Fylkeskommunens oppgaver og ansvar i lys av utvalgets forslag

Ekspertutvalget har talt!

Det blir store endringer i ansvarfordelingen mellom stat og region - dersom ekspertutvalgets rapport blir fremtidens kulturpolitikk! NOKU oppsummerer hva utvalget skriver om kultursektoren i rapporten.

Ekspertutvalget har lansert sine anbefalinger om nye oppgaver til fylkeskommunen og de kommende regionene - og de anbefaler store endringer i det norske kulturlivet og endringer i oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene på statlig og regionalt nivå.

I sine vurderinger har ekspertutvalg lagt til grunn et lokalt perspektiv -  de mener at oppgavene på kulturfeltet bør legges til det organet som er nærmest innbyggeren.  Den mener at fordelen med regional forankring på kulturfeltet er at det gir rom for å ”- tilpasse overordnede kulturpolitiske prioriteringer til lokale og regionale behov og forutsetninger.” Det mener en større lokal og regional handlingsfrihet vil styrke det lokale kunst og kulturlivet.

Utvalget skriver at de vil anbefale fylkeskommunen om å se kultursektoren i et sektorovergripende perspektiv. De mener det er viktig å se kultur i sammenheng med øvrige oppgaver og virkemidler for regional utvikling. Utvalget tror også at nettopp med den nye oppgavefordelingen vil man kunne gi grunnlag for fylkeskommunen å se det regionale kulturlivet i en større helhet,  som vil legge til rette for samarbeid mellom kommunene og fylkeskommune om prioriteringer og samspill mellom aktører. De fremhever også at med økt ansvar og forsterket kulturfaglig kompetanse vil fylkeskommunen i mye større grad kunne være en langt sterkere faglig støttespiller for kommunen.

Utvalget mener at ressursene i kulturfeltet er skjevfordelt rundt om i Norge – og de mener at ressursene må fordeles jevnere utover i landet – for å sikre et likeverdig tilbud for alle i Norge og for å bygge opp miljøer. Dette tror de vil endre seg ved at fylkene tar over flere oppgaver.

Følgende oppgaver foreslår ekspertutvalget overført til regionene:

Musikk og scenekunstinstitusjoner:
Utvalget mener at finansieringsansvaret for samtlige musikk- og scenekunstinstitusjoner innenfor post 60 Landsdels- musikerne i Nord-Norge, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner og 73 Region- og distrikts- opera bør overføres til fylkeskommunene. Samt de tilskuddene som i dag finansieres over post 78 under samme kapittel – for utenom de institusjonene som har et nasjonalt oppdrag.  De nasjonale institusjonene som er helfinansiert av staten skal fortsatt finansieres over statsbudsjettet – for utenom Den Nationale Scene og Musikkselskapet Harmonien som overføres fylkeskommunen.


Museene:
De foreslår også at museum som i dag finansieres over kapittel 328, post 70 Det nasjonale museumsnettverket, overføres til fylkeskommunene. Samt de tilskuddene som i dag finansieres over post 78 under samme kapittel – for utenom de institusjonene som har et nasjonalt oppdrag.  


Nasjonale kulturbygg:
Utvalget foreslår at investeringsmidlene til de berørte institusjonene som i dag ligger under KUDs budsjett kapittel 322, post 70 Nasjonale kulturbygg overføres fylkeskommunen.


Norsk kulturråd:
Utvalget foreslår at Kulturrådets midler som i dag er finansiert over kapittel 320, post 55 Norsk Kulturfond overføres til fylkeskommunene – som er prosjektmidler og driftsstøtte til institusjoner og arrangementer som har karakter av å være lokale eller regionale – og de legger et grunnleggende prinsipp til grunn for at institusjoner, arrangementer eller prosjekter som primært har et lokalt eller regionalt nedslagsfelt bør overføres til fylkeskommunen. De skriver at : ”Kulturrådet bør fortsatt ivareta institusjoner og arrangementer med et klart nasjonalt oppdrag, områder som er spesialiserte, områder med et lavt etterspørselsgrunnlag og områder kjennetegnet av lite konkurranse. Utvalget foreslår at midler til drift av Kulturrådet overføres til fylkeskommunene i samsvar med at omfanget av Kulturrådets virksomhet går ned.”

Tippemidlene:
Utvalget foreslår at ansvaret for ordningene Den kulturelle skolesekken, Musikkutstyrsordningen, Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter, Aktivitetsmidler kor, Krafttak for sang og Ordningen for historiske spill overføres til fylkeskommunene. Utvalget foreslår også å gi fylkeskommunene et totalansvar for tilskuddsordningen til Kulturbygg.


Utvalget foreslår å overføre ansvaret for prosjektmidler på biblioteks-, arkiv- og museumsfeltet fra Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og Kulturrådet til fylkeskommunene. En overføring vil understøtte det ansvaret fylkeskommunen allerede har som biblioteksansvarlig. Utvalget viser til at fylkeskommunen bør være hovedansvarlig for museum og deler av Kulturrådets nåværende virksomhet. Når det gjelder disse ordningene, foreslår utvalget at fylkeskommunene samarbeider med Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og Kulturrådet om en treårig utviklingsplan og en prioriteringsstrategi for midlene.

Kulturminnefeltet:
Utvalget støtter Klima- og miljødepartementets initiativ til i stor grad å rendyrke Riksantikvaren som direktorat, med mer helhetlig ansvar for førstelinjeoppgavene på feltet - og å styrke de fylkeskommunale kulturminnemiljøene. Dette innebærer blant annet”- at fylkeskommunen i størst mulig grad selv bør få ansvar for å forvalte og prioritere midler ved at midlene i de relevante bevaringsprogrammene overføres til fylkeskommune".

Hvordan skal de nye fylkene/regionen finansieres?
Utvalget mener at de nye regionene må finansieres av skatteinntekter og rammetilskudd – som i hovedsak bør bestå av frie inntekter som legger til grunn at regionene er folkestyrte demokratiske organ – hvor regionene selv skal kunne tilpasse lokale og regionale behov. Men de uttrykker også at det vil være behov for øremerkede ordninger og tilskuddsmidler. De sier ingenting om hvilke områder de mener bør være underlagt dette virkemiddelapparatet, men også her uttrykker de at det må være så stor grad av frihet – slik at virkemiddelapparatet tilrettelegger for å kunne gjøre prioriteringer etter lokale og regionale behov.  

Les hele rapporten her!

NOKU arrangerer konferanse 30. til 31. mai i Haugesund hvor lederen for ekspertutvalget, Terje Per Hagen skal snakke om anbefalingene som utvalget kommer med - og han skal stille i debatten: Stat eller region? – hvem kan best ta ansvar for det lokale kunst- og kulturlivet?

Se programmet her!


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as