Ungdom og medvirkning: Ung kunnskap om kulturarbeid

Det nærmer seg en av årets mest spennende konferanser. Norsk kulturforum og Bodø kommune inviterer til konferanse i Bodø 6.-7. oktober der ungdom synliggjøres som reelle aktører, samarbeidspartnere og deltakere i kulturliv og kulturutvikling i kommunene.

Første dagen er viet ungdommenes stemmer, tanker og innspill. Konferansen åpnes av Svein Harberg, leder i Familie- og kulturkomiteen på Stortingen, mens ungdommer fra Bodø innleder konferansen i plenum før vi fordeler oss på fem parallelle temaseminar der vi får høre ungdommer fra Alta, Bodø, Oslo og Sandnes, formidle egne tanker og erfaringer. Etter seminarene vil det bli stasjonsdialog der ungdom og voksne ressurspersoner fra de presenterte prosjektene og representanter fra kommuner og andre aktører iviterer til samtale og kunnskapsdeling.

Dag to byr på foredrag om arbeidet med Ungdom og medvirkning i Danmark, kultur og ungdomsmedvirkning i fremtidens skole, dialog om ungdom og bibliotek, eksempler på innfallsvinkler og erfaringer mm. Trondheim kommune vil fortelle om systematisk arbeid med fritidsklubber og kompetanse. Melhus vil fortelle om hvordan de har fått gode innspill til arbeidet med kommunereformen. Og på slutten av dagen vil vi høre om selvorganiserte skatere og miljøet rundt dem.

Mer informasjon i foreløbig program og flyer.

Konferansen arrangeres i samarbeid med UKM Norge og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

23.06.2015
| Les mer

Kultur bygger og beveger

Norsk kulturforums landskonferanse 2016, Kultur bygger og beveger, arrangeres i Tønsberg tirsdag 24. - onsdag 25. mai i samarbeid med Tønsberg kommune, Vestfold fylkeskommune og NOKU Vestfold.

De overordnede temaene for konferansen er stedsutvikling, planlegging, kultur og næring. Det blir kulturperspektiv på næring og næringsperspektiv på kultur. I Vestfold er det da naturlig å gi kulturminner en sentral plass i disse perspektivene.

Det blir buss-seminar med tema knyttet til konkrete steder, utfordringer og løsninger.

Norsk kulturforums landsmøte arrangeres mandag 23. på ettermiddagen.

29.09.2015


NRK påstår at kommunenes kulturhus sultefôrer kulturen

Foto: Ingvild F. Melien

Norsk kulturforum kjenner seg ikke igjen i NRKs presentasjon av behovet for lokaler til kultur og en konstruert motsetning mellom penger til lokaler og aktivitet.

Det er et stort udekket behov for egnede lokaler til kultur for hele bredden av norsk kulturlivs aktiviteter; være seg øvingslokaler, aktivitetslokaler, formidlingslokaler, produksjonslokaler, lager, møteplasser mm. Bare musikklivet alene bruker 10000 ulike lokaler til øving hver uke. 120 kulturhus er ikke et kulturhus på enhver odde, men kulturhus i ca 28% av kommunene.

Kulturhusene har gjennomgående gode tilbud til både barn, unge, voksne og eldre, men bygges ikke for å dekke hele kulturlivets behov. Både idrett og kultur trenger spesialarenaer.
Skolelokaler, kirker, flerbruksarenaer, organisasjonseide hus, nedlagte industrilokaler og mye mer er lokaler som brukes i dag. Mange av dem er lite egnet til kulturaktiviteter. Her trengs det større innsats i hele landet. Skal barn og unge få mulighet for utvikling av egne talenter, få oppleve positive tilbakemeldinger, utvikle og oppleve mestring, så må de ha egnede steder å være, å lære og formidle. Kulturhusene vil aldri kunne dekke dette alene.

Per Aimar Carlsen
Styreleder Norsk kulturforum
TLF: 91315795

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

28.08.2015
| Les mer

Ny nasjonal bibliotekstrategi

Kulturdepartementet presenterte 12. august 2015 sin nasjonale bibliotekstrategi 2015-2018. Strategien ble presentert av Kulturminister Thorhild Widvey sammen med Nasjonalbibliotekets direktør Aslak Sira Myhre. I strategien skal fellestjenester styrkes og utvikles for å frigjøre lokale bibliotekressurser, mens en ny modell for utviklingsmidlene skal utvikle bibliotekene som debatt- og litteraturhus. I tillegg skal flere e-bøker og mer digitalt innhold gjøres tilgjengelig i folkebibliotekene. Sammen med strategien lyses andre halvdel av utviklingsmidlene for 2015 ut, med 22,5 millioner kroner.

Mer informasjon finner du på Kulturdepartementets hjemmeside

12.08.2015
| Les mer

Vellykket landskonferanse i Kristiansand

Foto: Ingvild F. Melien

Norsk kulturforums landskonferanse 2015 rettet oppmerksomheten mot kultursektorens plass og rolle i ny kommunestruktur. Les reportasje her.

Hvordan kan vi ta vare på det vi har skapt og legge til rette for skapende virksomhet også i framtiden? Reformen åpner muligheter, men gir også utfordringer. Kommunen som demokratisk arena, og tema som lokal identitet, relevant kunnskap og kompetanse, tilfredsstillende kapasitet, befolkningsgrunnlag, funksjonelle samfunnsutviklingsområder, infrastruktur, medvirkning mm, er viktig å belyse også fra kultursektorens innfallsvinkler.

Vi stilte spørsmålet - Kultur i endring mot hva? Kulturloven er klar: Alle skal ha mulighet for egenaktivitet og gode opplevelser der de bor. Både kommuner og fylkeskommuner skal legge til rette for dette.

Foredragsholderne belyste problemstillingene fra svært ulike ståsteder og delte med oss hvilke endringer de ser og hvilke endringer de ønsker. Det ble to spennende dager med gode foredrag, gode opplevelser og god dialog.

Om du leser videre finner du litt mer om programmet med lenke til noen av foredragene.

17.06.2015
| Les mer