Leksvik + Rissa = kulturelt sant

Mellomstor kommune med sterk og levende kulturprofil

Indre Fosen er etter sammenslåingen av Leksvik og Rissa blitt en mellomstor kommune i Norge. Likevel står kulturen i en særstilling, med egne politikere som behandler kultursaker, og plassering til kommunens kultursektor står rett under rådmannen i organisasjonskartet.  Kultursjef i Indre Fosen kommune, Kine Larsen Kimo, skriver om omorganiseringen og kulturens viktige og prioriterte stilling allerede fra startskuddet for denne prosessen. 

Leksvik + Rissa = kulturelt sant

Da er vi her altså. Leksvik kommune og Rissa kommune er historie! Indre Fosen kommune har sett dagens lys og er en av tre nyfødte kommuner i Norge 01.01.2018.

For en kommunalt ansatt kan nok dette beskrives som et høydepunkt i karrieren. Sammenslåingsprosessen mellom Rissa og Leksvik kan på mange måter sammenlignes med en Champagnegalopp. For enkelte innbyggere, ansatte i kommuneadministrasjon og politikere har nok kanskje prosessen gått litt vel raskt og til tider kanskje gått «litt over styr» med «popping» både i hytt og gevær.

Mens for andre igjen så har det liksom ikke gått fort nok. Det har vært to utrolige år med sammenkjøring av politikk og kulturer. Vi har stilt spørsmålene: hvordan gjør vi det hos oss og hvordan ønsker vi at det skal bli, vi har forsøkt å bygge identitet i form av hvem er vi og hvem vil vi være. Med andre ord har prosessen vært spennende, lærerik, utfordrende og til tider svært, svært krevende.

Det finnes nok utallige fallgruver på veien, og følelsene som settes i sving i løpet av en slik prosess, kan få følger i mange år fram i tid og kan arves i generasjoner. Rissas innbyggere kjenner nok ennå etterdønninger fra den store sammenslåingsreformen i 1964. Når det er sagt, vil det jo alltid være et mål å gjøre ting enda bedre i runde to. Man har forsøkt å få til en bred involvering av innbyggere i forbindelse med både folkemøter, folkeavstemninger, spørreskjema og "konkurranser" av ulike slag.

«Kultur var viktig for de  folkevalgte - et viktig verktøy for å skape identitet og trygghet når man nå skulle bygge en ny kommune»

Allerede tidlig i sammenslåingsprosessen ble det tydelig at kultur var viktig for våre folkevalgte, og at kultur var et viktig verktøy for å skape identitet og trygghet når man nå skulle bygge en ny kommune. Dette ble understreket ved å bevilge 4 millioner kroner som skulle gå til prosjekter som fremmet kulturbygging på tvers av den "gamle" kommunegrensen. Kultursektoren fikk i oppdrag å arrangere workshops og dialogmøter for kommunestyret, ungdomsrådene, eldrerådene, idrettsrådene og musikk- og teaterrådene for å starte arbeide med å føre kulturen vår sammen. Hele 42 prosjektsøknader kom inn til behandling. Vi har sett at samarbeid om kunst og kultur over den tidligere kommunegrensa bidrar til at overgangen fra to til en går litt lettere for seg. Vi har allerede hatt mange samarbeid om gode kulturprosjekter, og flere vil det bli i løpet av 2018.

«Plasserte kultursektoren rett under rådmannen i organisasjonskartet»

Parallelt med dette arbeidet jobbet administrasjonen med å finne ut hvordan vi skulle organisere kultur i ny kommune, og det ble etter hvert et tydelig ønske både fra kulturadministrasjon og rådmann at kultur skulle fortsette å ha sin egen sektor direkte under rådmannen i organisasjonskartet slik vi hadde det i Rissa fra før. Underveis i denne fasen av arbeidet ble det klart at Rissa ville miste sin kulturskolerektor nesten to år før sammenslåingen ville være et faktum. Dette gjorde at vi måtte tenke på løsninger enten som midlertidige eller varige. Det var jo allerede vedtatt at ingen skulle bli oppsagt i denne prosessen. Derfor valgte politikerne våre å gå for sammenslåing av kultursektoren før resten av kommunen.

 Viktige suksessfaktorer:

• Kulturinteressert rådmann som ser viktigheten av sektoren
• Kulturinteresserte politikere med ordfører i spissen som ser viktigheten og egenverdien i sektoren
• Tilgang til riktige fora for de beslutninger som tas

«Kulturinteressert rådmann som ser viktigheten av sektoren»

Viktige punkter for kultursektoren selv:

• Kultur ligger rett under rådmannen i organisasjonskartet og er da representert i rådmannens ledergruppe: 
• Har direkte dialog med rådmann på lik linje med andre sektorledere
• Plasseringen i organisasjonskartet gir et tydelig bilde både utad og innad på viktigheten med kultur for Indre Fosen kommune
• Har direkte innflytelse på administrasjonens arbeide gjennom direkte kontakt og dialog med sektorlederne i organisasjonen
• Kultur har fått sitt eget politiske utvalg – Kulturutvalget 
• Disse har fått delegert myndighet fra kommunestyret i saker innenfor sitt ansvarsområde, noe som fører til:
• Økt politisk forståelse for sektoren når det gjelder fagfelt/omfang, kompleksitet, muligheter og utfordringer
• Økt politisk engasjement og tilstedeværelse
• Flere kultursaker som blir politisk behandlet
• Flere kultursaker som blir politisk drøftet
• Flere kultursaker som blir satt på den politiske agendaen gjennom orienteringer
• Styrket dialog og forståelse mellom politikk og kulturadministrasjon
• Politikerne får et tettere innblikk i den daglige drifta og involveres i større grad, noe som kan forhindre såkalte uønskede eller lovstridige prioriteringer
• Kultur som fagfelt blir mer etterprøvd og utfordret, det gjør noe med legitimiteten og ikke minst viktigheten
• Struktur i sektoren blir nødvendig, i tillegg til at tilfeldighetene blir færre. Langsiktige planer og vel overveide målsettinger er viktig – vi leker ikke kultur!

«Vi leker ikke kultur!»
 
Men nå er vi her altså, og det er nå jobben virkelig begynner. Det er nå vi skal legge stein for stein for å bygge et godt og trygt samliv. 

Foto:  Elise Maalø Reksen

Les flere blogginnlegg

Kategorier

Skribenter

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as