Kulturloven

– veggpynt og et dødt dokument, eller et aktivt politisk virkemiddel?

NOKU satte ned et utvalg våren 2018 som skal undersøke kulturlovens funksjon og virke. Vi valgte ut lovregulering av kulturfeltet som fokusområdet på grunn av de mange omstillingsprosesser som det lokale kulturlivet står ovenfor de kommende årene med kommune- og regionreform.

Et ønske om en allmenn kulturlov var en av NOKUs første kampsaker som vi begynte å kjempe for allerede på 80-tallet – og gjennomslaget fikk vi først i 2007. Kampen for denne loven er en viktig del av vår historie, men også en helt sentral del av vårt perspektiv og arbeid i dag. Fordi vi ser - at til tross for kulturloven så har budsjettene til kommunen sunket de siste 10 årene – og kulturadministrasjonen bygges fortsatt ned mange steder. Dette viser at vi ikke kan se noe effekt av loven i form av at kultur blir prioritert mer i kommunene som økte ressurser.

Hvorfor er det slik? Hva er det med lovens innhold eller forståelsen av den som gjør at den ikke virker? Hvordan kan vi få den til å fungere? Og hvilken effekt forventer vi at den skal ha?

For å få svarene på disse spørsmålene sende vi ut en spørreundersøkelse til våre medlemmer.

Spørsmålene vi stilte var følgende:
• Hvordan brukes kulturloven hos dere? Hvilken betydning har den for dere?
• Hva ser dere ev. som svakheter ved loven slik den er i dag, slik den brukes og slik den fungerer? Hva ser dere av behov og mangler ved dagens lovverk?
• Hvordan kan ev. kulturloven styrkes, bli mer relevant og nyttig?

Oppsummert er signalene fra respondentene at man ønsker seg en mer konkret lov, med sanksjonsmuligheter og politiske virkemidler, som aktivt viser til og setter kulturen i forbindelse med prioriterte områder som psykisk og fysisk helse, oppvekst, skole og eldre, både lokalt og nasjonalt. Dette er også noe majoriteten av respondentene i NOKUs undersøkelse ønsker og etterspør. Det er ikke færre krav man vil ha, men flere – og oppsummert kan man si at sterkere og tydeligere krav og retningslinjer vil hjelpe arbeidet med å utvikle og løfte frem gode og mangfoldige kulturtilbud i kommunene. NOKU leser fra svarene som har kommet inn, at det blant kulturadministrasjonene rundt om i landet er stort engasjement og vilje, men at man trenger et slagkraftig og håndfast verktøy som kan bidra til at kulturen blir prioritert på linje med de satsningsområdene i kommunene som per nå er lovfestet. Som flere sier det – i kampen med de lovfestede områdene, når dessverre ikke kulturen opp. Les hele oppsummeringen av undersøkelsen her.

Vi ønsker å legge til rette for debatt om lovregulering av kulturfeltet på bloggen – og kommer til å følge opp dette i den kommende tiden.

Foto: Lennart Fjell

Les flere blogginnlegg

Kategorier

Skribenter

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as