Ungdom og medvirkning: Ung kunnskap om kulturarbeid

Norsk kulturforum og Bodø kommune arrangerer 6.-7. oktober en litt annerledes konferanse der temaet er ungdom som reelle aktører, samarbeidspartnere og deltakere i kulturliv og kulturutvikling. Vi samarbeider også med UKM Norge og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Første dagen er viet ungdommenes stemmer, tanker og innspill. De vil innlede konferansen i plenum før vi fordeler oss på fem parallelle temaseminar der vi får høre ungdommer fra Bodø, Alta, Sandnes, Oslo og kanskje noen flere steder formidle egne tanker og erfaringer. Etter seminarene vil det bli stasjonsdialog der ungdom og voksne ressurspersoner fra de presenterte prosjektene, og representanter fra kommuner og andre aktører iviterer til samtale og kunnskapsdeling.

Andre dagen blir det foredrag om arbeidet med Ungdom og medvirkning i Danmark, kultur og ungdomsmedvirkning i fremtidens skole, paneldialog om ungdom og bibliotek, eksempler på innfallsvinkler og erfaringer mm.

Mer informasjon i program og flyer.
Påmeldingsskjema.
NB Vi kan ikke garantere hotell etter 6. september.23.06.2015
| Les mer

Vellykket landskonferanse i Kristiansand

Foto: Ingvild F. Melien

Norsk kulturforums landskonferanse 2015 rettet oppmerksomheten mot kultursektorens plass og rolle i ny kommunestruktur. Les reportasje her.

Hvordan kan vi ta vare på det vi har skapt og legge til rette for skapende virksomhet også i framtiden? Reformen åpner muligheter, men gir også utfordringer. Kommunen som demokratisk arena, og tema som lokal identitet, relevant kunnskap og kompetanse, tilfredsstillende kapasitet, befolkningsgrunnlag, funksjonelle samfunnsutviklingsområder, infrastruktur, medvirkning mm, er viktig å belyse også fra kultursektorens innfallsvinkler.

Vi stilte spørsmålet - Kultur i endring mot hva? Kulturloven er klar: Alle skal ha mulighet for egenaktivitet og gode opplevelser der de bor. Både kommuner og fylkeskommuner skal legge til rette for dette.

Foredragsholderne belyste problemstillingene fra svært ulike ståsteder og delte med oss hvilke endringer de ser og hvilke endringer de ønsker. Det ble to spennende dager med gode foredrag, gode opplevelser og god dialog.

Om du leser videre finner du litt mer om programmet med lenke til noen av foredragene.

17.06.2015
| Les mer

Vellykket landsmøte i Kristiansand

Foto: Ingvild F. Melien

Norsk kulturforum gjennomførte sitt landsmøte i Kristiansans 8. juni med engasjerte delegater fra hele landet. Les egen reportasje her.

Det var to større saker til behandling, knyttet til arbeidet med ny kommunestruktur der landsmøtet vedtok en uttalelse der Norsk kulturforum, til tross for positiv innstilling til større kommuner, føler behov for å påpeke nødvendigheten av å sikre at nødvendig fagkunnskap og lokalkompetanse ikke forsvinner i det videre arbeidet. Les uttalelsen her.

Norsk kulturforum behandlet også et innspill fra NOKU Nord-Trøndelag der det ble vedtatt å sende en uttalelse til KS med ønske om å sette kultur på dagsorden på deres neste landsting vinteren 2016. Les uttalelsen her.

På landsmøtet lanserte vi også publikasjonen Bra nok? Egnede lokaler til kultur. Publikasjonen kan også leses på nett.

15.06.2015
| Les mer

Risør Norges kulturkommune 2015

I vurderingen av kandidatene har juryen lagt vekt på kommunenes vilje og evne til å satse på egen identitet og egne muligheter, og jobbe videre med dette i et helhetlig og langsiktig perspektiv til beste for egne innbyggere og tilreisende.

Risør kommune oppfyller absolutt disse kravene. Kommunen har jobbet langsiktig og godt i svært mange år og har i dag et kulturelt engasjement både internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt,- og byr på seg selv i alle sammenhenger.

Gjennom stedsutvikling, kulturvern og godt samspill mellom offentlig, frivillig og privat innsats er kommunen sentral i etablering og drift av gode kulturtilbud med mange ringvirkninger.

Risør kommune har stor oppmerksomhet på sammenhengen mellom store satsinger og hverdagskulturen, hvor også utdanning og opplæring har en naturlig plass. Innenforde fleste kunstdisiplinene har man gode tilbud, hvor målet er både å tavare på bredden og samtidig ha et målrettet arbeid innenfor talentutvikling. Alle skal med og tilbudene er både varierte, utviklende og ambisiøse. Gjennom en egen skolesekk involveres lokale kunstnere til å skape prosjekter sammen med skoleelever. Den interkommunale kulturskolen har dyktige lærere og gode resultater.

Risør har et bredt spekter av festivaler der noen også er blitt merkevarer.

I tråd med trender og generelle utviklingstrekk har også Risør kommune hatt ulike organisasjonsformer for egen kulturpolitikk og utvikling. Men kommunen valgte i 2014 å reetablere et politisk kulturutvalg.

02.06.2015


Alta, Risør og Ål kommune er nominert til prisen Norges kulturkommune 2015

Juryen for Norges kulturkommune 2015 har nominert tre kandidater, Alta, Risør og Ål kommune, til prisen NORGES KULTURKOMMUNE 2015.

Juryen har bestått av leder for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget Svein Harberg, leder i KS Gunn Marit Helgesen og styreleder i Norsk kulturforum Per Aimar Carlsen (juryleder). De tre nominerte kommunene vil presentere seg på Stortinget 2. juni før leder av Familie- og kulturkomiteen, Svein Harberg, deler ut prisen til vinneren.

Norsk kulturforum har i år fått søknader fra 16 svært gode kandidater til prisen. 9 av søknadene (representerer 10 fylker) har vært gjennom vurdering i eget fylke og er allerede kåret til Årets kulturkommune i sitt fylke. Norsk kulturforums fylkeslag har vurdert flere kandidater fra hvert av disse fylkene.

Det er ikke enkelt å sammenligne kommuner, men juryen har i år som tidligere år forsøkt å se forbi innbyggertall, organisering og økonomi, og vektlagt kommunenes vilje til satsing, til å finne de gode løsningene og jobbe helhetlig og langsiktig med eget kulturgrunnlag. Det er lagt vekt på evne og vilje til å videreutvikle egen kulturkompetanse politisk og administrativt, finne innfallsvinkler til samarbeid på tvers av aktiviteter og aktører og bruke disse både lokalt, regionalt og nasjonalt. Juryen mener de tre nominerte jobber godt med dette.

I tillegg til selve søknaden fra kommunen har juryen sett på hjemmesider, vurderinger i Kulturindeksen fra Telemarksforsking og tilgjengelige KOSTRA-tall.

20.04.2015