Folkehelsemeldinga er svak på kultur

- Kunst- og kulturlivet er ikke nevnt i folkehelsemeldingen som en vesentlig faktor i folkehelsearbeidet. Les hva generalsekretær Hege Knarvik Sande sa under høringen om Folkehelsemeldinga: Gode liv i eit trygt samfunn i Helse- og omsorgskomiteen. 

Kunst og kultur har en egenverdi, og vi i Norsk kulturforum arbeider for at våre medlemmer, som er kommuner og fylkeskommuner, skaper gode kulturelle lokalsamfunn der kunst og kultur eksisterer i kraft av sin egenverdi. Men vi er også opptatt av å synliggjøre kunsten og kulturens sektoroverskridende egenskaper sett opp mot andre samfunnsområder som for eksempel helse.

Kunsten og kulturens positive virkninger for menneskers helse og trivsel er solid dokumentert gjennom forskning. Likevel er ikke kunst- og kulturlivet nevnt i folkehelsemeldingen som en vesentlig faktor i folkehelsearbeidet, foruten om når det kommer til barn og unges oppvekstkår. Vi er selvsagt veldig glade for at kultur- og fritidstilbud for barn og unge blir trukket frem som vesentlige faktorer i et godt nærmiljø. Men vi savner et avsnitt i meldingen som synliggjør hvilken rolle kunsten og kulturen har i lokalsamfunnet for å skape felleskap og meningsfulle liv for alle i befolkningen. Og særlig knyttet til de områdene i meldingen som handler om forebygging av ensomhet, livsmestring og livskvalitet. Kunst- og kulturlivet er en arena hvor man gjennom deltakelse kan utvikle identitet, kreativitet og oppleve tilhørighet og felleskap. Alle komponenter som er vesentlig for å trives i et samfunn og redskaper for å mestre livet – og dette må synes i folkehelsemeldingen for at det skal få virkning i det tverrfaglige folkehelsearbeidet.

Det er utfordrende å arbeide tverrfaglig mellom sektorer i kommunene, det kreves derfor gode retningslinjer i arbeidet som viser tydelig ansvarsområder og synliggjør potensialet til hver sektor. Det klarer folkehelsemeldingen å synliggjøre på et nasjonalt nivå – men de lykkes ikke like godt å synliggjøre det på et kommunalt nivå- der folkehelsearbeidet utføres.  

For å utnytte det potensialet kultursektoren har for å skape livskvalitet i lokalsamfunnet - så må kultursektoren synligjøres i større grad i Stortingsmeldingen. Det må være lett for de som koordinerer folkehelsearbeidet i kommunen å se verdien av kultursektoren i folkehelsearbeidet.

Her kan dere lese Folkehelsemeldinga Gode liv i eit trygt samfunn

Les hele høringsinnspillet til Norsk kulturforum her:

/share/mime/48/pdf.png Høringsinnspill fra NOKU
(folkehelsemeldingen-norsk-kulturforum.pdf, 257kB)


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as