Ikke glem fritidsklubbene i kommunesammenslåingen!

Kommunereform i et fritidsperspektiv

Alle barn og unge har en rett til å delta på minst én fritidsaktivitet sammen med andre, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Ungdom og Fritid minner oss på hvor viktige fritidsklubbene er i lokalmiljøet og at de ikke må glemmes i sammenslåingsprosessen. Amund Røhr Heggelund er samfunnskontakt i Ungdom og Fritid og Ida Schmidt er informasjonskonsulent.

Ikke glem fritidsklubbene i kommunesammenslåingen!
av Amund Røhr Heggelund og Ida Schmidt, fra Ungdom og Fritid 

Fritidserklæringen sier at alle barn og unge skal kunne delta på minst én fritidsaktivitet sammen med andre, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Men barn og unge er avhengig av geografisk nærhet til tilbudene de skal benytte seg av. Så ungdom uten fritidstilbud i lokalmiljøet, er i realiteten ungdom uten et fritidstilbud. «Kommunereform» er en mye omtalt endringsprosess. Hva vil skje og hva vil den bringe? Står vi ovenfor en masseutryddelse av tilbudene vi i dag kjenner som solide bærebjelker i kommunestrukturen? Dette er spørsmål det er verdt å stille seg når kommunereformen nærmer seg med stormskritt. Dette innlegget vil fokusere på hvordan man kan sikre kvalitativt gode fritidstilbud for barn og unge innenfor rammene av den vedtatte strukturen, og hvorfor fritidsklubber og ungdomshus spiller en viktig rolle i dette som en del av den kulturelle grunnmuren.

Et relevant tilbud er et lokalt tilbud

Først og fremst vil det i større kommuner bli enda viktigere å snakke om nærmiljøet. Det er tross alt der folk lever sine liv. Ungdom er storforbrukere av lokale - og offentlige tjenester. Men, de er avhengig av geografisk nærhet til de tilbudene de bruker. Ungdom beveger seg ikke langt utenfor nærmiljøet eller kommunen. De har ikke sertifikat og er avhengig av kollektiv transport eller umiddelbar nærhet til tilbudene de ønsker å benytte seg av. Innen rammen for en ny kommunestruktur må man derfor sørge for at alle nærmiljøene har gode vilkår for kulturell fostring og oppvekst.

Vi har sagt at ALLE skal få delta

Fra statlig hold har man inngått fritidserklæringen. Dette er en erklæring som sier at alle har et ansvar for at alle barn og unge kan delta på minst én fritidsaktivitet sammen med andre, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Dette er forankret i barnekonvensjonens artikkel 31: Alle barn og unge har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv. Å legge ned tilbud som fritidsklubber vil derfor bryte med barnekonvensjonens prinsipper, og dermed også norsk lov.

Fritidsklubber og ungdomshus er viktige kulturarenaer for ungdom. Enger-utvalget definerte i 2014 fritidsklubbene som en del av den kulturelle grunnmuren sammen med folkebibliotekene og kulturskolene.  Her får man testet egenskaper, ferdigheter og muligheter i trygge omgivelser. Innholdet i de åpne møteplassene er like variert som antall fritidsklubber og ungdomshus. Til felles har de at de er bygget på ungdoms medvirkning. Det er ungdommene selv som bestemmer hvilke aktiviteter de ønsker å drive med på klubben. Dette fører til et stort mangfold av kulturelle aktiviteter og ikke minst at tilbudene holder seg relevante for ungdommene i sitt nærmiljø. Ungdomskulturen har en egenverdi og fritidsklubbene og ungdomshusene er kulturarenaer hvor ungdomsarbeidere tilrettelegger for at ungdommene kan utforske kulturelle uttrykk og aktiviteter som de selv velger. 

Når fritidserklæringen sier at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta, kan man argumentere for at dette også må gjelde ut fra geografi, for ungdom uten fritidstilbud i lokalmiljøet er i realiteten ungdom uten et fritidstilbud. 
 
Ikke tid for nedriving – tid for forankring og oppbygging
 
For å skape en robust tilbudsrekke for barn og unge, anbefaler vi kommunene å sørge for at arenaer som fritidsklubbene forankres i det kommunale planverket. Dette blir særlig viktig i en sammenslåingsprosess. Nå er tiden inne for å kaste alle ressursene i været for så å samle dem igjen. Derfor – tør å slåss for de tingene du tror på og som du vet at fungerer og har en verdi for lokalsamfunnet. 
 
Tillitt og relevans i tilbudene som gis, skapes ikke over natta. Det er en relasjon som skapes over tid og i dialog med de det gjelder. Dersom man bygger ned et tilbud må man kjenne konsekvensene av dette. Det vil ta lang tid å bygge opp det som var. Sørg derfor for å ha et godt nok kunnskapsgrunnlag før beslutningene fattes. Vi anbefaler at det må skapes gode medvirkningsprosesser. I disse prosessene er det først og fremst de voksne som må tilegne seg kunnskap om hvordan man samskaper og samarbeider med ungdom. 
 
Man skal heller ikke være redd for endring. Endring kan være både sunt og riktig. Det viktige er dog at endringen ikke skjer i et kontorlandskap alene, men i dialog med de som kjenner feltet best. For vårt felt er det ungdomsarbeideren. Uten deres erfaringer og kompetanse vil man miste verdifull kunnskap og historie. 
 
Oppskriften på en vellykket sammenslått kommune kan altså være ganske enkel:
1. Lytt til og snakk med ungdom om deres behov. 
2. Skap et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag før du fatter beslutninger. Det tar lang tid å bygge opp et tilbud når du først har revet det ned. 
3. Sørg for at det gis rom for fornying. Konsulter med de ansatte om hva som er det neste skrittet for deres virksomhet. 
 
Lykke til! 

 

Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige i kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser for ungdom Foreningen ble grunnlagt i 1978 og over 600 fritidsklubber, ungdomshus, skatehaller, musikkverksteder, mediehus og ungdoms kulturhus, fra Svalbard til Lindesnes, er medlem i foreningen.


Foto: Ida Schmidt

Les flere blogginnlegg

Kategorier

Skribenter

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as