Internasjonal kulturkraft

Er du nysgjerrig på hvilke muligheter som ligger i internasjonalt kultursamarbeid er dette kanskje en konferanse for deg. Gjennom to innholdsrike dager i Bergen, 31. januar – 1. februar 2017, ønsker vi å bidra til mer kunnskap, bredere nettverk og kompetansedeling for kommuner som vil vite mer om, eller delta i internasjonalt kultursamarbeid. Vårt mål er at flere kommuner skal kunne benytte seg av nettverk, programmer og støtteordninger for internasjonalt kultursamarbeid. Hvilke aktører eksisterer? Hva kan de hjelpe med? Hvilke støtteprogrammer finnes? Hvorfor er det viktig for Norge å være internasjonalt aktiv? Hva får den enkelte kommune og deltaker ut av internasjonale prosjekter og samarbeid? Programmet begynner å ta form . Vi ønsker å trekke opp de store linjene, synliggjøre mulighetene og vise de gode eksemplene. Programområder som Interreg, Erasmus+/Aktiv Ungdom, NordPLUS, Kulturkontakt Nord, Nordisk kulturfond, EØS-midler, Kreativt Europa med flere skal presenteres; de fleste med prosjekteksempler fra ulike kommuner landet rundt. Det legges opp til korte presentasjoner og mulighet for samtaler i etterkant. Vi synliggjør og presenterer de gode hjelperne vi har på veien mot internasjonalt samarbeid, og diskuterer tema for videre arbeid og nettverksbygging. Konferansen er resultat av kontakt og samarbeid mellom fylkeskommunene fra Rogaland til Nord-Trøndelag, NOKU Nord-Trøndelag, NOKU Hordaland og Norsk kulturforum. Norsk kulturråd er også en viktig samarbeidspartner i arbeidet, men foredragsholdere og eksempler kommer fra hele landet. Vi håper mange finner veien til Bergen. Meld deg på her. Dersom du trenger hotellrom, så kan det være lurt å melde seg på nå. Flye  

Bevisstgjøring av kultur som interessepolitisk område i KS

KS og Norsk kulturskoleråd har gått sammen om et felles kulturprosjekt som skal bidra til å sette kulturskolene, og kulturfeltet generelt, inn i en helhetlig kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon.   Ann Evy Duun startet 1. september som rådgiver/prosjektleder for felles kultursatsing i KS og Norsk kulturskoleråd. Stillingen er en toårig prosjektstilling, med mulighet for forlengelse. Avdeling for Utdanning i KS har arbeidsgiveransvaret, men i en del av stillingen skal Duun arbeide som rådgiver for Norsk kulturskoleråd med ansvar for Nord-Trøndelag. Det er opprettet ei styringsgruppe med representanter fra KS og Norsk kulturskoleråd. Norsk Kulturforum er samarbeidspartner i prosjektet, og deltar som observatør i styringsgruppen. Ann Evy Duun vil bli invitert til relevante møter og arrangement i NOKU-regi regionalt og nasjonalt og få tilgang til vår kunnskap og erfaringer der hun ønsker.   Etter endt prosjektperiode er målene at kommunalt og fylkeskommunalt eierskap innen kulturfeltet er tydeliggjort i kommunale og fylkeskommunale plan- og strategidokumenter. kulturlivet i kommuner og fylkeskommuner er en tydelig premissleverandør på arenaer hvor nasjonal kulturpolitikk utvikles. kommunenes og fylkeskommunenes behov på kulturområdet er tydeliggjort i KS og Kulturskolerådet sitt interessepolitiske arbeid. kulturfagenes egenart er satt på dagsorden i utviklingen av kommunenes og fylkeskommunenes helhetlige tjenesteproduksjon Styringsgruppa (bilde) består av fra venstre: Erling Lien Barlindhaug (KS Utdanning), Annikken Kjær Haraldsen (KS Nord-Trøndelag), Merete Wilhelmsen (Norsk kulturskoleråd), Åse Vigdis Festervoll (Norsk kulturforum), Bjørn Skjelstad (Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag) og Ann Evy Duun (Prosjektleder/Rådgiver)