Gå til innholdet

Foto: Ingvild F. Melien

Vellykket landskonferanse i Kristiansand

Norsk kulturforums landskonferanse 2015 rettet oppmerksomheten mot kultursektorens plass og rolle i ny kommunestruktur. Les reportasje her.

Hvordan kan vi ta vare på det vi har skapt og legge til rette for skapende virksomhet også i framtiden? Reformen åpner muligheter, men gir også utfordringer. Kommunen som demokratisk arena, og tema som lokal identitet, relevant kunnskap og kompetanse, tilfredsstillende kapasitet, befolkningsgrunnlag, funksjonelle samfunnsutviklingsområder, infrastruktur, medvirkning mm, er viktig å belyse også fra kultursektorens innfallsvinkler.

Vi stilte spørsmålet - Kultur i endring mot hva? Kulturloven er klar: Alle skal ha mulighet for egenaktivitet og gode opplevelser der de bor. Både kommuner og fylkeskommuner skal legge til rette for dette.

Foredragsholderne belyste problemstillingene fra svært ulike ståsteder og delte med oss hvilke endringer de ser og hvilke endringer de ønsker. Det ble to spennende dager med gode foredrag, gode opplevelser og god dialog.

Om du leser videre finner du litt mer om programmet med lenke til noen av foredragene.

 

 

 

Kirsten Bråten Berg og Jens Olai Justvik var dyktige konferansierer som med sang, dikt og gode historier ledet oss gjennom to innholdsrike dager. Vi fikk også et godt kulturinnslag om grenser i Olav Grendstad presentasjon av grensen mellom Øst- og Vest-Agder.

Konferansen ble åpnet av 0rdfører i Kristiansand, Arvid Grundekjøn og styreleder i Norsk kulturforum, Per Aimar Carlsen

Fra Danmark kom forsker og kulturarbeider Jens Nielsen, som fortalte oss om erfaringene med den danske strukturreformen fra 2007. Les foredraget hans her - og en lengre sammenfattende artikkel her

Per Kristian Lunden, ordfører i Risør snakket om hvordan en kan videreføre Risørs mangfoldige kulturliv og erfaringer inn i nye strukturer. Han trakk fram gode innfallsvinkler og eksempler som kan gi grunnlag for vellykket kommunesammenslåing også for kultursektoren. Risør kommune er kåret til Norges kulturkommune 2015.

Daglig leder i Villa Lofoten AS, Aaslaug Vaa behovet for kompetanse, penger og kulturpolitisk vilje til satsing også i utkantene. Det må skapes handlingsarenaer og møteplasser utover den enkelte aktivitet. Hun er spesielt opptatt av å overføre kunnskap på tvers av generasjoner som bla denne filmen viser.

Mette Gundersen, 1. nestleder i KS hadde en god dialog med deltakerne om KS sin rolle, om å gi kommunene større råderett over tilgjengelige kulturmidler og om sammenslåing og samarbeid. Hun inviterte deltakerne til å komme med innspill til KS

Det ble gjennomført Parallelle temaseminar om bibliotek, kulturskole, frivillig sektor og kulturbygg. På disse seminarene ble viktige problemstillinger presentert og diskutert.

Lennart Fjell, kultursjef i Fjell kommune fokuserte på muligheter og utfordringer i egen region og mente at kulturlivet uavhengig av sammenslåing må bli dyktigere på å synliggjøre kulturens bidrag til fellesskapet. Se hans foredrag her.

Svein Spjelkavik, kulturarbeider og daglig leder i God Strek hadde fått i oppdrag å snakke om i hvilken grad vi trengeren offentlig kultursektor. Han mente at dyktige offentlige kulturarbeidere er viktige samarbeidspartnere, støttespillere og pådrivere, men også at dette er person- og stedsavhengig. Han var opptatt av å gi rom for eget initiativ, slippe ungdommen til, skape gode møter og lage gode rammer og presentasjoner.

Trud Berg, leder Stormen bibliotek i Bodø, hadde fått oppgaven å diskutere i hvilken grad kulturutvikling er avhengig av kommunegrenser. Hun var opptatt av å synliggjøre at noen tiltak og aktiviteter trenger større nedslagsfelt enn andre og mente at den største utfordringen knytter seg til videreutvikling av aktiviteter i lokalsamfunnene innen den enkelte kommune; at vi ikke mister dem av syne når grensene utvides. Se hennes foredrag her.

Jarle Førde,kultursjef i Stjørdal kommune snakket om kultur som samhandlingsverktøy. Med utgangspunkt i egen erfaring fra Brazz Brothers presenterte han oss for hvordan disse kan benyttes også i en kommunal hverdag; hvordan vi gjennom lytting, kreativitet, generøsitet mm, kan bidra til bedre og mer inkluderende dialog på eksisterende og nye møteplasser. Se hans foredrag her.

Ole Hamre avsluttet med å vise i praksis hvordan kultur kan virke. Se hans produksjon Folkofonen.


/share/mime/48/pdf.png Reportasje fra Landskonferansen 2015
(nye-veier-for-kulturen-liten.pdf, 590kB)

/share/mime/48/pdf.png Jens Nielsens foredrag landskonferansen 2015
(jens-nilsen-kultur-og-strukturreformen.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jens Nielsens artikkel landskonferansen 2015
(strukturreformen-danmark-2007.pdf, 493kB)

/share/mime/48/pdf.png Lennart Fjell Foredrag landskonferansen 2015
(lennart-fjell-om-kommunereforma.pdf, 13MB)

/share/mime/48/pdf.png Trud Berg Foredrag landskonferanse 2015
(trud-berg-kristiansand-10.juni-2015.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Jarle Førde Foredrag Landskonferanse 2015
(jarle-forde-powepoint-presentasjon-fra-jarle-forde.pdf, 727kB)

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as