Gå til innholdet

Statsbudsjettet oppsummert: Ytringsfrihet, mangfold og refleksjon i et stabilt statsbudsjett

Statsbudsjettet 2020 bærer preg av å være lagt frem av en flertallsregjering, og det er i stor grad verken lagt opp til dramatiske kutt, eller påfallende økninger. Et unntak er kuttet i studieforbundene, som vi ser med bekymring på. Budsjettet er stabilt, men heller ikke fremoverlent. 

I tråd med kulturmeldingen som kom i 2018, er kulturbudsjettet for 2020 preget av stikkordene mangfold, identitet, ytringsfrihet og kritisk refleksjon. Kulturdepartementet understreker at «kunst og kultur gir viktige bidrag til levende demokrati der alle er frie til å ytre seg, og der mangfold, skaperkraft og kreativitet er høyt verdsatt». Kunsten og kulturen gis dermed en vesentlig rolle til å bidra til et fritt og mangfoldig demokrati der alle kan ytre seg og skape sin egen identitet som del av og bidragsytere til et større fellesskap. Kunst og kultur skal nå ut til alle og bidra til kritisk refleksjon, og målet er at kulturlivet skal være fritt og uavhengig. Budsjettet bærer preg av å være lagt frem av en flertallsregjering, og det er i stor grad verken lagt opp til dramatiske kutt, eller påfallende økninger. Et unntak er kuttet i studieforbundene, som vi ser med bekymring på. Budsjettet er stabilt, men heller ikke fremoverlent.

For kommende budsjettperiode bevilges det 19,9 milliarder kroner over kulturbudsjettet. Økningen er ifølge Regjeringen på et godt 6,7% etter at posten som tildeles NRK på 5,7 milliarder kroner, som en erstatning for kringkastingslisensen, er trukket fra totalbudsjettet. NOKU mener økningen er gledelig, med tanke på kuttene i budsjettet man har sett i tidligere år.

Kulturpolitikken, mediepolitikken, frivillighet og idrett, og likestilling og ikke-diskriminering trekkes frem som fire paraplyoverskrifter i innledningen til budsjettet, og sammen skal disse danne grunnlaget for regjeringens samlede kulturpolitikk.

Norsk kulturforum er tildelt 1,25 millioner over statsbudsjettet for 2020. Det er svært gledelig at Regjeringen og departementet ser verdien av en samlende organisasjon som bygger kunnskap og nettverk frem mot regionreformen. I budsjettet understrekes det at: «Alle tre forvaltningsnivåer, og ikke minst frivillig sektor, har viktige oppgaver», og at et samvirke mellom aktørene fører til sterkt og levende kulturliv. For å bygge kulturen og kunsten til å bli vesentlige faktorer i et levende demokrati i tiden fremover trengs dermed både gode bevilgninger og tydelige retningslinjer. Frivilligheten og opplæringen den står for, er svært viktig i dette arbeidet. Derfor er det som tidligere nevnt svært bekymringsverdig at budsjettet kutter drastisk i studiemidlene. Det er også en kontrast til regjeringens utsagn om at: «Kulturpolitikken kan og skal danne grunnlaget for et levende demokrati.»

Kulturdepartementet har påbegynt prosessen med arbeidet mot en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom de elleve kommende regionene som etableres gjennom regionreformen. I dialog med fylkeskommunene planlegges det for framtidig samarbeid og strukturert samhandling mellom forvaltningsnivåene for å sikre måloppnåelse for den nasjonale kulturpolitikken. Det endelige resultatet av denne prosessen blir først innarbeidet i Prop. 1 S (2020 – 2021).

KS spør seg i sin oppdatering om budsjettet faktisk ivaretar hele landet, og om regionene kommer til å få faktiske overføringer som kompenserer for overføring av nye oppgaver. Et eksempel er oppgaver som har ligget hos Riksantikvaren, men som nå skal overføres til regionalt nivå. Her vil ikke tildelingene dekke de faktiske oppgaveoverføringene, om man regner i antall årsverk. KS påpeker videre at budsjettet er Østlandsfokusert når det for eksempel kommer til mangfold og likestillingsmidler. Les hele oppsummering til KS her: https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/kultur/statsbudsjettets-konsekvenser-for-kulturfeltet-i-kommunesektoren/

Under følger først en oversikt over de tolv hovedprioriteringene i budsjettet for 2020, så følger en oppsummering på de områdene som har størst betydning for den kommunale og fylkeskommunale kultursektoren.

Kulturdepartementet legger opp til tolv hovedprioriteringer i budsjettet for 2020:

Frivillighet og idrett

Bredde og mangfold er kjerneord. Regjeringen skriver at: «Barn og unge skal ha mulighet til å skape sin egen frivillighet og til å organisere sin egen ungdomskultur. Regjeringen vil legge til rette for at flere barn skal få mulighet til å delta i kulturaktiviteter, idrett og fritidstilbud.»

Regjeringen trapper opp ordningen med MVA-kompensasjon med en økning. 92 mill. til totalt 1,7 mrd., med mål om å nå 1,8 mrd. kroner i 2021. Økningen ble varslet i frivillighetsmeldingen.

Regjeringen ønsker å styrke arbeidet til det frivillige kulturlivet – 5 mill. settes av til ny tilskuddsordning for inkludering i kulturliv, som Kulturtanken skal forvalte.

Samtidig kuttes det drastisk i midlene til studieforbundene, en reduksjon på 10 millioner i opplæringtilskudd skal «gi rom for andre prioriteringer». Frivilligheten og opplæringen den står for på både kultur- og idrettsfeltet er svært viktig for byggingen av gode lokalsamfunn, og NOKU ser med bekymring på reduksjonen i tilskudd til opplæringsarbeid.

Kunst og kultur

Målet er et mangfold av aktører som gir varierte opplevelser til flest mulig.

Det frie feltet skal styrkes, med vekt på publikumsrettede tiltak.

Kunstnere og kulturarbeidere skal ha gode og forutsigbare ordninger – flere skal kunne skape sin egen arbeidsplass. Kulturell innovasjon og overgang til nye plattformer og formater er vesentlige faktorer.

Større andel av befolkningen skal ta del i og oppleve kultur. 18 mill. tildeles totalt til ulike tiltak og prosjekter som skal stimulere til mangfold, integrering og bekjempelse av fattigdom

24,5 mill. tildeles til institusjoner som har søkt om midler til å gjennomføre tiltak på området over.

Stipend- og vederlagsordninger for kunstnere skal videreføres og styrkes.

Regjeringen ønsker å legge til rette for profilering og økt eksport av norsk kunst og kultur

Språk

Regjeringen understreker at språk er felles kulturarv, samt infrastruktur og må vernes og ivaretas. Midler tildeles språkorganisasjonene.

Digitalisering av kulturarv

Det påpekes at digitalisering skaper utfordringer og muligheter i å bevare og formidle kulturarv. Det bevilges midler til nye løsninger for langtidsbevaring av digitale arkiver og digital tilgjengeliggjøring.

Museer og visuell kunst

Mangfoldet av kulturarv vektlegges i budsjettet, og det understrekes at formidling og bevaring av kulturarv i museene er viktig. Det gis en økning i samlede tilskudd til museer og visuell kunst på 340 mill. kroner. Hovedvekten av disse midlene tilfaller nybygget Nasjonalmuseet.

Nasjonale kulturbygg

Regjeringen ønsker med budsjettet å legge til rette for gode arenaer som stimulerer til produksjon og formidling av kultur med høy kvalitet. Ti nye prosjekter får tilskudd over ordningen, kvalitet og geografisk spredning er stikkord.

Dataspill og regional filmsatsning

Strategien «Spillerom» følges opp med en satsning på dataspill i statsbudsjettet for 2020. Det skal i tillegg bevilges midler til regionale filmvirksomheter (110 mill.), en økning på nær 18 mill. fra 2019. 3 mill. er forbeholdt dataspill.

Mediestøtte

Politikken skal legge til rette for ytrings-, presse- og informasjonsfrihet, god nyhetsproduksjon over hele landet, og en bred offentlig samtale i det digitale mediesamfunnet.

NRK

NRK får en samlet bevilgning på 6,4 mrd., som erstatning for den avviklede kringkastingsavgiften.

Likestilling og ikke-diskriminering

Målsettingen er at alle skal ha like muligheter og frihet til å treffe egne valg. Likeverd og like muligheter for alle er sentralt for regjeringen og grunnlaget for tildelingene.

Fritidskort

Måler et å styrke barns mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. 60 mill. bevilges til forsøk med fritidskortordning.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Midler til forsknings- og utviklingsarbeid er satt av i budsjettet, både gjennom direkte bevilgninger og til særskilte programmer.

Områder med særskilt innvirkning for den kommunale og fylkeskommunale kultursektoren:

Kulturbygg:

Regjeringen legger opp til en økning fra ca. 249 mill. i 2019 til omtrent 290 mill. i 2020. Her ser vi derfor en økning i de statlige investeringstilskuddene for bygninger og lokaler som har en nasjonal oppgave, en landsomfattende funksjon eller en viktig landsdelsfunksjon. Det foreslår iverksatt flere tiltak med god geografisk fordeling. 

I proposisjonen står følgende: «Det ble vurdert i alt 24 prosjektsøknader til Nasjonale kulturbygg. Prosjektene fordeler seg over hele landet og knytter i hovedsak an til museer og scenekunstinstitusjoner. Det er 17 av søknadene som er fornyet fra tidligere år, mens syv er nye. Prosjektene omfatter både nybygg og oppgraderinger/ombygging av eksisterende bygningsmasse. Samlet er det søkt om nær 1 mrd. kroner.»Departementet foreslår å gi tilslutning til 10 prosjekter, i motsetning til 18 prosjekter for budsjettåret 2020.

En gledelig satsning er nytt operabygg i Kristiansund, som i tillegg vil inneholde kulturskole og bibliotek. Gode kulturbygg og egnede lokaler er vesentlig for den lokale kulturen, og dette er et viktig tilskudd til regionen.

De foreslåtte nye prosjektene er:

Østfoldmuseene – ombygging av St. Olavs Vold arbeiderbolig, Sarpsborg. Foreslått tilsagn. 11,8 mill.
Museene i Akershus – Viken bygningsvernsenter ved Follo museum, Drøbak Foreslått tilsagn: 16 mill.

Norsk Industriarbeidermuseum – sikrings- og formidlingsbygg over tungtvannskjelleren på Vemork Foreslått tilsagn: 11 mill. fra KUD (og 11 mill. fra KLD)

Dalane Folkemuseum – formidling i Jøssingfjord Vitenmuseum og Helleren-husene Foreslått tilsagn: 10 mill.

Museum Stavanger, fornying av basisutstillinger ved gamle Stavanger Museum Foreslått tilsagn: 11,2 mill.

Bymuseet i Bergen – Bryggens Museum, rehabilitering og oppgradering Foreslått tilsagn: 16 mill.

Museum Vest – Bergens Sjøfartsmuseum, modernisering av museumsbygg Foreslått tilsagn: 6 mill. av

Sunnhordland museum – Nye Sunnhordlandstunet, fornying av administrasjonssenteret Foreslått tilsagn: 15,2 mill.

Musea i Sogn og Fjordane – fellesmagasin i Angedalen, Førde Foreslått tilsagn: 40 mill.

Kristiansund kommune – nye lokaler for Operaen i Kristiansund og Nordmøre museum Foreslått tilsagn: 150 mill.

Kunstfeltet

Kulturfondet får en økning på 25,9 millioner fra 2019. 

Bevilgningene til kunstnerformål skal bygge opp under de tidligere nevnte nasjonale målene: «alle skal få tilgang til et fritt og uavhengig kulturliv av ypperste kvalitet, som fremmer mangfold, inkludering, dannelse og demokratisk deltakelse.» Internasjonal slagkraft og nyskapende kunst skal fremmes som følge av bevilgningene, som videre skal gjøre det enklere å etablere seg og utvikle et profesjonelt kunstnerisk virke. Det legges opp til en liten økning i stipendordningene, totalt sett fra 553 mill. til 593 mill., men dette kan ikke anses som en reell økning når man beregner for lønns- og prisvekst.

Regjeringen foreslår i all hovedsak å videreføre de statlige overføringene til kunst- og kulturlivet, som bl.a. inkluderer 2,9 milliarder kroner i driftstilskudd til de ulike kulturinstitusjonene på musikk- og scenekunstfeltet.

Kulturdepartementet varsler også i budsjettet for 2020 at Kunstnermeldingen som Stortinget har bedt om, vil bli lagt frem i løpet av høsten 2019. Meldingen skal gå igjennom statens kunstpolitiske tiltak, og utforme nye tiltak.

Les reaksjonen fra Kulturrådet: https://www.kulturradet.no/om-kulturradet/vis-artikkel/-/kommentar-statsbudsjettet-2020

Museumsfeltet

Som nevnt under tilskuddene til kulturbygg, er det bevilget midler til flere museer rundt omkring i landet. Bevilgningene til museumsfeltet er i 2020 på rundt 2,2 milliarder i totale tildelinger, en økning på rundt 340 millioner fra 2018. Størstedelen av økningen ligger til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, som får en økning på rundt 280 mill. Jevnt over får de fleste museene mindre økninger eller får videreført sine driftsbudsjetter, men det er også noen som får redusert tilskudd: Østfoldmuseene, Norsk Bergverksmuseum, Nordmøre museum.

Les reaksjonen fra Museumsforbundet: https://museumsforbundet.no/wp-content/uploads/2019/10/sammendrag-fra-museumssektoren-2020-budsjett.pdf

Språk og litteratur

Språk en av hovedsatsningene i 2020, og bevilgningene skal bygge opp under «regjeringens mål om et levende demokrati der alle er frie til å ytre seg, der mangfold, skaperkraft og kreativitet er høyt verdsatt.» Økningene er på drøye 110 mill. Tilskudd til faste tiltak under Nasjonalbiblioteket senkes fra 52 mill. til 49 mill., mens det er en økning fra knappe 27 mill. til drøye 32 mill. til språkorganisasjoner.

Budsjettet viser til den nasjonale bibliotekstrategien som kom i 2019.
Folkebibliotekene skal være «aktuelle og uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt.» Posten spesielle driftsutgifter kan benyttes til utvikling og drift av infrastruktur og fellestjenester for folkebibliotekene. Norsk Bibliotekforenings reaksjon på statsbudsjettet kan leses her. https://norskbibliotekforening.no/2019/10/mest-gammelt-nytt-i-statsbudsjettet/

Kulturskolen

Det er ingen økninger i støtten til kulturskoleutvikling i 2020, beløpet er det samme kulturskolerådet fikk tildelt i 2019, noe som i prinsipp betyr en nedgang, og ei heller en kompensasjon for prisstigning. 

Les reaksjonen til Norsk Kulturskoleråd her https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2019/oktober/ingen-okning-i-stotten-til-kulturskoleutvikling-i-2020-heller

Frivilligheten

Budsjettrammen for frivilligheten er foreslått til 1 969 mill. i 2020. Målene er at «frivilligheten skal være fri fra politisk styring». Målene er nærmere beskrevet i Frivillighetsmeldingen.

Tilskudd til studieforbund kuttes med 10 millioner kroner, og dette er et drastisk og negativt tiltak for frivilligheten og organisasjoner over hele landet. Beløpet skal i sin helhet tas fra opplæringstilskuddet.

Momskompensasjonen økes for 2020 til 1,7 mrd. kroner. Dette er ikke nok til å fjerne momsen på dugnad, og betyr i prinsipp at regjeringen fortsatt avgiftsbelegger frivillig aktivitet. Ifølge Frivillighet Norge kommer organisasjoner dårligere ut om de har mer frivillig aktivitet. Dette er en paradoks med tanke på de overordnede prinsippene for kulturbudsjettet, som ønsker mer deltakelse på veien mot et inkluderende samfunn preget av ytrings- og organisasjonsfrihet.

Tilskuddene til Tverga ressurssenter skal i 2020 finansieres i helhet gjennom spillemidlene. Kulturdepartementet forutsetter at støtten skal videreføres på samme nivå som i 2019.

Kulturalliansen kom inn på statsbudsjettet i 2019, og støtten er videreført med en økning på 250 000 i 2020.

Støtten til LNU, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, videreføres fra 2019 med en sum på rundt 4,5 millioner i 2019, formålet er å «stimulere til mer kulturaktivitet i landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner.»

Merverdiavgiftskompensasjonsstøtten foreslås til 1 700 mill., en økning fra 1 607 mill. i 2019.  

Fra Norsk musikkråd: http://www.musikk.no/nmr/nyheter/okte-rammer-i-kulturbudsjettet-men-uheldige-kutt-i-studieforbund

Fra Frivillighet Norge: https://www.frivillighetnorge.no/no/frivillighetspolitikk/statsbudsjettet/Fortsatt+moms+p%C3%A5+dugnad.b7C_wBzW03.ips

Fritidskortet

Fritidsskortet bevilges 60 mill. i 2020 etter modell fra Island, men kortet gjelder kun organiserte aktivitet med deltakeravgift. Les Ungdom og Fritids reaksjon på fritidskortet her: https://www.ungdomogfritid.no/aktuelt/ekskluderende-fritidskort/

Balansekunst

Balansekunst er et samarbeidsprosjekt mellom 65 kunst- og kulturorganisasjoner som sammen og på eget initiativ arbeider for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Tilskuddet til Balansekunst økes fra 1,5 millioner kroner i 2019 til 2,3 millioner for 2020.

Musikkutstyrordningen og Aktivitetsmidler for kor

Begge ordningene foreslås i 2020 i sin helhet finansiert over spillemidlene. Regjeringen legger til grunn at bevilgningene skal være på samme nivå som i 2019, men i budsjettet ser man en liten nedgang i tildelte midler fra 52 mill. til drøye 51 mill.

Les reaksjonen fra Musikkutstyrsordningen her: http://www.musikkutstyrsordningen.no/2019/10/07/muo-oppsummerer-kulturbudsjettet-2020/

Kulturvern

Kulturvernformål under avsetningen til Norsk kulturfond tildeles 36 millioner i 2020, en marginal økning fra 2019.

Riksantikvarens KIK-prosjekt, «Kulturminnearbeid i kommunane», blir videreført i 2020 med 8,6 mill.
Det blir gitt tilskudd til kommuner som ønsker å sette i gang, nylig har satt i gang, eller ønsker å rullere en eksisterende kulturminneplan. Det blir også gitt tilskudd til kompetansemodeller som styrker det lokale og regionale arbeidet. Dette gjelder samarbeid mellom fylkeskommuner, kommuner, museum, Sametinget og frivillige.

Norsk kulturminnefond er et forvaltningsorgan med særskilt fullmakter, og gis en samlet økning på 10 mill., inkludert en prisjustering på 3,7 mill. Midlene skal benytte til kulturminnetiltak og til drift av administrasjonen og styret. Fondet har i hovedsak ansvar for verneverdige kulturminner og -miljø.

Samtidig opplever Fortidsminneforeningen et kutt på omtrent 360 000, og Kulturvernforbundet får et kutt på rundt 150 000, et kutt som er i strid med Regjeringens egen vedtatt politikk. Med 230 000 medlemmer er Kulturvernforbundet en likeverdig aktør på kulturvernfeltet som arkivene, museene og bibliotekene, og begge organisasjoner er de demokratiske instistusjonene som fremmer deltakelse og tar vare på og formidler kulturarven for offentligheten. Les hele oppsummeringen til Kulturvernforbundet her: https://kulturvern.no/statsbudsjettet-2020-en-frontkollisjon-for-regjeringen/

Kultur og reiseliv

I 2019 la Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet frem strategien for kultur og reiseliv: Noreg som attraktiv kulturdestinasjon. I 2018 og 2019 fordelte Regjeringen i alt 16,4 mill. kroner fra posten til særskilte tiltak i forbindelse med iverksettelse og oppfølging av denne strategien, fordelt på Innovasjon Norge, Norsk kulturråd, Arctic Race of Norway og Kultur og reiseliv. Nedgangen her er på 8,4 millioner kroner.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183, Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum 
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as