Hege Knarvik Sande, Generalsekretær og Tor Helge Reinsnes Moen, nestleder i NOKU og kultursjef i Alta

Frivillighetsmeldingen

Norsk kulturforum sitt innspill til St. 10 (2018-2019) Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, mangfaldig.Den statlege frivilligheitspolitikken.

Det lokale kulturlivet er et samspill mellom offentlige, private og frivillige kunst- og kulturaktører. NOKU mener at det er viktig med en nasjonal frivillighetspolitikk som tilrettelegger og stimulerer til at frivilligheten har gode rammevilkår til å eksistere og virke i lokalsamfunnet. Frivillighetsmeldingen synliggjør den viktige rollen sivilsamfunnet og frivilligheten har i demokratiet vårt, og at vi har et samfunn som tilrettelegger for at alle mennesker får bruke sine ressurser og evner til å skape et selvstendig og mangfoldig frivillig kulturliv.

Det offentliges evne til å tilrettelegge og være pådriver for frivilligheten er helt avgjørende - og vi trenger en nasjonal politikk som stimulerer til at kommunesektoren utformer egne strategier for frivilligheten. Både Frivillighetsmeldingen og de nasjonale kulturpolitiske målene i Kulturmeldingen bidrar til dette – og vi håper på en sterkere forankring gjennom en styrket kulturlov.

En av de viktigste rollene til kommunene er å tilrettelegge for god infrastruktur gjennom tilskuddsordninger, kompetanse og egnede lokaler for kultur. Det er derfor bra at Frivillighetsmeldingen legger stort fokus på å stimulere til at flere offentlige bygg blir tilgjengeliggjort for frivilligheten – både statlige og kommunale. Kulturarenaer må få samme vilkår for finansiering som idrettsarenaer. Vi er derfor svært positive til at Regjeringen skal vurdere innretning og fordeling av spillemidlene til kulturbygg og frivillig eide bygg innenfor rammen av tippenøkkelen.

Spesielt i små og mellomstore kommuner er det frivillige kulturlivet nærmest en forutsetning for at det i det hele tatt finnes et kulturtilbud. Vi må se sammenhengen hvor det profesjonelle, offentlige og frivillige er gjensidig  avhengige av hverandre. Vi snakker for tiden mye om samskaping og merverdien det skaper. Lokalt vet vi at samskaping fungerer der det offentlige er en positiv pådriver. Uten et minimum av kommunal administrativ kompetanse på kultur og frivillighet - skjer det mindre. Lokalt er det å hjelpe frivilligheten som regel lagt til kulturadministrasjonen - så uten den - ingen hjelp!

Les hele vår høringsinnspill her:

/share/mime/48/pdf.png Høringsnotat til Frivillighetsmeldingen
(horingsnotat-frivillighetsmeldingen-fra-norsk-kulturforum.pdf, 235kB)


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as