NOKU kårer Norges kulturkommune 2017 (27.06.2017)

Velkommen til kåring av på Norges kulturkommune 2017  Sentralen i Oslo den 27 september i Oslo kl. 15.00 til 18.00

De nominerte i 2017 er: Bodø, Moss og Røros kommune

Prisen Norges kulturkommune er innstiftet og deles ut av Norsk Kulturforum annet hvert år. Norsk Kulturforum ønsker gjennom prisen å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser, i tråd med kulturlovens intensjoner.

Juryen har bestått av leder for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget Svein Harberg, leder i KS Gunn Marit Helgesen og Ann Evy Duun (KS) og tidligere styreleder i Norsk kulturforum Per Aimar Carlsen (juryleder).

Under kåringen vil de nominerte kommunen få anledning til å presentere seg - og kulturarbeidet i kommunen sin. Prisen deles ut av Svein Harberg.

Etter prisutdelingen inviterer vi til en kulturpolitisk debatt om lokalt og regionalt kulturarbeid etter Stortingsvalget 2017 - «Hva nå Kultur-Norge?».


Flekkefjord kåret til Årets kulturkommune 2017 i Agder (28.04.2017)

Flekkefjord kommune er kåret til Årets kulturkommune 2017 i Agder, og er Aust- og Vest-Agders kandidat til prisen Norges kulturkommune 2017.

Juryen viser til arbeidet med det regionale kultursenteret Spira, som er blitt et kulturelt omdreiningspunkt med ringvirkninger langt utover senterest egen virksomhet. Kommunnen jobber systemmatisk og godt på kulturområdet, der viktige basistilbud går hånd i hånd med profesjonelle kulturtilbud.

Les mer begrunnelse her og presseoppslag i Agder her


Høyanger kommune kåret til Årets kulturkommune i Sogn og Fjordane (27.03.2017)

Høyanger kommune er kåret til Årets kulturkommune 2017 i Sogn og Fjordane, og er fylkets kandidat til prisen Norges kulturkommune 2017.

Juryen påpeker kommunens systematiske arbeid for mangfold og planmessig utvikling. Juryen peker spesielt på det solide arbeidet kommunen har gjort med utarbeiding av kulturminneplan med solid folkelig forankring. 

Les mer her.


Inderøy kommune kåret til Årets kulturkommune 2017 i Nord-Trøndelag (16.03.2017)

Inderøy kommune er kårtet til Årets kulturkommune 2017 i Nord-Trøndelag og er fylkets kandidat til prisen Norges kulturkommune.

Juryen mener Inderøy kommunes kulturpolitiske ambisjoner er forankret i samfunnsdelen i kommuneplannen og kulturplanen. Den gir uttrykk for ambiasjoner om er ledende for alt kulturarbeid, for all utvikling i kommunen.

Les mer her.


Fjell kommune er kåret til Årets kulturkommune 2017 i Hordaland (15.03.2017)

Fjell kommune er kåret til Årets kulturkommune 2017 i Hordaland, og dermed fylkets kandidat til prisen Norges kulturkommune 2017. 

Juryen ser Fjell kommunes kultursatsing som holistisk, framoverlent, inkluderende og innbydende. Fjell kommune er bevisst og tydelig i satsingen på lokalt kulturliv. Kommunen tør å utfordre og eksperimentere og lykkes også ofte med utviklingsprosjektene sine.

Les mer her


Arbeidet med å finne hvem som skal bli Norges kulturkommune 2017 er i gang. Flere av Norsk kulturforums fylkeslag har starter arbeidet med å finne kandidater til prisen og vil kåre egne fylkesvinnere nyåret 2017. Den nasjonale kåringen vil skje i løpet av våren/sommeren 2017. Fylkesvinnerne er fylkets kandidater til prisen Norges kulturkommune. Ettersom vi ikke har fylkeslag i alle fylker, er det åpent for kommuner i fylker uten fylkeslag å søke direkte til Norsk kulturforum for å bli vurdert som kandidat til prisen. Fristen for søknader direktet til Norsk kulturforum nasjonalt er satt til 1. februar 2017.

Se gjerne hvem som har vært vurdert for prisen de siste årene. I publikasjonen Norges kulturkommune. Synliggjøring av godt lokalt kulturarbeid, presenterer vi kandidatene og vinneren i 2015. I publikasjonen Godt lokalt kulturarbeid presenterer vi kandidatene og vinnerne til prisen i 2011 og 2013. 

Det er ikke uten videre enkelt å sammenligne kommuner, men juryene har i alle år forsøkt å se forbi innbyggertall, organisering og økonomi og vektlagt kommunenes vilje til satsing, gode løsninger, langsiktighet og helhetlig tilnærming. Som publikasjonene over viser, finnes det mange innfallsvinkler til og løsninger på de samme utfordringene.

Den nasjonale juryen vil legge vekt på kommunens generelle arbeid med tilrettelegging av gode ordninger i det daglige kulturarbeidet. Det handler om langsiktig arbeid, overordnet tenkning og god politisk forankring i tråd med kulturlovens intensjoner. Det handler om godt samarbeid på tvers av offentlig, frivillig og privat sektor der dialog, positive holdninger og løsningsorienterte tilnærminger står sentralt. For 2017 vil også kommunenes arbeid med kultur relatert til integrering og folkehelse bli tillagt vekt.

Kommunene bestemmer selv hvordan de vil presentere seg og sitt kulturarbeid. I presentasjonen må det inngå faktainformasjon om økonomi, organisering, samarbeid og satsingsområder. Presentasjonene er, sammen med fylkesjuryenes vurderinger, grunnlaget for den nasjonale juryens vurdering av den enkelte kandidat. Det er derfor viktig å finne form og innfallsvinkler som synliggjør kommunens arbeid og hvorfor akkurat denne kommunen bør få prisen i 2017.

Presentasjonen kan gjerne organiseres ut fra følgende tema:
- Kommunens kulturpolitiske ambisjoner, herunder helhetlig og langsiktig planlegging i tråd med kulturlovens intensjoner.
- Egnede lokaler, økonomi, spesielle satsingsområder
- Samarbeid og dialog med og mellom kulturaktører, på tvers av sektorer og skillelinjer profesjonelle/amatør
- Tilbud og aktiviteter i kommunen, herunder kulturtilbud og -aktiviteter knyttet til integrering og folkehelse


Norges kulturkommune 2015

Foto: Ingvild F. Melien

Det er ikke uten videre enkelt å sammenligne kommuner. Norsk kulturforum har gjennom alle år forsøkt å se forbi innbyggertall, organisering og økonomi, og vektlagt kommunenes vilje til satsing, gode løsninger, langsiktighet og helhetlig tenkning.

På tross av store forskjeller mellom kommunene, er det også noen likhetstrekk. De nominerte kommunene satser godt og systematisk på lokalt kulturutviklingsarbeid gjennom flere år. De arbeider langsiktig, de har et overordnet perspektiv og god politisk forankring i tråd mend kulturlovens intensjoner. De samarbeider på tvers, bruker ressursene der de er, er åpne for ideer og innspill og søker konstruktive løsninger. Det mest iøynefallende er godt samarbeid mellom ildsjeler på tvers av offentlig, frivillig og privat sektor, der dialog, positive holdninger og løsningsorienterte tilnærminger står sentralt.


Mye og variert kunst og kultur i Risør (09.12.2015)

Risør kommune ble kåret til Norges kulturkommune 2015. Norsk kulturforum besøkte kommunen i desember 2015 og fikk oppleve noe av det de har å by på i sin vakre trehusby. Kulturskole, bibliotek, kulturhus, kulturminner, kunstpark, kunstnere og dedikerte kulturpolitikere og kulturarbeidere var noe av det vi møtte og så.

Les og se bilder fra vårt besøk her.


Kulturbygda i Hallingdal (22.01.2016)

Ål var en av tre nominerte til å bli Norges kulturkommune 2015.

Vi besøkte Ål kommune i januar 2016 og fikk en god gjennomgang av hva kommunen har å by på og hvordan de legger til rette for at Ål-samfunnet har rom for ulike kulturuttrykk uten å sette ett foran et annet, men gi gode vilkår for alle.

Les og se bilder fra vårt besøk her.


Alta - en mangfolding kulturkommune (26.11.2015)

Alta kommune var en av tre nominert kommuner til prisen Norges kulturkommune 2015.

Vi besøkte Alta i november og fikk oppleve noe av alt de har å by på i en kommune med lange tradisjoner for kultursamarbeid på tvers av grenser og ulikheter. De er formet av natur og kultur og har en ung befolkning som gis både muligheter, opplevelser og oppfølging.

Les reportasje fra Alta her


Risør Norges kulturkommune 2015 (02.06.2015)

I forbindelse med at Risør ble kåret til Norges kulturkommune 2015, uttalte juryen følgende:

"I vurderingen av kandidatene har juryen lagt vekt på kommunenes vilje og evne til å satse på egen identitet og egne muligheter, og jobbe videre med dette i et helhetlig og langsiktig perspektiv til beste for egne innbyggere og tilreisende.

Risør kommune oppfyller absolutt disse kravene. Kommunen har jobbet langsiktig og godt i svært mange år og har i dag et kulturelt engasjement både internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt,- og byr på seg selv i alle sammenhenger.

Gjennom stedsutvikling, kulturvern og godt samspill mellom offentlig, frivillig og privat innsats er kommunen sentral i etablering og drift av gode kulturtilbud med mange ringvirkninger.

Risør kommune har stor oppmerksomhet på sammenhengen mellom store satsinger og hverdagskulturen, hvor også utdanning og opplæring har en naturlig plass. In