.

Statsbudsjettet oppsummert: Ytringsfrihet, mangfold og refleksjon i et stabilt statsbudsjett (10.10.2019)

Statsbudsjettet 2020 bærer preg av å være lagt frem av en flertallsregjering, og det er i stor grad verken lagt opp til dramatiske kutt, eller påfallende økninger. Et unntak er kuttet i studieforbundene, som vi ser med bekymring på. Budsjettet er stabilt, men heller ikke fremoverlent. 

EØS-midlene på kulturminnevei gjennom Europa! (08.10.2019)

Eigunn Stav Sætre, kultursjef i Kristiansund kommune, fra NOKU Møre og Romsdal deltok 7.-8. oktober under EØS-konferansen om kulturminner og kulturelle veier og leder. Konferansen ble arrangert i den hanseatiske byen Kaunas, Litauen. Kulturdepartementet i Litauen var arrangør, og Norsk kulturforum, Kulturrådet og Riksantikvaren er deltakere i prosjektet fra Norge sin side. 

NOKU får tildeling over Statsbudsjettet 2020 (07.10.2019)

I Prop. 1 S (2019 –2020) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) tildeles NOKU 1 025 mill. for budsjettåret 2020!

NOKUs innspill til Barne- og ungdomskulturmeldingen (27.09.2019)

- Kultur for barn og unge fraværende i den nasjonale kulturpolitikken

På 1970-tallet kom to kulturmeldinger som var vesentlige i å definere kultur for barn og unge som en stor del av kommunal sektor sin oppgave. Kommunen har både før og etter 70-tallet tatt et betydelig ansvar for utviklingen av barne- og ungdomskulturfeltet. I den nasjonale kulturpolitikken har derimot den brede satsningen på kultur for barn og unge vært nærmest fraværende.

Spenningsfelt: kultur for barn og unge (27.09.2019)

Vi skal få vår aller første stortingsmelding for barn- og ungdomskultur, og i den forbindelse har Norsk kulturforum sammenfattet den kunnskapen som vårt nettverk besitter, og sett på de utfordringene som eksisterer på barne- og ungdomskulturfeltet i dag i kommunal sektor.

Ny nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 (05.09.2019)

Bibliotekene er vesentlige aktører i den lokale kulturen, og Norsk kulturforum anser dem som en viktig del av lokaldemokratiet – både for å skape møteplasser i lokalsamfunnet og for å dele kunnskap og informasjon. Vi har i korte trekk oppsummert regjeringens nye bibliotekstrategi: «Rom for demokrati og dannelse.»

Vinner av Norges kulturkommune 2019 er Drammen kommune! (12.08.2019)

Norsk kulturforum deler i 2019 ut prisen Norges kulturkommune, og vinneren av kåringen er Drammen kommune - vi gratulerer! 

Sjekklista for kulturen! (06.08.2019)

I samarbeid med kulturfeltet har Norsk kulturforum utarbeidet «Sjekklista for kulturen» et verktøy som peker på hva som er det offentliges ansvar for det lokale kulturlivet.

NOKU-konferansen 2019 (19.06.2019)

Aldri før har så mange deltatt på NOKU-konferansen, som ble arrangert 12. og 13. juni i Bodø. Fremtidens møteplasser sto på agendaen.

 

Nytt styre i Norsk kulturforum! (17.06.2019)

På NOKUs landsmøte 2019 takket organisasjonen av Else Blom som styreleder, og ønsket velkommen Tor Helge Reinsnes Moen som ny styreleder i NOKU fra og med 11. juni.

NOKU har vedtatt ny strategi 2019-2021 (17.06.2019)

På landsmøtet den 11. juni 2019 vedtok Norsk kulturforum sin nye strategi

Landsmøte 2019 (05.06.2019)

Velkommen til landsmøtet 2019

NOKU på Arendalsuka 2019 (16.05.2019)

Som tidligere år er NOKU til stede på Arendalsuka, les mer om programmet vårt her!

NOKU kartlegger ressurser og kulturpolitikk i kommunene! (13.05.2019)

Norsk kulturforum har i samarbeid med Fagforbundet tatt initiativ til en grundig kartlegging av den lokale kultursektorens ressurser og politikk – og Telemarksforskning skal gjennomføre kartleggingen.

Folkehelsemeldinga er svak på kultur (09.05.2019)

- Kunst- og kulturlivet er ikke nevnt i folkehelsemeldingen som en vesentlig faktor i folkehelsearbeidet. Les hva generalsekretær Hege Knarvik Sande sa under høringen om Folkehelsemeldinga: Gode liv i eit trygt samfunn i Helse- og omsorgskomiteen. 

Telemarkforsking på oppdrag for NOKU og Fagforbundet (09.04.2019)

Telemarkforsking skal kartlegge kulturforvaltningens kompetanse og ressurser

NOKU etablerer barne- og ungdomskulturnettverket (09.04.2019)

I anledning den kommende stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur, har NOKU etablert Barne- og ungdomskulturnettverket.

NOKU-konferansen 2019: «Fremtidens møteplass» (05.03.2019)

– kunsten og kulturens samlende rolle i lokalsamfunnet

Frivillighetsmeldingen (19.02.2019)

Norsk kulturforum sitt innspill til St. 10 (2018-2019) Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, mangfaldig.Den statlege frivilligheitspolitikken.

Kulturpolitikk for fremtiden! (18.02.2019)

Norsk kulturforums innspill til Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida! 

Vi søker kommunikasjonsmedarbeider (31.01.2019)

Stillingen er besatt! NOKU er en organisasjon i vekst og vi trenger å forsterke innsatsen på kommunikasjonsområdet framover

KULTURLOVEN SKAL STYRKES! (25.11.2018)

NOKU har blitt hørt i Kulturmeldingen

Stor dag for den lokale kultursektoren! (21.11.2018)

NOKU er tilbake på statsbudsjettet!

Medlemskampanje (08.11.2018)

Medlemskampanje - bli med i vårt landsdekkende kompetansenettverk

Venstre har levert et solid kulturbudsjett uten stor dramatikk. (15.10.2018)

Trine Skei Grande har levert sitt første kulturbudsjett, og ser vi bort fra at NOKU ikke er tilbake med driftstøtte, er dette et solid kulturbudsjett, skriver generalsekretær Hege Knarvik Sande i en oppsummering av statsbudsjettet som sammenfatter hele det lokale kunst- og kulturlivet.

Ikke med i første runde – men vi har ikke gitt opp! (08.10.2018)

I dag kom statsbudsjettet for 2019 - og det er med stor skuffelse at vi kan meddele at NOKU ikke er tilbake i budsjettet.

NOKU har flyttet til Sentralen (27.09.2018)

Vi har flyttet inn i Oslos nye kulturhus Sentralen.

 

Bodø fikk ikke støtte hos Kulturdepartementet (26.09.2018)

Kulturdepartementet har sendt avslagsbrev til Bodø kommune om at regjeringen ikke vil gå inn med 100 mill. for å støtte opp under Bodø kommune sin søknad om å bli Europeisk kulturhovedstad 2024.

Et sterkt kulturliv gir bedre folkehelse (14.09.2018)

NOKUs innspill til ny folkehelsemelding

KS skal satse på kultur! (27.08.2018)

I juni vedtok hovedstyret i KS at de skal satse på kultur som et av sine fagområder.

Vellykket NOKU-landsmøte og -konferanse (24.08.2018)

Over 200 representanter for den lokale kultursektoren fra hele Norge var samlet i Haugesund 30. til 31 mai under NOKUs landsmøte og årskonferanse. 

Hvem er best på kultur? (24.08.2018)

 «Hva er konsekvensene dersom regionene får overført et større ansvar på kulturfeltet? Og hva er mulighetene?» Dette var noen av spørsmålene generalsekretær Hege Knarvik Sande stilte før paneldebatten «Hvem er best på kultur?» under Arendalsuka i 2018

Grip muligheten! (04.07.2018)

Vi oppfordrer alle kommuner om å gripe muligheten til å satse på kunst og kultur i de nye kommunene.

God sommer! (04.07.2018)

Vi er tilbake på kontoret 6. august!

Debatt under Arendalsuka! (04.07.2018)

NOKU og KS inviterer til debatt om framtidens kulturpolitikk under Arendalsuka 16. august.

Rapporten om Kulturloven er ferdig! (05.06.2018)

Våren 2018 satte NOKU ned et utvalg med formål om å undersøke Kulturlovens funksjon og virke. Arbeidet har resultert i en rapport.

KrF sikrer kr. 800 000 til NOKU i revidert budsjett (01.06.2018)

Det er enighet om revidert budsjett, og Norsk kulturforum har fått den gledelige nyheten om at KrF har sikret NOKU med kr. 800 000 i budsjettet for 2018

Vil du fortsatt høre fra oss? (24.05.2018)

 • Vil du fortsatt motta nyhetsbrev? 
 • For å holde deg oppdatert på våre arrangementer og aktiviteter? 

Høringsvar om rapport fra ekspertutvalg (16.05.2018)

NOKUs høringsvar til ekspertutvalgetsrapport:

Kulturloven – veggpynt og et dødt dokument, eller et aktivt politisk virkemiddel? (03.05.2018)

Resultat fra spørreundersøkelse om Kulturloven

Hva mener NOKU om ekspertutvalgets rapport? (20.03.2018)

Hva mener din kommune og fylkeskommune om ekspertutvalgets rapport på kulturområdet?

Nettverk for kulturledere i kommune-sammenslåingsprosesser (19.03.2018)

Hvordan styrke kulturens rolle i kommunesammenslåing? NOKU etablerer nettverk for kulturledere i sammenslåingsprosesser.

Spørreundersøkelse om § Kulturloven (15.02.2018)

Vi har nedsatt et utvalg som skal se på Kulturlovens funksjon og virke, og vi behøver å høre din mening om kulturloven! Frist 1.mars!

Kan vi spå fremtiden? (15.02.2018)

NOKUs innspill til kulturmeldingen.

Prosessen med innspill fra kulturfeltet til den kommende kulturmeldingen om fremtidens kulturpolitikk over. NOKU har vært godt representert i denne prosessen.

«Tilgjengelighet Kultur-Norge» - seminarrekke (05.02.2018)

NOKU har inngått et samarbeid med Norske konsertarrangører om en rekke lunsjseminarer i forbindelse med prosjektet ”Tilgjengelighet Kultur-Norge”. Vi arrangerer lunsjseminarer i Tromsø, Bodø, Drammen og Stavanger.

Ekspertutvalget har talt! (01.02.2018)

Det blir store endringer i ansvarfordelingen mellom stat og region - dersom ekspertutvalgets rapport blir fremtidens kulturpolitikk! NOKU oppsummerer hva utvalget skriver om kultursektoren i rapporten.

NOKU-konferansen 2018 er fulltegnet (31.01.2018)

Velkommen til NOKU-konferansen 2018 – i omstillingens navn!

Flertallet ønsker NOKU tilbake på statsbudsjettet! (18.12.2017)

Flertallet på Stortinget ønsker Norsk kulturforum tilbake på statsbudsjettet – men KrF og Venstre nådde ikke frem i budsjettforhandlingene.

God jul - og et riktig godt nytt år fra NOKU (18.12.2017)

Styreleder Else Blom og generalsekretær Hege Knarvik Sande oppsummerer 2017 - og ser frem mot et nytt år

Sett NOKU tilbake på statsbudsjettet (07.11.2017)

NOKU var på budsjetthøring hos Familie- og kulturkomiteen – og talen var klar - sett NOKU tilbake på statsbudsjettet!

Vi kan se langt etter et lokalt kulturløft!   (17.10.2017)

Regjeringen har ikke prioritert det lokale kunst og kulturlivet i statsbudsjettet som ble lagt frem 12. oktober, skriver generalsekretær Hege Knarvik Sande i en oppsummering av statsbudsjettet som sammenfatter hele det lokale kunst- og kulturlivet.

 

Bodø er Norges kulturkommune 2017 (04.10.2017)

Den 27. september på Sentralen i Oslo gikk kåringen av stabelen, og de nominerte tre kommunene Bodø, Moss og Røros fikk anledning til å vise seg fram. Det var festlige innslag av filmer, taler av ordførere og kulturinnslag med sang og dans fremført av ungdom.

Historiske Trøndelag, historisk i Trøndelag! (11.09.2017)

En hilsen fra nye NOKU Trøndelag.

 

Bli med på medlemsdialogen til KS (22.08.2017)

Norsk kulturforum (NOKU) har arbeidet lenge for at KS skal ha kultur som ett av sine fagområder.  Denne kampen ble det gjennomslag for under landstinget til KS i 2016 da KS vedtok at organisasjonen skulle styrkes på kulturfeltet. Dette har siden ført til prosjektet «Oppspill» som KS og Norsk kulturskoleråd finansierer sammen. NOKU sitter som ressurs og observatør i styringsgruppen til prosjektet. I disse dager går det ut en felles oppfordring fra NOKU og Norsk kulturskoleråd om at alle kommuner og fylkeskommuner må delta i medlemsdialogen.

Kronikk: Hvis et lokalt kulturløft er viktig (10.09.2017)

Kronikk skrevet av styreleder Else Blom og generalsekretær Hege Knarvik Sande i Dagsavisen 29.august.

 

Hege Knarvik Sande er ansatt som ny generalsekretær i Norsk kulturforum (27.03.2017)

Hege Knarvik Sande er 38 år gammel og kommer fra Lindås kommune i Hordaland. Hun har samboer og to barn, og er bosatt på Grünerløkka i Oslo. Sande har bachelorgrad i Statsvitenskap og master i Kultur og idéhistorie fra Universitetet i Oslo, og hun har et stort hjerte for kunst- og kulturpolitikk.

Sande har bred erfaring fra organisasjonsarbeid, og har de siste årene arbeidet i feltet kunst og kultur for barn og unge som faglig rådgiver og prosjektleder for SAND - internasjonal scenekunstfestival for barn og unge.

Det kulturpolitiske interessefeltet hennes er bredt, og de siste årene har hun særlig markert seg som kommentator og skribent i forbindelse med omorganiseringen av Den kulturelle skolesekken, og den kunst- og kulturfaglig opplæringen rettet mot barn og unge gjennom kulturskolen og i grunnskolen.

Sande ser frem til å starte som generalsekretær i Norsk kulturforum. – Jeg gleder meg til å videreføre det viktige arbeidet som Åse Vigdis Festervoll har gjort, med å styrke den kulturelle grunnmuren i alle lokalsamfunn og regioner. Jeg skal arbeide for at Norsk kulturforum blir en sterk og tydelig stemme i det kulturpolitiske ordskiftet.  

Hege Knarvik Sande tiltrer stillingen 22. mai.

Norsk kulturliv i en ny tid? (09.01.2017)

Regjeringen opprettet i 2015 et strategiutvalg for idretten for å utforme en idrettspolitikk for framtiden. Utvalgets oppdrag var å komme med framlegg om hvordan inaktive, funksjonshemmede og andre grupper som tradisjonelt deltar lite i idrett, kan bli stimulert til å drive med fysisk aktivitet. Samtidig skulle de komme med anbefalinger til hvordan en etisk og faglig basert toppidrett kan videreutvikles. Rammevilkårene for frivillig arbeid innenfor alle områder i idretten, skulle være sentralt i utvalgets arbeid. Utvalget har presentert sine anbefalinger i to rapporter.

Hva med kulturen? Etter Kulturutredningen 2014 er all strategisk kulturtenking på nasjonalt nivå stoppet opp. Kan kultursektoren få denne debatten i gang ved å oversette idrettens konklusjoner? Kanskje ikke idrett og kultur er så forskjellig i sin struktur og oppbygging?

Kanskje bør kultursektoren bruke samme språk og terminologi?
Norsk Kulturforum har gjort et forsøk på «oversettelse» fra idrett til kultur. Les mer her.

Arbeiderpartiet og Venstre gir Norsk kulturforum støtte i statsbudsjettet for 2017 (10.11.2016)

I regjeringens forslag til statsbudsjett er tilskudd til Norsk kulturforum foreslått fjernet.

I alternativt statsbudsjett for 2017 har Venstre og Arbeiderpartiet foreslått at Norsk kulturforum fremdeles skal få statstilskudd. Venstre foreslår 0,85 mill kr i støtte, Arbeiderpartiet 1 mill. kr.
Vi er svært fornøyd med at Venstre og Arbeiderpartiet fortsatt vil prioritere Norsk kulturforum og det arbeid vi gjør for kulturarbeid lokalt, regionalt og nasjonalt.

Norsk kulturforum vil arbeider videre med å sikre støtte til drift av organisasjonen. Støtten vil også sikre videreføring av det arbeidet våre fylkeslag gjør for medlemmene regionalt, og gi oss mulighet for å være en konstruktiv samtalepartner for implementering av kultur i nye regioner og sammenslåtte kommuner.

Bevisstgjøring av kultur som interessepolitisk område i KS (05.10.2016)

KS og Norsk kulturskoleråd har gått sammen om et felles kulturprosjekt som skal bidra til å sette kulturskolene, og kulturfeltet generelt, inn i en helhetlig kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon.
 
Ann Evy Duun startet 1. september som rådgiver/prosjektleder for felles kultursatsing i KS og Norsk kulturskoleråd. Stillingen er en toårig prosjektstilling, med mulighet for forlengelse. Avdeling for Utdanning i KS har arbeidsgiveransvaret, men i en del av stillingen skal Duun arbeide som rådgiver for Norsk kulturskoleråd med ansvar for Nord-Trøndelag. Det er opprettet ei styringsgruppe med representanter fra KS og Norsk kulturskoleråd.

Norsk Kulturforum er samarbeidspartner i prosjektet, og deltar som observatør i styringsgruppen. Ann Evy Duun vil bli invitert til relevante møter og arrangement i NOKU-regi regionalt og nasjonalt og få tilgang til vår kunnskap og erfaringer der hun ønsker.
 
Etter endt prosjektperiode er målene at

 • kommunalt og fylkeskommunalt eierskap innen kulturfeltet er tydeliggjort i kommunale og fylkeskommunale plan- og strategidokumenter.
 • kulturlivet i kommuner og fylkeskommuner er en tydelig premissleverandør på arenaer hvor nasjonal kulturpolitikk utvikles.
 • kommunenes og fylkeskommunenes behov på kulturområdet er tydeliggjort i KS og Kulturskolerådet sitt interessepolitiske arbeid.
 • kulturfagenes egenart er satt på dagsorden i utviklingen av kommunenes og fylkeskommunenes helhetlige tjenesteproduksjon

Styringsgruppa (bilde) består av fra venstre: Erling Lien Barlindhaug (KS Utdanning), Annikken Kjær Haraldsen (KS Nord-Trøndelag), Merete Wilhelmsen (Norsk kulturskoleråd), Åse Vigdis Festervoll (Norsk kulturforum), Bjørn Skjelstad (Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag) og Ann Evy Duun (Prosjektleder/Rådgiver)

Samarbeid kunst-teknologi gir høyere uttelling (09.08.2016)

En fersk forskningsrapport fra britiske Neste slår fast at det er 8% høyere omsetningsvekst og 3 % høyere sannsynlighet for større innovasjonsgrad i bedrifter som har en blanding av ansatte med teknologisk og kulturrelatert bakgrunn.

Les mer på Kunnskapsverkets hjemmesider eller les rapporten her.

Hva kjennetegner en god kulturkommune? (16.06.2016)

Telemarksforsking og Larvik kommune inviterer til dagsseminar 15. september i Larvik. Temaet er Hva kjennetegner en god kulturkommune? Seminaret bygger på prosjektet med samme navn, der Telemarksforsking undersøker ulike strukturelle og kulturelle faktorer med betydning for kulturtilbud og kulturaktivitet i kommunene.

Prosjektet bygger på data fra 8 kommuner og 2 fylkeskommuner, knyttet opp mot tall og fakta fra feks. Kulturindeksen som også utvikles av Telemarksforsking. Kulturindeksen 2016 presenteres på seminaret.

Skolers bruk av ekstern undervisning (31.05.2016)

Det er i Danmark gjennomført en ny kartlegging som avdekker skolenes muligheter for undervisning på kulturinstitusjoner og eksterne læringsmiljøer.
Kartleggingen er gjort av Nationalt netværk af skoletjenester i Danmark. Rapporten bygger på kvantitative data og er handlingsorientert, og avdekker en rekke faktorer av logisk og praktisk art som har betydning for dette arbeidet i grunnskolen.

Kartleggingen viser bl.a.:
• At kulturinstitutioner og skoler ikke bruker de samme kommunikasjonskanaler, når de vil nå hverandre.
• At lærere og skoleledere anser 2-3 undervisningsbesøk på kulturinstitusjoner pr. år pr. klasse, som et passende nivå.
• At øremerkede midler til turer ut av skolen har positiv betydning for skolenes mulighet for deltagelse.
• At det er viktig, at lærere og kulturinstitusjoner har en innledende dialog om, feks hvilken rolle læreren har i mht besøket, forberedelse av klassen i forkant og konkret faglig innhold, for å sikre en felles forståelse av mål og utbytte ved besøket.

Kartleggingen kan lastes ned fra her.

Kunnskapsverket. Virkemidler i arbeidet med kulturelle næringer (31.05.2016)

Et av Kunnskapsverkets prosjekter er Virkemiddelprosjektet, Prosjektet skal - Kartlegge relevante virkemidler for utvikling av de kulturelle næringene, - Vurdere om dagens virkemidler svarer til virksomhetenes behov. I prosjektet inkluderes bedrifter/entreprenører og verdikjeder innen følgende bransjer: film, musikk, litteratur, visuell kunst, scenekunst, design og arkitektur. Gjennom involvering av representanter for de kulturelle næringene ønsker Kunnskapsverket å sikre en best mulig beskrivelse og analyse av de utfordringer disse næringene står overfor.

Prosjektet er planlagt gjennomført i 4 faser:

 • Kartlegging av eksisterende nasjonale virkemidler for norske bedrifter innen kulturelle næringer
 • Vurdering av virkemidlene (effekt og behov) i hver enkelt næring
 • Sammenligning med virkemidler i Sverige og Danmark
 • Sammenfattende analyse

Prosjektet er nå inne i fase 2 og planlegges ferdigstilt i løpet av 2016.
Rapporten fra fase 1 kan du lese her.

Førdekonferansen 2016: Kulturens kraft i eit samfunn i endring (19.05.2016)

På Førdekonferansen 2016 møter du spennende innledere som gir oss innblikk i hvordan kulturlivet kan være med å gjøre samfunnet vårt åpnere og mer inkluderende.

Den økende tilstrømningen av flyktninger til Norge setter oss på prøve, men gir oss samtidig et mer mangfoldig samfunn med flere ressurser.

Kan kulturen spille en rolle i samfunnsutviklingen? Kan kultur være en viktig endringskraft? Disse og andre spørsmål stilles på konferansen. Les mer og meld deg på her.

Førdekonferansen er en del av Førdefestivalen der du kan oppleve musikk og dans fra hele verden. Som alle år er det et spennende program også i 2016.

Kultur for å delta (12.04.2016)

Drammen kommune arrangerer 26. mai en workshop på Union Scene om hvordan vi jobber med kulturell deltakelse blant barn og unge. Her presenteres også resultatene fra forskningsprosjektet, Kultur for å delta, gjennomført i perioden 2013-2016.

Hvordan kan lokalt kulturarbeid utvikles gjennom kunnskap og nye former for samarbeid? Hvilke skillelinjer finnes for kulturell deltagelse og hvordan kan vi påvirke disse?

Nettverk for levende lokaler (12.04.2016)

Norges design- og arkitektursenter (DOGA) inviterer representanter fra offentlig og privat sektor til å delta i nettverk for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling om bruk av tomme bygg. Utgangspunktet er et pilotprosjekt der Arendal, Lærdal og Tromsø kommune skal jobbe med aktivering av tomme lokaler.

Det arrangeres en egen konferanse 20. april der DOGA presenterer prosjektet og erfaringer fra tilsvarende prosjekter i Europa.

Kultur og integrering (04.04.2016)

NOKU Hordaland arrangerer onsdag 27. april en fagdag om Kultur og integrering - korleis kan det lokale kulturlivet leggja til rette for gode møteplassar?

Fagdagen arrangeres i Litteraturhuset i Bergen. Det blir innlegg om integreing gjennom idrett og friluftsliv, om arbeidet med integrering i Kvam kulturskule, bibliotek og flere andre interessante tema. Det er også en gjest fra Marl i Tyskland som vil snakke om koordingering og aktivisering knyttet til arbeid med flyktninger. 

Påmelding skjer til NOKU Hordaland.

Favoriserer generalistkommuner (17.03.2016)

For å komme høyt på Norsk kulturindeks, bør man være generalistkommune, sier prosjektleder Bård Kleppe i Telemarksforskning.

Dette er siste artikkel i en serie på tre som belyser sammenhengen mellom Kulturindeksen og mangfoldig aktivitet i den enkelte kommune.

Barn, unge og kultur - erfaringer fra Danmark (17.03.2016)

Danmark har i mange år hatt et spesielt fokus på barn, unge, kunst og kultur. Den siste satsingen er Kunst og kultur i dagtilbud. Det er gjennomført en egen kartlegging: Børns møde med kunst og kultur i dagtilbud. Kartleggingen ble lansert på et eget seminar i februar.

Normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål (17.03.2016)

Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål er revidert i forhold til NS 8178: Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkformål. I tillegg til selve dokumentet ligger det mye relevant og god informasjon på Musikklokaler.no

Lokalt kulturliv er så mangt (04.03.2016)

– Endelig blir det et kulturløft i kommunene, tenkte mange da Anne Enger Lahnstein la frem Kulturutredningen i mars 2013.  Og Norsk kulturindeks synliggjør flere av utfordringene som utvalget trakk frem som sentrale. Først og fremst den manglende sammenheng mellom nasjonal og lokal kulturpolitikk.

I en serie på tre artikler belyser vi sammenhengen mellom Kulturindeksen og mangfoldig aktivitet i den enkelte kommune.

Kartlegging (04.03.2016)

Kulturdepartementet har bestilt en kartlegging av aktiviteten i kulturarenarer i norske kommuner. Kartleggingen utføres av Uni Research Rokkansenteret.

Kartleggingen gjennomføres i to faser. Det er sendt et skjema til kommunene for en første kartlegging. Svarene fra denne kartelggingen følges opp med et mer detaljert spørreskjema.

Henvendelsen er sendt postmottak i  kommunene og har svarfrist 8. mars.

For mer informasjon

– Me har til og med dalt tre plassar frå i fjor (26.02.2016)

Dette sier den ferske ordføreren i Austevoll etter å ha sett på tallene i Kulturindeksen 2015. Hvilke valg tar forskene når de tallfester lokalt kulturliv? Dette er første artikkel av tre om Kulturindeksen. Les artikkelen her.

Vellykket og viktig kulturlunsj i NOKU Rogaland (26.02.2016)

NOKU Rogaland arrangerte onsdag 24. februar kulturlunsj med innlegg og debatt rundt hvordan det lokale kulturlivet og kommunene kan legge til rette for møteplasser der også flyktninger, asylsøkere og "vanlige" innbyggere føler seg velkommen.

Les reportasje her

Northern Dimension Partnership on culture (26.02.2016)

Det er nå åpent for å søke midler til samarbeidstiltak mellom Norden og de Baltiske landene. Det gis støtte til offentlig ansatte som samarbeider på tvers av minst tre land. Det gis støtte til studieturer, internship og nettverksmøter.

Søknadsfristen er 30. mars 2015. Les mer her

Kommunereformen - kulturens plass og rolle? (05.02.2016)

Norsk kulturforum jobbet i 2015 med å sette kultur på dagsorden i arbeidet med ny kommunereform. Landskonferansen 2015, Ny kommunestruktur - Egen kultur? - var i sin helhet viet temaet. Se egen artikkel.

Landsmøtet 2015 vedtok en egen uttalelse om temaet. Les høringsuttalelsen.

Etter dette ble det ganske stille før temaet nå igjen er aktuelt etter at både kommuner og fylkeskommuner har intensivert arbeidet.
NOKU Nord-Trøndelag har laget eget høringsinnspill til arbeidet med sammenslåing mellom Nord- og Sør-Trøndelag.

Se også artikkel fra diskusjonsseminar for kulturarbeidere i Nord-Hordaland.

Programmet er fyldig og ferdig (08.02.2016)

Et rikt og mangfoldig kulturliv er en forutsetning for et godt samfunn med skapende mennnesker som bidrar til vekst på alle nivåer. Gjennom kultur bygger vi fellesskap, og kulturlivets opplevelser beveger oss. Dette skal vi snakke mye mer om på landskonferansen i Tønsberg.

Konferansen åpnes av Svein Harberg, leder Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.
Foredragsholdernes tema spenner vidt, og vi kan love at både Arve Vannebo, Trude Marian Nøst, Tommy Berg, Linda Cecilie Furulund, Atle Hauge, Hilde Finess Evensmo, John-Tore Martinsen og Bjørn Are Vollstad vil gi oss nye innfallsvinkler og ideer. Vi lover også at alle de som skal snakke på buss-seminar og gå-seminar vil fylle på med enda mer kunnskap og erfaring.

Husk prisen øker 1. mars. 

Norsk kulturindeks 2015 (01.12.2015)

Telemarksforsking har de siste årene publisert statistikk som sammenfatter kjennetegn for lokalt kurliv i alle landets kommuner.

Osloskolene skal bli lokale kulturhus (19.11.2015)

Oslo musikkråd har i mange år arbeidet for at alle skoler som bygges skal ha egnede rom til kulturformål. Det lokale kulturlivet i Oslo har i mange år slitt med å finne egnede lokaler. Nå har Byrådet i Oslo, i nye kravspesifikasjoner til skolebygg, vedtatt at skolen skal være et lokalt kulturhus. Dette vil sikre det lokale kulturlivet i byen tilgang til flere og bedre egnede lokaler utenom skoletid. Les mer om satsingen her.

For de som er interessert i forholdene rundt i landet kan vi også anbefale vår publikasjon Bra nok? Egnede lokaler til kultur.

NRK påstår at kommunenes kulturhus sultefôrer kulturen (28.08.2015)

Norsk kulturforum kjenner seg ikke igjen i NRKs presentasjon av behovet for lokaler til kultur og en konstruert motsetning mellom penger til lokaler og aktivitet.
 
Det er et stort udekket behov for egnede lokaler til kultur for hele bredden av norsk kulturlivs aktiviteter; være seg øvingslokaler, aktivitetslokaler, formidlingslokaler, produksjonslokaler, lager, møteplasser mm. Bare musikklivet alene bruker 10000 ulike lokaler til øving hver uke. 120 kulturhus er ikke et kulturhus på enhver odde, men kulturhus i ca 28% av kommunene.
 
Kulturhusene har gjennomgående gode tilbud til både barn, unge, voksne og eldre, men bygges ikke for å dekke hele kulturlivets behov. Både idrett og kultur trenger spesialarenaer.
Skolelokaler, kirker, flerbruksarenaer, organisasjonseide hus, nedlagte industrilokaler og mye mer er lokaler som brukes i dag. Mange av dem er lite egnet til kulturaktiviteter. Her trengs det større innsats i hele landet. Skal barn og unge få mulighet for utvikling av egne talenter, få oppleve positive tilbakemeldinger, utvikle og oppleve mestring, så må de ha egnede steder å være, å lære og formidle. Kulturhusene vil aldri kunne dekke dette alene.
 
Per Aimar Carlsen
Styreleder Norsk kulturforum
TLF: 91315795

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Hva vet vi om Danmarks arbeid med ungdom og medvirkning? (28.08.2015)

På dag 2 av konferansen Ungdom og medvirkning vil vi få høre om Danmarks nasjonale satsing på og innfallsvinkler til arbeid med ungdom og ungdom og medvirkning. Til å fortelle oss om dette har vi fått Ole Winther, Kontorsjef i Kulturstyrelsen i Danmark

Kulturstyrelsen i Danmark har et bredt og godt arbeid rettet mot både barn og unge. Børnekulturens nettverk er Kulturstyrelsens samarbeid med departementet, kulturinstitusjoner og kommuner om kultur for barn og unge. I 2015 har Kulturstyrelsen en egen satsing på ungdom kalt URKRAFT 2015.

Ny nasjonal bibliotekstrategi (12.08.2015)

Kulturdepartementet presenterte 12. august 2015 sin nasjonale bibliotekstrategi 2015-2018. Strategien ble presentert av Kulturminister Thorhild Widvey sammen med Nasjonalbibliotekets direktør Aslak Sira Myhre. I strategien skal fellestjenester styrkes og utvikles for å frigjøre lokale bibliotekressurser, mens en ny modell for utviklingsmidlene skal utvikle bibliotekene som debatt- og litteraturhus. I tillegg skal flere e-bøker og mer digitalt innhold gjøres tilgjengelig i folkebibliotekene. Sammen med strategien lyses andre halvdel av utviklingsmidlene for 2015 ut, med 22,5 millioner kroner.

Mer informasjon finner du på Kulturdepartementets hjemmeside

Ungdom og medvirkning (16.03.2015)

Det er mange som er opptatt av ungdom og medvirkning og det jobbes godt med dette i flere kommuner. Norsk kulturforum ønsker sammen med Bodø kommune å se nærmere på dette i form av en konferanse i høst. Konferansen planlegges i Bodø 6.-7. oktober. På konferansen ønsker vi å synliggjøre hvordan det jobbes med dette  i utvalgte kommuner. Og vi utfordrer ungdommene selv til å presentere, diskutere og formidle egne erfaringer, synspunkt og ønsker. Ungdommene vil selvfølgelig ha en sentral plass. Les mer om dem her.

Da er det åpnet for påmelding til landskonferansen i Kristiansand (05.03.2015)

Det er nå lagt ut lenke til påmeldingsskjema på vår hjemmeside, for både landskonferansen, Ny kommunestruktur - Egen kultur? 9.-10. juni - og landsmøte 8. juni, i Kristiansand.

Det er i år lurt å melde seg på konferansen før 8. april. Etter dette stiger deltakeravgiften noe. Det er reservert rom på to ulike hotell. For dem som ønsker det billigste er det lurt å være tidlig ute ettersom det er et begrenset antall rom tilgjengelig.

På hjemmesiden finner dere også mer informasjon om konferansen. Programmet er under arbeid og oppdateres fortløpende.

Støtten til kulturbygg kuttes drastisk (24.11.2014)

I avtalen om statsbudsjettet opprettholdes kuttet i bevilgningen til desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg. Bevilgningen kuttes med 37 mill. kroner fra 133 mill i 2014 til 96 mill i 2015. Kulturbyggene ble heller ikke tatt med i utvidet ordning med momskompensasjon, noe som også reduserer bygging og tilrettelegging av egnede lokaler for lokal kulturaktivitet. Samlet betyr dette at  lokal kulturaktivitet får begrensede valgmuligheter for egnede lokaler både til innøving, utøving og formidling i årene framover.

Norsk Kulturforum vil fortsette fokuseringen på lokale kulturbygg og synliggjøre konsekvensene av reduksjonen i bevilgninger til dette formålet. Skal kulturlivet utvikles må det være egnede lokaliteter i nærmiljøet.

Norsk kulturforum er glad for at Venstre og Krf har fått gjennomslag for å reversere det foreslåtte kuttet til studieforbundene. Vi er også glad for at midlene til den kulturelle spaserstokken videreføres gjennom økt støtte til fylkeskommunene.

Høring Statsbudsjettet 2015 (11.11.2014)

Norsk kulturforum deltok også i år på høring om kulturbudsjettet i Familie- og kulturkomiteen. Styreleder Per Aimar Carlsen kommenterte flere tema, men la spesielt vekt på arbeidet med egnede hus for lokalt kulturliv og kulturaktivitet. Han presiserte videre viktigheten av å ha en organisasjon som Norsk kulturforum som har et overordnet perspektiv på kommunenes mulighet for å drive godt lokalt kulturutviklingsarbeid.

Les høringsuttalelsen her

Norsk kulturindeks 2014 (04.11.2014)

Hvert år tar Telemarksforsking tempen på norsk kulturliv ved å måle kulturbruk og kulturaktivitet i norske kommuner, fylker og regioner. Hvor bor det flest kunstnere, hvem har det mest omfattende kinotilbudet, hvor finner vi flest aktive boklånere og hvem har den største koraktiviteten? Dette, og mye mer, forsøker Norsk kulturindeks å svare på.

Se Telemarksforsknings hjemmeside

Eller last ned rapporten her

Musikkutstyrsordningen (27.10.2014)

Et samlet musikkliv ytrer nå bekymring for regjeringens foreslåtte kutt på 5 millioner kroner til Musikkutstyrsordningen som gir tilskudd til teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Ordningen utløser også midler fra kommuner, fylkeskommuner og private, og bidrar til gode aktivitets og øvingslokaler for mange musikkutøverebover hele landet; både profesjonelle og amatører.

Les pressemelding og uttalelse her.

Statsbudsjettet: Manglende fokus på lokalt kulturliv og kulturutvikling (09.10.2014)

Kulturministeren la 08.10.14 fram et kulturbudsjett som på mange områder viderefører tidligere års bevilgninger, men som også legger nye føringer, setter i gang noen nye satsinger, og foretar  nedskjæringer.

Statsbudsjettet poengterer at kulturlivet vokser nedenfra, men Norsk kulturforum savner fokus på lokalt kulturliv og kulturutvikling. Vi er glad for prosjekt- og utviklingsmidler til bibliotekfeltet, men savner en satsing på forutsigbare driftsrammer. Det er urovekkende at departementet kutter i både støtten til kulturarenaer og støtten til studieforbundene og voksenopplæring i frivillige organisasjoner.

Det er mer som forener oss enn skiller oss (01.10.2014)

Hvordan kan vi i fellesskap løfte kulturfeltet? Dette spørsmålet var utgangspunktet da styreleder i Norsk kulturforum, Per Aimar Carlsen, onsdag 24. september inviterte til nytt møte i Forum for kulturorganisasjoner.

Diskusjonen omfattet mange ulike tema: Norsk kulturråd, fylkeskommunene, kommunereform, folkehelse og lokaler. Det var ønske om videre kontakt og samarbeid mht kommunereformen, kulturarenaer og kultur og folkehelse; og selvfølgelig statsbudsjettet.

Nytt styre i Norsk kulturforum (23.06.2014)

Norsk kulturforum gjennomførte 10. juni et vellykket landsmøte i Hamar kulturhus.

Det var god diskusjon og gjennomgående enighet om sakene. Det nye styret fikk sterke føringer for å jobbe mer med problematikken rundt egnede kulturarenaer for kulturlivets ulike aktiviteter og tiltak, og spesilet følge opp behovet for et tilpasset anleggsregister for kulturarenaer.

Godt lokalt kulturarbeid (05.06.2014)

Norsk kulturforum har det siste halvåret jobbet med dokumentasjon av arbeidet i kommunene som ble nominert til prisen Norges kulturkommune 2011 og 2013. Dokumentasjonen ligger som enkeltartikler under Norges kulturkommune  i menyen til venstre.

Artiklene er nå samlet i et eget hefte som du kan bla i her.

Du kan også laste ned heftet her. Ved utskrift på papir vil kvaliteten på bildene bli noe redusert.

Norsk kulturforum gjennomførte våren 2014 også en spørreundersøkelse til kommunene om organisering av kultursektoren generelt og arbeid med hus for kultur spesielt. Det er store variasjoner kommunene i mellom, men vi har laget en kort oppsummering av svarene for de som er interessert.

Kultursektoren i kommunene (10.06.2014)

Norsk kulturforum gjennomførte våren 2014 en spørreundersøkelse til kommunene om organisering av kultursektoren generelt, og arbeid med hus for kultur spesielt. Det er store variasjoner kommunene i mellom, men vi har laget en kort oppsummering av svarene for de som er interessert.

Undersøkelsen vil ligge til grunn for Norsk kulturforums arbeid overfor Regering og Storting der dette er naturlig.

Utredning om Norsk kulturråd overlevert Kulturdepartementet (02.06.2014)

Kulturdepartementet nedsatte i desember 2013 en utredningsgruppe for gjennomgang av kulturrådets organisering og oppgavesammensetning.

Utredningsleder Christine Hamnen overrakte i dag rapporten til kulturminister Thorhild Widvey 2. juni 2014.

Les mer om utvalget, rapporten og høringssaken her.

Årsmelding Norsk kulturforum 2013 (26.05.2014)

Norsk kulturforum har også i 2013 hatt et godt og aktivt år. Tross stramme økonomiske rammer er det gjennomført gode møter, konferanser og fagdager både regionalt og nasjonalt. Det har også vært arbeidet med egne utviklingsprosjekter for stedsutvikling og formidling av godt lokalt kulturarbeid. Kulturutredningen 2014 hadde sterkt fokus gjennom hele året, i form av innspill, kommentarer og oppfølging.

Trondheim kommune ble kåret til Norges kulturkommune i skarp konkurranse med Hammerfest, Kvam og Utsira.

Landsmøtet og landskonferansen var lagt til Narvik. Temaene var lagt opp som gjennomgang av og kommentarer til Kulturutredningen 2014. I forkant av møtene i Narvik ble det arrangert en egen studietur til Kiruna, byen som flytter.

Les årsmeldingen her.

Har du husket å melde deg på landsmøte og landskonferanse? (25.04.2014)

Det nærmer seg landsmøte, landskonferanse og fagseminar på Hamar 10.-12. juni. Vi håper og tror vi har laget et program der mange vil finne noe av interesse. Vi skal være i Hamar kulturhus som sto ferdig i vår. Her er det god plass for innøving, utøving, formidling, møter, produksjon og mye mer.

For våre medlemmer minner vi også om landsmøtet 10. juni etter fagseminaret.

For de av dere som trenger hotellrom bør dere melde dere på innen 7. mai. Gjelder alle arrangementene.

Program Er det rom for kultur?

Program Har vi funksjonelle og framtidsrettede kulturarenaer?

Påmeldingsskjema

Det muliges kunst (25.04.2014)

Ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen overrakte 24. april sin rapport Det muliges kunst til Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. I mandatet for eskpertgruppens arbeid beskrives behovet for å få en bedre koordinert og samlet innsats i arbeidet med kunst og kultur for barnehage og skole.

Innspill og råd til kulturminister og kunnskapsminister omhandler:

 • Anerkjenn verdien av kunst, kulturmøter og kulturell kompetanse - formuler politikk for et mangfoldig og inkluderende samfun
 • Sørg for politisk oppmerksomhet og engasjement for kunst- og kulturfag på alle ledernivå – bruk styringslinjene
 • Utvid porteføljen til den politiske styringsgruppa for Den kulturelle skolesekken til også å omfatte kulturskolevirksomheten
 • Styrk samarbeidet mellom kultur- og utdanningssektor – tydeliggjør oppgavedeling mellom nasjonalt, regionalt og lokalt nivå
 • Utnytt ressursene bedre og utvid kunnskapsgrunnlaget – samlokaliser og koordiner virksomheten gjennom et nytt nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 • Støtt opp om utvikling og kvalitet i den lokale kulturelle grunnmuren med barnet og eleven i sentrum
 • Still krav til fagkompetanse
 • Ta initiativ som kan utvikle og forankre Den kulturelle skolesekken bedre i både utdannings- og kultursektor
 • Lag tydeligere profil for kulturskolesatsingen
 • Øk bevisstheten og kunnskapen om yrker og næringsvirksomhet som krever yrkesfaglig utdanning i håndverksfag eller høyere kunstfaglig utdanning

Ny Norsk Standard for akustikk i musikkrom (24.04.2014)

Akustikk er den viktigste egenskapen for rom som brukes til musikk. Utøvere og publikum er avhengig av rommets klang for både innøving, utøving og formidling.

NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutvøelse, gir kriterier for lydforholdene i landets øve- og formidlingslokaler. Interessen for standarden er stor både i Norge og i Norden. Bak standarden står ulike interessegrupper og fagmiljøer som musikkorganisasjoner, rådgivende ingeniører, akustikere, lydteknikere og arkitekter.

Se presentasjon av NS8178 her

Har vi funksjonelle og framtidsrettede kulturarenaer? (10.03.2014)

Velkommen til fagseminar om kulturarenaer 10. juni i Hamar kulturhus. Seminaret arrangeres i samarbeid med Musikkutstyrsordningen Noregs Ungdomslag, Norges Husflidslag, Norsk kulturskoleråd, Norsk musikkråd og Norsk teaterråd. Flyer med program finner du her.

Seminaret arrangeres i forkant av Norsk kulturforums landsmøte og landskonferanse. For mer informasjon om landskonferansen les her.

Les gjerne også Åse Festervolls artikkel Handler det om kulturlivets behov?Kulturmags hjemmesider

Milliarder ble til millioner (18.01.2014)

Viser til nyhetsbrev 17.januar. Vi beklager at milliarder ble til millioner i gårsdagens nyhetsbrev. Så dårlig står det heldigvis ikke til i norsk kulturliv.

Vi ønsker alle medlemmer, samarbeidspartnere, kontakter og støttespillere en riktig god jul (12.12.2013)

Takk for godt samarbeid i 2013

Norsk kulturforum har brukt mye tid på innspill til og oppfølging av Kulturutredningen 2014. Behov for et lokalt kulturløft og styrking av den kulturelle grunnmuren har vært og er viktig, og vil følge oss i arbeidet vårt videre i 2014.

Viktigste hendelser og gjøremål i 2013

Landskonferanse og landsmøte i Narvik der Kulturutredningen 2014 sto sentralt.
Dette var det første landsmøtet etter ny ordning, der alle medlemmer har møte og stemmerett. Det var god oppslutning.

Norges kulturkommune 2013 ble Trondheim kommune. Deres langsiktige og helhetlige kulturpolitikk har fokusert både på bredde og topp og fortjener påskjønnelse

Under overskriften Kultur for samfunnsutvikling forsøker Norsk kulturforum å samle eget utviklingsarbeid. Sentralt i dette arbeidet står et pilotprosjekt i Sogn og Fjordane, der fylkeskommunen har plukket ut fem pilotkommuner for å se på hvordan kultur kan bli en naturlig og integrert del i kommunenes samfunnsutvikling og planstrategier

I Forum for kulturorganisasjoner samler Norsk kulturforum egne landsomfattende organisasjonsmedlemmer til debatt og felles utviklingsarbeid.

KS er en viktig samarbeidspartnere i forhold til overordnede strategier og innfallsvinkler

Norsk kulturforums fylkeslag har ulike innfallsvinkler og strategier for sitt arbeid. Samlet har de arrangert mange og gode konferanser, møter og studieturer som kommer medlemmer og andre til gode i eget arbeid. Fylkeslagene er viktige samtalepartnere for styret og administrasjonen nasjonalt.

Hva skjer i 2014

Norsk kulturforum gjør ingen store endringer i prioriteringer og strategier, men fortsetter det langsiktige arbeidet for en helhetlig og langsiktig kulturpolitikk på alle nivå. Den nasjonale kulturpolitikkene er summen av lokalt, regionalt og statlig kulturpolitikk og vi vil også i 2014 arbeide for bedre dialog og nettverk på tvers av skiller og faginteresser.

Landskonferanse, landsmøte og fagseminar er lagt til Hamar 10.-12. juni 2014. Hamar kommune åpner nytt flott kulturhus våren 2014 og vil være arena for vår møtevirksomhet disse dagene. Huset rommer et bredt spekter av aktiviteter og tilbud og vil danne en flott ramme rund våre arrangement.

 • Vi starter 10.juni med fagseminaret Funksjonelle, framtidsrettede kulturarenaer
 • På ettermiddagen 10. juni arrangeres vårt årlige landsmøte der vi håper mange medlemmer finner tid og anledning for å delta
 • Landskonferansen 11.-12. juni har fått tittelen Er det rom for kultur?Dette skal tolkes i vid forstand, fra et lokalt kulturlivs perspektiv med fokus på den kulturelle grunnmuren
  • 11. juni: Å fange drømmer – å skape virkelighet
  • 12. juni: Å bygge den kulturelle grunnmuren

Programmet er i ferd med å ta form og like over nyttår legger vi ut informasjon fortløpende med oppdatering og lenker til relevant litteratur og annet grunnlagsmateriale

Norsk kulturforum ønsker kontakt med potensielle samarbeidspartnere (25.11.2013)

Norsk kulturforum ønsker kontakt med potensielle samarbeidspartnere som kan hjelpe oss med utvikling, synliggjøring, kunnskapsdeling og kunnskapsformidling. Det er i utgangspunktet snakk om kortere engasjement på prosjektbasis.

Børnekulturens nettverk med nye publikasjoner (25.11.2013)

Børnekulturens nettverk i Danmark har nylig offentliggjort flere interessante publikasjoner.

Unges kreativitet som drivkraft for kulturinstitusjoner

og

Børnekultur i Norden - hvorfor er den særlig?

Norsk kulturindeks 2013 (25.11.2013)

Telemarksforsking har nå lansert Norsk kulturindeks 2013, også i år kommer Røros kommune best ut i den samlede oppsummeringen av de ti kategoriene som måles.

Les rapporten her

Innspill til arbeidet med Statsbudsjettet 2014 for kulturfeltet (11.11.2013)

Norsk kulturforum v/styreleder Per Aimar Carlsen og generalsekretær Åse Festervoll, har i dag vært på høring i Familie- og kulturkomiteen. 10 minutter er kort tid for formidling av overordnede strukturer og utfordringer, men vi fikk formidlet våre viktigste synspunkter og levert fra oss et kortfattet notat, som dere kan lese her.

Vi har i etterkant av møtet sendt samme dokument til Kulturdepartementet og kulturrådet til orientering.

Komiteen vil avgi sin innstilling innen 3. desember 2013.

Thorhild Widvey legger fram sitt første kulturbudsjett (08.11.2013)

Solbergregjeringen har i dag lagt fram sin tilleggsproposisjon for statsbudsjettet 2014. Regjeringen ønsker en ny retning for kulturpolitikken ved å stimulere til vekst og ideskaping nedenfra. De legger vekt på maktspredning og mangfold gjennom desentraliserte beslutninger.

Kulturpolitikken skal legge til rette for og fremme stor bredde i stemmer og tilbud. Kulturtilbud med offentlig støtte må være allment tilgjengelig, men det vil ikke bli lagt føringer på institusjonene mht programmering og profil.

Det satses bla på folkebibliote, profesjonelle kor, Ungdommens kulturmønstring, frie teaterscener og momskompensasjon for frivilligeorganisasjoner. Det avsettes midler til forskning og utvikling for å legge et godt grunnlag for en kunnskapsbasert kulturpolitikk.

Selv om Kulturdepartementets budsjett øker totalt, er det for kulturlivet store nedskjæringer, der bla tilskuddet til Norsk kulturrådet reduseres med ca 100 millioner.

Vil du lese mer, kan du følge denne lenken

Samling for pilotkommunene, Nordfjordeid oktober 2013 (28.10.2013)

Arbeidet med pilotkommunene under satsingen Kultur for samfunnsutvikling har god framdrift. Etter studietur til London i mars har kommunene arbeidet hver for seg med konkretisering og forankring. I september ble det gjennomført møter med alle kommunene med gjennomgang av status og utfordringer. Disse besøkene dannet grunnlag for samlingen som nå ble arrangert på Nordfjordeid. Kommunene som deltok på denne samlingen var Eid kommune, Gloppen kommune, Naustdal kommune og Solund kommune. Alle med ulike problemstillinger og innfallsvinkler.

Programmet var variert med både foredrag, presentasjoner fra arbeidet i hver kommune og opplæring i bruk av kartatlas for analyse og dokumentasjon.

Som prosessveieldere hadde vi leid inn Christina Hjorth og Marie Bergdahl som begge har jobbet med Cultural Planning i Sverige gjennom mange år. Erfaringene fra Sverige og andre land som bruker disse metodene er enige om følgende overordnede kriterier for å lykkes: Gode forberedelser og tverrsektoriell forankring hos politikere og ansatte. Systematisk kartlegging gjennom innsamling av eksisterende data og gjennomføring av nye undersøkelser i form av samtaler, møteplasser, arbeidsgrupper mm. Bredt og tverrsektorielt perspektiv og involvering.

Kulturbudsjettet 2014 (14.10.2013)

Hadja Tajik la i dag fram Stoltenberg-regjeringens forslag til Kulturbudsjett for 2014. I budjettet innfris løftet om en prosent av statsbudsjettet til kultur innen 2014. Budsjettforslaget for 2014 har en økning på 840 millioner kroner fra 2013. Stoltenberg-regjeringen har gjennom dette hevet kulturens status som samfunns- og politikkområde, noe hele kultur-Norge tjener på.

Stoltenberg-regjeringens kulturløfter har vært knyttet til kulturløftet 1, 2 og 3, der det siste ligger til grunn for prioriteringene i budsjettforslaget. De påpeker at kultur er nødvendig i et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap, ytringsfrihet og utvikling og vil gjennom budsjettet bidra til at alle som vil skal ha mulighet for egenaktivitet og gode opplevelser, slik kulturloven legger opp til.

Dessverre finner vi i statsbudsjettet få koblinger mot Enger-utvalgets påpeking av behovet for et lokalt kulturløft, og i liten grad forslag til konkretisering for opprusting av den kulturelle grunnmuren. Det handler om pengestrømmer, men i minst like stor grad om perspektiver, kvalitet og  innhold i et lokalt kulturløft.

Ny regjering - ny kulturpolitikk? (08.10.2013)

Solbergregjeringens politiske plattform er kortfattet  i sin beskrivelse av kulturpolitikken. De slår fast at Kulturpolitikken skal bidra til å gi mennesker mulighet til å delta i og oppleve et mangfoldig kulturliv. Regjeringen vil derfor stimulere til vekst nedenfra fremfor å styre ovenfra. Maktspredning og mangfold skal styrkes gjennom desentralisering av beslutninger. Regjeringen vil bidra til å opprettholde viktige kulturtilbud som ikke kan klare seg uten offentlig støtte. Norge bør ha et profesjonelt kulturliv, med kulturuttrykk som holder internasjonal standard.

Norsk kulturforums hovedfokus er nettopp lokalt kulturliv og kulturpolitikk og vi er positiv til økt fokus på kommunenes og lokalsamfunnenes rolle i kulturpolitikken.  Vi er spent på hvordan regjeringens overordnede perspektiv vil formes i praktisk politikk. Vi ser at de forslagene som er gitt vil få konsekvenser for våre medlemmer; de som har kompetansen og drifter det lokale kulturlivet.

Kulturutredningen, som ble lagt fram våren 2013, har synliggjort behovet for et lokalt kulturløft. Norsk kulturforum har forankret dette arbeidet i eget handlingsprogram.

Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse (08.10.2013)

Det er i dag mange hundre musikkutøvere som hver dag øver og har konserter i lokaler som i liten grad egner seg til musikk. Kommunene bruker mye penger på kulturhus og øverom i skoler, samfunnshus, kulturhus og andre steder. Hittil har vi manglet anerkjent verktøy som kan brukes for å stille krav til lydforholdene i rom som brukes til musikkaktiviteter og formidling. Akustikken er den viktigste egenskapen for rom der det øves og fremføres musikk.

Det er nå utarbeidet ny nasjonal standard for Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse, NS 8178:2013. Denne er nå sendt på høring. NB: For å få tilgang til høringsdokumentet og sende høringsuttalelse, må dere registrere dere hos Norsk standard.

Vi vil anbefale alle som jobber med musikklokaler til å sende høringsuttalelse.

Se også Norsk musikkråds sider for akustikk

Det arrangeres noen høringsseminar rundt i landet. Se oversikt under.

Nytt styre i Norsk kulturforum (18.09.2013)

Norsk kulturforums nye styre har nylig hatt sitt første møte. Dette er medlemmene. Om du vil vite mer om hva Norsk kulturforum arbeider med nå, se gjerne styrets møtevirksomhet, handlingsprogram med rapportering, eller sjekk ut andre tema på hjemmesiden. Siden oppdateres jevnlig med aktiviteter, rapporter, artikler og annet av interesse for medlemmene.

Det er ikke morsomt å synge i en polvott (22.08.2013)

Kulturlivet trenger flere egnede lokaler. Politikerne snakker om den kulturelle grunnmuren og et lokalt kulturløft, men sier samtidig at vi har nok kulturhus. Det er kommet flere kulturhus, men disse dekker ikke de frivillige kulturorganisasjonenes behov for lokaler til øving, produksjon, lager, opplæring, egenaktivitet med mer.
Politikerne lover nå sterkere fokus på lokalt kulturliv og den kulturelle grunnmuren. Men vil de bidra til at:

 • Kor, korps, orkestre, band og resten av musikklivet får egnede lokaler til overkommelig pris, lokaler i passe størrelse, med egnet akustikk til både innøving, utøving og formidling?
 • Elever og lærere på kulturskolen får egnede og egne lokaler til opplæring der de ikke må bytte rom på kort varsel, eller at opplæringen må foregå samtidig som vaktmesteren maler rommet?
 • Husflidslagene får lokaler der vever og annet produksjonsutstyr kan stå og brukes?
 • Kulturarrangører får tilgang til egnede lokaler for formidling innenfor både musikk, teater, dans, kunst og andre kulturuttrykk?
 • Barn og unge får lokaler der de kan utforske og utvikle egne uttrykk i fellesskap?

Ny underside om Kultur for samfunnsutvikling (23.04.2013)

Norsk kulturforum har i mange år hatt et overordnet og langsiktig perspektiv på kultur og samfunn der kulturutvikling også handler om samfunnsplanlegging, om å skape forutsetninger for en helhetlig utvikling, miljømessig, økonomisk, sosialt og kulturelt. Plan og bygningsloven legger føringer for hvordan dette skal gjøres. Vi er opptatt av det helhetlige tilbudet, av livskvalitet og kjennetegn ved det enkelte lokalsamfunn. Det helhetlige tilbudet er summen av en rekke enkelttiltak og aktiviteter underlagt ulike strukturer, sektorer, institusjoner og organisasjoner

Mer informasjon finner du her

NOU 2013: 4, Kulturutredningen 2014 (04.03.2013)

Kulturminister Hadia Tajik mottok i dag Enger-utvalgets utredning, NOU 2013: 4, Kulturutredningen 2014. Mandatet var å utrede kulturpolitikken fra 2005 og fram til i dag, i perioden for Kulturløftet 1 og 2. Utvalget ser behovet for å styrke den kulturelle grunnmuren i form av et lokalt kulturløft. Utvalget peker på at livet leves lokalt og at kultur derfor må bygges nedenfra. De anbefaler at lokal kulturpolitikk forankres i arbeidet med plan og bygningsloven, noe som vil styrke lokal forankring, lokalt engasjement, og utløse synergieffekter på tvers av forvaltningsnivå og fagområder. Utvalget mener videre det er behov for bedre samspill og dialog  mellom kulturpolitiske myndigheter på kommunalt, regionalt og statlig nivå.

Norsk kulturforum er glad for at det lokale kulturlivet settes på dagsorden, og vil arbeide videre med utredningens diskusjoner og konklusjoner på vårt landsmøte og vår landskonferanse i Narvik 5.-6. juni.

Utredningen, Anne Engers presentasjon og Kulturdepartementets pressemelding finner du her.

Ellers har Norsk kulturforum merket seg at Kulturdepartementet i sin pressemelding ikke nevner det lokale kulturlivet med ett ord. Vi håper dette bare er en glipp. Kulturministeren har lagt opp til møter i alle fylker i løpet av våren for å få innspill til Kulturløftet 3. Se tidsrammene her. Der vil også være mulig å sende inn skriftlige innspill til dette arbeidet.

Norsk kulturbarometer 2012 (24.05.2013)

Statistisk sentralbyrå har nylig gitt ut Norsk kulturbarometer. Publikasjonen samler svarene fra et representativt utvalg av befolkningen på omtrent 2000 personer i alderen 9-79 år på spørsmål om sin bruk av ulike kulturtilbud. Undersøkelsen gir tall for hvor mange ganger man har brukt ulike kulturtilbud siste 12 måneder. Den gir også tall for bruk av amatørtilbud og profesjonelle tilbud, kulturinteresse, tilgang til ulike kulturtilbud og folkes egne aktiviteter på kulturfeltet. Den første undersøkelsen ble gjennomført i 1991. Deretter er den blitt gjennomført i 1994, 1997, 2000, 2004, 2008 og den siste i 2012. I 2012-undersøkelsen deltok 1996 personer.

Resultatene viser at for enkelte kulturtilbud har både andelen brukere og antall besøk sunket siden forrige undersøkelse. Stort sett har interessen for de ulike kulturtilbudene endret seg lite fra 2008 til 2012. Størst interesse har konserter, 21 prosent er meget interessert i det. Dernest kommer idrettsarrangement, med 20 prosent. Lavest interesse er det for opera og ballett, med henholdsvis 3 og 2 prosent. Andelen som driver med ulike egenaktiviteter innenfor kulturfeltet har endret seg lite fra 2008 til 2012. 

Les mer om denne publikasjonen og andre publikasjoner her.

Kunst Kroner Kreativitet (19.03.2013)

Rapporten bygger på en studie av kunst‐ og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning
for Bergen og Hordaland gjennomført av ideas2evidence på oppdrag fra Kultur Vest, Business Region Bergen,
Bergen Næringsråd og Bergen Reiselivslag. Prosjektet er støttet av Hordaland fylkeskommune, Bergen
kommune, Bergen Live og Visjon Vest.
Formålet med arbeidet har vært å beskrive kunst‐ og kultursektorens omfang og sammensetning, å tallfeste de
økonomiske ringvirkningene av sektorens aktiviteter og å belyse de videre og mer langsiktige effektene av
kulturlivet i regionen.

Penger til nordiske studiereiser - Letterstedtske forening (09.01.2012)

Søknadsfrist for 2012 er 15. februar og 15. september.  Om du vil vite mer les her.

Under konstruktion. Effekter av kultursamverkanmodellen 2010-2012 (28.11.2012)

Sveriges Kommuner og Landsting og det svenske kulturpolitiske observatoriet SweCult har analysert effektene av den nasjonale kulturpolitiske reformen knyttet til regionalisering; den såkalte kultursamvirkemodellen. Modellens hensikt er å sikre samarbeid mellom stat, regioner, og kulturaktører i sivilsamfunnet. Regionaliseringen av kultursektoren ble foreslått i den svenske Kulturutredningen 2009 og fulgt opp i en bearbeidet utredning, Spela samman i 2010. Rapporten, i form av en antologi, fokuserer på roller, prosesser og dialoger, på effekter og konsekvenser, og finansiering. Elleve forskere har bidradt med artikler til antologien Under konstruktion.

Cultural Planning, samling i Uppsala (16.11.2012)

Arbiedsmetoden Cultural Planning ble introdusert i Sverige i 2007 og har siden da spredd seg til flere kommuner som nå bruker metoden i sitt arbeid med stedsutvikling og samfunnsplanlegging. I begynnelsen av november var det samling i Uppsala med fokus på tilgrensende metoder og regionale problemstillinger. Mer informasjon finner du her.

Norsk kulturforum arbeider nå for implementering av metoden i Norge. Vi lener oss litt på svenske erfaringer og kompetansepersoner, og samarbeider med Lia Ghilardi om utviklingsarbeidet. I oktober hadde vi samling for interesserte kommuner i Sogn og Fjordane. Det er mulig for enkeltkommuner å melde sin interesse direkte til Norsk kulturforum.

Kulturkraft. Norsk kulturpolitikk. Hvor står vi - hvor går vi. (15.09.2011)

 

Boka Kulturkraft, av kultursjef  Vegard Vandvik kom ut i fjor, men er fremdeles like aktuell.
Boka er et godt utgangspunkt for arbeidet med lokalt kulturutviklingsarbeid for å forstå hvilken ressurs kultur kan være. Boka sier mye om kultur som samfunnskraft i vid forstand.

Mer informasjon

Les utdrag fra boken her.

Kultur for samhandling (20.09.2012)

Da nærmer vi oss årets landskonferanse, Kultur for samhandling. Vi ønsker alle 160 deltakerne velkommen og er sikker på at alle vil reise hjem med nye tanker, ideer og gode opplevelser. For de som ikke er på konferansen, men er interessert i temaet, sjekk gjerne Facebooksiden vår. Det vil bli lagt ut informasjon der begge dager.

150 påmeldte til landskonferansen (31.08.2012)

Programmet er klart, gode foredragsholdere, interessante kulturinnslag, god mat, hyggelige mennesker. Det er noen få hotellrom ledig. Seminarene Helbredende kunst på St. Olavs hospital, i Trondheim og Når kulturen inntar sentrum, i Verdal er fulle, men det er fremdeles ledige plasser på de to øvrige. Velkommen til alle dere som har meldt dere på. Vi gleder oss til det vi tror blir en viktig og god konferanse.

Programmet er klart (06.07.2012)

Programmet for landskonferansen begynner å finne sin endelige form. Foredragsholdere er på plass. Kulturinnslagene er klare og buss-seminarene har funnet sin form. Vi håper og tror nyvinningen buss-seminar bidrar til en litt annerledes konferanse.

Sjekk programmet

Se mer informasjon om foredragsholderne og buss-seminarene

Buss-seminarene på Landskonferansen begynner å ta form (21.06.2012)

Norsk kulturforums landskonferanse har i år lagt inn buss-seminar som viktige elementer i konferansen. Dette for å gi deltakerne gode opplevelser og faktainformasjon om hva som skjer der det faktisk skjer. Husk å velge seminar når du melder deg på. Antall deltakere pr. seminar er begrenset.

Seminarene i Nord-Trøndelag; Når kulturen inntar sentrum og Opera og folkehelse er nå klare.

Informasjon om seminarene i Sør-Trøndelag, Helbredende kunst og Når kulturen blir ekstra viktig, kommer snart.

Cultural planning - samfunnsutvikling med kulturelle fortegn (25.05.2012)

Svenske kommuner har de siste årene fokusert på Cultural planning som innfallsvinkel for samfunnsplanlegging. Det er opprettet et eget nettverk for dette arbeidet i Sverige og i slutten av april i år ble det også arrangert et nordisk seminar, der bla Norsk kulturforum var tilstede.

Mer informasjon om seminaret finner du her.

Mer informasjon om det svenske nettverket finner du her.

Har du glemt å melde deg på landskonferansen? (11.08.2011)

Fortvil ikke det er fremdeles mulig å melde seg på konferansen. Det er få ledige rom igjen, så for de av dere som trenger overnatting, er det lurt å melde seg på i løpet av morgendagen.

For de av dere som ikke trenger overnatting, er det mulig å melde seg på også de kommende dagene.

Vi gleder oss til å se dere!

Norsk kulturforum kondolerer (02.08.2011)

Norsk kulturforum sender sine varmaste tankar og si djupaste medkjensle til dei som blei råka av dei forferdelege hendingane i Oslo og på Utøya 22. juli.

Fremdeles ledige plasser på landskonferansen (02.08.2011)

Landskonferansen i 2011, Et sted for kultur er lagt til Drammen, Union Scene.

Konferansen starter mandag 5.september kl 10.45, og avsluttes tirsdag 6. september kl 1600.

Konferansen vil omfatte tema knyttet til både stedsutvikling, omdømmebygging, estetikk og livet i og mellom husene. Kultur og stedsutvikling handler både om gode steder å leve for dem som bor der, attraktive steder for folk som ønsker å besøke eller flytte til, og god infrastruktur for kulturutvikling i form av hus for både utvikling og utøving.

Se Flyer og program og priser for mer informasjon. Eventuelle endringer i programmet vil bli oppdatert fortløpende.
Om du ønsker å delta, meld deg på her. Det er fremdeles ledige plasser på konferansen og noen ledige hotellrom.
Vi håper mange setter av datoene og ønsker alle velkommen til den viktigste møteplassen for lokalt kulturutviklingsarbeid i 2011.

God sommer til alle medlemmer, venner og støttespillere (14.07.2011)

Norsk kulturforum har gjennomført en travel vår med Kåring av Norges kulturkommune 2011, gjennomføring av landsmøte og arrangør av Nordisk kulturforum på vegne av Nordisk ministerråd.

Nå arbeider vi med å lage en flott landskonferanse som mange vil ha glede av å delta på. Det er allerede mange som har meldt seg på, men det er plass til flere. Vi arrangerer konferansen på Union Scene i Drammen.

Anne Aasheim, direktør i Norsk kulturråd vil åpne konferansen. Tore Opdal Hansen, Ordføreren i Drammen vil ønske oss velkommne til jubileumsbyen Drammen.

Etter dette går det slag i slag med cultural planning, stedsutvikling, omdømmebygging, hus for kultur, ungdom og kulturplanlegging  mm. Innimellom får vi kulturinnslag fra kulturlivet i Drammen og Buskerud. Det blir tid til samtale og hyggelig samvær også.

For de av dere som allerede vet dere skal på konferansen, og som trenger hotellrom, er det lurt å melde seg på via hjemmesidene nå. Vi har reservert rom på hotellet vegg i vegg med Union Scene og der begynner det nå å fylles opp. Velkommen!

Vi ønsker alle en fortsatt god sommer!

Kulturorganisasjonenes mobilisering fortsetter: Bevar tippenøkkelen! (12.04.2011)

På Arbeiderpartiets landsmøte i helgen ble det vedtatt at at partiet ønsker en endring av tippenøkkelen i idrettens favør. 60 kulturorganisasjoner har samlet seg bak en felles uttalelse:

Kulturlivet står fortsatt samlet og beklager vedtaket som ble gjort på Arbeiderpartiets landsmøte om å endre tippenøkkelen i idrettens favør.

Vi registrerer at Arbeiderpartiet forsikrer oss om at kulturlivet ikke skal bli skadelidende og at kulturløftet står ved lag. Samtidig gjør håndteringen av denne saken oss urolige, og den har skapt betydelig usikkerhet i kulturlivet.

Vi har tillit til at denne regjeringen vil oppfylle sine forpliktelser med kulturløftet, og ønsker opprioriteringen av frivillig sektor innenfor kulturlivet velkommen. Vi ønsker samtidig å beholde den relative forutsigbarheten som i dag ligger i kulturens andel av tippemidlene. 36,5 % av overskuddet fra spillemidlene må kunne spores direkte til kultur. På denne måten står kulturen bedre rustet i framtidens kamp om kronene.

Kulturlivet vil derfor fortsette å arbeide for å beholde dagens tippenøkkel inntil saken er endelig vedtatt av Stortinget.

Følg debatten på  Facebookgruppen: http://www.facebook.com/bevarkulturloftet
Underskriftskampanjen: http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3322

Kulturlivet samles i kampen mot endring av tippenøkkelen (08.04.2011)

Et stort antall kulturorganisasjoner stiller seg bak kulturNorges krav om å beholde dagens fordeling av Norsk Tippings overskudd.

Idrettspolitikere i Arbeiderpartiet fremmer i helgen forslag om å endre fordelingen av Norsk Tippings overskudd. Ikke overraskende går forslaget i idrettens favør. Nå samler hele 59 organisasjoner seg i kampen mot det de kaller rasering av kulturløftet.

Underskriftskampanje

KulturNorge har stått bak regjeringspartienes arbeid med Kulturløftet de siste åra, og er takknemlige for at kulturformål har fått en større plass både i politikken og på statsbudsjettet. Men nå roper imidlertid 59 kulturorganisasjoner et varsku her!

Utdanning i Danmark? (08.04.2011)

Kravene til profesjonell ledelse, refleksjon og kompetanse vokser. Scenekunstens utviklingscenter, Odsherred Teaterskole tilbyr diplomutdannelse som kunst og kulturleder. Utdannelsen retter seg mot kulturlivet som helhet.

Søknaden sendes på eget søknadsskjema innen 1. juli 2011

Utdanningsdirektoratet lyser ut stimuleringsmidler for 2011 (28.03.2011)

Kommuner og kulturskoler kan nå søke Utdanningsdirektoratet om stimuleringsmidler til modellforsøk og utviklingsprosjekter.

Søknadsfrist 20. mai.

For mer informasjon klikk her.

2011 - et aktivitetsrikt år (05.01.2011)

Vi ønsker alle våre medlemmer, samarbeidspartnere, venner og støttespillere et riktig godt nytt år. Vi håper det blir et innholdsrikt år med både interessante og byggende aktiviteter der mange av dere vil delta.

Vi skal kåre Norges kulturkommune 5. april. Det er mange gode kandidater.Landsmøtet 2011 er også lagt itl 5. april, noe som gjør at alle delegatene vil få oppleve denne fine markeringen av godt lokalt kulturarbeid.

Vel en måned senere, 11. mai, arrangerer vi en nordisk konferanse med fokus på kunnskap og kunnskapsutvikling på kulturområdet. Konferansen er en av Nordisk ministerråds konferanser i serien Nordisk kulturforum. Norsk kulturforum ønsker å sette søkelyset på bla dagens kulturopplæring som grunnlag for framtidens kulturutvikling. Utsiktspunktet er selvfølgelig lokalt kulturutviklingsarbeid.

Årets landskonferanse er lagt til Drammen 5. og 6. september. Der er det kultur som stedsutvikler som står i fokus. I dette ligger både lokalsamfunnsutvikling, estetikk, omdømmebygging, livet i og rundt husene mm.

I tillegg til disse arrangementene vil mange av våre fylkelag arrangere både konferanser, møter og studieturer.

Vi gleder oss til å se dere på disse arrangementene.

Sangløftet har friske prosjektmidler (06.12.2010)

Har du gode sangprosjekter som passer inn i Sangløftets støtteprofil? Sjekk ut hjemmesiden deres for mer informasjon.

Arendal kommune - årets kulturkommune i Agder (22.11.2010)

Sjå oppslag på Arendal kommune sine heimesider.

Nordisk seminar og landskonferanse vel gjennomført (29.10.2010)

24.-26. oktober 2010 arrangerte Norsk kulturforum nordisk seminar og landskonferanse på Voksenåsen. Kulturpolitiske utfordringer på lokalt og regionale plan stod i fokus alle tre dagene og deltagerne fikk diskutert utfordringer og knyttet nye kontakter.

Det er fremdeles mulig å melde seg på landskonferansen (01.10.2010)

Det er fremdeles ledig plass på Norsk kulturforums landskonferanse. Som programmet viser er det mange tema som bør interessere kulturarbeidere både lokalt, regionalt og nasjonalt. Her ser du noen av foredragsholderne.

Program og øvrig informasjon blir fortløpende oppdatert på vår hjemmeside. Der kan du også melde deg på.

Det nordiske seminaret i forkant av landskonferansen begynner å bli fullt, men også det kan du melde deg på via vår hjemmeside.

Er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt.

Kulturskoleløftet - Rapport fra kulturskoleutvalget (09.09.2010)

Kunnskapsdepartementet oppnevnte desember 2009 et utvalg for å se  på kulturskolen og kulturskolens samarbeid med grunnskolen, SFO og det øvrige kulturlivet.

Utvalget la fram sin utredning på en pressekonferanse 7. september. Utvalget foreslår bla makspris på 2000 kroner pr elevplass, utviklingsmidler for nye modeller og tiltak og stimuleringsmilder for å øke antall elevplasser. Utvalget ønsker også kompetansekriterier for å undervise i kunstfag.

Pressemelding

Utredning

Nordisk seminar (26.08.2010)

Norsk kulturforum gjennomførte høsten 2009 et forprosjekt med tanke på å bygge kontakt og samarbeid mellom nordiske aktører med fokus på lokalt og regional kulturutviklingsarbeid. Prosjektet avdekket behov for både samarbeid og kunnskap. Konklusjonene fra forprosjektet resulterte bla i et nordisk seminar med fokus på Kulturpolitikk og kulturorganisering i Norden. Seminaret gjennomføres på Voksenåsen kultur og konfernasehotell 24.-25. oktober i forkant av landskonferansen vår.

Seminaret er gratis, men den enkelte må betale reise og overnatting selv. Påmeldingsskjema finner du her.

Veien til Voksenåsen går raskest og billigst med offentlig kommunikasjon.

Norsk kulturforum på facebook (13.08.2010)

Norsk kulturforum har opprettet en side på Facebook. Denne siden ønsker vi å bruke for mer direkte dialog med våre medlemmer og andre som er opptatt av det vi jobber med.

Det første vi har lagt ut for kommentar og innspill er arbeidet vårt med et inspirasjonshefte for arbeidet med kulturpolitikk for barn og unge. Vår intensjon er et hefte som synliggjør de mulighetene kommunene i dag har for å skape et helhetlig kulturtilbud til barn og unge. Vi er godt i gang med arbeidet, men ønsker oss noen gode eksempler på vellykkede prosjekter og gode tiltak fra lokalsamfunn over hele landet.

De som ikke er på facebook kan også komme med innspill. Send dem da til noku@noku.no

Heftet skal lanseres på vår landskonferanse 25.-26. oktober på Voksenåsen i Oslo.

God sommer til våre medlemmer og samarbeidspartnere (14.07.2010)

Norks kulturforum vil ønske alle medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

Vi vil også minne dere på at det nå er mulig å melde seg på vår landskonferanse som arrangeres på Voksenåsen 25.-26. oktober. Programmet ligger på vår hjemmeside. Der finner du også linken for å melde deg på.

Ny rapport: Kommunal kultursektor i endring (01.07.2010)

17.juni overrakte Norsk kulturråd rapporten Kommunal kultursektor i endring til Kommune-Norge v/styreleder i Norsk kulturforum Jorunn Bøe. Her finnes etterlengtet tallmateriale på kulturfeltet. Du kan laste ned rapporten her.

Rapporten blir også sendt Norsk kulturforums medlemmer.

Rapporten er skrevet av Sosiolog Oddveig Storstad ved Norsk senter for bygdeforskning

Gjennom forskningsprosjektet Lokalt kulturliv i endring har Kulturrådet satt fokus på vilkårene for kulturlivet i norske kommuner. Undersøkelsen retter søkelyset mot sentrale endringstrekk i det kommunale kulturlivet – fra økonomisk prioritering av kultur og organisering av kulturarbeid til aktiviteter, aktører og bruk av ulike kulturarenaer. Rapporten er basert på en omfattende spørreskjemaundersøkelse til kulturansvarlige i norske kommuner og svarprosenten ligger på rundt 80 prosent, noe som anses som en god svarprosent.

Norsk kulturforums prosjekter og tiltak (21.06.2010)

Norsk kulturforums landskonferanse arrangeres hvert år og speiler sentrale tema i Norsk kulturforums generelle arbeid. Årets konferanse har fokus på lokal kulturutvikling i nordisk perspektiv. Det nordiske perspektivet er koblet til flere prosjekter og tiltak for inneværende landsmøteperiode.

Høsten 2009 gjennomførte vi et forprosjekt for å kartlegge interessen for et nordisk nettverk av kulturfaglige tilretteleggere. Resultatene fra dette forprosjektet preger tematikken på årets landskonferanse. I forkant av konferansen arrangeres et seminar for deltakerne i dette nettverket. Forprosjektet var også grunnlaget for en undersøkelse som nå gjennomføres av Høgskolan i Borås med fokus på lokalt kulturutviklingsarbeid. Undersøkelsen presenteres på landskonferansen. Alle disse tiltakene er støttet av Nordisk kulturfond.

Forprosjektet er også utgangspunkt for en dagskonferanse våren 2011 der Norsk kulturforum arrangerer en konferanse i Nordisk ministerråds serie Nordisk kulturforum. Tema for denne konferansen vil orienteres mot kunnskapsbehov for framtidens kulturliv.

I tillegg til møteplasser og nettverk arbeider vi systematisk med å styrke vårt eget nettverk gjennom fokus på kontakt og samarbeid med våre fylkeslag.

Stortingsmelding om omorganisering av ABM-utvikling (11.06.2010)

Regjeringen la i statsråd i dag fram stortingsmelding om omorganisering på arkiv, bibliotek og museumsfeltet. Regjeringen ønsker å overføre oppgaver og ressurser i ABM-utvikling til Nasjonalbiblioteket, Norsk Vitenskapsindeks og Norsk kulturråd.

Lenke til St.meld. 20 (2009-2010) Omorganisering av ABM-utvikling

Kultur i inkluderende arbeidsliv (11.06.2010)

Kulturdepartementet utlyser midler for kultur i inkluderende arbeidsliv. Utlysningen finner du her.

Undersøkelse i regi av Kulturskoleutvalget (28.04.2010)

Kulturskoleutvalget gjennomfører 28. april en dialogkonferanse i Sandnes. På denne konferansen legger de også fram resultatene fra en undersøkelse som er gjort blant alle landets kulturskoler. Undersøkelsen finner du her.

To nye fylkeslag etablert i 2010 (19.04.2010)

Det er økende aktivitet i Norsk kulturforums medlemsmasse. Dette gjør at det i mars 2010 er reetablert fylkeslag både i Østfold og Vestfold. Dette er svært gledelig. Norsk kulturforums styre og administrasjon ønsker lykke til med arbeidet og ser fram til godt samarbeid.

Norsk kulturforum har i sitt handlingsprogram for inneværende landsmøteperiode prioritert arbeidet med organisasjonsutvikling, herunder kontakt og samarbeid med egne fylkeslag. Det er derfor svært gledelig for styret å oppleve at fylkeslag reetableres og eksisterende fylkeslag øker sin aktivitet. Styret prioriterer fom 2010 å legge styremøtene rundt i landet for bedre kontakt med medlemmene. Styre og administrasjon prioriterer også å delta på møter i regi av fylkeslagene.

Ønsker du kontakt med en turnerende musiker for egne konserter? (09.03.2010)

Hvert år sender Rikskonsertene 700 musikere på skolekonsertturne. Nå ønsker Rikskonsertene å utnytte disse ressursene i en bredere sammenheng. Artistene kan påta seg oppdrag i samarbeid med lokale aktører, være seg på konserter, workshop, undervisning, spesielle tilbud til familier el.

For mer informasjon se her.

Økt kompetanse gir økt kvalitet (23.02.2010)

Kompetanse for kvalitet er en Statlig satsing med fokus på kompetanseheving, skoleutvikling og økt tverrfaglig arbeid knyttett til de praktisk-estetiske fagene. 

For å imøtekomme Kunnskapsløftets mål tilbyr Staten fra høsten av frikjøpte studieplasser til lærere i videregående skole.

For mer informasjon se Skolenettet

For mer informasjon om tilbud innen kunst og håndverk se her.

NB. Frist for påmelding 8. mars

Lokaler som brukes til musikk (02.02.2010)

De færreste lokaler som brukes til musikkaktiviteter er i dag tilpasset og tilrettelagt for formålet. Selv om det offentlige hvert år bruker betydelige beløp til bygging og tilrettelegging av musikklokaler, er disse midlene svært begrenset i forhol til faktiske behov. Det er derfor viktig at midlene brukes riktig.

Norsk musikkråd har utarbeidet et hefte med normer og anbefalinger for lokaler som skal brukes til musikk. Heftet kan lastes ned her.

For mer informasjon kan du lese pressemelding her og mer grunnleggende informasjon her.

Norsk musikkråd har også laget en veiledning for hvordan en kan gå fram for registrering, vurdering og utbedring av lokaler som brukes til musikk. Veilederen kan lastes ned her.

Ny støtteordning for opplæring innen rytmisk musikk (18.12.2009)

Fra 2010 kommer det en ny støtteordning for opplæring innen rytmisk musikk. Kulturskoler, musikkverksteder og andre offentlige aktører kan søke disse midlene sammen med aktører innenfor kulturorganisasjonene. 

På grunn av begrensede midler i 2010 vil ordningen ikke bli annonsert, men kunngjort gjennom organisasjonenes egne nettverk. Norsk kulturforum er eneste kanal som sender informasjon til det offentlige. 

For mer informasjon se her.

Kronikk i Kommunal Rapport og Artikkel i Kultmag (30.11.2009)

Generalsekretær Åse V Festervoll har det siste året skrevet kronikker i Kommunal Rapport. Kronikken fra november finner du her.

Hun skriver også i Kultmag. Artikkel fra november finner du her.

Statsbudsjettet (06.11.2009)

Norsk kulturforum har sendt følgende høringsnotat til Familie- og kulturkomiteen i forbindelse med høringene om statsbudsjettet 9. og 10. november

Kulturskolene og fattigdomsbekjempelse (02.11.2009)

Telemarksforsking har gjennomført en studie der de har undersøkt om prisen på kulturskoletilbudene bidrar til eksklusjon av barn og unge fra familier med lav inntekt. 

Undersøkelsen viser at kulturskolebrukerne først og fremst kommer fra familier med inntekter over inntektsgrensene for måling av fattigdom. Prisnivået i kulturskolen ser ut til å være en viktig grunn for ikke å delta i tilbudet. Moderasjonsordninger og friplasser fører til økt deltakelse. Men det viser seg også at bredden på kulturskolens tilbud og kultuskolenes samarbeid med andre kommunale etater har betydning for deltakelsen.

Les rapporten her.

Økte midler til Norsk kulturforum for 2010 (14.10.2009)

Norsk kulturforum har i utgangspunktet lite offentlig støtte. Hovedinntekten vår er medlemskontingent. Det er derfor svært gledelig at Kultur- og kirkedepartementet for andre år på rad plusser på bevilgningen vår med 200 000 kroner. I 2010 får vi derfor en offentlig støtte på kr. 817 000. 

Kultmag - er det noe for deg? (29.09.2009)

For deg som lever av og for kultur kan Kultmag være et viktig tidsskrift. Det er i dag det eneste kulturfaglige tidsskriftet som ser på hele bredden i kulturpolitikken og vi i kulturlivet trenger det som informasjonskilde og samarbeidspartner.

Kultmag er med å løfte kulturen opp og frem og gjør sektoren synlig. Alle grupper har sine særinteresser og fag. Det er viktig å ta vare på særtrekkene, men også å løfte blikket og se på felles utfordringer og muligheter. 

I løpet av 30 år har Kultmag blitt en solid og respektert merkevare blant dem som driver med kulturpolitikk og forvaltning. Gjennom reportasjer og faste spalter settes det søkelys på kultur og samfunn, næring, opplevelsesøkonomi, stedsutvikling, kultur og helse og mye mer. 

Ønsker du mer informasjon - eller å tegne et eller flere abonnement se hva de har å bilby på www.kultmag.no  

St.meld. nr. 49 (2008-2009) Framtidas museum (28.08.2009)

Regjeringen har nylig lagt fram St.meld. nr. 49 (2008-2009): Framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling, fornying .

Meldingen fokuserer på videreføring av museumsreformen. Denne reformen har hittil hatt fokus på strukturendringer, mens det i det videre arbeidet vil bli lagt mer vekt på å utvikle museenes innhold og aktivitet. Et overordnet perspektiv er museenes samfunnsrolle. Sentrale tiltak og oppgaver vil være bygnings- og arenautvikling, digitalisering, samlingsutvikling og forskning, samlingsforvaltning, formidling og kommunikasjon, og utvikling av museene som organisasjoner.

Lokal kulturpolitikk og lokalt kulturliv i nordisk perspektiv (14.08.2009)

Norsk kulturforum har fått midler fra Nordisk kulturfond til et forprosjekt for å lodde interessen for etablere et nettverk av kulturaktører arbeider for og med lokalt kulturliv og kulturpolitikk i Norden. Kjell Austin er ansatt som prosjektleder og vil i løpet av høsten skaffe oversikt over hvem som kan være interessert i et slikt nettverk, og hvilke temaområder det vil være aktuelt å samarbeide om. 

Avhengig av interessen vil det bli sendt søknad om midler til et hovedprosjekt for etablering av selve nettverket. Erfaringene fra forprosjektet vil også brukes i forbindelse med neste Norsk kulturforums landskonferanse 2010 der fokuset er nettopp lokalt kulturliv i nordisk perspektiv.

Sandnes åpner nytt senter for kunst og film (14.08.2009)

Sandnes kommune åpner 09.09.09 nytt senter for kunst og film - KINOKINO. Det regionale senteret skal være en ledende screeningarena og møteplass for nyskapende kunstformidling. gjennom kreativ bruk av teknologi i video film, elektrisk kunst, animasjon, tegneserier og andre kunstneriske uttrykk, skal det initieres og inviteres til nye uttrykks- og formidlingsformer og nye samarbeidskonstellasjoner.

KINOKINOs hjemmeside.

Kulturløftet 1 og 2 (14.08.2009)

Kulturministeren presenterte tirsdag 11. august rapporten Kulturløftet. Politisk regnskap 2005 - 2009.

Onsdag 12. la Regjeringen fram Kulturløftet II med oppfølging av de samme kulturløftene for neste stortingsperiode. Kulturløftet II består av 17 punkter og en en videreføring av de fleste punktene i Kulturløftet I, med noen nye punkter og innfallsvinkler.

Oppsummering av Kulturløftet I finner du her

Kulturløftet II finner du her

Kulturvalgkamp! (12.08.2009)

Valgkampen er i full gang. Fellesforum for kulturorganisasjoner er gjenopplivet ene og alene for å gjøre årets valgkamp til en kulturvalgkamp. Kultursaker skal være mediesaker i høst!

Innspill til Kulturløftet II fra Fellesforum for kulturorganisasjoner (13.07.2009)

Valgkampen er snart i full gang. Fellesforum for kulturorganisasjoner er gjenopplivet ene og alene for å gjøre årets valgkamp til en kulturvalgkamp. Det første fellesforumet gjør er å arrangere et kulturpolitisk stormøte, og gi ut en kulturpolitisk plattform. Kultursaker skal være mediesaker i høst!
Initiativtakerne; Norsk musikkråd, Norsk kulturforum, Norges museumsforbund, Musikernes Fellesorganisasjon og Norsk teaterråd ser to saker som de viktigste: et lokalt kulturløft og implementering av kulturloven lokalt og regionalt.

Se pressemelding her .

Rapport om mangfoldsåret 2009 (13.07.2009)

Sekretariatet for Mangdoldsåret 2008 presenterte nylig rapporten "Med forbehold om endringer". Den kan lastes ned her .

Kulturen og det regionale Norge (13.07.2009)

Agderforskning har nylig gitt ut rapporten "Kulturen og det regionale Norge" som setter fokus på kultur og regional utvikling i Norge. Det er foretatt en kartlegging av fordeling av statens økonomiske ressurser på kulturfeltet og de konsekvenser det har for den regionale utviklingen i Norge. Dette er i neste omgang forsøkt satt inn i en bredere regionalpolitisk  og kulturpolitisk sammenheng. Rapporten fokuserer også på betydningen av de kreative næringer for framtiden.

Rapporten finner du her

1 million kroner til Norsk håndverksutvikling (13.07.2009)

i 2007 ratifiserte Norge UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. i lys av ratifikasjonen gjennomførte KUlturdepaertementet samme år en utredning av feltet tradisjonelt håndverk. det ble satt av 1 million kroner i budsjettet for 2009 til oppfølging av utredningen. Disse pengene er nå tildelt Norsk Håndverksutvikling på Maihaugen.

For midlene skal Norsk håndverksutvikling arbeide med videreutvikling av det nasjonale nettverket, gjennomføre tverrfaglige seminarer og prosjekter, drive metodeutvikling og opplærings- og dokumentasjonsvirksomhet. Arbeidet skal skje i tett samarbeid med ABM-utvikling.

God sommer (18.06.2009)

Norsk kulturforum gjennomførte et vellykket landsmøte 7.-8.mai. Styret med styreleder Jorunn Bøe er allerede godt i gang med oppgavene skissert i handlingsprogrammet, knyttet til et lokalt kulturløft der det skal fokuseres både på bredde, kvalitet og profesjonalitet. Et viktig element i dette arbeidet er forankring av kulturlovens intensjoner i den kulturpolitiske hverdagen.

Vi gleder oss til landskonferansen i Bergen i september og håper mange av dere finner veien dit. Vi gjør vårt beste for å gi dere noen inspirerende konferansedager. 

Styret og administrasjonen ønsker alle våre medlemmer, samarbeidspartnere og støttespillere en riktig god sommer. Mange av dere er engasjert i både festivaler, kulturdager og konferanser. Lykke til med en kulturaktiv sommer.

Prosjektarbeid i Norsk kulturforum (18.06.2009)

Norsk kulturforum arbeider for tiden med flere større og mindre prosjekter, alene og sammen med andre. De fleste prosjektene er knyttet opp til landskonferansen 2009 i Bergen. 

Dette gjelder:

 • En veileder/et inspirasjonsdokument for lokal kulturutvikling med basis i kulturlovens intensjoner. Denne presenteres på et eget seminar i forkant av landskonferansen og utgis i samarbeid med KS. KKD har gitt støtte til dette arbeidet
 • Pilotprosjekt om kulturskoleansattes arbeidsituasjon i og utenfor kulturskolen. En landsomfattende nettbasert undersøkelse i samarbeid med Musikernes fellesorganisasjon
 • Pilotprosjekt om offentlige kulturarbeidsplasser (ansatte og/eller finansierte) i Askøy kommune, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune

Norsk kulturforum har også fått støtte fra Nordisk kulturfond til et forprosjekt der det skal utredes muligheten for et nordisk nettverk av kulturfaglige tilretteleggere som jobber med lokal og regional kulturpolitikk og kulturliv. Dette arbeidet vil også danne grunnlag for landskonferansen vår i 2010 der det settes fokus nettopp på de nordisk landenes kulturpolitikk på og for lokalt og regionalt nivå.

Norges største orkesterforening UNOF - 35 år. (20.04.2009)

UNOF - De unges orkesterforbund feirer i disse dager sitt 35 års jubileum. UNOF er Norges største orkesterforbund med 4 000 aktive medlemmer fordelt på 125 medlemsorkestre. Forbundet jobber for at det skal startes flere barne- og ungdomsorkestre, og gjennom dette bedre muligheten for aktiv og allsidig musikkutfoldelse.

I tillegg til den ukentlige driften i hvert enkelt orkester får barn- og unge gjennom UNOF mulighet for større utfordring gjennom tilbudene som gis ved 12 sommermusikkskoler spredt rundt i hele landet og et nasjonalt representasjonssymfoniorkester. 

Les mer her

Norsk kulturforum har fått nytt telefonnummer (17.03.2009)

Norsk kulturforum har fom 17. mars 2009 fått nytt telefonnummer.

Det nye nummeret er 22428300

Kulturutvekslingsfondet med Polen (28.01.2009)

Kulturutvekslingsfondet ble etablert i Polen i 2008. Det er på ca 35 millioner kroner og finansieres i hovedsak av norske EØS-midler.
Søknadsfrist to er nå utlyst med søknadsfrist. 6. mars 2009

Fondet forvaltes av det polske kulturdepartementet og har fire hovedområder:
- Musikk og scenekunst
- Kulturarv
- Visuell kunst
- Litteratur og arkiv

Midler fra fondet utlyses offentlig i tre omganger. Det gis støtte til enkeltprosjketer i størrelsesorden 10 000-250 000 euro.

Kultur- og kirkedepartementet koordinerer arbeidet med fondet i Norge, i samarbeid med Norsk kulturråd, ABM-utvikling og Riksantikvaren.

For mer informasjon se Kultur- og kirkedepartementets hjemmesider

For mer informasjon om fondet følg lenken under.

Utlysing av stipend til nordisk samarbeid 2009 (23.01.2009)

Letterstedska föreningen gir stipend og tilskudd til studiereiser, seminar, konferanser og annet nordisk samarbeid innen kultur og vitenskap. Pengene fra den norske avdelingen går for det meste til individuelle studiereiser og andre faglige reiser til et annet nordisk land. De som får stilskudd har hittil fått mellom 3000 og 12000 kroner.

For nærmere opplysninger se under.

GODT NYTT ÅR (05.01.2009)

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere et godt nytt år. 2009 byr på mange nye muligheter, gjennom ulike møteplasser og nye satsingsområder.

I begynnelsen av februar kårer vi Norges kulturkommune 2009. Det er tre nominerte kandidater - i alfabetisk rekkefølge: Karmøy, Modum og Vinje.

Fra februar får vi ny medarbeider som vil arbeide med medlemskontakt og synliggjøring av lokalt kulturliv og kulturpolitikk. 

I begynnelsen av mai (7.-8.) gjennomfører vi landsmøte og arrangerer i den forbindelse også en dagskonferanse med fokus på sentrale problemstillinger for lokalt og regionalt kulturliv. Landsmøte og konferanse arrangeres på Lillestrøm.

Årets landskonferanse arrangeres i Bergen i 24.-25. september. Hovedfokus for konferansen er nasjonal kulturpolitikk med fokus på byenes og fylkeskommunenes rolle. I forkant av konferansen arrangerer vi en dagskonferanse med fokus på implementering av kulturloven.

Julehilsen (18.12.2008)

Samarbeidet med KS fortsetter i 2009 (18.12.2008)

Norsk kulturforum har det siste året hatt jevnlige samtaler med KS om felles utfordringer. Vi har samarbeidet i forbindelse med høringer og bakgrunnsmateriale på sentrale tema knyttet til lokalt og regionalt kulturliv. Dette samarbeidet fortsetter i 2009 og vil bla omfatte et felles fokus på synliggjøring av gode eksempler på innhold og organisering av kulturarbeid i kommunene, utvikling av gode møteplasser på tvers av nivåene og fokus på et styrket samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner. 

Utfordringer og muligheter for lokalt kulturliv (18.12.2008)

Norsk kulturforum har utarbeidet et notat med fokus på sentrale utfordringer for lokal og regional kulturpolitikk. Dokumentet er sent til de politiske partiene som innspill til partiprogram og valgkamp og vil bli brukt av Norsk kulturforum der dette er naturlig.

For selve notatet se under.

Startskudd for nominasjon til gullsekken 2009 (08.12.2008)

Gullsekken 2009 deles ut under Nasjonal nettverkssamling for Den kulturelle skolesekken på Hedmarksmuseet i Hamar tirsdag 17. mars 2009. Det skal deles ut to priser: En til beste skole og en til beste produksjon.

Kunstnere, kulturinstitusjoner, skoler og kommuner kan komme med innspill til hvem som bør få prisen. Innspillene sendes til fylkeskommunens kulturetat, fylkesmannens utdanningskontor i ditt fylke, Rikskonsertene, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Norsk scenekunstbruk, FILM og KINO, Norsk Forfattersentrum eller ABM-utvikling innen 15. januar. 

Mer informasjon. Se lenke under.

Master i ledelse med spesialisering i kulturledelse (24.11.2008)

Universitetet i Agder tilbyr våren 2009 masterstudie i ledelse med spesialisering i kulturledelse. Spesialiseringen i kulturledelse omhandler blant annet kulturøkonomi, opplevelsesindustri, kulturbasert næringsutvikling og innovasjon. Det fokuseres på kultur som politisk strategi i regional utvikling, på kulturinstitusjoner i endring utfordret av både lokale og globale rammebetingelser. 

Studiet retter seg mot ansatte i offentlig sektor og tar for seg de utfordringene ledere og mellomledere står overfor. Studiet passer for de som ønsker å studere ledelse på deltid ved siden av jobb og som ønsker en dypere innsikt innen kulturledelse.

For mer informasjon:

Utlysning av regionale design- og arkitekturmidler (24.11.2008)

Regjeringen fortsetter sin innsats for å styrke kulturnæringene og kulturbasert næringsutvikling. For 2008 er det satt av 2 millioner kroner til regional design- og arkitektursatsning. Det kan søkes midler til åbde design- og akitekturtiltak.

Design- og arkitekturkontorer, bedrifter, forsknings- og undervisningsmiljøer, museer og andre institusjoner som gjennomfører tiltak og prosjekter innenfor design- og arkitekturfeltet kan søke om midler. Midlene tildeles arrangører som er lokalisert og har virkefelt utenom hovedstadsområdet.

Søknadsfrist: 9. januar 2009

For mer informasjon se Norsk Forms hjemmeside 

Forvaltningsreformen (11.11.2008)

Ot.prp. nr.10 (2008-2009) Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv (gjennomføring av forvaltningsreformen) er nylig lagt fram. For kulturområdet er det få endringer. Spillemidler til idrettsformål og investeringstiltak på kulturområdet overføres til fylkeskommunene fra 2010. I tillegg omhandler kapittelet om kultur skolekonsertordningen, styrerepresentasjon til kulturformål, bibliotek og arkiv og Norsk kulturråd. Det foretas ikke vesentlige endringer for noen av disse områdene, og for flere er det ennå uavklart hvilke endringer som skjer og hvordan de iverksettes. 

Norsk kulturforum søker fagkonsulent for snarlig tiltredelse (06.11.2008)

Norsk kulturforum lyser ut et to-årig engasjement som fagkonsulent. Tiltredelse snarest. Vi søker en person med utdannelse fra høgskole/universitet med god kunnskap om lokalt kulturliv og kulturpolitikk. Det kreves samfunnskunnskap og grunnleggende dataferdigheter. Vi søker en fleksibel og utadvendt person som har evne til selvstendig strukturert arbeid, god muntlig og skriftlig framstillingsevne og gode samarbeidsevner. 

Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver og utfordringer.

Stillingsannonse. Se under.

Kulturlunsj i NOKU Rogaland (24.10.2008)

NOKU Rogaland arrangerer med jevne mellomrom kulturlunsj for egne medlemmer og andre interesserte. Neste kulturlunsj blir på Vitenfabrikken i Sandnes onsdag 19. november kl. 10-13. Det er åpent for deltakere fra andre kommuner om noen ønsker å delta.

Økte statsmidler til Norsk kulturforum i 2009 (07.10.2008)

Norsk kulturforum har i mange år arbeidet for økte midler fra staten til drift og prosjektarbeid. I år lykkes vi. Den statlige støtten til Norsk kulturforum blir for 2009 kr. 617 000,-. Dette er en økning på kr. 200 000,- i forhold til 2008. 

Lokalt kulturliv i endring - status (30.09.2008)

Vi sendte tidligere i sommer ut en påminnelse til kommunene om å besvare tilsendt spørreskjema for forskningsprosjektet Lokalt kulturliv i endring. Mange sendte inn skjemaene etter dette og svarprosenten er nå meget god.

Resultatene fra spørreundersøkelsen er ikke tilgjengelige enda, men enkeltresultater blir publisert senere i høst. Prosjektet sluttføres i 2009 med flere enkeltrapporter og en sammenfattende bok. 

Prosjektets hjemmeside gir mer informasjon til de som er interessert i prosjektets aktiviteter og framdrift.

For mer informasjon - se statusrapport under

Fornyelse av organisasjonen Musikk og Ungdom (30.09.2008)

Jeunesses Musicales Norge bytter navn til Musikk og Ungdom. Grunnen til navneskiftet er at organisasjonen nå arbeider enda mer for ungdom og musikk i Norge.

Musikk og Ungdom ble etablert i 1970 og navneskiftet er således en tilbakeføring til det opprinnelige navnet. Jeunesses Musicales er den internasjonale betegnelsen på tilsvarende organisasjoner i mange land i verden forøvrig. 

Organisasjonen arbeider innenfor alle musikksjangre og retter seg mot unge musikere, unge ensembler, ungt publikum og ung deltakelse. 

For mer informasjon se pressemeldingen under. 

Utviklingsmidler fra ABM? (11.09.2008)

Ønsker du å søke midler fra ABM-utvikling i år?  De lyser nå ut midler til samarbeids- og utviklingstiltak i ABM-sektoren for 2009

Tilskudd til samarbeids og utviklingstiltak i ABM-sektoren 2009
Tilskuddsordningen har som mål å støtte prosjekter som setter arkiv, bibliotek og museer bedre i stand til å løse faglige oppgaver, møte nye utfordringer i samfunnet og styrke deres rolle som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner.

Sikringsmidler til museene
Disse skal finansiere tiltak som kan forebygge og redusere omfanget av ødelegging i forbindelse med brann, tyveri, ran, hærverk, naturskade og eventuelle andre skader.Midlene kan også brukes til utarbeiding av sikringsplaner.

Tilskudd til produksjon av tegnspråkbøker på DVD for døve
Det gis tilskudd til produksjon av tegnspråkbøker på dvd. Bøker for skolebarn (grunnskolen og videregående skole) vil bli prioritert.

Søknadsfrist for alle ordningene er: 15. oktober 2008

Mer informasjon om alle ordningene finnes her

Økt innkjøp av kunst i næringslivet (28.08.2008)

Nærings- og handelsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Kultur- og kirkedepartementet ga i 2007 ut en handlingsplan for kultur og næring. Handlingsplanen inneholder 25 ulike tiltak. 

Det ble etter initiativ fra kulturministeren nedsatt en gruppe som skulle se spesielt på tiltak som kan bidra til at næringslivet kjøper inn mer kunst av samtidige kunstnere og med dette bidra til utvikling av samtidskunstfeltet. Arbeidsgruppens rapport med forslag til tiltak ble overlevert kulturministeren 26. august 2008 

Stor spredning i Sangløftets første gaveutdeling (15.08.2008)

Sangløftet er et toårig prosjekt finansiert av en gave fra Sparebankstiftelsen på tilsammen 5 millioner kroner. Sangløftet lanseres formelt i september, men allerede nå er de første gavene fordelt. Det kom inn over 100 søknader med samlet søknadssum på ca 6 millioner kroner. 22 av søknadene fikk støtte

Prosjektene spenner svært vidt med både offentlige og frivillige organisasjoner som pådrivere og samarbeidspartnere. Det var et kommuneprosjekt som denne gangen fikk den største gaven. Bamble kommune satser på å få hele kommunen til å synge. Til dette arbeidet har de fått 100 000 kroner.

For liste over tildelinger og pressemelding fra sangløftet se under.

Lokalt kulturliv i endring - pågående spørreundersøkelse (07.07.2008)

Norsk kulturforum var en av pådriverne bak forskningsprosjektet Lokalt kulturliv i endring. prosjektet gjennomføres av Norsk senter for bygdeforskning og DIAFORSK på oppdrag fra Norsk kulturråd.

Det er i dag kun fragmentert kunnskap om lokalt kulturliv, lokale kulturaktører og lokal kulturutvikling. Norsk kulturforum ser derfor med forventning fram til resultantene fra dette forskningsprosjektet. Resultatene avhenger imidlertid av at alle kommunene svarer på det utsendte spørreskjemaet om kulturaktivitet og kulturpolitikk i egen kommune. Svarprosenten er i følge forskerne fremdeles for lav til å trekke bastante konklusjoner.

Norsk kulturforum oppfordrer alle som ennå ikke har svart om å gjøre dette. Skjemaet er sendt til kulturansvarlig i den enkelte kommune.

Forskningsprogram om frivillig sektor (07.07.2008)

Kultur- og kirkedepartementet undertegnet fredag 4. juli kontrakt med Institutt for samfunnsforskning om etablering av et treårig forskningsprogram "Virtuelt senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor" Det virtuelle forskningsssenteret skal fungere som en møteplass for forskere på frivillighetsfeltet, og bidra til at forskningsarbeidet på området blir mer synlig og koordinert. Forskningsprogrammet er et samarbeid mellom ISF og Rokkan-senteret.

Forvaltningsreformen (24.04.2008)

Forvaltningsreformen med forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivå er ute på høring. Høringsfristen er 30. april. For å se høringsdokumentet, følg lenken under.

Sangløftet (22.04.2008)

Sangløftet er en ny nasjonal satsing på sang i regi av Norsk musikkråd og Jeunesses Musicales Norge. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen og er nå i oppstartfasen. Sangløftet retter seg mot all vokal virksomhet, både den enkelte sanger og ensembler. Hovedsatsingsområdene er repertoarutvikling, kompetanseheving og opplevelser. Prosjektet favner svært vidt og er sjangeruavhengig, rettet mot alle aldersgrupper. Både amatører og profesjonelle kan være med.

Kultur og politikk i teori og praksis (10.03.2008)

Norsk kulturforum Agder arrangerte 6.-7. mars en vellykket konferanse i Fevik i samarbeid med Aust og Vest Agder fyllkeskommuner. Det var tilsammen 60 deltakere. Programmet var omfattende med orientering om ny kulturlov, om arbeidet med tilbud og tiltak for eldre, om frivillighetssentralenes arbeid i tre kommuner i Agder. Det var også fokus på kulturplanlegging og forskning og presentasjon av konkrete tiltak i blant annet Risør kommune.

Velkommen til Norsk kulturforums nye nettsider! (25.02.2008)

Da er vi tilbake! Etter noen uker uten hjemmesider er vi på plass igjen. Vi har endret sidene og valgt et system der både Norsk kulturforum sentralt og fylkeslagene skal kunne legge inn informasjon. Fylkessidene vil opprettes over tid. Sidene skal både tjene Norsk kulturforums behov for informasjon til medlemmer og samarbeidspartnere, men også være en innfallsport til informasjon for andre med interesse for norsk kulturliv og kulturpolitikk.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as