Hege Knarvik Sande, generalsekretær i NOKU og Helge Reinsnes Moen nestleder i NOKU og Kultursjef i Alta

Kulturpolitikk for fremtiden!

Norsk kulturforums innspill til Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida! 

NOKU mener Kulturmeldingen er velformulert og kraftfull i sin argumentasjon om at kunst og kultur er en nødvendighet i et fritt og levende demokrati. Vi er glade for at Kulturmeldingen lener seg på begreper som ble lansert i Kulturutredningen som at kunst og kultur er ytringer i samfunnet, samtidig så savner vi begrepet den kulturelle grunnmuren.

Den kulturelle grunnmuren beskrev den rollen og betydningen det lokale kulturlivet skulle ha i den nasjonale kulturpolitikken og det synliggjorde også hvordan det lokale kulturlivet i liten grad fikk ta del i den statlige veksten på kulturbudsjettene. Og derfor ønsket man et større samsvar mellom forvaltningsnivåene i den nasjonale kulturpolitikken.


NOKU ønsker derfor velkommen en nasjonal kulturpolitikk som er summen av en kommunal, fylkeskommunal og statlig kulturpolitikk slik Kulturmeldingen legger opp til. I vårt perspektiv så er ikke regionreformen først og fremst en demokratireform – vi ser reformen som er en mulig kvalitetsreform og et løft av den kommunale kultursektoren.  I vårt innspill har vi bedt om en kulturpolitisk infrastruktur som sikrer samhandling mellom forvatningsnivåene. Vi tror at skissen som blir presentert i Kulturmeldingen med felles nasjonale målsettinger, KS som en aktiv aktør på kulturfeltet, planbestemmelser for kommunesektoren og en styrket kulturlov- er på god vei til å skape en slik infrastruktur. Jobben fremover vil være å undersøke hvilke konsekvenser forslagene i Kulturmeldingen vil få for den lokale kultursektoren - og vi stiller oss til rådighet i det videre arbeidet.

Skal vi gjøre regionreformen til en kvalitetsreform så er det viktig at det tilføres midler til gjennomføring av nye oppgaver, for å ruste fylkeskommunene med like forutsetninger på kompetanse og administrative ressurser. Det vil også̊ være viktig med sterke kompetansemiljøer – og NOKU er en slik kompetansebygger.

NOKU ønsker en revidert kulturlov velkommen. Som meldingen peker på er det lokale kulturlivet i stor grad samhandling og samskaping mellom offentlig forvaltning, private og frivillighet. Kulturmeldingen peker på en fremtid vi allerede står i: vi er ofte prosjektfinansiert og samfinansiert med eksterne. Det er en krevende øvelse ikke alle kommuner er i stand til. Det må sørges for administrativ kulturfaglig kompetanse i alle kommuner. De som har denne strategisk plassert i kommunal forvaltning - kan klare å skape mer kultur for like mye eller mindre - som meldingen sier vi i fremtiden må. En tydeligere kulturlov er nøkkelen for å forankre dette i alle kommuner. Loven må bli kjent og den må brukes!

Regjeringen har i Kulturmeldingen skyhøye ambisjoner for fremtidens kulturpolitikk, samtidig som de rigger fremtidens kulturpolitikk innenfor dagens økonomisk rammer. Dette underminerer argumentasjonens kraft dersom kulturfeltet ikke skal være et økonomisk satsningsområde fremover.  NOKU mener at ambisjonene i Kulturmeldingen må̊ virkeliggjøres gjennom en styrket økonomi - det holder ikke med kraftfull argumentasjon.

Les hele vår innspill til høringen her:

/share/mime/48/pdf.png Høringsnotat Kulturmeldingen fra NOKU
(horingsnotat-kulturmeldingen-fra-norsk-kulturforum.pdf, 249kB)


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as