Liten møter stor

- Når man ikke kan ta kulturen for gitt

Da det ble bestemt at Larvik og Lardal kommuner skulle slås sammen til ett, startet arbeidet med å undersøke hvordan det sto til med kulturlivet i begge kommunene.  Kultursjef i Larvik, Bård Jacobsen, ble inspirert av det store engasjementet befolkningen i den lille kommunen Lardal hadde for kulturtilbudet sitt, og i møtet mellom den store og den lille kommunen ble det synliggjort hvor viktig et godt kulturliv og -tilbud er for å gjøre små bygder til levende og attraktive samfunn.  Les mer om prosessen i et blogginnlegg fra Bård Jacobsen, kultursjefen i nye Larvik kommune.

Liten møter stor – når man ikke kan ta kulturen for gitt

av Bård Jacobsen – Kultursjef, Larvik kommune

Larvik og Lardal ble slått sammen til en kommune 01.01.2018. To ulike kommuner både i utstrekning og innbyggertall. Larvik kommune med godt over 40 000 innbyggere hvorav 20 000 av dem er bosatt i bysentrum. Lardal kommune var også en forholdsvis stor kommune i utstrekning og en typisk skog- og jordbrukskommune med 2500 innbyggere. Som i de fleste andre kommunesammenslåinger var det en del spenning rundt hvordan den nye store kommunen ville bli, og spenningen var nok desidert størst for innbyggerne i Lardal. Spørsmålene var mange. Dette gjaldt også innenfor kulturfeltet, og det har jeg som kultursjef i den nye kommunen lyst til å belyse og feste noen erfaringer og kommentarer til.

Samtidig som vedtaket om kommunesammenslåingen ble fattet var Larvik kommune i gang med utarbeidelse av en kulturplan for Larvik kommune. Den politiske Fellesnemda for sammenslåingen besluttet at Kulturplanen skulle utarbeides samlet for de to «gamle» kommunene, og bli ett felles dokument. I den politiske bestillingen av kulturplanen fremgikk det at arbeidet med planen skulle være så representativ som mulig for hele det mangfoldige kulturlivet i Larvik og Lardal. Det medførte involvering av både lokalbefolkningen, kulturaktører og kommunalt ansatte i begge kommunene. Involveringen foregikk via ulike folkemøter og arbeidsverksteder. Det var stor deltakelse og stort engasjement i disse samlingene. Det ble også gitt muligheter for alle til å gi direkte innspill i hele planprosessen.

«Engasjementet for fremtida er stor!»

Larvik har et rikt kulturliv, men via denne involveringsprosessen med mange av aktørene i de to kommunene ble jeg også bedre kjent med det mangfoldige kulturlivet i Lardal. Folk i Larvik og Lardal er selvfølgelig ikke veldig forskjellige, men jeg ble bedre kjent med Lardølingene og deres brennende engasjement for bygda og kulturen som særpreger den. Om jeg snakket med unge eller gamle, var de ganske samstemte på hva de ville ta vare på videre i den nye kommunen, og hva de ville være med på å utvikle. For engasjementet for fremtida er stor, og hva som skal til for at bygda fortsatt skal bli levende og attraktiv for unge krefter, var fremtredende i møtene. Bygdekulturen står sterkt med et stort og aktivt lokalt engasjement, og det skal tas med inn i framtida.

For det er poenget. Larvik har nå en unik mulighet med å ta med seg det beste fra begge kommunene. En herlig miks der Larvik med sin fantastiske beliggenhet ved sjøen nå er slått sammen med Lardals rike innlandskultur. Kulturplanen som nå er utarbeidet, tar dette opp i seg og tar utgangspunkt i et perspektiv på samfunnsutviklingen hvor kultur legges til grunn som en vesentlig ressurs. En ressurs med stort potensiale og en viktig drivkraft innenfor ulike satsingsområder i kommunen. 

Kulturplanen viser at det finnes et stort potensiale for at kunst og kultur kan være viktige pådrivere for blant annet by- og stedsutviklingen i Larvik. Menneskene er den viktigste ressursen i dette perspektivet, og vi vet at menneskene er den viktigste infrastrukturen i framtidens sted- og byutvikling.

«Det er i møtet mellom mennesker at idéer skapes og innovasjon oppstår»

Med de forutsetningene Larvik har med beliggenhet, med et mangfoldig kulturliv og engasjerte innbyggere, mener jeg at alt ligger til rette for at Larvik skal lykkes i sin utvikling videre. For stedsutvikling handler mye om å skape en identitet og en følelse av tilhørighet blant innbyggerne i lokalsamfunnet. Kulturmeldingen (2014) peker på en økende interesse for lokal egenart og lokal kultur som en vekstkraft, både som kilde til økonomisk vekst, men også som kilde til tilhørighet og identitet. I denne sammenheng er et rikt og mangfoldig kulturliv viktig i seg selv, men kultur kan også være et virkemiddel for å fremme Larvik i konkurransen om å tiltrekke seg innbyggere og næringsliv. Smarte, effektive og hyggelige byer og tettsteder – der folk møter hverandre, kjenner hverandre og frigjør tid til å være sammen, vil vinne i konkurransen. «Nye» Larvik har alt som trengs for å være med her.

Så kort oppsummert mener jeg at sammenslåingen har vært en berikelse for begge de involverte kommunene. Vi har fått et rikere kulturliv som kan jobbe sammen, sterkere og mer effektivt enn tidligere. Kulturelt har Larvik blitt en bedre kommune, og sammen med befolkningen her gleder jeg meg til å bruke denne kraften til å utvikle Larvik til et enda bedre sted å bo og leve i fremtiden. 

 
Les flere blogginnlegg

Kategorier

Skribenter

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as