Vi kårer 2. juni Norges kulturkommune 2015

Kåringen av Norges kulturkommune er en anerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv.

Prisen deles ut 2. juni av leder i Stortingets Familie- og kulturkomite. Utdelingen skjer på Stortinget.

Årets nominerte er Alta, Risør og Ål kommune.

Alta kommune legger til rette for et svært aktivt og variert kulturliv i spenningsfeltet samisk, norsk, finsk og russisk kultur. Kommunens planarbeid, økonomiske bidrag og engasjement med basis i nordkalotten, institusjoner og ulike kunstuttrykk er betydelig. Innsatsen er synlig både lokalt, regionalt og internasjonalt.

Risør kommune har gjennom en årrekke hatt et langsiktig perspektiv på sin kultursatsing. Gjennom stedsutvikling, kulturvern, godt samspill mellom offentlig og privat innsats, er kommunen sentral i etablering og drift av kulturtilbud lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Kommunen engasjerer seg i mange spennende tilbud for egne innbyggere, både amatører og profesjonelle, tilreisende og fastboende.

Ål kommune er en viktig drivkraft for kulturlivet i hele Hallingdal. Målrettet og langsiktig satsing på arenaer for kultur og samarbeid mellom offentlig og frivillig innsats er sentralt. Kommunen er også opptatt av samarbeidet mellom kultur og helse, og videreutvikling av Ål kulturhus som et mangfoldig kulturhus er et av satsingsområdene.

Alle tre kommunene har jobbet godt med å finne helhetlige og langsiktige løsninger med grunnlag i egen lokalkultur. De har vist evne og vilje til å videreutvikle egen kulturkompetanse og finne innfallsvinkler til samarbeid på tvers av aktiviteter og aktører, og bruker dette både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kommunene får inntil 20 minutter hver til å presentere seg.

Juryens medlemmer er:
- Svein Harberg, leder av Stortingets Familie- og kulturkomité
- Gunn Marit Helgesen, leder i KS
- Per Aimar Carlsen, styreleder i Norsk kulturforum og leder for juryen

22.05.2015
|

Ny kommunestruktur - Egen kultur?

Kultur vedtas ikke, den skapes. Norsk kulturforums landskonferanse 2015 retter oppmerksomheten mot kultursektorens plass og rolle i ny kommunestruktur. Hvordan skal vi ta vare på det vi har skapt og legge til rette for skapende virksomhet også i framtiden?

Reformen åpner muligheter, men gir også utfordringer. Kommunen som demokratisk arena, og tema som lokal identitet, relevant kunnskap og kompetanse, tilfredsstillende kapasitet, befolkningsgrunnlag, funksjonelle samfunnsutviklingsområder, infrastruktur, medvirkning mm, er viktig å belyse også fra kultursektorens innfallsvinkler.

Konferansen arrangeres i Kilden teater- og konserthus i Kristiansand 9.-10. juni. Det blir revy og middag tirsdag kveld. Tirsdag ettermiddag arrangeres det fire parallelle temaseminar om utfordringer og muligheter for henholdsvis bibliotek, kulturskole, frivillig sektor og kulturarenaer.

Se flyer og program
Informasjon om foredragsholderne
Deltakerliste(oppdateres fortløpende)

Norsk kulturforums landsmøte 2015 arrangeres i Kristiansand 8. juni, på Scandic Bystranda hotell. Innkalling landsmøtet ble sendt medlemmene våre 27. februar.

Les gjerne artikkelen, Skal vi slå oss sammen? fra møte med sju kommuner i Nord-Hordaland.

Påmeldingsskjema. Gjelder både landsmøte og landskonferanse.

12.02.2015
| Les mer

Alta, Risør og Ål kommune er nominert til prisen Norges kulturkommune 2015

Juryen for Norges kulturkommune 2015 har nominert tre kandidater, Alta, Risør og Ål kommune, til prisen NORGES KULTURKOMMUNE 2015.

Juryen har bestått av leder for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget Svein Harberg, leder i KS Gunn Marit Helgesen og styreleder i Norsk kulturforum Per Aimar Carlsen (juryleder). De tre nominerte kommunene vil presentere seg på Stortinget 2. juni før leder av Familie- og kulturkomiteen, Svein Harberg, deler ut prisen til vinneren.

Norsk kulturforum har i år fått søknader fra 16 svært gode kandidater til prisen. 9 av søknadene (representerer 10 fylker) har vært gjennom vurdering i eget fylke og er allerede kåret til Årets kulturkommune i sitt fylke. Norsk kulturforums fylkeslag har vurdert flere kandidater fra hvert av disse fylkene.

Det er ikke enkelt å sammenligne kommuner, men juryen har i år som tidligere år forsøkt å se forbi innbyggertall, organisering og økonomi, og vektlagt kommunenes vilje til satsing, til å finne de gode løsningene og jobbe helhetlig og langsiktig med eget kulturgrunnlag. Det er lagt vekt på evne og vilje til å videreutvikle egen kulturkompetanse politisk og administrativt, finne innfallsvinkler til samarbeid på tvers av aktiviteter og aktører og bruke disse både lokalt, regionalt og nasjonalt. Juryen mener de tre nominerte jobber godt med dette.

I tillegg til selve søknaden fra kommunen har juryen sett på hjemmesider, vurderinger i Kulturindeksen fra Telemarksforsking og tilgjengelige KOSTRA-tall.

20.04.2015


Ungdom og medvirkning

Foto: Ingvild F. Melien

Det er mange som er opptatt av ungdom og medvirkning og det jobbes godt med dette i flere kommuner. Norsk kulturforum ønsker sammen med Bodø kommune å se nærmere på dette i form av en konferanse i høst. Konferansen planlegges i Bodø 6.-7. oktober. På konferansen ønsker vi å synliggjøre hvordan det jobbes med dette i utvalgte kommuner. Og vi utfordrer ungdommene selv til å presentere, diskutere og formidle egne erfaringer, synspunkt og ønsker. Ungdommene vil selvfølgelig ha en sentral plass. Les mer om dem her.

16.03.2015
| Les mer

Støtten til kulturbygg kuttes drastisk

I avtalen om statsbudsjettet opprettholdes kuttet i bevilgningen til desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg. Bevilgningen kuttes med 37 mill. kroner fra 133 mill i 2014 til 96 mill i 2015. Kulturbyggene ble heller ikke tatt med i utvidet ordning med momskompensasjon, noe som også reduserer bygging og tilrettelegging av egnede lokaler for lokal kulturaktivitet. Samlet betyr dette at lokal kulturaktivitet får begrensede valgmuligheter for egnede lokaler både til innøving, utøving og formidling i årene framover.

Norsk Kulturforum vil fortsette fokuseringen på lokale kulturbygg og synliggjøre konse