Trondheim Norges kulturkommune 2013

Trondheim kommune ble 5. juni 2013 kåret til Norges kulturkommune 2013 i forbindelse med Norsk kulturforums landskonferanse i Narvik. Anne Enger, som ledet arbeidet med Kulturutredningen 2014, sto for prisutdelingen. 

Juryen mener Trondheim kommune tar det offentliges ansvar for et mangfoldig kulturliv på alvor, og følger dermed opp Kulturlovens formålsparagraf. Mange vil hevde at en by på Trondheims størrelse både vil og bør ha et bredt kulturtilbud. Trondheim kommune viser med sin søknad at dette imidlertid ikke kommer av seg selv. Gjennom langsiktig og god planlegging med gode involveringsprosesser og dialog, har kommunen skapt og bidratt til en imponerende bredde og kvalitet i byens kulturliv. Som regionhovedstad har kommunen også inntatt førersetet for en god kulturutvikling i hele regionen. Trondheim kommune er et eksempel til etterfølgelse for de store byene i Norge; planmessig satsing på en strategisk, langsiktig og inkluderende kulturpolitikk.

 

Trondheim kommune (173486 innbyggere) har et omfattende planverk, og kulturområdet er behandlet både i overordnede, tverrsektorielle og egne planer. I tillegg til en revidert kunst- og kulturplan, en kultur- og næringsstrategi og en frivillighetsplan, arbeides det for tiden med en egen plan for kulturarenaer. Kommunen har et eget kulturfond som yter støtte til langsiktige utviklingsprosjekter.  For tiden støttes bl.a. Trondheim Barokk, rekrutteringsprosjektet for korps ”Musikk som sprenger grenser” og Cirka teaters scenekunstarena for barn.

Kommunens planprosesser er i særlig grad preget av medvirkning, og planarbeid gjennomføres i nært samarbeid med aktuelle aktører; institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner. Ungdomsmedvirkning er et eget fokusområde.

Det var fire nominerte kommuner til årets pris fra til sammen ti fylker.

Ved siden av prisvinneren Trondheim, var Hammarfest, Kvam og Utsira svært gode kandidater

orsk kulturforum ønsker gjennom prisen å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser.

Det er ikke uten videre enkelt å sammenligne kommuner, men juryene har i alle år forsøkt å se forbi innbyggertall, organisering og økonomi og vektlagt kommunenes vilje til satsing, gode løsninger, langsiktighet og helhetlig tilnærming. Juryen har lagt vekt på allsidig og systematisk innsats for kulturlivet og kontakt og samarbeid mellom offentlige, frivillige og private aktører i kulturutviklingsarbeidet.

Juryen som er oppnevnt av Norsk kulturforums styre, har bestått av Jorunn Bøe, styreleder Norsk kulturforum (leder), Gunn Karin Gjul, leder Stortingets familie- og kulturkomité og Gunn Marit Helgesen, leder Kommunenes sentralforbund KS.

Prisen Norges kulturkommune er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum. Den første prisen ble delt ut i 1992 til Larvik kommune. De første årene ble prisen delt ut hvert år, men dette er senere endret til annet hvert år.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as