NOKU kartlegger ressurser og kulturpolitikk i kommunene!

Norsk kulturforum har i samarbeid med Fagforbundet tatt initiativ til en grundig kartlegging av den lokale kultursektorens ressurser og politikk – og Telemarksforskning skal gjennomføre kartleggingen.

Kartleggingen er todelt, og består av en nettbasert survey med spørsmål om lokale kulturpolitikk og -tiltak, organisering av kultursektoren i kommuneforvaltningen og en egen kompetansekartlegging av de som arbeider med kultur i kommuneforvaltningen/kulturadministrasjonen. Kompetansekartleggingen består av spørsmål om titler, kompetanse og stillingsprosenter. 

I tiden fremover kommer undersøkelsen til å bli sendt til de som har ansvar for kultur i kommunene, og vi oppfordrer alle kommuner om å delta i undersøkelsen.

Hvorfor? I lengre tid har kulturseksjoner i alle størrelser over hele landet rapportert inn at de opplever at de blir slanket og nedprioritert, både når det kommer til ansatte og økonomi. Kartleggingen i samarbeid med Telemarksforsking vil få frem de faktiske tallene på utviklingen, og resultatene vil bidra til at Norsk kulturforum i større grad kan løfte frem og sette fokus på hvilke ressurser som faktisk trengs for å gjennomføre kravene i Kulturloven på en god og hensiktsmessig måte i kommunesektoren. 

Undersøkelsen kommer også til å kunne gi oss en oversikt over hvilke tiltak som inngår i kommunenes lokale kulturpolitikk. Det er behov for mer kunnskap om kulturpolitikk i kommunal sektor. Det finnes for eksempel per i dag ingen oversikt over hvor mange kommuner som har egne kommunedelplaner for kultur, det finnes heller ingen oversikt over hvor mange kommuner som har fritidskort for barn og unge, eller oversikt over hvor mange kommuner som setter av en fast prosentsats av kommunenes investeringsbudsjett til nybygg til kunst i kommunale bygg og uterom – eller oversikt over hvor mange kommuner som har lokale kulturråd. Dette, i tillegg til mye mer, vil undersøkelsen kunne kartlegge og gi oversikt over. 

For å gjennomføre undersøkelsene på en god måte og med nok datagrunnlag, er vi avhengige av at så mange som mulig svarer på surveyen – vi håper dere vil ta dere tid til å gjennomføre denne.

Dette spør vi om i undersøkelsen:

/share/mime/48/pdf.png Spørsmål i undersøkelsen
(sporsmal-i-undersokelsen-.pdf, 48kB)


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as